Contestatie la executare

Sentinţă civilă 9 din 07.03.2018


Cod ECLI ECLI:RO:JDBTS:2017:001.

Dosar nr. XXXXX/193/2016  contestaţie la executare

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BOTOŞANI

JUDEŢUL BOTOŞANI

Şedinţa publică din xx.xx.xxxx

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE –

GREFIER –

SENTINŢA CIVILĂ NR. XXXX

La ordine soluţionarea acţiunii civile având ca obiect contestaţie la executare, formulată de contestatoarele C. A., D. L. T., în contradictoriu cu intimatul S. C. C..

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din xx.xx.xxxx, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când, din lipsă de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea cauzei pentru data de astăzi, când,

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de xx.xx.xxxx, sub nr. XXXXX/193/2016, contestatoarele C. A. şi D. L. T. au formulat contestaţie împotriva executării silite începută împotriva debitoarei C. A. de BEJ S. S. Botoşani, în dosar de executare nr. XXX/xxxx, solicitând anularea executării însăşi, a titlului executoriu reprezentat de Actul de Adjudecare nr. XXX/xxxx emis la xx.xx.xxxx de BEJ S. R. Suceava în dosar XXX/xxxx, si a tuturor actelor de executare, cu obligarea intimatului la repunerea in situaţia anterioara executării silite.

În motivare s-a arătat că executarea silită demarată împotriva debitoarei C. A. urmăreşte punerea in executare a titlului executoriu reprezentat de Actul de Adjudecare nr. XXX/xxxx încheiat la xx.xx.xxxx de BEJ S. R. Suceava in dosar XXX/xxxx, prin care intimatul S. C. C. a devenit proprietar al apartamentului situat in municipiul Botoşani.

În ceea ce priveşte contestaţia împotriva titlului executoriu reprezentat de Actul de Adjudecare nr. XXX/xxxx emis la xx.xx.xxxx de BEJ S. R. Suceava, în dosar XXX/xxxx, s-a arătat că acest titlu executoriu este emis sub imperiului art. 516 - 518 din Codul de procedura civilă din 1865, context în care, spre deosebire de noul cod de procedură (art. 854), actul de adjudecare nu are cale separata de atac, nefiind un act de executare nu face obiectul contestaţiei la executare ci poate fi cel mult anulat ca urmare a anularii procesului verbal de licitaţie. Atât timp cât executarea se face pentru un titlu executoriu care nu este o hotărâre judecătorească şi care nu are o cale separata de atac, pe calea contestaţiei la executare se pot invoca si motive de nulitate ale actului de adjudecare nr. XXX/xx.xx.xxxx. Executarea silita in dosarul instrumentat de BEJ S. R. are la baza un contract de cesiune de creanţa care nu constituie prin el insusi titlu executoriu si care nu a transmis cesionarului si caracterul de titlu executoriu recunoscut contractului de credit bancar. Cesionarul SC X SRL, la fel ca si SC Y SRL, nu pot avea calitate de creditor fara obţinerea unei hotarari judecătoreşti in acest sens.

SC X SRL nu este o instituţie bancara, context in care au incidenţa in cauza dispoziţiile OUG 99/2006, conform careia contractele de credit isi pastreaza caracterul de titlu executoriu doar atat timp cat parte in contract este o instituţie bancara, oricărei alte entitati juridice fundu-i interzis sa desfasoare activitati cu specific bancar.

Executarea se desfasara în temeiul unui titlu executoriu nelegal emis, ca rezultat al contractului de cesiune de creanţa care nu transmite si caracterul executoriu al contractului de credit. Executarea afecteaza drepturile legitime ale unei terte persoane, deorece imobilul vândut are patru si nu trei camere si inglobeaza si incaperile proprietatea terţului D. L. T..

In drept, au fost invocate dispoziţiile art. 711, 712 alin. 2 Cod procedura civila actual, art. 516 - 518 Cod procedura civila 1865, OUG 99/2006.

În dovedire au fost depuse la dosar înscrisuri.

În data de xx.xx.xxxx, contestatoarele au formulat precizări la acţiune – fila 98-99 vol. I dosar, prin care a arătat că BEJ S. S. a emis un nou act de executare silită, respectiv somaţia de evacuare ce urma a fi pusă în executare efectivă pe data de xx.xx.xxxx, înţelegând astfel să conteste şi acest nou act de executare, solicitând suspendarea executării silite până la soluţionarea definitivă a contestaţiei la executare.

Astfel, ca urmare a începerii executării silite de către BEJ S. S. şi a promovării contestaţiei la executare a convenit cu adjudecatarul-intimat S. C. C., suspendarea executării silite şi încheierea unui contract de închiriere pentru imobilul în litigiu. În momentul de faţă contractul de închiriere a ajuns la termen, iar intimatul a solicitat reluarea executării silite, astfel că s-a formulat prezenta contestaţie la executare şi împotriva noii somaţii de reluare a executării silite, în temeiul art. 711 şi urm. Cod pr. Civilă, dar şi cerere de suspendare a executării silite.

Acţiunea a fost scutită de la plata taxei judiciare de timbru în cuantum de 1000 lei, conform încheierii de ajutor public judiciar din data de xx.xx.xxxx – fila 72 dosar asociat.

Intimatul S. C. C., legal citat, a formulat întâmpinare la dosar prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare. Acesta a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a contestatoarei D. L. T..

În motivare, intimatul a arătat că din cuprinsul titlului executoriu reprezentat de actul de adjudecare nr. XXX/xxxx din xx.xx.xxxx, emis de BEJ S. R. şi a somaţiei din xx.xx.xxxx emisă de BEJ S. S., rezultă fără echivoc că obiectul executării silite l-a constituit imobilul apartament nr.XX din Botoşani, proprietatea debitoarei C. A., conform înscrierilor din cartea funciară şi asupra căruia banca şi-a constituit  un drept de ipotecă pentru garantarea creditului acordat debitoarei. În consecinţă, la acest moment, imobilul  aparţine în proprietate exclusivă doar acestei contestatoare debitoare şi parte a contractului de împrumut şi ipotecă, iar actul de adjudecare este emis doar faţă de această debitoare, contestatoarea D. L. T. nu are calitate procesuală activă, nefiind parte în dosarul de executare silită imobiliară, nici în dosarul XXX/xxxx a BEJ S. S..

În ceea ce proveşte fondul cauzei, susţinerile contestatoarelor  referitoare la actele de executare silită efectuate de BEJ S. R., constând în lipsa de cunoştinţă privind evaluarea imobilului, întocmirea noului act de adjudecare, lipsa unor comunicări de acte din partea executorului judecătoresc au fost examinate de Judecătoria Botoşani prin încheierea din data de xx.xx.xxxx, pronunţată în dosar nr. XXXXX/193/2016, instanţa respingând ca tardivă contestaţia la executare, apreciind că doar faţă de publicaţia de vânzare din xx.xx.xxxx contestatoarele sunt în termen să formuleze contestaţie la executare. S-a arătat că aspectele invocate de contestatoarea D. L. T. sunt tardive deoarece aceasta avea obligaţia să anunţe executorul judecătoresc că pretinde un drept real asupra imobilului supus licitaţiei publice, ori chiar contestatoarea a afirmat că a cunoscut încă din  xx.xx.xxxx, data întocmirii publicaţiei de vânzare, faptul că se efectuează o licitaţie cu privire la acest imobil.

Cu privire la contestaţia formulată împotriva titlului executoriu reprezentat de actul de adjudecare nr.XXX/xxxx emis la xx.xx.xxxx de BEJ S. R., solicită respingerea ca inadmisibilă a contestaţiei la executare deoarece contestatoarea C. A. nu a contestat procesul verbal de licitaţie în baza căruia s-a vândut la licitaţie imobilul apartament, iar actul de adjudecare nu poate fi atacat printr-o contestaţie la executare, în considerarea faptului că actul de adjudecare nu reprezintă un act de executare în înţelesul disp. Art. 339 Cod pr. Civilă.

La data de xx.xx.xxxx, BEJ S. S. a depus la dosar, în copie certificată pentru conformitate, dosarul de executare nr. XXX/xxxx (f. 114-130, vol. I), iar la data de xx.xx.xxxx, BEJ S. R. a depus la dosar, în copie certificată pentru conformitate, dosarul de executare nr. XXX/xxxx (f. 188 - 200, vol. I, 1-200, vol. II şi 1-174, vol. III).

Prin încheierea din data de xx.xx.xxxx, instanţa a respins cererea de suspendare a executării silite ce formează obiectul dosarului de executare nr. XXX/xxxx al BEJ S. S..

Analizând actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

În fapt, la data de xx.xx.xxxx, contestatoarea C. A. a încheiat contractul de credit bancar pentru investiţii imobiliare cu nr. XXXXXXXXXX/xx.xx.xxxx,  pentru o sumă  de 45.000 Euro pe o perioadă de 360 luni (f. 192-198, vol. I). În vederea garantării rambursării de către împrumutat a sumelor datorate în temeiul contractului de credit, prin actul adiţional nr. XXXXXXXXXX/A/xx.xx.xxxx la contractul de credit, contestatoarea s-a obligat să constituie în favoarea băncii o ipotecă de rang VII asupra imobilului apartament compus din 3 (trei) camere, situat în mun. Botoşani, str. X nr. Y, bl. Z, et. T, ap. U, jud. Botoşani, conform contractului de ipotecă autentificat sub nr. XXXXX/xx.xx.xxxx al BNP A. M. V. (f. 199-200, vol. I şi 1, vol. II).

Creanţa din contractul de credit a fost cesionată către SC X SRL, care a cerut  BEJ S. R. executarea silită imobiliară şi prin poprire a debitoarei, sens in care s-a format dosarul de executare nr. XXX/xxxx. În urma demersurilor efectuate în acest dosar de executare pentru recuperarea creanţei, s-a procedat la întocmirea publicaţiei de vânzare nr. XXX/xxxx din xx.xx.xxxx (f. 41, vol. III), a procesului-verbal de licitaţie nr. XXX/xxxx din xx.xx.xxxx a bunului imobil - apartament compus din 3 (trei) camere, situat în mun. Botoşani, str. X nr. Y, bl. Z, et. T, ap. U, jud. Botoşani  (f. 56-58, vol. III) şi a Actului de adjudecare nr. XXX/xxxx din xx.xx.xxxx (f. 74, vol. III), imobilul fiind adjudecat numitului T. M. N..

Prin Sentinţa civilă nr. XXXX/xx.xx.xxxx pronunţată de Judecătoria Botoşani în dosarul nr. XXXXX/xx.xx.xxxx, definitivă şi irevocabilă prin respingerea ca nefondat a recursului, instanţa a respins contestaţia la executare formulată de către contestatoarea C. A. cu privire la actele de executare efectuate până la data de xx.xx.xxxx ca tardiv formulată şi a admis în parte contestaţia la executare, dispunând anularea Publicaţiei de vânzare din data de xx.xx.xxxx şi a actelor de executare silită ulterioare, motivat de faptul că aceste acte de executare silită nu au fost legal comunicate la domiciliul debitoarei.

Prin urmare, la data de xx.xx.xxxx a fost întocmită o nouă publicaţie de vânzare în dosarul de executare nr. XXX/xxxx al BEJ S. R. (f. 115, vol. III), comunicată debitoarei la data de xx.xx.xxxx (f. 121, vol. III), iar la data de xx.xx.xxxx a avut loc licitaţia publică pentru vânzarea imobilului ipotecat al debitoarei, a fost întocmit procesul-verbal de licitaţie a bunului, adjudecatar al bunului fiind desemnat intimatul S. C. C.. (f. 141-143, vol. III), iar procesul-verbal a fost comunicat debitoarei la data de xx.xx.xxxx (f. 150, vol. III). Ulterior, a fost întocmit Actul de adjudecare nr. XXX/xxxx din xx.xx.xxxx, conform căruia imobilul - apartament compus din 3 (trei) camere, situat în mun. Botoşani, str. X nr. Y, bl. Z, et. T, ap. U, jud. Botoşani  a fost vândut intimatului adjudecatar S. C. C. pentru suma de 81.000 lei (f. 156, vol. III), adjudecatarul procedând la intabularea dreptului său de proprietate asupra bunului imobil în Cartea Funciară (f. 11-12, vol. I).

Prin Încheierea din data de xx.xx.xxxx pronunţată de Judecătoria Botoşani în dosarul nr. XXXXX/193/2015, definitivă şi irevocabilă prin respingerea ca nefondat a recursului, instanţa a respins contestaţia la executarea însăşi formulată de către contestatoarea C. A. ca tardiv formulată şi a respins ca neîntemeiată contestaţia la executare împotriva  publicaţiei de vânzare întocmită la data de xx.xx.xxxx în dosarul de executare XXX/xxxx al BEJ S. R..

Intimatul S. C. C. a formulat cerere de executare silită împotriva contestatoarei C. A., solicitând BEJ S. S. executarea silită a titlului executoriu - Actul de adjudecare nr. XXX/xxxx din xx.xx.xxxx, astfel fiind format dosarul de executare nr. XXX/xxxx, conform Încheierii executorului judecătoresc nr. XXX/xx.xx.xxxx (f. 121, vol. I). Prin încheierea din data de xx.xx.xxxx pronunţată de Judecătoria Botoşani în dosarul nr. XXXX/193/2015 (f. 123 şi 125, vol. I), instanţa de executare a dispus încuviinţarea executării silite solicitată de creditorul S. C. C. împotriva debitoarei C. A. şi a autorizat creditorul să treacă la executarea silită a titlului executoriu pentru evacuarea debitorului din imobilul înscris în actul de adjudecare.

În dosarul de executare nr. XXX/xxxx, executorul judecătoresc a emis încheierea nr. 495/xx.xx.xxxx, prin care a stabilit cuantumul cheltuielilor de executare – 3.240 lei şi a emis somaţii debitoarei, în vederea predării de bună voie a imobilului înscris în titlul executoriu, la data de xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx.

În drept, instanţa va analiza cu prioritate excepţia lipsei calităţii procesuale active a contestatoarei D. L. T., invocată de către intimatul S. C. C.. Cu privire la acest aspect, instanţa reţine că în faza de executare silită, calitate procesuală au creditorul urmăritor, care este titularul creanţei stabilite prin titlul executoriu, respectiv debitorul urmărit, persoana ţinută să îndeplinească obligaţia instituită prin titlul executoriu. În speţă, titlul executoriu este reprezentat de Actul de adjudecare nr. XXX/xxxx din xx.xx.xxxx, care stabileşte în mod clar cine are calitate procesuală în faza de executare silită – creditorul S. C. C., adjudecatarul imobilului şi debitorul C. A..

Referitor la susţinerile contestatoarelor în sensul că, în fapt, imobilul înscris în titlul executoriu are patru camere şi nu trei şi că astfel executarea silită se desfăşoară şi împotriva unui terţ faţă de executarea silită, care este proprietarul celei de-a patra camere a imobilului, instanţa le apreciază ca fiind neîntemeiate. Astfel, actul de adjudecare priveşte imobilul – apartament cu trei camere şi dependinţe, în suprafaţă de 64,06 mp, identic cu nr. cadastral XXX/III; XX din CF nr. XXXX/N, situat în mun. Botoşani, str. X nr. Y, sc. Z, et. T, ap. U, jud. Botoşani, acesta fiind imobilul pe care debitoarea C. A. l-a achiziţionat prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. XXXXX/xx.xx.xxxx (f. 3-4, vol. II), care a fost înscris în Cartea funciară pe numele acesteia (f. 2, vol. II)  şi asupra căruia a fost instituită ipoteca de rang VII în favoarea BCR SA prin contractul de ipotecă nr. XX/xx.xx.xxxx (f. 200, vol. I, 1, vol. II).

Conform înscrisurilor depuse la dosar, B. C. C. şi B. (D.) L. T. au achiziţionat apartamentul înscris în actul de adjudecare, compus din trei camere şi dependinţe, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. XXXXX/xx.xx.xxxx (f. 66, vol. III), precum şi o cameră cu debara şi balcon, cu o suprafaţă utilă de 11,68 mp din apartamentul nr. V situat la aceeaşi adresă. Cu toate  acestea, la momentul înstrăinării către contestatoarea C. A., B. C. C. şi B. (D.) L. T. au transmis doar dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în actul de adjudecare, compus din trei camere şi dependinţe, păstrându-şi dreptul de proprietate asupra camerei achiziţionate ulterior, astfel cum reiese din contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. XXXXX/xx.xx.xxxx (f. 3-4, vol. II). Prin urmare, în mod legal executarea silită s-a efectuat asupra apartamentului cu trei camere proprietatea contestatoarei C. A., fără a fi afectat dreptul de proprietate asupra camerei cu debara şi balcon al contestatoarei D. L. T.. Faptul că accesul în imobilul proprietatea contestatoarei D. L. T. se efectuează prin imobilul ce a fost executat silit este o chestiune nu priveşte executarea silită şi care excede prezentului cadru procesual, contestatoarea având la dispoziţie alte modalităţi procedurale pentru rezolvarea respectivei probleme.

În concluzie, întrucât executarea silită efectuată atât în dosarul de executare silită nr. XXX/xxxx al BEJ S. R., cât şi în dosarul de executare silită nr. XXX/xxxx al BEJ S. S. s-a efectuat în mod legal asupra imobilului proprietatea contestatoarei C. A., fără a privi şi imobilul proprietatea numitei D. L. T., iar aceasta nu a făcut dovada că ar avea un drept de proprietate asupra imobilului identificat în titlul executoriu, instanţa urmează să admită excepţia lipsei calităţii procesuale active a contestatoarei D. L. T. şi, în consecinţă, va respinge contestaţia la executare formulată de către această contestatoare ca fiind introdusă de către o persoană fără calitate procesuală activă.

Cu privire la contestaţia la titlul executoriu – Actul de adjudecare nr. XXX/xxxx din xx.xx.xxxx, instanţa o consideră neîntemeiată, având în vedere şi raţionamentul expus mai sus, respectiv că executarea silită s-a desfăşurat în mod legal, asupra apartamentului cu trei camere proprietatea contestatoarei C. A. şi nu împotriva unui apartament cu patru camere, dintre care o cameră este proprietatea unui terţ faţă de executarea silită.

Susţinerile contestatoarei în sensul că evaluarea imobilului s-a efectuat în mod nelegal, întrucât imobilul are, în fapt, patru camere, sunt de asemenea nefondate, pentru considerentele expuse mai sus, respectiv întrucât a fost evaluat strict imobilul proprietatea contestatoarei C. A. care este format din trei camere.

De asemenea, instanţa reţine că actul de adjudecare este legal întocmit, conţine toate menţiunile prevăzute de art. 516 C.pr.civ. anterior, iar potrivit dispoziţiilor art. 517 C.pr.civ. anterior aplicabil în speţă, executorul judecătoresc nu avea obligaţia de a comunica actul de adjudecare către debitor. De altfel, se reţine că debitoarea C. A. a fost informată cu privire la desfăşurarea licitaţiei, fiindu-i comunicate în mod legal publicaţia de vânzare şi procesul-verbal de licitaţie (f. 123 şi 150, vol. III). Astfel se reţine că nu i-a fost vătămat niciun drept prin necomunicarea actului de adjudecare, atâta timp cât contestatoarea a luat cunoştinţă de respectivul act şi a avut posibilitatea de a-l contesta în mod legal pe calea contestaţiei la executare.

Instanţa apreciază ca neîntemeiate şi apărările contestatoarei în sensul că executarea silită în dosarul instrumentat de BEJ S. R. are la bază un contract de cesiune de creanţă care nu constituie prin el însăşi titlu executoriu şi care nu a transmis cesionarului şi caracterul de titlu executoriu recunoscut contractului de credit bancar. Astfel, art. 120 din OUG 99/2006 consacră caracterul executoriu al contractelor de credit, încheiate de o instituţie de credit, situaţie impusă pentru a permite executarea silită a unei obligaţii, iar nu a unui înscris, acesta fiind doar materializarea izvorului creanţei respective. În consecinţă, caracterul executoriu este asociat cu creanţa, iar nu cu înscrisul ca atare şi, atâta timp cât legiuitorul a acordat contractelor de credit caracterul de titluri executorii, creanţa însăşi a devenit una executorie, astfel încât atributul executorialităţii nu se constituie într-un aspect de drept procesual, ci a devenit o calitate a creanţei, care s-a transmis prin cesiune.

De asemenea, instanţa reţine faptul că art. 120 din OUG 99/2006 nu a conferit contractelor de credit trăsătura de titlu executoriu în considerarea persoanelor semnatare, ci a devenit o calitate a creanţei care se transmite prin cesiune. Modificarea părţilor originare ale actului juridic care constituie titlu executoriu nu afectează substanţa titlului executoriu, poziţia cesionarului fiind aceea a unui veritabil succesor cu titlu particular care preia, astfel, toate drepturile pe care cedentul le avea în legătură cu creanţa.

De altfel, instanţa constată şi faptul că prin Sentinţa civilă nr. XXXX/xx.xx.xxxx pronunţată de Judecătoria Botoşani în dosarul nr. XXXXX/xx.xx.xxxx şi prin Încheierea din data de xx.xx.xxxx pronunţată de Judecătoria Botoşani în dosarul nr. XXXXX/193/2015, instanţa de executare a stabilit cu putere de lucru judecat legalitatea executării silite desfăşurate în dosarul de executare nr. XXX/xxxx al BEJ S. R. până la publicaţia de vânzare întocmită la data de xx.xx.xxxx inclusiv.

Referitor la contestaţia la executarea silită însăşi desfăşurată în dosarul de executare nr. XXX/xxxx al BEJ S. S., instanţa o apreciază ca neîntemeiată, executarea silită fiind întocmită în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. În acest sens, instanţa reţine că executarea silită este efectuată de către un executor judecătoresc competent, în baza unui titlu executoriu legal întocmit, există la dosar atât încheierea executorului judecătoresc de înregistrare a cererii de executare silită, cât şi încheierea instanţei de executare de încuviinţare a executării silite, fiind efectuate şi comunicările necesare debitorului, în conformitate cu dispoziţiile art. 667 C.pr.civ. De asemenea, instanţa constată că şi celelalte acte emise în dosarul de executare nr. XXX/xxxx al BEJ S. S., respectiv somaţiile de evacuare, sunt legal întocmite, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile.

Având în vedere aceste considerente, instanţa urmează să respingă ca neîntemeiată contestaţia la executare formulată de contestatoarea C. A. împotriva Actului de adjudecare nr. XXX/xxxx emis la data de xx.xx.xxxx şi a tuturor actelor de executare în dosarul de executare nr. XXX/xxxx al BEJ S. S..

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a contestatoarea D. L. T., invocată de către intimatul S. C. C..

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatoarea D. L. T., CNP XXXXXXXXXXXXX, cu domiciliul procesual ales în mun. Botoşani, str. Xr nr. Y, et. Z, ap. T, jud. Botoşani ca fiind introdusă de o persoană care nu are calitate procesuală activă.

Respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare formulată de contestatoarea C. A., CNP XXXXXXXXXXXXX, cu domiciliul procesual ales în mun. Botoşani, str. X nr. Y, et. Z, ap. T, jud. Botoşani, în contradictoriu cu intimatul S. C. C., cu domiciliul în mun. Botoşani, X nr. Y, sc. Z., et. T, ap. U, jud. Botoşani, împotriva Actului de adjudecare nr. XXX/xxxx emis la data de xx.xx.xxxx şi a tuturor actelor de executare în dosarul de executare nr. XXX/xxxx al BEJ S. S..

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea se depune la Judecătoria Botoşani.

Pronunţată în şedinţă publică azi, xx.xx.xxxx.

PREŞEDINTE,GREFIER,