Cerere de ridicare/revocare a sechestrului asigurator formulată în cursul judecăţii de către o „persoană interesată”. Competenţă. Termen de formulare.

Hotărâre 44 din 28.03.2017


Cerere de ridicare/revocare a sechestrului asigurator formulată în cursul judecăţii de către o  „persoană interesată”. Competenţă. Termen de formulare.

În situaţia în care „o persoană interesată” (străină de procesul penal) contestă măsura asiguratorie luată în cursul urmăririi penale de procuror, cu privire la bunurile inculpatului, la un moment la care urmărirea penală este finalizată iar cauza se află în cursul judecăţii, competenţa de soluţionare a unei asemenea cereri nu poate aparţine decât instanţei învestite cu soluţionarea pe fond a cauzei, iar termenele de 3 zile (prevăzut de art. 250 alin. 1 Cod procedură penală) respectiv de 48 de ore (prevăzut de art. 250 indice 1 alin. 1 Cod procedură penală), privind contestarea măsurilor asiguratorii, nu sunt aplicabile.

Extras hotărâre:

Trecând la soluţionarea cauzei pe baza motivelor invocate, a actelor şi lucrărilor de la dosar şi din dosarul cu nr. ../83/2016 al Tribunalului Satu Mare la care se află ataşat şi dosarul de urmărire penală cu nr. …/P/2014 al Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, precum şi pe baza dispoziţiilor legale incidente în cauză, instanţa a reţinut următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 250 Cod procedură penală, împotriva măsurilor asiguratorii luate de procuror sau a modului de aducere la îndeplinire a acesteia suspectul ori inculpatul sau orice altă persoană interesată poate face contestaţie, în termen de 3 zile de la data comunicării ordonanţei de luare sau de la data aducerii la îndeplinire a acesteia, la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond.

În cauză, sechestrul asigurator a cărui ridicare/revocare se solicită a fost luat de către procuror (în dosar nr. …/P/2014 al Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare), în cursul urmăririi penale. De la data luării acestei măsuri (ZZ.LL.2015), respectiv de la data punerii în executare a măsurii luate (ZZ.LL.2015), urmărirea penală a fost finalizată, în dosarul de urmărire penală fiind emis rechizitoriu, cu care a fost sesizată instanţa (Tribunalul Satu Mare, dosar …/83/2016) la data de ZZ.LL.2016.

Prin urmare, în prezent ne aflăm în situaţia în care „o persoană interesată” (străină de procesul penal) contestă măsura asiguratorie luată în cursul urmăririi penale de procuror, cu privire la bunurile inculpatului, la un moment la care urmărirea penală este finalizată iar cauza se află în cursul judecăţii. Deşi nu există dispoziţii exprese care să reglementeze competenţa de soluţionare a unei asemenea cereri, respectiv termenul de introducere a acesteia, instanţa reţine că, competenţa nu poate aparţine decât instanţei învestite cu soluţionarea pe fond a cauzei, iar termenele de 3 zile (prevăzut de art. 250 alin. 1 Cod procedură penală) respectiv de 48 de ore (prevăzut de art. 250 indice 1 alin. 1 Cod procedură penală), nu sunt aplicabile.

Sub acest aspect se va reţine competenţa materială a instanţei Tribunalului Satu Mare în soluţionarea cauzei.

În ce priveşte calitatea contestatorului, instanţa reţine că potrivit dispoziţiilor art. 250 Cod procedură penală, împotriva măsurilor asiguratorii luate de procuror sau a modului de aducere la îndeplinire a acesteia poate face contestaţie orice persoană interesată. În cauză petentul A invocă un drept asupra bunurilor imobile ce au făcut obiectul indisponibilizării în baza ordonanţei procurorului, prin urmare este titular al contestaţiei contra măsurilor asiguratorii, în sensul art. 250 Cod procedură penală (calitate care de altfel nu a fost contestată).

Cu privire la măsura asiguratorie a cărei ridicare se solicită, instanţa reţine că prin Ordonanţa procurorului din data de ZZ.LL.2015 dată în dosar nr. …/P/2014 al Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare (filele 167-169, vol. II) s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra:

Imobilului teren extravilan în suprafaţă de 210.370 mp, situat …, identificat cu nr. cadastral …, proprietatea comună a suspectului B, CNP … şi a soţiei C, până la concurenţa sumei de … lei;

Imobilului casă, situată …, identificat cu nr. cadastral …, proprietate comună a suspectului B, CNP … şi a soţiei C, până la concurenţa sumei de … lei;

Imobilului pensiune agroturistică, situată …, identificat cu nr. cadastral …, proprietatea comună a suspectului B, CNP … şi a soţiei C, până la concurenţa sumei de … lei;

Imobil teren extravilan, în suprafaţă de 10.000 mp, situat …, identificat cu nr. cadastral …, proprietate comună a suspectului B, CNP … şi a soţiei C, până la concurenţa sumei de … lei.

În cuprinsul Ordonanţei procurorului se reţin următoarele:

„Prin Ordonanţa din data de ZZ.LL.2014 s-a dispus începerea urmăririi penale in rem, iar prin ordonanţa din data de ZZ.LL.2015 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul B pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev.şi ped.de art.9 alin.1 lit.c  din L.241/2005.

În fapt s-a reţinut că, în perioada mai 2012 – iulie 2013, suspectul B, în calitate de administrator al SC X SRL …, a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii activităţi economice nereale, respectiv achiziţii de mărfuri şi servicii de la SC Y SRL şi SC Z SRL, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, cauzând un prejudiciu către bugetul de stat în sumă de … lei, impozit pe profit şi TVA stabilite suplimentar.

Din verificările efectuate, s-a stabilit că suspectul are în proprietate următoarele bunuri imobile ce pot face obiectul măsurii asiguratorii dispuse prin prezenta ordonanţă:

- imobil teren extravilan în suprafaţă de 210.370 mp,  situat …, identificat cu nr.cadastral …

- imobil casa, situată …, identificat cu nr. cadastral …

- imobil pensiune agroturistică, situată …, identificat cu nr. cadastral …

- imobil teren extravilan în suprafaţă de 10.000 mp, situat …, identificat cu nr. cadastral ….

Având în vedere necesitatea de a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor menţionate, pentru a servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracţiune, în baza art. 249 alin. 1 Cod procedură penală dispun instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului”.

Măsura dispusă de procuror a fost pusă în executare de către organele de poliţie conform procesului verbal de aplicare a sechestrului din data de ZZ.LL.2015 (fila 171, vol. II., d.u.p.).

Prin Încheierile nr. …/ZZ.LL.2015, respectiv …/ZZ.LL.2015 a Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară … s-a dispus notarea sechestrului asigurator instituit asupra imobilelor aparţinând inculpatului B, din CF … (de sub B2.1, B3.1 şi C.2) şi … (sub C.2).

 Potrivit dispoziţiilor art. 249 alin. 1 Cod procedură penală, procurorul, în cursul urmăririi penale, poate lua măsuri asiguratorii, prin ordonanţă, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot servi la garantarea recuperării pagubei produse prin infracţiune, iar potrivit alin. 5 al aceluiaşi articol „măsurile asiguratorii în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune şi pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului şi ale persoanei responsabile civilmente, până la concurenţa valorii probabile a acestora.”

Prin Sesizarea penală nr. …./ZZ.LL.2014 formulată de către A.N.A.F. – D.G.R.F.P Cluj-Napoca, AJFP Satu Mare se arată că prejudiciul total constatat în urma inspecţiei fiscale parţiale efectuate la sediul S.C. „X” S.R.L. …, al cărei administrator este inculpatul B, este în cuantum de … lei, sumă cu care la data de ZZ.LL.2014, persoana vătămată s-a constituit parte civilă în cauză (fila 12, vol. I., d.u.p.).

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, (art. 11) „în cazul în care s-a săvârşit o infracţiune prevăzută de prezenta lege, luarea măsurilor asiguratorii este obligatorie”.

Chiar dacă, în principiu, luarea măsurilor asiguratorii este facultativă, aşa cum se arată, de altfel, în textul art. 249 alin. 1 Cod procedură penală, cu titlu de excepţie, luarea acestor măsuri este obligatorie atunci când legea prevede expres acest lucru, aşa cum este cazul de faţă.

În concluzie, se va reţine că ordonanţa procurorului, privind instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor inculpatului B, până la concurenţa valorii probabile a prejudiciului, a fost luată cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale.

Ulterior, titlul în baza căruia inculpatul B (şi soţia sa, C) au devenit proprietari tabulari asupra imobilelor ce au fost indisponibilizate în procesul penal, a fost desfiinţat. Astfel, înscrierea dreptului de proprietate a inculpatului B (şi a soţiei sale, C) asupra imobilelor din C.F. nr. … şi … s-a făcut în baza sentinţei civile nr. …/ZZ.LL.1998 pronunţată de Judecătoria … în dosar nr. …/1998, având ca obiect prestaţie tabulară.

Această hotărâre a fost însă desfiinţată prin decizia civilă nr. …/2011 a Tribunalului Satu Mare, prin care s-a dispus rejudecarea cauzei. Cu ocazia rejudecării cauzei, prin sentinţa civilă nr. …/2015 pronunţată de Judecătoria … în dosar nr. …/266/2012, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. …/2016 a Curţii de Apel Oradea, a fost respinsă acţiunea reclamantului B şi a soţiei sale C, având ca obiect prestaţie tabulară, aşa încât cei doi nu mai sunt proprietari ai imobilelor înscrise în C.F. nr. … şi ….

În plus, prin aceeaşi hotărâre a fost admisă cererea reconvenţională a pârâtului A (petentul din prezenta cauză) şi s-a dispus anularea înscrierilor din cartea funciară şi a tuturor operaţiunilor efectuate în baza sentinţei civile …/ZZ.LL.1998 a Judecătoriei … cu privire la imobilul înscris în C.F. nr. … sub nr. top … de sub B2, radierea dreptului de proprietate a reclamanţilor pârâţi şi anularea documentaţiilor cadastrale ulterioare şi a operaţiunilor ulterioare privind comasarea şi dezmembrarea imobilelor, respectiv restabilirea situaţiei anterioare de c.f.

Rezultă astfel că, la acest moment, urmare a sentinţei civile …/2015 a Judecătoriei …, rămasă definitivă la data de ZZ.12LL2016 prin decizia civilă nr. …/2016 a Curţii de Apel Oradea inculpatul B nu mai este proprietar (tabular) asupra imobilelor asupra cărora a fost instituit sechestru asigurator.

În plus, prin notarea sechestrului asupra imobilelor cuprinse în C.F. … şi …, respectiv păstrarea acestei notări, se împiedică aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor sentinţei civile mai sus arătate, fiind astfel afectate drepturile şi interesele legitime ale petentului A.

Pentru considerentele mai sus expuse se va reţine temeinicia cererii formulate în cauză de către petentul A, care urmează a fi admisă.

În consecinţă se va dispune ridicarea sechestrul asigurator instituit prin Ordonanţa procurorului din data de ZZ.LL.2015 dată în dosar nr. …/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare şi pus în executare prin Procesul verbal de aplicare a sechestrului din data de ZZ.LL.2015, asupra imobilelor aparţinând inculpatului B, respectiv:

Imobil teren extravilan în suprafaţă de 210.370 mp situat …, identificat cu nr. cadastral …, proprietate comună a inculpatului B şi a soţiei C;

 Imobil casă, situată …, identificat cu nr. cadastral …, proprietate comună a inculpatului B şi a soţiei C;

Imobil pensiune agroturistică, situat …, identificat cu nr. cadastral …, proprietate comună a inculpatului B şi a soţiei C şi

Imobil teren extravilan, în suprafaţă de 10.000 mp, situat …, identificat cu nr. cadastral …, proprietate comună a inculpatului B şi a soţiei C.

Totodată, se va dispune şi radierea acestor notări.