Constatare nulitate titlu de proprietate emis în baza legilor fondului funciar – condiţii

Sentinţă civilă 164 din 27.02.2018


Prin acțiunea civilă, înregistrată sub nr.1158/329/2017, la data de 12 aprilie 2017, reclamanții F. M. şi F. E., domiciliaţi în T. M., strada M. B., jud. T. și cu domiciliul procesual ales la avocat, A. M., cu sediul în B., strada A., nr.63, au chemat în judecată pe pârâții Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor T., cu sediul în A., strada D., nr. 175, judeţul T., Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate a comunei L. județul T., cu sediul în comuna L., jud. T., F. E., domiciliată în Turnu Măgurele, strada G. P., jud. T., şi F. M., domiciliat în T. M., strada M. K., nr.23, jud. T., solicitând instanței ca, prin hotărârea ce va pronunța, să constate nulitatea absoluta parțială a titlului de proprietate nr.6713205/17.06.2013, emis de Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor T., pe numele pârâtei F. E., și să dispună emiterea unui nou titlu de proprietate, în care ei, reclamanții, să fie înscriși alături de pârâți.

Au solicitat și obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acțiunii, reclamanții au arătat că, la data de 17 iunie 2013, pârâta Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor T. a emis titlul de proprietate nr.6713205, pe numele pârâtei F. E.a, în calitate de moștenitoare a defunctei F. F..

Conform certificatului de moștenitor nr.250/27 noiembrie 1996, emis de Biroul Notarului Public I. F., moștenitori ai defunctei F. F. au rămas pârâta F. E., în calitate de nepoată de frate, pârâtul F. M., în calitate de nepot de frate, și F. G., tatăl lor, al reclamanților, în calitate de nepot de frate.

Reclamanții au mai arătat că atât tatăl lor, care a decedat la data de 28 iulie 2014, cât și pârâta F. E. au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului ce a aparținut autoarei lor, F. E., în temeiul Legii nr.18/1991 și Legii nr.1/2000. Urmare acestor cereri a fost emis titlul de proprietate nr.6713205/17 iunie 2013, dar numai pe numele pârâtei F. E..

La data de 28 noiembrie 2005, autorul lor, F. G., a formulat o cerere la comisia locală, referitoare la suprafața de 4 ha teren ce a aparținut de defunctei F. F.. În urma acestei cereri, autorului lor i s-a comunicat, cu adresa nr.1449/28 noiembrie 2005, că cererea sa, depusă în baza Legii nr.1/2000, a fost validată de Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor T., fiind înscris în anexa numărul 39 pentru suprafața de 4 ha teren, pentru care urma să primească despăgubiri, în condiţiile Legii nr.247/2005.

Astfel, cererea formulată de autorul lor nu a fost analizată la momentul emiterii titlului de proprietate contestat.

Reclamanții au mai arătat că sunt moştenitorii defunctului F. G., așa cum rezultă din certificatul de moștenitor nr.236/19 noiembrie 2014.

Au susținut și faptul că autorul lor nu a avut cunoștință de emiterea titlului de proprietate, în timp ce ei, reclamanții, au aflat cu totul întâmplător, în urma comunicării adresei nr.2650/09.09.2015, emise de Primăria comunei L.

Pentru aceste motive, reclamanții au solicitat admiterea acțiunii, astfel cum aceasta a fost formulată.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.III lit. a) din Legea nr.167/1997, legea nr.247/2005 şi Legea nr.18/1991.

Au anexat acțiunii: certificat de moștenitor nr.250/27 noiembrie 1996, întocmit de BNP I. F., titlu de proprietate nr.6713205/17.06.2013, emis de Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor T., acte de stare civilă, adrese nr.2650/09.09.2015 şi nr. 1949/28.11.2005 şi certificat de moștenitor nr.236/19 noiembrie 2014, întocmit de Biroul Individual Notarial R. M. (în copii certificate).

În termenul legal, pârâta F. E. a formulat întâmpinare (filele 31-32) prin care a solicitat respingerea acțiunii.

În motivarea cererii, pârâta a arătat că data de 13 februarie 1998 a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafață de 4 ha teren, ce a aparținut defunctei F. F., în calitate de moștenitoare (nepoată de frate) a acesteia.

Afirmațiile reclamanților din cererea de chemare în judecată, potrivit cărora tatăl lor, F. G., ar fi depus și el cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, nu corespund realității.

Față de această situație de fapt și având în vedere că reconstituirea dreptului de proprietate se face doar în urma formulării unei cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, cerere ce nu a fost depusă de autorul reclamanților, pârâta a solicitat respingerea acțiunii.

În apărare, pârâta a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri și martori.

Pârâtul F. M. a formulat întâmpinare, în termenul legal (filele 33-34 dosar) prin care a solicitat respingerea acțiunii.

În motivarea cererii, a arătat că, la data de 13 februarie 1998, pârâta F. E., sora sa, a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafață de 4 ha teren, ce a aparținut defunctei F. F., în calitate de moștenitoare ( nepoată de frate) a acesteia.

Afirmațiile reclamanților din cererea de chemare în judecată, potrivit cărora tatăl lor, F. G., ar fi depus și el cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, nu corespund realității.

Față de această situație de fapt și având în vedere că reconstituirea dreptului de proprietate se face doar în urma formulării unei cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, cerere ce nu a fost depusă de autorul reclamanților, pârâtul a solicitat respingerea acțiunii.

În apărare, pârâtul a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri și martori.

Pârâtele Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor T. şi Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate a comunei L. județul T. nu a formulat întâmpinare.

La data de 23 iulie 2017, M. I. E., succesor al pârâtei F. E. a depus (prin fax) o cerere (fila 55 dosar) prin care a învederat instanței că autoarea sa a decedat la data de 25 mai 2017 şi a depus certificat de deces (în copie).

Prin cererea înregistrată la instanță, la data de 3 octombrie 2017 (fila 73 dosar), reclamanții au solicitat introducerea în cauză, în calitate de succesor al pârâtei F. E.. a pârâtului M. I. E..

Părțile au solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.

Din oficiu, instanța a solicitat pârâtei Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor T. să comunice documentația ce a stat la baza emiterii titlului de proprietate contestat și pârâtei Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a comunei L. județul T. să comunice cererea formulată de F. G., pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 4 ha teren, ce a aparţinut defunctei F. F..

Înscrisurile solicitate a fost comunicate de pârâta Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor T., cu adresa nr.8553/18.10.2017 (filele 81-136 dosar) şi de pârâta Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a comunei L. județul T., cu adresa nr.136/22.01.2018 (filele 146-165 dosar).

La data de 12 februarie 2018, reclamanţii au depus concluzii scrise prin care au solicitat admiterea acţiunii formulate de ei.

Au anexat adresă nr.1949/28 noiembrie 2005, emisă de Primăria comunei L., jud. T. (în copie).

Instanţa reţine că reclamanţii şi-au întemeiat cererea lor, pe dispoziţiile art.III alin.1 din Legea nr.167/1997, potrivit cărora, "sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarele acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, cu modificările și completările ulterioare şi ale prezentei legi :

a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptățite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri (...)".

Potrivit dispozițiilor alin.2 al aceluiași articol, "nulitatea poate fi invocată de primar, prefect, Autoritatea Națională pentru Reconstituirea Proprietății și de alte persoane care justifică un interes legitim, iar soluționarea cererilor este de competența instanțelor judecătorești de drept comun".

În cauză, reclamanții și-au justificat interesul și, implicit, calitatea procesuală activă în formularea cererii lor, motivând că sunt moștenitorii defunctului F. G. (conform certificatului de moștenitor nr.236/19 noiembrie 2014, întocmit de Biroul Individual R. M.), care a formulat, în baza Legii nr 1/2000, cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafața de 4 ha teren ce a aparținut defunctei F. F., al cărei moștenitor acesta a fost (certificat de moștenitor nr.250/1996 din 27 noiembrie 1996, emis de BNP I. F.).

În această calitate, ei au la dispoziție acțiunile pe care le putea formula autorul lor, în temeiul reglementărilor legislaţiei privind reconstituirea dreptului de proprietate.

Din înscrisurile aflate la dosar și precizările făcute de pârâta Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a comunei L. județul T., în adresa nr.136/22.01.2018 (fila 146 dosar), instanța reține că, pentru suprafața de 4 hectare teren ce a aparținut defunctei F. F., F. E. a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, în baza Legii nr.169/1997, cerere ce a fost înregistrată la comisia locală, sub nr.38/13.02.1998.

Cererea nu a fost soluționată la apariția Legii nr.247/2005, motiv pentru care aceasta a fost soluționată potrivit prevederilor Legii nr.247/2005, F. E. fiind înscrisă în anexa nr 23.

Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Teleorman a validat anexa nr.23 la Regulamentul aprobat prin HGR nr.890/2005, pentru comuna L., prin Hotărârea nr.16370/03.03.2008 (fila 147-148 dosar).

Prin sentința civilă nr.60/23 ianuarie 2012, a Judecătoriei T. M., printre altele, s-a dispus obligarea pârâților Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor T., Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a comunei L. județul T. şi primarul comunei S., jud. T. – C. L., să elibereze numitei F. E. titlul de proprietate pentru suprafaţa de 4 ha teren extravilan, situat pe teritoriul cadastral al comunei Seaca, jud. Teleorman, în sola 22, parcela 76/4, cu vecinătăţile: N drum exploatare, E- Beşciu Anton, S- curţi construcţii Agromixt T. şi V-drum exploatare.

La data de 17.06.2013, Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor T. a emis titlul de proprietate nr.6713205/17.06.2013, pentru suprafața de 4 ha teren, având ca titular pe F. E..

Instanţa constată că titlul de proprietate nr.6713205/17.06.2013 şi contestat de reclamanți a fost emis în favoarea unei persoane îndreptățite, respectiv F. E., și cu respectarea dispozițiilor legilor fondului funciar.

Reclamanții nu au contestat dreptul la reconstituire a numitei F. E., au solicitat însă conceptarea lor în titlu, alături de F. E. (modificarea titlului de proprietate), în calitate de moștenitori ai autorului lor, F. G., persoană care, potrivit motivelor invocate în cererea de chemare în judecată, ar fi formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, în baza Legii nr.1/2000, și care ar fi fost validat de comisia județeană.

În acest sens, reclamanții au invocat adresa nr.1949/28 noiembrie 2005, despre care pretind că a fost emisă de Primăria comunei L., jud. T., depusă în copie la dosar (filele 12 şi 175).

Instanța reține că era sarcina reclamanților, potrivit dispozițiilor art.249 Cod procedură civilă, să depună la dosar hotărârea comisiei județene de fond funciar de validare a dreptului de proprietate pentru autorul lor, dovadă pe care aceștia nu au făcut-o.

Pe de altă parte, Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a comunei L. județul T. a comunicat instanței, cu adresa nr.136/22.01.2018 (fila 146), că F. G., autorul reclamanților, nu a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, în baza Legii nr.1/2000, şi, în acest sens, a anexat adresei tabelele cu toate cererile de reconstituire a dreptului de proprietate, ce au fost depuse în temeiul Legilor 169/1997, 1/2000 şi 247/2005, tabele în care, acesta nu figurează.

Instanţa mai reţine că, potrivit dispoziţiilor art.8 alin.3 din Legea nr.18/1991, stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, iar o astfel de cerere ce nu a fost formulată de F. G., aşa cum rezultă din înscrisurile comunicate de comisiile de fond funciar.

Pentru considerentele expuse mai sus, instanța va respinge, ca neîntemeiată, acțiunea formulată de reclamanţii F. M. şi F. E., în contradictoriu cu pârâţii Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor T., Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a comunei L., jud. Teleorman, M. I. E. şi F. M..

Va lua act că pârâţii M. I. E. şi F. M. vor solicita plata cheltuielilor de judecată, pe cale separată.