Cererea de radiere snc. Condiţii

Decizie 20 din 17.01.2018


Potrivit disp. art. 257 din Legea nr. 31/1990 M „Insuficienţa fondurilor pentru acoperirea pasivului exigibil. Obligaţiile asociaţilor” „Lichidatorii care probează, prin prezentarea situaţiei financiare anuale, că fondurile de care dispune societatea nu sunt suficiente să acopere pasivul exigibil trebuie să ceară sumele necesare asociaţilor care răspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral vărsămintele, dacă aceştia sunt obligaţi, potrivit formei societăţii, să le procure sau, dacă sunt debitori faţă de societate, pentru vărsămintele neefectuate, la care erau obligaţi în calitate de asociat”.

Din textul de lege susmenţionat rezultă fără dubii că, în cazul societăţii în nume colectiv (SNC) după ce constată că fondurile de care dispune societatea nu sunt suficiente să acopere pasivul exigibil, lichidatorul trebuie sa ceara sumele necesare asociatilor care răspund nelimitat, nicidecum să solicite radierea societăţii din registrul comerţului.

În situaţia în care lichidatorul nu a făcut dovada demersurilor efectuate pentru acoperirea pasivului exigibil de către asociaţii obligaţi nelimitat, cererea de radiere nu este întemeiată.

Prin sentinţa nr.242/03.10.2017 pronunţată de Tribunalul Olt – Secţia a II-a, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.3430/104/2017, s-a respins ca neîntemeiată plângerea formulată de AJFPO în numele si pentru DGRFPC.

 Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că potrivit art. 1 din OUG 116/2009 „prin derogare de la prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile celorlalte acte normative incidente, competenţa de soluţionare a cererilor de înregistrare în registrul comerţului şi, după caz, a altor cereri aflate în competenţa de soluţionare a judecătorului delegat aparţine, până la reglementarea activităţii de înregistrare în registrul comerţului efectuată de registratori comerciali, directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei ori persoanelor desemnate de către directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

 Art. 2 /1 alin.1 din acelaşi act normativ, introdus  prin Legea 84/2010, dispune ca,”competenţa de numire a lichidatorului în situaţiile prevăzute la art. 237 alin. (7) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, aparţine directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei ori persoanelor desemnate, care dispune/dispun şi cu privire la plata onorariului lichidatorului, în cuantum fix de 1.000 lei”

De asemenea, art. 6 alin. 1 dispune ca „in soluţionarea cererilor potrivit art. 1 şi 2, directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana ori persoanele desemnată/desemnate autorizează, prin rezoluţie, constituirea societăţilor comerciale, efectuarea tuturor înregistrărilor în registrul comerţului, a publicităţii, precum şi înregistrarea în registrul comerţului a declaraţiilor-tip pe propria răspundere şi a datelor cuprinse în acestea, după caz, conform prevederilor legale în vigoare” iar  art. 6 alin. 3  prevede ca „ împotriva rezoluţiei directorului şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunţare pentru părţi şi de la data publicării rezoluţiei sau a actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate”, art. 6 alin. 5 si 6  dispunând  ca „plângerea formulată împotriva rezoluţiilor directorului oficiului registrului comerţului şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate se soluţionează de urgenţă şi cu precădere, în condiţiile dreptului comun”  iar „instanţa soluţionează plângerea în complet alcătuit dintr-un singur judecător, în camera de consiliu, fără citare. Instanţa poate să solicite orice lămuriri şi dovezi părţii sau informaţii scrise autorităţilor competente”.

  S-a constatat că SCCFSNC  a fost dizolvată,  numindu-se lichidator  judiciar  C.I.I. BS, care a solicitat radierea debitoarei, depunând înscrisurile privind lichidarea, iar prin rezoluţia contestată, constatând că sunt îndeplinite cerinţele legale, ORC de pe lângă Tribunalul Olt, a dispus radierea. 

S-a reţinut că, în mod corect s-a dispus radierea societăţii din registrul comerţului, neavând relevanţă faptul că  societatea comerciala respectivă figurează  cu o datorie  la bugetul general consolidat al statului cu suma de  448  lei  câtă vreme lichidatorul judiciar nu a identificat posibilităţi de  plata a acestei sume , prin valorificarea vreunor bunuri ale societăţii.

Existenta  debitului către bugetul de stat nu reprezintă un motiv de neînchidere a operaţiunilor de lichidare  şi de respingere a solicitării de radiere  a societăţii respective, având în vedere necesitatea clarificării situaţiei juridice a acestor societăţi comerciale  dizolvate, care nu au mai desfăşurat activitate , nu au predat documentele si nu au avut posibilitatea achitării tuturor obligaţiilor  fiscale.

S-a mai reţinut că reclamanta nu a indicat , în concret, ce operaţiuni de lichidare nu au fost finalizate.

Împotriva sentinţei a declarat apel AJFPO în numele şi pentru DGRFPC, criticând-o ca netemeinică şi nelegală.

Apelanta a susţinut că instanţa de fond a pronunţat o hotărâre de radiere a societăţii, fără a avea în vedere faptul că nu s-au produs dovezi din care să rezulte măsurile întreprinse pentru recuperarea datoriilor cu care figurează societatea la bugetul general consolidat, în cuantum de 448 lei, aşa cum rezultă din titlul executoriu nr.1429/31.07.2017 emis de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt.

 A arătat că, în privinţa lipsei de bunuri, raportul lichidatorului nu este suficient,  hotărârea instanţei trebuind să se bazeze pe documente provenite de la autorităţile care deţin evidenţa bunurilor mobile şi imobile, iar potrivit atribuţiilor conferite lichidatorului se impunea examinarea amănunţită asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia stării de imposibilitate de plată, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă.

Apelanta a  invocat prematuritatea măsurii, arătând că  se impunea o atenţie sporită în cadrul acţiunii de identificare a bunurilor şi în cadrul acţiunii de stabilire a persoanelor cărora le-ar fi imputabilă starea de incapacitate de plată existând posibilitatea ca bunurile să fie sustrase de la urmărire şi, deci datele din evidenţa organelor locale să nu exprime realitatea.

Apelanta a solicitat admiterea apelului, modificarea sentinţei în sensul admiterii plângerii formulate, cu consecinţa desfiinţării rezoluţiei nr.7869/20.07.2017 şi a înlăturării menţiunii din registrul comerţului privind radierea operatorului economic SCCFS.N.C.

În drept, apelul a fost întemeiat pe dispoziţiile art.466 alin.1 C.pr.civ.şi s-a solicitat şi judecata în lipsă.

Nu s-a depus întâmpinare.

Analizând sentinţa prin prisma motivelor formulate şi a dispoziţiilor legale incidente în materie, Curtea a constatat că apelul este fondat, pentru considerentele ce urmează:

Critica apelantei în sensul că lichidatorul desemnat nu a întreprins toate operaţiunile având ca scop achitarea datoriilor societăţii, în condiţiile legii, este întemeiată.

Astfel, potrivit disp. art. 3 din Legea nr. 31/1990 M intitulat „ Garantarea obligaţiilor sociale. Răspunderea asociaţilor”: (1) Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. (2) Asociaţii în societatea în nume colectiv şi asociaţii comanditaţi în societatea în comandită simplă sau în comandită pe acţiuni răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale. Creditorii societăţii se vor îndrepta mai întâi împotriva acesteia pentru obligaţiile ei şi, numai dacă societatea nu le plăteşte în termen de cel mult 15 zile de la data punerii în întârziere, se vor îndrepta împotriva acestor asociaţi. (3) Acţionarii, asociaţii comanditari, precum şi asociaţii în societatea cu răspundere limitată răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris”.

Potrivit disp. art. 257 din Legea nr. 31/1990 M „ Insuficienţa fondurilor pentru acoperirea pasivului exigibil. Obligaţiile asociaţilor” „ Lichidatorii care probează, prin prezentarea situaţiei financiare anuale, că fondurile de care dispune societatea nu sunt suficiente să acopere pasivul exigibil trebuie să ceară sumele necesare asociaţilor care răspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral vărsămintele, dacă aceştia sunt obligaţi, potrivit formei societăţii, să le procure sau, dacă sunt debitori faţă de societate, pentru vărsămintele neefectuate, la care erau obligaţi în calitate de asociat”.

Din textul de lege susmenţionat rezultă fără dubii că, în cazul societăţii în nume colectiv (SNC) după ce constată că fondurile de care dispune societatea nu sunt suficiente să acopere pasivul exigibil, lichidatorul TREBUIE SA CEARA SUMELE NECESARE ASOCIATILOR CARE RĂSPUND NELIMITAT, nicidecum să solicite radierea societăţii din registrul comerţului.

În cauză s-a constatat că  SCCF SNC a fost dizolvată, numindu-se lichidator  judiciar  CII BS, care a solicitat radierea debitoarei din Registrul Comerţului, iar prin rezoluţia nr. 7869/20.07.2017 pronunţată de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Olt s-a admis cererea şi s-a dispus  înregistrarea menţiunii privind radierea SCCFSNC, deşi lichidatorul nu a făcut dovada demersurilor efectuate pentru acoperirea pasivului exigibil de către asociaţii obligaţi nelimitat, aşa cum s-a arătat mai sus.

În raport de cele reţinute mai sus, Curtea a constatat că instanţa de fond a aplicat greşit dispoziţiile legii, astfel că în temeiul disp. art. 480 alin. 2 N.C.proc.civ. a admis apelul,  a  schimbat  în tot sentinţa  în sensul că a admis plângerea şi a anulat Rezoluţia nr. 7869/20.07.2017, înlăturând menţiunea privind radierea societăţii din evidenţele ORC.