Anulare incident plată - biletul la ordin este un titlu independent de obligaţiile civile care determină emiterea lui, creând drepturi şi obligaţii distincte, separate de drepturile şi obligaţiile rezultate din raportul contractual, astfel încât stingere

Hotărâre 9196 din 05.12.2017


Deliberând asupra prezentei cauze civile, constată următoarele:

Prin cererea formulată la data de 03.05.2017, înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti secţia a VI a civilă sub nr. x/3/2017, reclamanta SC M.P. SRL a chemat în judecată pe pârâtele BNR- Centrala Incidentelor de Plaţi (CIP), P.B. solicitând anularea incidentului la plată înregistrat în C.I.P. in baza cererii de înscriere a refuzului bancar efectuat cu nr. din data de 02.05.2017, la sesizarea B.P. cu privire la biletul la ordin seria X, emis la data de 13.04.2017 si, obligarea paratei P.B. sa efectueze demersurile de anulare a incidentului declarat la Centrala Incidentelor de Plaţi (CIP).

Reclamanta a emis biletul la ordin seria X, cu scadenta la data de 02.05.2017 pentru plata sumei de 2600 lei către SC R SRL.

Biletul la ordin sus menţionat a fost introdus la plata la data de 02.05.2017 de către R S.R.L. constatându-se lipsa parţiala de disponibil in cuantum de 763.97 lei.

Aceasta situaţie a fost cauzata de fuzionarea B.C.C. cu P.B., fapt ce a dus la lipsa de informare in sistem. Pentru acest lucru anexează adresa de email trimisa de banca de informare a scadentelor de plată, conform serviciului sms alert.

Reclamanta a solicitat admiterea acţiunii, anularea incidentului de plată înregistrat în C.I.P. în baza cererii de înscriere a refuzului bancar efectuat cu nr.X din  data de 03.05.2017, la sesizarea P.B. cu privire la biletul la ordin seria X emis la data de 13.04.2017 si obligarea paratei P.B. sa efectueze demersurile de anulare a incidentului de plata declarat la Centrala Incidentelor de Plaţi (CIP).

La data de 16.06.2017 pârâta Banca Naţională a României a depus întâmpinare prin care arată că reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe prevederile art. 13 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi, potrivit cărora: „Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăţi din baza de date a CIP se poate face de către persoanele declarante, în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii, prin care se dispune anularea acestora."

Potrivit prevederilor art. 2 din Regulamentul BNR nr.1/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi, prin incident de plată se înţelege neîndeplinirea întocmai şi la timp a obligaţiilor titularilor de cont în timpul procesului de decontare a instrumentului de plată, obligaţii rezultate prin efectul legii, a căror neîndeplinire este adusă la cunoştinţa CIP de către persoanele declarante.

Natura juridică a acţiunii, determinată în funcţie de obiectul acesteia, este cea a unei acţiuni în realizare, neevaluabilă în bani, constând în principal în anularea de către instanţa de judecată a incidentului de plată generat de biletul la ordin emis de către reclamanta M.P.S.R.L., şi, în subsidiar, în obligarea pârâtei P.B., de a dispune radierea incidentului din Centrala Incidentelor de Plăţi - Fişierul Naţional de Bilete la Ordin.

Competenţa materială şi teritorială de soluţionare a cererii revine, în temeiul dispoziţiilor art.94 pct. 1 lit.h) coroborat cu art. 107 alin.l C.pr.civ., Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, sens în care a invocat excepţia necompetenţei materiale a instanţei.

În susţinere, solicită să se aibă în vedere sentinţa civilă nr.30/03.03.2015, prin care Curtea de Apel Bucureşti a soluţionat conflictul de competenţă apărut între Secţia a VI-a Civilă a Tribunalului Bucureşti şi Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în cauza ce face obiectul dosarului nr.X/3/2015, având ca obiect acţiune în anularea incidentului de plată şi obligaţia de a face.

În consecinţă, în raport de obiectul cererii de chemare în judecată consideră că, în prezenta cauză, calitate procesual pasivă are numai pârâta P.B., în calitate de persoană declarantă. întrucât în sarcina Băncii Naţionale a României nu sunt stabilite prin Regulament obligaţii cu privire la anularea incidentelor de plată înscrise în Centrala Incidentelor de plăţi, apreciem că nu este întemeiată nici menţinerea Băncii Naţionale a României în cauză, pentru opozabilitate, sens în care solicită instanţei admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive.

Deşi legal citată, pârâta P.B. nu a formulat întâmpinare în cauză.

La data de 11.09.2017 reclamanta a formulat răspuns la întâmpinare, solicitând respingerea excepţiilor invocate, ca neîntemeiate, şi admiterea cererii astfel cum a fost formulată.

Prin Sentinţa civilă nr. 3055/11.09.2017, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă, a admis excepţia necompetenţei materiale şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.

Cauza s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 06.10.2017, sub nr. X/299/2017.

Instanţa a încuviinţat şi a fost administrată proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând probele administrate, în soluţionarea cu prioritate a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive invocată cu privire la pârâta BNR – Centrala Incidentelor de Plăţi, instanţa reţine următoarele:

Instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei BNR – Centrala Incidentelor de Plăţi, întrucât aceasta nu este parte la raportul juridic dedus judecăţii, îndeplinind atribuţiile stabilite în sarcina sa prin Regulamentul nr. 1/2012 al B.N.R. privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. În acelaşi sens, instanţa reţine că nu există un drept litigios între reclamantă şi pârâta Banca Naţională a României Prin Centrala Incidentelor de Plăţi, astfel încât nu se justifică menţinerea acestei pârâte în cauză, cererea formulată în contradictoriu cu pârâta Banca Naţională a României – Centrala Incidentelor de Plăţi urmând a fi respinsă ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă..

Cu privire la fondul cauzei, instanţa reţine că, la data de 13.04.2017, reclamanta a emis biletul la ordin seria CARP3AA nr. 0861970, cu scadenţă la data de 02.05.2017 pentru plata sumei de 2.600 lei către S.C. R S.R.L., acesta fiind refuzat la plată la data scadenţei, constatându-se lipsa parţială de disponibil în cuantum de 763,97 lei

Drept urmare, pârâta a declarat incidentul major de plată către BNR – Centrala Incidentelor de Plăţi la data de 02.05.2017.

Ulterior introducerii la plată şi scadenţei biletului la ordin X, reclamanta a achitat terţului creditor diferenţa menţionată, conform ordinului de plată ataşat la f. 6..

Faţă de situaţia de fapt menţionată, instanţa reţine că, în drept, sunt aplicabile dispoziţiile art. 13 alin. 1 din Regulamentul nr. 1/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi, conform cărora anularea înregistrărilor privind incidentele de plăţi din baza de date a CIP se poate face de către persoanele declarante, în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii, prin care se dispune anularea acestora.

Conform art. 2 pct. 1 şi pct. 2 lit. b¬1 din Regulament, incidentul de plată reprezintă neîndeplinirea întocmai şi la timp a obligaţiilor titularilor de cont în timpul procesului de decontare a instrumentului de plată, obligaţii rezultate prin efectul legii, a căror neîndeplinire este adusă la cunoştinţa CIP de către persoanele declarante, iar incidentul de plată major în cazul biletului la ordin şi al cambiei există în situaţia în care biletul la ordin/cambia cu scadenţă la vedere este refuzat(ă) la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen.

În conformitate cu art. 7 alin. 2 din Regulament, în cazul în care instituţia de credit trasă, a trasului acceptant sau a subscriitorului a decis refuzul la plată al cecului, cambiei ori biletului la ordin, persoana declarantă are obligaţia ca, cel târziu în ziua bancară următoare zilei refuzului, să transmită la CIP refuzurile la plată pentru cecuri, cambii şi bilete la ordin.

În speţă, acţiunea este neîntemeiată, întrucât incidentul la plată a căror anulare se solicită a existat la momentul declarării acestora de către pârâtă prin cererile de înscriere a refuzului bancar privind biletul la ordin având seria X, biletul la ordin prezentat fiind refuzat la plată din lipsă parţială de disponibil în contul reclamantei deschis la unitatea bancară care a declarat incidentul de plată.

Susţinerile reclamantei privind faptul că pârâta nu a notificat-o despre scadenţa obligaţiei de plată asumate conform biletului la ordin seria X, prin raportare la contractul bancar încheiat (serviciul sms alert) sunt neîntemeiate, întrucât procedura prevăzută de art. 7 alin. 2 din Regulamentul B.N.R. nr. 1/2012 nu prevede o asemenea obligaţie în sarcina persoanei declarante cu titlul de situaţie premisă, aceasta fiind obligată ca, cel târziu în ziua bancară următoare zilei refuzului, să transmită la CIP refuzurile la plată pentru cecuri, cambii şi bilete la ordin.

Afirmaţiile reclamantei referitoare la faptul că lipsa disponibilului a fost determinată de faptul că pârâta nu şi-a îndeplinit obligaţia contractuală de a o notifica referitor la obligaţiile scadente conform biletelor la ordin emise de reclamantă (fiind notificată doar cu privire la 4 dintre acestea, deşi în realitate erau scadente 6), sunt neîntemeiate, întrucât situaţia juridică invocată excede raporturilor juridice existente în legătură cu declararea incidentelor de plată, reclamanta având posibilitatea de a solicita angajarea răspunderii contractuale a pârâtei în cazul în care aceasta nu a respectat clauzele contractului bancar şi, prin aceasta, i-a produs un prejudiciu reclamantei.

Totodată, această afirmaţie apare ca fiind nefondată, întrucât reclamanta cunoştea scadenţa biletului la ordin, raporturile de drept privat dintre reclamantă şi pârâtă nefiind opozabile sub aspectul declarării incidentelor de plată şi nefiind de natură a exonera reclamanta de obligaţia care ăi incumbă constând în asigurarea disponibilului în cont pentru plata biletelor la ordin scadente..

De asemenea, sunt neîntemeiate susţinerile reclamantei privind faptul că incidentele de plată ar trebui anulate pe motiv că sumele de bani înscrise în biletele la ordin au fost plătite beneficiarului. În acest sens, instanţa reţine că plăţile învederate de reclamantă s-au făcut la data de 03.05.2017 direct către terţul creditor, prin alimentarea contului bancar ulterior scadenţei, neexistând disponibil în contul deschis la pârâtă la data scadenţei (02.05.2017), astfel încât a existat incidentul de plată prevăzut de art. 2 pct. 2 lit. b¬1 din Regulament, constând în refuzul la plată a biletului la ordin cu scadenţă la vedere din lipsă parţială de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen.

Totodată, instanţa reţine că biletul la ordin este un titlu independent de obligaţiile civile care determină emiterea lui, creând drepturi şi obligaţii distincte, separate de drepturile şi obligaţiile rezultate din raportul contractual, astfel încât stingerea creanţelor pentru plata cărora a fost emis biletul la ordin nu îl exonerează pe emitent de îndeplinirea obligaţiei de a asigura existenţa disponibilului în cont, în cazul prezentării la plată a biletului la ordin, la termenul scadent. Având în vedere că reclamanta nu şi-a îndeplinit această obligaţie, instanţa reţine că s-a reţinut în mod corect existenţa incidentului de plată a cărui anulare se solicită.

Pentru aceste considerente, constatând că incidentul de plată a cărui anulare se solicită a fost declarate cu respectarea prevederilor art. 7 alin. 2 raportat la art. 2 pct. 2 lit. b¬1 din Regulamentul B.N.R. nr. 1/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi, instanţa va respinge acţiunea ca neîntemeiată.

Cu referire la dispoziţiile art. 453 C.proc.civ., instanţa urmează a lua act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei BNR – CENTRALA INCIDENTELOR DE PLĂŢI.

Respinge cererea formulata împotriva pârâtei BNR – CENTRALA INCIDENTELOR DE PLĂŢI ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuala pasiva.

Respinge cererea formulată de reclamanta M.P.SRL în contradictoriu cu pârâta P.B., ca neîntemeiată.

Ia act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 05.12.2017.