Confirmare plan de reorganizare -insolventa

Sentinţă civilă 1131/F/2017 din 28.11.2017


1. Tip document: Sentinţă

2. Număr document: 1131/F/2017

3. Data elaborării documentului: 28 Noiembrie 2017

4. Obiect: confirmare plan de reorganizare

5. Domeniu asociat: insolvenţă

Conţinut speţă

Potrivit art. 139 din Legea nr.85/2014 ,,Planul este confirmat în următoarele condiţii: 

C. în cazul în care sunt două sau patru categorii, planul se consideră acceptat în cazul în care dacă este votat de cel puţin jumătate din numărul de categorii, cu condiţia ca una dintre categoriile defavorizate să accepte planul şi ca cel puţin 30% din totalul valoric al masei credale să accepte planul;

D. fiecare categorie defavorizată de creanţe care a respins planul va fi supusă unui tratament corect şi echitabil prin plan;

E. vor fi considerate creanţe nedefavorizate şi vor fi considerate că au acceptat planul creanţele ce se vor achita integral în termen de 30 de zile de la confirmarea planului ori în conformitate cu contractele de credit sau de leasing din care rezultă”.

Judecătorul sindic reţine că planurile de reorganizare a activităţii debitorului au fost depuse  de către persoanele îndreptăţite să depună plan de reorganizare conform art. 132 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 85/2014 şi că planurile de reorganizare propuse, din punct de vedere formal, îndeplineşte condiţiile legale.

În ce priveşte planul de reorganizare propus de către debitoare prin administratorul special, acesta a fost votat de 3 categorii de creanţe: creanţe salariale, creanţe chirografare şi categoria creanţe garantate, care în condiţiile art 139 alin 1 lit e sunt considerate că au acceptat planul de reorganizare, respectiv de către contestatoare şi de creditoarea B.L, având în vedere că întreaga creanţă a celor două creditoare se achită integral  în conformitate cu contractele de credit din care rezultă.

Ca atare, indiferent de votul exprimat de către contestatoare, ca efect al dispoziţiilor textului de lege menţionat mai sus, contestatoarea care deţine o pondere de peste 50% din categoria creanţelor garantate este considerată de lege că a acceptat planurile de reorganizare.

 

Dosar nr.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL B.

SECŢIA A II-A CIVILA

SENTINŢA  Nr. 1131/F/2017

Şedinţa publică de la 28 Noiembrie 2017

Completul compus din:

JUDECATOR SINDIC:

GREFIER SINDIC :

Pe rol soluţionarea cererii de aplicare a procedurii prevăzută de Legea nr. 85/2014, formulată de debitorul SC P. SRL cu sediul în O. , str. .., jud. B. , înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J../2008, CUI .., având ca obiect procedura insolvenţei.

La apelul nominal făcut în cauză se prezintă reprezentantul administratorului judiciar G.. SPRL, cu sediul în  O. , str …, . c,j S., reprezentanta creditorilor SC P.T., SC P.P. SRL  - c,j D.J.

Procedura este completă

S-a făcut referatul oral al cauzei, grefierul învederând judecătorului sindic că acţiunea a fost legal timbrată,  s-a depus la dosar la data de 21.09.2017 planul de reorganizare propus de către debitoare prin administrator special iar la data de 04.09.2017 planul de reorganizare propus de administratorul judiciar,  procesul verbal al adunării creditorilor din 29.09.2017 prin care a fost votat planul de reorganizare propus de către debitor prin administratorul special, de către 3 categorii de creanţe, din cele 4 înscrise în tabelul creanţelor, iar planul de reorganizare propus de administratorul judiciar a fost votat de către toate cele 4 categorii de creanţe,  după care :

Se constată că pe rolul instanţei se află dosarul asociat .../111/2016/a3 având ca obiect contestaţie formulată de creditorul A.. SA împotriva procesului verbal al adunării creditorilor din 29.09.2017 prin care au fost votate cele două planuri de reorganizare.

Instanţa pune în discuţia părţilor excepţia de conexitate a dosarului asociat …/111/2016/a3 la dosarul de bază.

Părţile prezente arată că nu se opun la conexarea celor două dosare.

Instanţa dispune conexarea dosarului asociat …/111/2016/a3 la dosarul de bază, în temeiul art 111 din L.85/2014.

Instanţa ia act că s-a timbrat corespunzător contestaţia formulată de A.. SA, în dosarul conex .../111/2016/a3.

Reprezentantul administratorului judiciar depune la dosar raport de activitate cu dovada demersurilor întreprinse în cauză şi concluzii scrise, arată că nu mai are alte probe de solicitat şi nici excepţii de invocat faţă de contestaţia formulată de A.. SA.

Reprezentanta creditorilor SC P.  T , SC P.P. SRL  - c,j D.J depune la dosar delegaţia de reprezentare, solicită acordarea cuvântului asupra confirmării planului de reorganizare şi asupra contestaţiei.

Instanţa văzând că nu se mai solicită alte probe, consideră cauza lămurită, închide faza probatorie şi acordă cuvântul părţilor prezente asupra contestaţiei formulată de contestatoarea A.. SA în dosarul conex şi asupra confirmării celor două planuri de reorganizare propuse în cauză.

Reprezentanta creditorilor SC P.T, SC P.P. SRL  - c,j D.J solicită respingerea contestaţiei şi confirmarea planului de reorganizare.

Reprezentantul administratorului judiciar solicită respingerea contestaţiei formulată de A.. SA, în dosarul conex ../111/2016/a3, în temeiul art 139 alin 1, lit E din L.85/2006,a se menţine ca legal şi temeinic procesul – verbal al adunării creditorilor nr 2895/29.09.2017, publicat în B.P.I nr 18.089/03.10.2017, confirmarea planului de reorganizare propus de către debitoare prin administratorul special CA, iar în subsidiar confirmarea planului de reorganizare propus de administrator judiciar.

Instanţa rămâne în pronunţare asupra contestaţiei formulată de A.. SA, în dosarul conex .../111/2016/a3 şi asupra confirmării celor două planuri propuse în cauză. Fixează termen de judecată pentru continuarea procedurii pe data de 27.03.2017, cam 66, ora 9, pentru când părţile au tc con fart 42 pct 8 din L.85/2014.

JUDECĂTORUL – SINDIC

DELIBERÂND

Asupra cauzei de faţă constată următoarele,

Prin contestaţia înregistrată la această instanţă la data de 11.10.2017, formulată de contestatoarea A.. SA, în dosarul conex …/111/2016/a3, împotriva procesului verbal al adunării creditorilor nr 2895/29.09.2017, publicat în B.P.I nr 18089 din 03.10.2017 întocmit de administrator judiciar G.. SPRL, cu sediul în  O. , str … al debitoarei SC P. SRL cu sediul în O. , str. .., jud. B. , înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J../2008, CUI .. a solicitat admiterea contestaţiei, în sensul anulării procesului verbal atacat.

În motivarea cererii, contestatoarea arată că, potrivit votului exprimat prin corespondenţă înregistrat sub nr 859/29.09.2017, A.. SA în calitate de creditor care beneficiază de un drept de preferinţă a precizat că nu aprobă cele două planuri de reorganizare propuse atât de către debitoare prin administratorul special cât şi de administratorul judiciar.

Contestatoarea a mai invocat nelegalitatea procesului verbal atacat şi întocmit de administratorul judiciar, întrucât a menţionat în mod eronat votul exprimat de contestatoare, vot a cărui pondere în categoria de creanţe reprezintă 57,45 % din totalul acesteia, în aceste condiţii rezultatul votului nu a fost consemnat de administratorul judiciar în mod legal, împrejurare faţă de care rezultatul  votului categoriei creditorilor care au drept de preferinţă, respectiv Grupa III a fost diferit, împrejurare faţă de care devin incidente dispoziţiile art 138 alin 4 din L.85/2014.

În drept art 48 alin 7, art 138 alin 4 din L.85/2014, art 411 alin 1 pct 2 NCPC.

Prin concluziile scrise, formulate de administratorul judiciar, s-a solicitat respingerea contestaţiei, în temeiul art 139 alin 1, lit E din L.85/2006, şi menţinerea ca legal şi temeinic procesul – verbal al adunării creditorilor nr 2895/29.09.2017, publicat în B.P.I nr 18.089/03.10.2017.

Se mai arată că în cadrul adunării generale a creditorilor din data de 29.09.2017, creditorii au aprobat, în conformitate cu prevederile art 139 alin 1 lit E din L.85/2014, atât planul propus de  către debitoare prin administratorul special CA, cât şi planul de reorganizare propus de către administratorul judiciar G.M.R, toate aceste aspecte au fost consemnate în procesul verbal al adunării creditorilor nr 2895/29.09.2017.

Raportat la prevederile art 139 alin 1, lit E din L.85/2014 ,,vor fi considerate nedefavorizate şi vor fi considerate că au acceptat planul creanţele ce se vor achita integral în termen de 30 de zile de la confirmarea planului ori în conformitate cu contractele de credit sau leasing din care rezultă ,,votul creditorului A.. SA aferent planurilor de reorganizare fiind unul pozitiv, astfel că este nefondată contestaţia formulată de acest creditor.

Se mai precizează că ambele planuri de reorganizare prevăd achitarea creanţei A.. SA, în sumă de 4.294.070,97 lei, sumă înscrisă în tabelul definitiv de creanţe, în conformitate cu graficele de rambursare menţionate în contractele de credit încheiate cu debitoarea.

În drept L.85/2014.

Prezent în instanţă, reprezentantul administratorului judiciar  a solicitat respingerea contestaţiei şi confirmarea planului de reorganizare propus de către debitoare prin administratorul special CA, iar în subsidiar confirmarea planului de reorganizare propus de administrator judiciar.

Examinând contestaţia creditoarei, judecătorul sindic reţine următoarele :

Prin încheiere nr 373/F/2016  pronunţată de Tribunalul B.  la data de 19.08.2016 s-a admis cererea debitoarei SC  P. SRL cu sediul în  O.  şi s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva acesteia, fiind desemnat administrator judiciar P.I.. IPURL,  căruia i s-au stabilit atribuţiile prev. de art. 45 din legea insolvenţei.

Prin sentinţa nr 1580/F/2016 pronunţată la data de 20.12.2016 în dosar asociat .../111/2016/a2a fost confirmat administratorul judiciar G.. SPRL.

La data de 19.09.2017, administratorul judiciar a depus la dosar tabelul definitiv al creanţelor publicat în BPI nr. 15936/31.08.2017, din care reiese că debitoarea datorează creditorilor săi suma totală de 12.364.897,04 lei- filele 6- 10 dosar Vol.4.

Creditoarea contestatoare a fost înscrisă la masa credală cu suma de 4.294.070,97 lei la categoria creanţelor garantate, poz 1- fila 7 dosar.

La data de 21.09.2017 s-a depus planul de reorganizare propus de către debitoare prin administrator special (filele 34-47 vol 4), iar la data de 04.09.2017 s-a depus planul de reorganizare propus de administratorul judiciar G.. SPRL - dosar conexat.

 Conform programului de plată din ambele planuri de reorganizare s-a prevăzut că întreaga creanţă a contestatoarei va fi achitată conform graficului de rambursare a creditului – fila 45 vol 4.

În tabelul definitiv al creanţelor, au fost menţionate 4 categorii de creanţe, respectiv creanţe salariale, creanţe garantate, creanţe bugetare, creanţe chirografare, fiind menţionate şi creanţele sub condiţie suspensivă –filele 7-10 vol 4.

La data de 02.10.2017, administratorul judiciar G.M.R a depus la dosar procesul verbal al adunării creditorilor din 29.09.2017  din care rezultă că a fost votat planul de reorganizare propus de către debitor prin administratorul special, de către 3 categorii de creanţe, din cele 4 înscrise în tabelul creanţelor, categoria creanţelor garantate din care face parte şi contestatoarea fiind votat de creditori în procent de 59,983%- fila 84 dosar Vol.4.

De asemenea conform procesului verbal menţionat mai sus, planul de reorganizare propus de administratorul judiciar a fost votat de către toate cele 4 categorii de creanţe, categoria creanţelor garantate fiind votat de creditori în procent de 100%- fila 85 dosar Vol 4.

Verificând votul exprimat de către creditorii garantaţi, pentru planurile de reorganizare propuse de către debitoare prin administratorul special şi de către administratorul judiciar, judecătorul sindic reţine că, contestatoarea a trimis vot prin corespondenţă prin care a arătat că nu votează nici-un plan de reorganizare dintre cele două propuse –fila 93 vol.4.

De asemenea, din aceeaşi categorie fac parte şi creditorii BANK L... SA,  cu un procent de 2,53%- F….SA IFN, Bucureşti cu un procent de 3% şi DGFP B.. cu un procent de 37,02% au votat negativ planul de reorganizare propus de administratorul special filele 7,34,-filele 94,95, 96 vol 4.

Conform votului prin corespondenţă, creditorii garantaţi F… SA IFN, B. cu un procent de 3% şi DGFP B.cu un procent de 37,02% au votat pentru planul de reorganizare propus de administratorul judiciar - filele 95,96 vol.4.

Ponderea creanţei contestatoarei la categoria creanţe garantate este de 57,453% din grupă şi 34,728 din masa credală iar votul exprimat de către acesta este majoritar şi face ca votul exprimat de această categorie să fie majoritar negativ- fila 7 dosar.

Cu toate acestea, critica adusă de contestatoarea A.. SA este neîntemeiată.

Astfel, potrivit art. 139 din Legea nr.85/2014 ,,Planul este confirmat în următoarele condiţii: 

C. în cazul în care sunt două sau patru categorii, planul se consideră acceptat în cazul în care dacă este votat de cel puţin jumătate din numărul de categorii, cu condiţia ca una dintre categoriile defavorizate să accepte planul şi ca cel puţin 30% din totalul valoric al masei credale să accepte planul;

D. fiecare categorie defavorizată de creanţe care a respins planul va fi supusă unui tratament corect şi echitabil prin plan;

E. vor fi considerate creanţe nedefavorizate şi vor fi considerate că au acceptat planul creanţele ce se vor achita integral în termen de 30 de zile de la confirmarea planului ori în conformitate cu contractele de credit sau de leasing din care rezultă;

Judecătorul sindic reţine că planurile de reorganizare a activităţii debitorului au fost depuse  de către persoanele îndreptăţite să depună plan de reorganizare conform art. 132 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 85/2014 şi că planurile de reorganizare propuse, din punct de vedere formal, îndeplineşte condiţiile legale.

În ce priveşte planul de reorganizare propus de către debitoare prin administratorul special, acesta a fost votat de 3 categorii de creanţe: creanţe salariale, creanţe chirografare şi categoria creanţe garantate, care în condiţiile art 139 alin 1 lit e sunt considerate că au acceptat planul de reorganizare, respectiv de către contestatoare şi de creditoarea Bank L... SA, având în vedere că întreaga creanţă a celor două creditoare se achită integral  în conformitate cu contractele de credit din care rezultă - fila 45- vol.4.

Sintagma „sunt socotite că acceptă planul ” vizează situaţia în care anumiţi creditori ( respectiv cei cu creanţe nedefavorizate) sunt socotiţi că acceptă planul prin efectul legii, adică indiferent de votul exprimat/neexprimat.

În raport de cele arătate mai sus, că sintagma “acceptarea planului”  vizează situaţia rezultată în urma exprimării votului (iar nu în situaţia neexprimării)  iar  sintagma „sunt socotite că acceptă planul ” vizează situaţia în care anumiţi creditori (respectiv cei cu creanţe nedefavorizate) sunt socotiţi că acceptă planul prin efectul legii, adică indiferent de votul exprimat/neexprimat (Jurisprudenta.com -Dolj-Curtea de Apel Craiova Decizie 28 din 20.01.2015).

Ca atare, indiferent de votul exprimat de către contestatoare, ca efect al dispoziţiilor textului de lege menţionat mai sus, contestatoarea care deţine o pondere de peste 50% din categoria creanţelor garantate este considerată de lege că a acceptat planurile de reorganizare.

Având în vedere că potrivit art 139 alin 3 din Legea nr.85/2014 doar un plan de reorganizare poate fi confirmat, judecătorul sindic, având în vedere şi susţinerea administratorului judiciar că este de acord cu confirmarea planului propus de debitoare, va respinge ca neîntemeiată contestaţia, va confirma planul propus de către debitor şi va infirma planul propus de către administratorul judiciar, conform dispozitivului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestaţia formulată de către contestatoarea A.. SA, cu sediul în B. str .., împotriva procesului verbal al adunării creditorilor nr 2895/29.09.2017 publicat în B.P.I nr 18089/ 03.10.2017 întocmit de  G.. SPRL, cu sediul în  O. , …, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC P. SRL cu sediul în O. , str. .., jud. B., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J../2008, CUI .., având ca obiect contestaţie împotriva hotărârii adunării creditorilor în dosarul conexat .../111/2016/a1.

În temeiul art. 139 din Legea privind procedura insolvenţei,

Confirmă planul de reorganizare a societăţii debitoare SC P. SRL cu sediul în O. , str. .., jud. B. , înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J../2008, CUI .., propus de către debitor prin administratorul special.

Respinge cererea de confirmare a planului de reorganizare a societăţii debitoare SC P. SRL cu sediul în O. , str. .., jud. B. , înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J../2008, CUI .., propus de către debitor prin administratorul judiciar G.. SPRL, cu sediul în  O. , str ..

Executarea planului de reorganizare nu va putea depăşi 3 ani, socotiţi de la data confirmării, cu excepţia cazului prevăzut la art. 139(5) din Legea nr. 85/2014.

Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare, ce va fi depus la Tribunalul B. .

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 28.11.2017.

Judecător sindic, Grefier sindic,