Excepţia inadmisibilităţii recursului. Hotărârea atacată este una definitivă, întrucât materia în care a fost pronunţată hotărârea atacată este cea specifică o.g. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Decizie 1456/R din 14.12.2017


Deliberând asupra cauzei de faţă constată:

Prin decizia civilă nr. 373/A/20.06.2017 pronunţată de Tribunalul Covasna a fost respinsă ca inadmisibilă cererea de revizuire formulată de revizuienta A. împotriva deciziei civile nr. 144/A/14.03.2017 pronunţată de Tribunalul Covasna.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs, la data de 08.05.2017 petenta A., solicitând admiterea căii de atac, casarea deciziei şi, în rejudecare, admiterea cererii de revizuire.

În esenţă, recurenta a susţinut că în mod greşit a respins instanţa cererea de revizuire ca inadmisibilă.

Intimata IPJ C. şi-a manifestat poziţia procesuală prin întâmpinare invocând excepţia inadmisibilităţii recursului, excepţia calificată de instanţă la termenul de judecată din data de 07.12.2017 ca fiind excepţia nulităţii recursului, cu motivarea că recursul nu se încadrează în motivele prevăzute de art. 488 Cod procedură civilă.  Pe fondul cauzei s-a solicitat respingerea recursului şi menţinerea hotărârii atacate.

Părţile nu au mai solicitat administrarea altor probe noi în recurs.

La termenul de judecată din data de 07.12.2017 din oficiu instanţa a invocat excepţia inadmisibilităţii recursului prin raportare la dispoziţiile art.  283 alin. 2 Cod procedură civilă şi art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Asupra excepţiilor invocate, Curtea constată următoarele:

Analizând cu prioritate excepţia inadmisibilităţii, potrivit dispoziţiilor art. 248 alin.1  Cod procedură civilă, instanţa constată că aceasta este întemeiată pentru următoarele considerente:

Prin decizia civilă nr. 373/A/20.06.2017 pronunţată de Tribunalul Covasna a fost respinsă ca inadmisibilă cererea de revizuire formulată de revizuienta A. împotriva deciziei civile nr. 144/A/14.03.2017 pronunţată de Tribunalul Covasna, reţinându-se că nu este incident motivul de revizuire invocat de către revizuientă.

Hotărârea pronunţată a fost una definitivă, întrucât materia în care a fost pronunţată hotărârea atacată a fost cea specifică O.G. nr.  2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

În drept, Curtea reţine că potrivit art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor „instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum şi asupra măsurii confiscării. Dispoziţiile art. 236^1 şi ale art. 405 din Codul de procedură civilă nu sunt aplicabile”, iar „dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârea prin care s-a soluţionat plângerea poate fi atacată numai cu apel. Apelul se soluţionează de secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului. Motivarea apelului nu este obligatorie. Motivele de apel pot fi susţinute şi oral în faţa instanţei. Apelul suspendă executarea hotărârii”.

De asemenea, conform art. 483 alin. 2 teza finală Cod procedură civilă „nu sunt supuse recursului hotărârile date de instanţele de apel în cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanţă sunt supuse numai apelului”.

Hotărârea supusă revizuirii fiind una dată fără drept de apel şi având în vedere că potrivit dispoziţiilor art. 513 alin. 5 Cod procedură civilă hotărârea dată asupra revizuirii este supusă aceloraşi căi de atac prevăzute de lege pentru hotărârea revizuită, Curtea constată că recurenta nu avea deschisă calea recursului împotriva hotărârii pronunţată în revizuire.

În aceste condiţii, văzând şi dispoziţiile art. 457 Cod procedură civilă care consacră principiul legalităţii căilor de atac, Curtea constată că excepţia inadmisibilităţii recursului, invocată din oficiu, este fondată  şi urmează a fi admisă, cu consecinţa respingerii ca inadmisibil recursul declarat de recurenta A. împotriva deciziei civile nr. 373/A/20.06.2017 pronunţată de Tribunalul Covasna.