Evacuare procedură specială – lipsă calitate procesuală activă

Sentinţă civilă 123 din 18.05.2017


Deliberând asupra cauzei civile de față reține următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Vaslui la data de 21.03.2017 sub număr de dosar 2220/333/2017, reclamanta T.M. a chemat în judecată pe pârâtul T.N.  solicitând instanţei, să se dispună evacuarea pârâtului din imobilul situat în (…), cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a cererii de chemare în judecată, reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul la data de 30.12.2013, iar din căsătoria lor a rezultat o fetiţă care în prezent are vârsta de 2 ani şi 9 luni.

A explicat reclamanta că pârâtul a început în ultima perioadă să adopte un comportament incompatibil cu viaţa de familie, a provocat scandal, a fost violent fizic şi verbal în prezenţa copiilor. Reclamanta a arătat că în aceeaşi casă mai locuieşte şi fiul său, R.I. , provenit dintr-o căsătorie anterioară, care are vârsta de 15 ani.

Reclamanta a susţinut că în luna ianuarie a fost admisă de către Judecătoria Vaslui cererea sa de instituire a unui ordin de protecţie împotriva pârâtului, soluţie care a fost menţinută în calea de atac, în prezent pârâtul nu mai locuieşte în imobilul din care se solicită evacuarea, fiind sub incidenţa acestui ordin de protecţie care a fost emis pe o perioadă de 6 luni.

Totodată, în cursul lunii ianuarie a fost promovată şi acţiunea de divorţ, fiind înregistrată pe rolul Judecătoriei Vaslui sub nr. 994/333/2017.

În continuare, reclamanta a precizat că în prezent pârâtul i-a transmis în nenumărate rânduri că aşteaptă expirarea termenului de interdicţie, pentru a se întoarce în domiciliul conjugal şi din acest motiv există o stare permanentă de tensiune întrucât pârâtul ar fi ameninţat cu moartea, acesta suferind mai multe condamnări începând cu anul 1996 şi până în prezent.

În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art. 1034 şi urm. C.proc. civ.

În susţinerea cererii, reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi martori.

Pârâtul, legal citat, nu a depus întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în faţa instanţei de judecată.

În cauză, la termenul de judecată din data de 04.05.2017, instanţa a încuviinţat pentru reclamantă proba cu înscrisuri şi proba testimonială cu martorul G.G..

 Au fost depuse de către reclamantă la dosar următoarele înscrisuri, în copie certificată pentru conformitate cu originalul: certificat de căsătorie (f. 7), certificat de naştere T.A.M. (f. 8), I.R.B. (f. 9), Decizia nr. 163/A/2017 a Tribunalului Vaslui, pronunţată în dosarul nr. 906/333/2017 şi Sentinţa civilă nr. 116/C din 06.02.2017 pronunţată de Judecătoria Vaslui în dosarul nr. 906/333/2017 (f. 10-17), raport de expertiză extrajudiciară nr. 240 din 21.07.2015 (f. 18-24), raport de expertiză extrajudiciară nr. 8/21.02.2017 (f. 25-28), contract de donaţie autentificat de C.S.E, notar public sub nr. (…) (f. 29-32).

La data de 09.05.2017, cauza a fost repusă pe rol şi s-a invocat din oficiu de către instanţă excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei T.M. .

În urma analizării probelor din dosar, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Reclamanta şi pârâtul sunt căsătoriţi, fiind înregistrată sub nr. 994/333/2017, pe rolul Judecătoriei Vaslui acţiunea de divorţ formulată de reclamantă, în prezent fiind stabilit primul termen de judecată pentru data de 07.06.2015.

Prin Sentinţa civilă nr. 116/C din 06.02.2017 pronunţată de Judecătoria Vaslui în dosarul nr. 906/333/2017, definitivă în urma Deciziei nr. 163/A/2017 a Tribunalului Vaslui, pronunţată în acelaşi dosar, a fost admisă în parte cererea reclamantei de instituire a unui ordin de protecţie împotriva pârâtului şi s-a dispus, printre altele, evacuarea pârâtului din imobilul situat în (…), pentru o perioadă de 6 luni de zile, începând cu data de 06.02.2017.

Potrivit contractului de donaţie autentificat de C.S.E, notar public, sub nr. (…) (f. 29-32), imobilul din care se solicită evacuarea pârâtului în prezenta cauză, situat în (…) a fost donat de către numiţii I.I. şi I.E. minorilor T.A.M. şi R.I. , prin curator G.G.V.

Aceste aspecte reies şi din declaraţia martorului G.G. de la fila 44 din dosar, aceasta învederând instanţei faptul că a semnat contractul de donaţie în calitate de curator al minorilor T.A.M.şi R.I. , copiii reclamantei.

În drept, dispoziţiile art. 1034 şi urm.  C.proc. civ reglementează o procedură specială de evacuare pentru lipsa titlului celui care ocupă un imobil. Procedura specială este incidentă în situaţia în care a fost încheiat un contract de locaţiune, dar şi în situaţia în care imobilul este ocupat fără drept de către o persoană cu sau fără permisiunea ori îngăduinţa proprietarului.

Conform art. 36 C.proc. civ. calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii. Existenţa sau inexistenţa drepturilor şi a obligaţiilor afirmate constituie o chestiune de fond.

Analizând cu prioritate excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei T.M. , în conformitate cu disp. art. 248 alin. 1 C.proc.civ., instanţa reţine următoarele:

 În cauza de faţă, a cererii de evacuare întemeiată pe procedura specială a evacuării din imobile folosite sau ocupate fără drept, calitate procesuală activă au locatorul şi proprietarul, astfel cum rezultă din  art. 1034, iar calitate procesuală pasivă are locatarul sau ocupantul.

Aşa cum s-a reţinut mai sus, prin contractul de donaţie autentificat de C.S.E. , notar public, sub nr. (…) (f. 29-32), s-a făcut dovada că în speţă minorii T.A.M.şi R.I. sunt proprietarii imobilului din care solicită evacuarea pârâtului.

În speţă, nu poate fi primită afirmaţia reclamantei, prin reprezentant convenţional, de la ultimul termen de judecată, după repunerea pe rol a cauzei, potrivit căreia cererea de chemare în judecată ar fi fost formulată de către reclamantă în calitate de reprezentant legal al minorilor T.A.M.şi R.I. , conform disp. art. 38 Cod Civil, aceştia neavând capacitate de exerciţiu.

Instanţa constată că la termenele de judecată acordate în cauză înainte de repunerea pe rol nu s-a solicitat de către reclamantă eventual rectificarea aplicaţiei Ecris în sensul inserării calităţii sale de reprezentant legal al minorilor T.A.M.şi R.I. .

Nici la ultimul termen de judecată, după repunerea cauzei pe rol, nu s-a solicitat modificarea cadrului procesual de către reclamantă, aceasta înţelegând să aducă la cunoştinţă instanţei faptul că ar fi introdus prezenta acţiune în justiţie, încă de la început, în calitate de reprezentant legal al minorilor şi nu în nume propriu.

Analizând conţinutul cererii de chemare în judecată formulate la data de 21.03.2017 de către reclamanta T.M. , instanţa constată că în cuprinsul acesteia nu s-a făcut nicio menţiune cu privire la calitatea reclamantei de reprezentant legal al minorilor T.A.M.şi R.I. .

Prin urmare, instanţa reţine că în prezenta cauză reclamanta a înţeles să formuleze o cerere în nume propriu, solicitând să fie dispusă evacuarea pârâtului din imobilul situat în (…).

Pe cale de consecinţă, va admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei T.M. , invocată de instanţă din oficiu şi va respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta T.M. în contradictoriu cu pârâtul T.N. , ca fiind formulată de o persoană lipsită de calitate procesuală activă.

Faţă de soluţia la care a ajuns instanţa în urma deliberării, având în vedere dispoziţiile art. 453 C.pr.civ. care prevăd că partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată, instanţa constantă că în cauză nu se impune acordarea de cheltuieli de judecată reclamantei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei T.M. , invocată de instanţă din oficiu.

Respinge cererea de chemare în judecată, având ca obiect evacuare conform disp. art. 1034-1049 C.proc.civ., formulată de reclamanta T.M. , (…), în contradictoriu cu pârâtul T.N. (…), ca fiind formulată de o persoană lipsită de calitate procesuală activă.

Cu drept de a formula cerere de apel în termen de 5 zile de la pronunţare. Eventuala cerere de apel se va depune la Judecătoria Vaslui.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.05.2017.

Preşedinte,Grefier,