Acţiune în pretenţii. Sume încasate necuvenit. Spor de dificultate pentru aplicarea legii fondului funciar. Legalitatea cererii

Sentinţă civilă 451 din 08.08.2017


Prin acţiunea civilă formulată la data de XXXXX, reclamanta XXXXX, a solicitat instanţei ,în contradictoriu cu pârâtul XXXXX, obligarea paratului la plata sumei de 14.744 Iei net reprezentând sporul in cuantum de 30% acordat pentru calitatea de membru al Comisiei Locale de Fond Funciar, plata daunelor interese sub forma de dobânzi penalizatoare calculate in continuare pana la achitarea integrala a debitului, conform Deciziei nr. XXXXX a Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi XXXXX.

În motivarea acţiunii arată reclamantul că in perioada 21.03.2016 - 22.04.2016, Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi XXXXX a efectuat o misiune de audit financiar denumita "Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetara ale XXXXX — cod acţiune 2002 " la Unitatea Administrativ Teritoriala XXXXX.

Urmare a auditului financiar efectuat, in baza Programului de activitate pe anul 2016 si a Regulamentului privind organizarea si desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din alte activităţi, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii de Conturi nr. 155/29.05.2014, s-a întocmit Procesul verbal de constatare nr. XXXXX.

Din cuprinsul procesului verbal amintit, Capitolul A - Constatări la ordonatorul principal de credite al bugetului UATO XXXXX, punctul 4 -Descrierea abaterii de la legalitate si regularitate, pag. 32 - 40, rezulta faptul ca auditorii publici externi au constatat ca in perioada exercițiilor bugetare 2014-2016, s-au efectuat din bugetul local al oraşului XXXXX plaţi nelegale reprezentând venituri brute salariale necuvenite ca urmare a acordării primarului, viceprimarului oraşului XXXXX si unor salariaţi ai Primăriei XXXXX a sporurilor de dificultate in cuantum de 30% pentru participarea la Comisia Locala de Fond Funciar XXXXX.

Aceste sporuri au fost acordate in condiţiile in care actele normative care au prevăzut acordarea acestor drepturi salariale, si anume Legea nr. 263/2006, aprobata prin OUG nr. 136/2006, cu modificările si completările ulterioare, precizează clar si fara echivoc ca aceste sporuri se acorda persoanelor cu funcţii de demnitate publica alese numai pana la data de 31.12.2007, iar pentru salariaţii entităţilor numai pana la 02.01.2008.

Prin urmare, acordarea nelegala a acestor sporuri in perioada exercițiilor bugetare 2014 - 2016, pana la data întocmirii Procesului verbal de constatare nr. XXXXX, a generat înregistrarea in evidentele contabile ale Primăriei oraşului XXXXX a unor cheltuieli de personal nelegale in suma totala de 154.301 lei, din care suma de 125.282 lei reprezintă venituri brute achitate in mod nedatorat membrilor Comisiei Locale de Fond Funciar, iar suma de 29.019 lei reprezintă contribuţiile angajatorului achitate pentru aceste drepturi salariale, iar prin achitarea acestor drepturi salariale si contribuţii nedatorate s-a produs bugetului local un prejudiciu in suma totala de 154.301 lei.

In baza prevederilor art. 43 lit. c) si art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si funcţionarea Curţii de Conturi, republicata, si prevederilor pct. 174 din Regulamentul privind organizarea su desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din alte activităţi, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii de Conturi nr. 155/29.05.2014, s-a emis decizia nr. XXXXX, prin care s-a dispus conducerii entităţii audiate stabilirea întinderii prejudiciului si recuperarea integrala a prejudiciului stabilit, inclusiv daunele interese aferente actualizate pana la data recuperării in totalitate a prejudiciului, având ca termen de realizare 31 octombrie 2016.

Ca urmare a Deciziei nr. XXXXX, in data de XXXXX, Direcţia Resurse Umane, Salarizare, Informatica, Problemele Rromilor si Parc Auto a întocmit Referatul nr. XXXXX, privind necesitatea emiterii actului administrativ privind recuperarea sumelor Încasate cu titlu de spor de dificultate, membrilor Comisiei Locale de Fond Funciar pe parcursul anilor 2014 - 2016, funcţionari publici si întocmirea angajamentelor de plata pentru primar si viceprimar, având anexat un Tabel nominal cu personalul ce a beneficiat de sporul de dificultate in cuantum de 30% aplicat la salariul de baza Comisiei Locale de Fond Funciar, unde Ia Nr./Crt. 2 este înscris domnul XXXXX, Viceprimar al oraşului XXXXX, cu o suma totala neta de reţinut in cuantum de 14.744 lei net.

Astfel, arată reclamantul că a emis Adresa nr. XXXXX, prin care a instiintat paratul ca in perioada martie 2014 - decembrie 2015 a incasat necuvenit suma de 14.744 lei net reprezentând sporul in cuantum de 30% acordat pentru calitatea de membru al Comisiei Locale de Fond Funciar, adresa la care a fost ataşat si un Angajament de plata in vederea restituirii sumei datorate, cu menţiunea ca in cazul nerestituirii sumei datorate se va proceda la executarea silita, angajament de plata ce nu a fost semnat pana in prezent.

Solicita reclamantul , in temeiul dispozitilor art. 411 alin. (2) din C.P.Civ. ca judecarea cauzei sa se faca si in lipsa.

In drept îşi întemeiază acţiunea reclamantul pe disp  art. 1341 alin. (1) Cod Civil.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare în cauză.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în esenţă următoarele:

Prin acţiunea civilă formulată la data de XXXXX, reclamantul Unitatea Administrativ Teritoriala - oraşului XXXXX, a solicitat instanţei ,în contradictoriu cu pârâtul XXXXX, obligarea paratului la plata sumei de 14.744 Iei net reprezentând sporul in cuantum de 30% acordat pentru calitatea de membru al Comisiei Locale de Fond Funciar, plata daunelor interese sub forma de dobânzi penalizatoare calculate in continuare pana la achitarea integrala a debitului, conform Deciziei nr. XXXXX a Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi XXXXX.

Acţiunea este întemeiată.

Prin procesul verbal de  constatare nr. XXXXX Curtea de Conturi-Camera de Conturi XXXXX, s-a constatat că urmare a verificărilor efectuate asupra operațiunilor selectate din categoria de operaţiuni cheltuieli de personal,  în exerciţiul bugetar al anului 2015,  s-au acordat  unor salariaţi ai Primăriei XXXXX, printre care şi pârâtul, în calitate de membrii în Comisiile de fond funciar, drepturi de personal sub forma sporurilor de dificultate pentru participarea la Comisiile locale de fond funciar în procent de 30% din salariul de bază lunar sau indemnizaţie lunară, în exerciţiul bugetar a anilor 2014-2016.

Ca urmare s-a emis decizia nr. XXXXX,  prin care s-a dispus conducerii unităţii auditate stabilirea  întinderii prejudiciului  şi recuperarea sa integrală, inclusiv daunele interese  aferente actualizate  până la data  recuperării în totalitate  a prejudiciului.

Reclamantul a înştiinţat pârâtul ,că ,în  perioada martie 2014- decembrie 2015 a încasat necuvenit suma de 14.744 lei reprezentând spor în cuantum de 30% acordat pentru  calitatea de membru al Comisiei  Sociale de Fond Funciar.

Pârâtul a avut calitatea de membru  al Comisiei Locale de Fond Funciar şi în acea calitate a primit un spor salarial în perioada 2014-2016.

Aceste sporuri au fost reglementate prin dispoz. legii nr. 263/2006.

În conformitate cu dispoziţiile art. II (1) din precitatul act normativ, salariaţii instituţiilor publice  implicaţi în mod direct în aplicarea legilor fondului funciar, membrii în comisiile constituite  în baza art. 12 din legea  nr. 18/1991, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de un  spor lunar  de dificultate  de până la 50% din salariul de încadrare, pe o perioadă de un  an calculată de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Stabilirea salariaţilor care beneficiază de acest drept şi a cuantumului sporului ce se acordă se face anual de către conducătorul instituţiei implicate în aplicarea dispoziţiilor legale privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra proprietăți funciare în  limita fondurilor alocate pentru plata salariilor.

Pârâtul a primit aceste drepturi în perioada 2014-2016 cu mult peste limita  stabilită  de actul normativ precitat.

Faţă de aceasta este evident că în speţă devin aplicabile disp. art. 254 (1) Codul Muncii, salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.

Răspunderea patrimonială este condiţionată de existenţa raportului juridic de muncă, la baza sa stând culpa salariatului.

Ca atare sunt supuse restituirii sumele necuvenite cu titlu de drepturi băneşti decurgând din executarea contractului individual de muncă.

Din analiza dispoziţiilor art. 254 (1) Codul Muncii, rezultă că pentru a exista răspundere patrimonială este necesar să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii de fond: calitatea de salariat la angajatorul păgubit acelui ce a produs paguba, faptă ilicită şi personală a salariatului sau în legătură cu  munca sa, prejudiciul cauzat patrimoniului angajatorului, raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciul şi cupla salariatului.

Numai întrunirea cumulativă a acestor condiţii atrage răspunderea patrimonială.

Ori în cauză, toate aceste condiţii sunt întrunite cumulativ.

Faţă de aceste dispoziţii legale, pârâtul care a fost beneficiarul direct al unor sporuri plătite necuvenit prin aceasta, producând prejudicierea bugetului local este ţinut a repara acest prejudiciu.

Se au de asemenea în vedere şi prevederile legii nr. 273/2006 cu completările ulterioare care dispun că „cheltuielile bugetare au destinaţie precisă şi limitată şi sunt determinate de autorizările conţinute în legi speciale şi în legi bugetare anuale-nicio cheltuială neputând a fi înscrisă în bugetul prevăzut la art. 1 alin. 2 şi nici nu poate fi angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială.

Având în vedere aceste considerente, urmează a se admite acţiunea şi a se obliga pârâtul la plata sumei de 14.744 lei primită în mod necuvenit cu titlu de spor pentru calitatea de membru al Comisiei de Fond Funciar, actualizată cu dobânda legală până la achitarea integrală.

Domenii speta