Grănițuire/Revendicare

Sentinţă civilă 6000 din 12.06.2015


R O M A N I A

JUDECATORIA CLUJ NAPOCA

SECTIA CIVILA

Operator de Date cu Caracter Personal 3185

DOSAR NR. .../.../2010

SENTINŢA CIVILĂ NR. 6000/2015

Şedinţa Publică din 12 iunie 2015

Complet constituit din :

JUDECATOR : C.-S. N.

GREFIER : Z. E. F.

Pe rol se află pronunţarea hotărârii in dosarul civil cu numărul mai sus menţionat, privind acţiunea civilă formulată de către reclamanta B. I. în contradictoriu cu pârâţii T. T. , T. S., având ca obiect revendicare.

La apelul nominal făcut în cauză, se constată lipsa părţilor.

Procedura este legal îndeplinită.

Se face referatul cauzei de către grefierul de şedinţă

Instanţa constantă că dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa publică din 22 mai 2015 când părţile prezente au pus concluzii pe fondul cauzei conform încheierii de şedinţă din acea zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă,

Prin cererea înregistrată de reclamanţii B. I. şi B. I. la data de 10.03.2005 e rolul acestei instanţe sub nr. ..., au solicitat obligarea pârâţilor M. I. şi M. I. să lase libera proprietate şi posesie a suprafeţei de teren de 487 mp ce le-a fost ocupată fără drept, parte din imobilul proprietatea lor situat în ... str. ... nr. ..., să fie obligaţi pârâţii să desfiinţeze toate lucrările de construcţii executate pe această porţiune şi să construiască gardul despărţitor al imobilelor învecinate cu respectarea aliniamentului real, iar în caz de refuz reclamanţii să fie autorizaţi să facă acest lucru pe cheltuiala acestora, cu cheltuieli de judecată.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 480 C.civ., art. 1076-1077 C.civ.

Prin întâmpinarea de la fila 33 din dosarul nr. ..., pârâţii M. I. şi M. I. au invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive.

Prin precizarea de acţiune de la fila 91 din dosar ..., reclamanţii şi-au extins acţiunea împotriva pârâţilor T. T. şi T.  S. şi au solicitat în completarea acţiunii să se stabilească graniţa între imobilele învecinate ale părţilor, respectiv imobilul reclamanţilor în suprafaţă de 5812 mp şi imobilul vecin al pârâţilor, să fie obligaţi pârâţii să lase în deplină proprietate şi posesie suprafaţa de 487 mp ce le-a fost ocupată fără drept, cu cheltuieli de judecată.

Reţine că prin Sentinţa civilă nr. ... , pronunţată de  Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. ... a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor M. I. şi M.  I. , excepţie invocată de pârâţii M. I. şi M. I.; a fost respinsă acţiunea reclamanţilor B.  I.  şi B. I. formulată în contradictoriu cu pârâţii M. I. şi M. I., ca fiind formulată împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă; a fost admisă acţiunea extinsă şi precizată formulată de reclamanţii B. I. şi B. I. în contradictoriu cu pârâţii T. T. şi T. S. şi în consecinţă: s-a stabilit linia de graniţă între imobilul reclamanţilor situat în..., str. ... nr. ... înscris în Cartea funciară nr. ..., nr. topo ... în suprafaţă totală de 5812 mp şi imobilul învecinat al pârâţilor T. T. şi T. S. conform situaţiei propuse II, prin punctele 102-104' din completarea la raportul de expertiză topografică judiciară efectuat de expert V. F., expertiză care face parte integrantă din prezenta hotărâre; au fost obligaţi pârâţii T. T. şi T. S. să lase reclamanţilor B. I. şi B. I. libera proprietate şi posesie a suprafeţei de 447 mp, parte din imobilul cu nr. topo. ... înscris în Cartea Funciară nr. ..., astfel cum a fost identificată prin raportul de expertiză topografică judiciară efectuat în cauză de expert V. F. ; au fost obligaţi pârâţii T. T. şi T. S.  să desfiinţeze toate lucrările de construcţii executate pe suprafaţa de teren de 447 mp indicată mai sus, precum şi să construiască gardul despărţitor al imobilelor învecinate cu respectarea aliniamentului stabilit prin expertiza judiciară efectuată de expert V. F., iar în caz de refuz, autorizează pe reclamanţii B. I. şi B. I. să constaiiască gardul despărţitor pe cheltuiala pârâţilor; au fost obligaţi pârâţii T. T. şi T. S. la plata către reclamanţii B. I. şi B. I. a sumei de 8146,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată; a fost respinsă ca neîntemeiată cererea pârâţilor M. I. şi M. I. de obligare a reclamanţilor B. I. şi B. I. la plata cheltuielilor de judecată.

Prin Decizia Civilă nr. ... pronunţată de Tribunalul Cluj în dosar ..., a fost admis recursul declarat de recurenţii T. T. şi T. S. , împotriva Sentinţei civile nr. ... a  Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a casat-o în întregime şi s-a trimis cauza spre rejudecare în faţa aceleiaşi instanţe, Judecătoria Cluj-Napoca.

În rejudecare, în dosarul înregistrat sub nr. ..., s-a dispus efectuarea unei expertize topografice de către expert M. T. , cu obiectivele indicate în încheierea de şedinţă din data de 27.04.2010, f. 13 şi14 din dosarul ... indicându-se faptul că măsurătorile vor avea în vedere dispoziţiile instanţei de control judiciar expuse în decizia de casare, în sensul de a fi luate în considerare planurile de punere în posesie întocmite de comisiile de fond funciar în baza Legii nr. 18/1991, sentinţele civile şi documentaţiile de intabulare aferente, precum şi documentaţia cadastrală de la OCPI.

Instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, precum şi proba cu raportul de expertiză tehnică judiciară în specialitatea topografie, f. 99-125, răspuns la obiecţiunile formulate, f. 166-167.

Urmare decesului reclamantului B. I. la data de 16.01.2011, s-a formulat cerere de introducere în cauză a moştenitorilor, f. 23, prin care s-a învederat că singurul moştenitor al reclamantului B. I. este soţia acestuia, reclamanta B. I.

Părţile au depus concluzii scrise.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor M. I. şi M. I., invocată de aceştia prin întâmpinarea depusă în dosarul nr. ... la data de 09.05.2005, instanţa reţine că aşa cum a reieşit din probele administrate în dosarul nr. ... şi raportul de expertiză întocmit în prezentul ciclu procesual, terenul reclamanţilor se învecinează cu terenul pârâţilor T. , pârâţii M.  I. şi M. I. , nefiind proprietari sau posesori ai terenului.

Astfel, reţine că pârâta M. L. a înstrăinat suprafaţa de teren ce face obiectul prezentului litigiu către pârâţii T. T. şi T. S. , iar cu privire la construcţiile trei coteţe de păsări şi porci, nu s-a dovedit că acele construcţii ar aparţine pârâţilor M. I. şi I. , iar  pârâţii T. T. şi S. nu au negat că nu le-ar aparţine, motiv pentru care instanţa va reţine că pârâţii M. I. şi I. nu au calitatea procesuală pasivă în prezenta cauză, urmând să admită excepţia invocată şi să respingă acţiunea reclamantei în contradictoriu cu pârâţii M. I. şi M. I. , ca fiind formulată împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă.

Analizând ansamblul material probator, raportat şi la Decizia civilă nr. ..., instanţa reţine următoarele:

Reclamanţii B. I. şi B. I. sunt proprietarii tabulari ai imobilului teren situat în ... str. ... nr. ... înscris în CF nr. ... nr. top ... în suprafaţă de 5812 mp, dobândit în urma contractului de vânzare-cumpărare din data de 11.02.2002 încheiat cu  I. M. şi prin Sentinţa Civilă nr ... a Judecătoriei Cluj-Napoca pronunţată în dosarul nr. ... având ca obiect prestaţie tabulară, prin care s-a constatat că prin Titlul de proprietate nr. ... s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea numitei I. M. si a defunctei V. L. asupra terenului în suprafaţă de 6300 mp situat în extravilanul satului ..., tarla ... , parcela ... , teren care se identifică parţial cu terenul înscris în Cartea funciară nr. ... , nr. topo ...

Pârâţii T. T. şi T. S. au dobândit printr-un antecontract  încheiat cu M. L. autentificat prin încheierea Notarului Public I. R. sub nr. ... suprafaţa totală de 1300 mp situat în extravilanul comunei ..., jud. ..., tăria ..., parcela  ... între vecinii: N-B. I.; E- M. I.; S-M.; V- M. T, precum şi cota de 800/4300 parte din terenul în suprafaţă totală de 4300 mp, situat în extravilanul comunei ..., tarla ... , parcela 1275/9/3 între vecinii: N-M. S, E-M. V, S-D., V-M. M, terenuri dobândite de M. L. prin reconstituirea dreptului de proprietate în baza Titlului de proprietate nr. ... (filele 80-81 dosar ...).

Prin Sentinţa civilă nr. ... pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. ... s-a constatat că prin Titlul de proprietate nr. ... numitei M. L. i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 1300 mp situat în tarlaua ... , parcela ... şi asupra terenului în suprafaţă de 800 mp care face parte din tarlaua ..., parcela ..., terenuri care în regim de carte funciară se identifică parţial cu parcela cu nr. topo ... înscrisă în cartea funciară nr. ... S-a dispus dezmembrarea imobilului cu nr. topo ... din Cartea funciară nr. ... conform raportului de expertiză extrajudiciară efectuat de expert ing. B. M. în două parcele: parcela cu nr. topo nou ... în suprafaţă de 5956 mp care se reînscria în aceeaşi carte funciară, iar parcela cu nr. topo nou ... , nr. cadastral ... în suprafaţă de 2100 mp s-a atribuit în final promitenţilor-cumpărători, pârâţii T. (filele 85-86 fond). La baza înscrierii dreptului de proprietate dobândit de pârâţii T. a stat identificarea topografică efectuată de expert ing. B. M. , înscrierea fiind efectuată în Cartea Funciară  ... (filele 70-78 fond).

În speţă, reclamanţii pretind că o suprafaţa de 487 mp din terenul acestora ar fi ocupată de către pârâţii T. , pârâţi care la rândul lor susţin ca diferenţa de teren pe care o revendică reclamanţii nu se regăseşte în terenul lor, reclamanţii efectuând înscrierea pe baza unei expertize topografice greşite.

Astfel, instanţa reţine că părţile din dosar au dobândit terenuri pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate prin două titluri de proprietate, autorii fiind diferiţi, iar în plan funciar terenurile au fost identificate în cărţi funciare diferite şi nr. topo diferite, învecinate, dar nelipite (nr. topo ... şi nr. topo ... - fila 227 d. 1795/211/2005).

Comparând titlurile de proprietate în baza cărora reclamanţii şi pârâţii T. au dobândit suprafeţele de teren în litigiu, instanţa de fond a constatat că reclamanţii au parcela ... (5812 mp), iar pârâţii au parcelele ... şi ... (800 mp), precum şi parcelele ... (1238 mp). Totodată, limitrof parcelei  ... numitul M. T. are parcela ... (1000 mp), care potrivit expertizei este ocupată parţial de către pârâţii T. (fila 203 şi fila 102 fond). Se constată că parcela ... nu este învecinată celorlalte.

În urma indicaţiilor deciziei de casare, s-a procedat la efectuarea unei noi expertize topografice de identificare întocmită de către expert tehnic M. T. cu completări în urma obiecţiunilor părţilor (f. 99-125, răspuns la obiecţiunile formulate, f. 166-167), si punct de vedere al expertului parte M. B. , f. 136, avându-se în vedere planurile de punere în posesie întocmite de comisiile de fond funciar în baza Legii nr. 18/1991, sentinţele civile şi documentaţiile de intabulare aferente, precum şi documentaţia cadastrală de la OCPI .

Astfel, raportul de expertiză întocmit în cauză a relevat faptul că pârâţii deţin în posesie o suprafaţă de 248 mp din proprietatea reclamanţilor, ce se impune a fi restituită în baza art. 480 C.civ. conform căruia proprietarul se poate bucura şi dispune de bunul său în mod exclusiv şi absolut, în limitele determinate prin lege. Atunci când dreptul de proprietate este încălcat, proprietarul are la îndemână pentru recuperarea bunului său acţiunea în revendicare, efectul acesteia primordial fiind restituirea bunului atunci când acţiunea este admisibilă.

Va stabili, aşadar, linia de graniţă între imobilul reclamantei situat în ... str.  ... nr. ..., înscris în CF ... nr. top  ... în suprafaţă de 5812 mp şi imobilul pârâţilor T. T. şi T. S.  conform variantei II din raportul de expertiză întocmit în cauză de exp. M.  T. , raport ce face parte integrantă din prezenta hotărâre şi va obliga pârâţii  T. T. şi T. S. să lase reclamantei în deplină posesie şi proprietate a suprafeţei de 248 mp parte din imobilul nr. topo  ... înscris în CF ... , astfel cum a fost identificată prin raportul de expertiză topografică judiciară efectuat în cauză de exp. M. T.

Chiar dacă s-a susţinut de către reclamanţi că pârâţii M. I. şi M. I. ar fi edificat construcţiile- trei coteţe de păsări şi porci- fără fundaţie, vechi şi degradate (după cum s-a constatat la cercetarea la faţa locului în dosarul nr. ... ), instanţa reţine că pârâţii M. I. şi M. I. au negat că aceste construcţii le-ar aparţine.

De asemenea, potrivit art. 492 C.civ. - orice construcţie, plantaţie sau lucru făcut în pământ sau asupra pământului, sunt prezumate a fi făcute de către proprietarul acelui pământ cu cheltuiala sa şi că sunt ale lui, până se dovedeşte în contra. Aşadar, proprietatea asupra acestor construcţii se prezumă a fi în favoarea proprietarului terenului prin efectul accesiunii astfel cum prevede motiv pentru care instanţa le prezumă a fi proprietatea pârâţilor T. T. şi S. , pârâţi care, de altfel, nu au negat acest aspect.

Având în vedere probele administrate în dosar, instanţa va constata că pârâţii T.  încalcă dreptul de proprietate al reclamanţilor.

De asemenea, reţinând că se impune si demolarea construcţiilor ridicate cu respectarea liniei aliniamentului real existent al graniţei dintre cele două imobile învecinate, va obliga pârâţii  T. T. şi T. S. să desfiinţeze toate lucrările de construcţii executate pe suprafaţa de teren de 248 mp reţinută mai sus, precum şi să construiască gardul despărţitor al imobilelor învecinate cu respectarea aliniamentului stabilit prin raportul de expertiză judiciară efectuat în cauză de exp. M. T. , iar în caz de refuz autorizează reclamanta să construiască gardul despărţitor pe cheltuiala pârâţilor.

Cu privire la cheltuielile de judecată, potrivit art. 274 C.pr.civ. 1865, văzând culpa procesuală a pârâţilor şi cererea reclamantei, va obliga pârâţii la plata în favoarea reclamantei B. I. a sumei de 11646,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, în primă instanţă în cuantum de 8146,3 lei, în recurs 1000 lei, onorariu avocaţial achitat prin chitanţa nr. 90/30.10.2009, f. 26 din dosar în recurs şi în rejudecare 2500 lei, onorariu avocaţial achitat prin chitanţele 173/29.04.2015, 170/31.03.2015, nr. 31/30.11.2015, f. 189-191 dosar 1074/211/2010.

Va respinge cererea pârâţilor de obligare a reclamanţilor la plata cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor M. I. şi M. I.

Respinge acţiunea reclamantei în contradictoriu cu pârâţii M. I. şi M. I. , cu domiciliul în com. ..., str. ... nr. ..., jud. ..., ca fiind formulată împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă.

Admite acţiunea reclamantei B. I., cu domiciliul în com. ... str. ... nr. ..., jud. ... , în contradictoriu cu pârâţii T. T. şi T.  S. , cu domiciliul procesual ales în loc. ..., str.  ... nr. ..., sc. ..., bl. ..., et. ..., ap. ..., jud. ..., şi pe cale de consecinţă,

Stabileşte linia de graniţă între imobilul reclamantei situat în ... str. ... nr. ..., înscris în CF ... nr. top ... în suprafaţă de 5812 mp şi imobilul pârâţilor T. T. şi T. S. conform variantei II din raportul de expertiză întocmit în cauză de exp. M.T., raport ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Obligă pârâţii  T. T. şi T. S. să lase reclamantei în deplină posesie şi proprietate a suprafeţei de 248 mp parte din imobilul nr. topo 1348/13/2 înscris în CF ..., astfel cum a fost identificată prin raportul de expertiză topografică judiciară efectuat în cauză de exp. M. T.

Obligă pârâţii  T. T. şi T. S. să desfiinţeze toate lucrările de construcţii executate pe suprafaţa de teren de 248 mp, precum şi să construiască gardul despărţitor al imobilelor învecinate cu respectarea aliniamentului stabilit prin raportul de expertiză judiciară efectuat în cauză de exp. M. T., iar în caz de refuz autorizează reclamanţii să construiască gardul despărţitor pe cheltuiala pârâţilor.

Obligă pârâţii la plata în favoarea reclamanţilor a sumei de 11646,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, în primă instanţă, recurs şi în rejudecare.

Respinge cererea pârâţilor de obligare a reclamanţilor la plata cheltuielilor de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 12.06.2015.

PREŞEDINTE,  GREFIER,

C.-S. N. Z. E. F.

Red./dact./CSN/28.09.2015