Modificare măsuri privind copilul

Sentinţă civilă 515 din 29.05.2017


Titlu: Modificare măsuri privind copilul

Domeniu asociat: Minori

Dosar nr. xxxx/267/2017

 Nr. Operator 3923

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA NOVACI

JUDEŢUL GORJ

Sentinţa  civilă Nr. xx/2017

Şedinţa publică de la 29 Mai 2017

Completul compus din:

PREŞEDINTE: XX

Grefier: XX

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile  având ca obiect modificare măsuri privind copilul delegare temporară autoritate părintească, formulată de reclamanta  XX, domiciliată  în sat XX, nr. XX, comuna XX, Judeţul Gorj, împotriva pârâtei XX, domiciliată în sat XX, nr. XX, comuna XX, Judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, nu se prezintă reclamanta, reprezentată de avocat Ceauşescu Ionuţ, se prezintă pârâta personal.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, a fost luată o declaraţie pârâtei care după citire şi semnare s-a ataşat la dosar.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi nici excepţii de invocat, constatând cauza în stare de judecată, s-a acordat cuvântul în fond.

Avocat XX pentru reclamantă,  a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.

Pârâta a arătat că este de acord cu acţiunea reclamantei.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la această instanţă la data de 23 mai 2017, sub nr. dosar xxxx/267/2017, reclamanta XX, a chemat în judecată pe pârâta XX, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa, să se stabilească ca exercitarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la minora XX, să fie făcută de aceasta pe durata lipsei sale din ţară dar nu mai mult de un an.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că în fapt, a fost căsătorită cu pârâtul XX, relaţie în urma căreia au rezultat minorii XX, care domiciliază la ea în satul XX , nr. XX, comuna XX, judeţul Gorj şi XX, care domiciliază cu tatăl său.

Că, prin sentinţa civilă nr. xxx/09.06.2008, pronunţată în dosarul nr. XX/267/2008, al Judecătoriei Novaci, s-a dispus desfacerea căsătoriei încheiată cu numitul  XX, iar cele doi minore i-au fost încredinţaţi spre creştere şi educare.

Că, prin Sentinţa civilă nr. xxx/29.10.2008, pronunţată în dosarul nr.XX/267/2008, al Judecătoriei Novaci, minorul XX, a fost reîncredinţat tatălui.

A mai arătat reclamanta că intenţionează să plece la muncă în străinătate începând cu data de 29.05.2017, pe o perioadă de maxim un  an, iar persoana care se ocupă de întreţinerea minorei XX,  pe perioada absenţei sale este mama sa, respectiv bunica minorei.

În drept, a întemeiat  cererea pe dispoziţiile: art. 148-151, 530 C.proc.civ. si art 104-108 din Legea 272/2004.

În dovedirea acţiunii a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri depunând în copie următoarele înscrisuri : Copie CI. subsemnatei; Copie sentinţa nr. xxx/09.06.2008 pronunţata in dosarul cu numărul XX/267/2008 de Judecătoria Novaci ,Copie sentinţa nr. xxx/29.10.2008 pronunţata in dosarul cu numărul XX/267/2008 de Judecătoria Novaci Copie Certificat de naştere a subsemnatei;Copie Anexa nr. 2; Copie Anexa nr. 3; Copie certificat de naştere al minorului; Adeverinţă medicala privind starea de sănătate a minorului;Copie CI. a bunicii; Cazierul judiciar al buneii; Copie dovadă spaţiu de locuit a bunicii; Adeverinţă medicală care să ateste dacă este clinic sănătos; Declaraţie pe propria răspundere că nu are alti copii în întreţinere.

Interogată în şedinţa publică din data de 29.05.2017, pârâta a arătat că este de acord cu acţiunea reclamantului, că minorele sunt ataşate de ea şi se ocupă de acestea.

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma motivelor invocate, a celor arătate în întâmpinarea formulată, precum şi a dispoziţiilor legale incidente în materie,instanţa reţine şi constată următoarele:

Prin prezenta acţiune, reclamanta XX, a chemat în judecată pe pârâta XX, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa, să se stabilească ca exercitarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la minora XX, să fie făcută de aceasta pe durata lipsei sale din ţară dar nu mai mult de un an.

Interogată în şedinţa publică din data de 29.05.2017, pârâta a arătat că este de acord cu acţiunea reclamantei, că minora este ataşată de ea şi se ocupă de aceasta.

Din înscrisurile depuse la dosar, rezultă faptul că pârâta dispune de condiţii bune pentru creşterea şi îngrijirea minorilor.

Instanţa reţine că într-o astfel de situaţie, sunt incidente dispoziţiile art.104, alin.1, din Legea nr.272/2004, care prevăd că, „părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a pleca din ţară”.

Potrivit art.104 alin.2, din Legea nr.272/2004, „notificarea va conţine în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui după caz”.

Potrivit art. 104 alin.3, din Legea nr.272/2004, „confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanţa de tutelă, în conformitate cu prevederile prezentei legi”.

De asemenea, se reţine că în cauză, sunt aplicabile dispoziţiile art.105 din Legea nr.272/2004, conform cărora „persoana desemnată  conform art.104 alin.2, trebuie să facă parte din familia extinsă, să aibă minimum 18 ani şi să îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare creşterii şi îngrijirii unui copil”.

Potrivit art.105, alin.2, din Legea nr.272/2004 „serviciile publice de asistenţă socială organizate la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor, asigură persoanelor desemnate consiliere şi informare cu privire la răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului pe o perioadă de 6 luni”.

Potrivit art. 105,  alin.3, din Legea nr.272/2004  „ instanţa va dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinţilor, dar nu mai mult de un an, către persoana desemnată, potrivit art.104 alin.3”.

Potrivit art. 105,  alin.4, din Legea nr.272/2004 „ acordul persoanei căreia urmează să-i fie delegată  autoritatea părintească se exprimă de către acesta personal în faţa instanţei”.

Potrivit art. 105,  alin.5, din Legea nr.272/2004  „ la cerere se ataşează acte din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.1”.

Potrivit art. 105,  alin.7, din Legea nr.272/2004,  „hotărârea va cuprinde menţionarea expresă a drepturilor şi îndatoririlor care se delegă şi perioada pentru care are loc delegarea”.

Potrivit art. 105,  alin.9 , din Legea nr.272/2004, „instanţa de judecată va comunica o copie a hotărârii de delegare primarului de la domiciliul părinţilor sau tutorelui, precum şi primarului de la domiciliul persoanei căreia se acordă delegarea autorităţii părinteşti”.

Având în vedere acordul prevăzut de art.105 alin.4, din Legea nr.272/2004,  exprimat personal de către pârâtă în faţa instanţei, înscrisurile depuse la dosar, se apreciază că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.105 alin.1, din Legea nr.272/2004, motiv pentru care urmează a se dispune admiterea prezentei cereri şi a se dispune  ca autoritatea părintească în privinţa minorei  XX, să fie delegată pârâtei, pe o perioadă de 1 an, începând de la data pronunţării prezentei hotărâri.

Urmează ca pe perioada delegării autorităţii părinteşti, pârâta să aibă următoarele drepturi şi obligaţii: asigurarea condiţiilor de viaţă necesare dezvoltării copilului (stare de sănătate, dezvoltarea fizică, educaţie, şcolarizare)paza şi supravegherea copilului, dreptul de a lua anumite măsuri disciplinare faţă de copil cu respectarea demnităţii acestuia şi fără să primejduiască dezvoltarea fizică,intelectuală, morală ori sănătatea acestuia; dreptul de a cere înapoierea copilului de la orice persoană care îl ţine fără drept; dreptul de a stabilii locuinţa copilului  , obligaţia de a informa copilul despre toate actele  şi faptele are l-ar putea afecta şi de a lua în considerare opinia acestuia; obligaţia de a coopera cu copii, dreptul şi obligaţia de a administra bunurile copiilor , dreptul şi obligaţia de reprezentare în actele civile şi de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea  şi realizarea drepturilor lui, obligaţia de a coopera cu persoanele fizice şi juridice  cu atribuţii în domeniul îngrijirii şi educării.

Urmează a fi puse în vedere pârâtei, dispoziţiile art. 105 alin.2 şi alin.8 din Legea nr.272/2004.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea având ca obiect modificare măsuri privind copilul delegare temporară autoritate părintească, formulată de reclamanta  XX, domiciliată  în sat XX, nr. XX, comuna XX, Judeţul Gorj, împotriva pârâtei XX, domiciliată în sat XX, nr. XX, comuna XX, Judeţul Gorj.

Dispune ca autoritatea părintească în privinţa minorei XX născută la data de XX, să fie delegată pârâtei, pe o perioadă de 1 an. începând de la data pronunţării prezentei hotărâri.

Pe perioada delegării autorităţii părinteşti, pârâta va avea următoarele drepturi şi obligaţii: asigurarea condiţiilor de viaţă necesare dezvoltării copiilor (stare de sănătate, dezvoltarea fizică, educaţie, şcolarizare)paza şi supravegherea copiilor, dreptul de a lua anumite măsuri disciplinare faţă de copii cu respectarea demnităţii acestora şi fără să primejduiască dezvoltarea fizică, intelectuală, morală ori sănătatea acestora:. dreptul de a cere înapoierea copiilor de la orice persoană care-i ţine fără drept: dreptul de a stabilii locuinţa copiilor, obligaţia de a informa copii despre toate actele şi faptele are i-ar putea afecta şi de a lua în considerare opinia acestora; obligaţia de a coopera cu copii, dreptul şi obligaţia de a administra bunurile copiilor . dreptul şi obligaţia de reprezentare în actele civile şi de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea şi realizarea drepturilor lor. obligaţia de a coopera cu persoanele fizice şi juridice cu atribuţii în domeniul îngrijirii şi educării.

Pune în vedere pârâtei dispoziţiile art. 105 alin.2 şi alin. 8, din Legea nr.272/2004.

Executorie .

Cu drept apel în termen de 30 de zile de la comunicare., cererea de apel urmând a fi depusă la judecătoria Novaci.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 29.05.2017.

Preşedinte, Grefier,

XX XX

 

Domenii speta