Pretenţii

Sentinţă civilă **** din 18.05.2017


TRIBUNALUL BUCUREŞTI – SECŢIA A III-A CIVILĂ

Dosar nr. .....................

SENTINŢA  CIVILĂ NR. ...............

ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA ...............

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PREŞEDINTE: .........................

GREFIER: ....................................

Pe rol soluţionarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta ..................... , în contradictoriu cu pârâţii ................................ şi ........................... , având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reclamanta ........................ prin avocat, lipsind pârâţii ........................ şi .........................

Procedura de citare a părţilor este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care:

Tribunalul, din oficiu, invocă excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Bucureşti în soluţionarea prezentei cauze.

 Reclamanta .......................... prin avocat solicită respingerea excepţiei necompetenţei materiale a Tribunalului Bucureşti. Apreciază că Tribunalul Bucureşti este competent să soluţioneze prezenta cauză raportat la temeiul de drept invocat în acţiunea introductivă.

Tribunalul reţine cauza în pronunţarea pe excepţia necompetenţei materiale.

T R I B U N A L U L

Asupra excepţiei de necompetenţă materială a tribunalului, se reţine:

Analizând obiectul acţiunii, tribunalul constată că se solicită obligarea pârâtului Primarul General al Municipiului Bucureşti la plata unei amenzi civile de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere pentru neexecutarea obligaţiilor dispuse în sentinţa civilă nr. ....................... a Tribunalului Bucureşti Secţia a III-a Civilă definitivă prin Decizia civilă nr. ................. a CAB, nefiind îndeplinită obligaţia de emitere a dispoziţiei pentru acordarea de măsuri reparatorii în echivalent pentru un imobil şi obligarea aceluiaşi pârât la plata de penalităţi către reclamantă în cuantum de 0.5% pe zi de întârziere respectiv suma de ............. euro calculată de la data de ............. până la executarea obligaţiei, în temeiul art. 24 alin. 3 Teza I Legea nr. 554/2004 primul capăt şi  art. 906 şi urm NCPC al doilea capăt.

Potrivit art. 24 alin (4) Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, dacă în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a amenzii şi de acordare a penalităţilor debitorul nu execută obligaţia prevăzută în titlul executoriu, instanţa de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitivă ce se va datora statului şi suma ce i se va datora lui cu titlu de penalităţi, prin hotărâre dată cu citarea părţilor. Totodată, prin aceeaşi hotărâre, instanţa va stabili, în condiţiile art. 891 din Codul de procedură civilă, despăgubirile pe care debitorul le datorează creditorului pentru neexecutarea în natură a obligaţiei.

Potrivit art. 906 NCPC, - (1) Dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării debitorul nu execută obligaţia de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalităţi, de către instanţa de executare. (4) Dacă în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a penalităţii debitorul nu execută obligaţia prevăzută în titlul executoriu, instanţa de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitivă ce i se datorează cu acest titlu, prin încheiere definitivă, dată cu citarea părţilor.

Ambele texte fac trimitere la competenţa instanţei de executare în aplicarea amenzii civile şi respectiv acordarea penalităţilor.

Potrivit art. 651. - (1) Instanţa de executare este judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel. Dacă domiciliul sau, după caz, sediul debitorului nu se află în ţară, este competentă judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul creditorului, iar dacă acesta nu se află în ţară, judecătoria în a cărei circumscripţie se află sediul biroului executorului judecătoresc învestit de creditor.

Tribunalul constată astfel că în privinţa acţiunii astfel formulate este competentă Judecătoria Sector 5 Bucureşti – judecătoria în a cărei circumscripţie se află sediul debitorului, pentru ambele capete de acţiune, având în vedere dispoziţiile art. 651 NCPC.

Va fi constatată astfel necompetenţa Tribunalului Bucureşti în soluţionarea acţiunii şi va fi declinată cererea de chemare în judecată către Judecătoria Sector 5 Bucureşti în vederea soluţionării.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Bucureşti.

Declină competenţa de soluţionare a cererii de chemare în judecată formulată de ................. cu domiciliul ales la cabinet de avocat .............. în contradictoriu cu pârâţii ............. cu sediul în ..................... şi ................. cu sediul în ..................... , către Judecătoria Sector 5 Bucureşti în vederea soluţionării.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică la .............. .

PREŞEDINTE GREFIER

................................................ ....................................