Comunicarea dispoziţiei emisă în temeiul Legii 10/2001 către titularii acesteia, cerere de recomunicare după expirarea termenului de contestare, lipsa evocării vreunei împrejurări de natură a determina imposibilitatea formulării contestaţia în

Sentinţă civilă 32 /S din 14.03.2017


R O M Â N I A

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA I CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. 32 /S

Şedinţa publică din data de 14.03.2017

Completul compus din:

PREŞEDINTE –V. M.

GREFIER- D. A.

Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea contestaţiei formulată în temeiul Legii 10/2001 de către contestatoarea I.M., în contradictoriu cu intimaţii Municipiul Codlea- prin Primar  şi Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice-prin reprezentant legal.

Dezbaterile orale asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 13.02.2017, încheierea acestui tribunal făcând parte integrantă din prezenta sentinţă şi când, pentru a da posibilitatea părților să depună concluzii scrise a amânat pronunțarea pentru data de 28.02.2017 şi apoi, din lipsă de timp pentru deliberare a amânat pronunţarea pentru data de 14.03.2017.

TRIBUNALUL

Prin contestaţia înregistrată sub nr. de mai sus, contestatoarea I.M., prin împuternicit M. F., a chemat în judecată intimaţii Municipiul Codlea, prin Primar, Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, R.A., R.A., R. G. şi R. D.,  solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună următoarele:

- anularea Dispoziţiei nr. 224 din 24.07.2008 şi obligarea Municipiului Codlea, prin Primar, să emită o nouă dispoziţie prin care să restituie în natură imobilul din C. str. M. nr. X; 

- constatarea nevalabilităţii titlului statului de preluare a acestuia imobil;

- constatarea calităţii de persoane îndreptăţite la restituirea în natură a imobilului;

- constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare nr. 266 din 03.12.2003 cu privire la imobil, pentru reaua-credinţă a cumpărătorilor sau cu privire la partea din imobil ce nu a făcut obiectul contractului de închiriere nr. 2313 din 01.04.1980;

- stabilirea de despăgubiri în echivalent prin compensare cu alte bunuri pentru partea de imobil ce nu poate fi restituită în natură ca urmare a vânzării către chiriaşi în temeiul Legii 112/1995.

Mai solicită repunerea în termenul de formularea a contestaţiei împotriva Notificării nr. 3266/2001 transmisă de E. H. şi E. O.-E. .

Prin Încheierea de şedinţă din data de 28.11.2016 s-a dispus disjungerea capetelor de cerere având ca obiect constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare nr. 266 din 03.12.2003 cu privire la imobil, sau cu privire la partea din imobil ce nu a făcut obiectul contractului de închiriere nr. 2313 din 01.04.1980, a fost constituit un nou dosar nr. 58xx/62/2016, a cărui soluţionare a fost declinată în favoarea Judecătoriei B..

În motivarea contestaţiei, se face un istoric al modului de dobândire a proprietăţii asupra imobilului de către fraţii contestatoarei, preluarea imobilului de către stat, depunerea notificării nr. 3266/2001 la care s-a dat soluţie de către Primăria Codlea prin Dispoziţia 224/2003 care nu a fost comunicată acestora, presupusele semnături neaparţinându-le.

Calitatea procesuală o justifică pe dispoziţiile art. 974 Cod civil şi în considerarea calităţii sale de creditoare a fraţilor săi rezultată din contractele de donaţii.

Susţine că se află în termenul de exercitare a contestaţiei pe motiv că nu există menţiune privind conţinutul corespondenţei care să rezulte din confirmarea de primire, semnăturile nu aparţin fraţilor săi şi

Întrucât nu a avut cunoştinţă de soluţionarea notificării, solicită repunerea în termenul de formulare a contestaţiei, dispoziţia nefiind comunicată.

Susţine îndreptăţirea fraţilor săi la restituirea proprietăţii preluate abuziv de stat în temeiul Decretului 223/1974, titlu care nu este valabil, statul neavând niciodată calitatea de proprietar, iar notificarea o apreciază ca întemeiată şi trebuie admisă şi din perspectiva statuărilor I.C.C.J. din Decizia nr. 20/2007.

În drept, contestaţia a fost motivată pe prevederile art. 26 al. 3 din legea 10/2001.

Intimatul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Statului Român pe motiv că bunul în litigiu nu face parte din domeniul public republican, legitimitatea procesuală având-o Municipiul Codlea în intravilanul căreia se află imobilul.

Din acelaşi motiv, invocă şi excepţia lipsei calităţii de reprezentant a Ministerul  Finanţelor Publice pentru pârâtul Statul Român, acesta fiind reprezentat de către Municipiul Codlea.

Mai invocă şi tardivitatea depunerii contestaţiei în raport de prevederile art. 26 din legea 10/2001 şi respingerea cererii de repunere în termenul de exercitare a contestaţiei, susţinând că dispoziţia atacată a fost comunicată, inclusiv contestatoarei, în cadrul proceselor pe care le-a avut de-a lungul timpului. 

Pe fond, solicită respingerea contestaţiei cu motivarea că fraţii contestatoarei au formulat personal notificare iar aceasta din urmă nu are calitatea de persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii constând în restituirea în natură a imobilului,  aceasta fiind beneficiara dispoziţiilor Legii 112/1995.

Şi intimatul Municipiul Codlea a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a contestatoarei în condiţiile în care notificarea a fost depusă de E. H. şi E. O.-E., dispoziţia de soluţionare fiind comunicată acestora potrivit confirmării de primire din 01.08.2013, respectiv din 04.08.2013, nefiind justificată nici cererea de repunere în termenul de contestare a dispoziţiei.

 Actele de donaţie au fost constatate ca fiind nule prin Decizia nr. 1380/2000, pronunţată în dosar nr. 1936/2000, dispoziţia atacată a fost emisă în condiţii de legalitate. În ce priveşte cererea de constatare a nulităţii titlului statului, lasă la aprecierea instanţei în raport şi de împrejurarea că trecerea imobilului în proprietatea statului s-a făcut cu plată la plecarea definitivă din România.

În probaţiune, s-a depus documentaţia aferentă notificării, hotărâri judecătoreşti, alte înscrisuri.

În temeiul prevederilor art. 248 din Codul de procedură civilă, analizând cu prioritate excepţia tardivităţii formulării contestaţiei, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice şi  excepţia lipsei calităţii de reprezentant a acestui minister pentru Statul Român, instanţa constată temeinicia acestora şi le va admite, pentru considerentele ce urmează.

Contestatoarea a investit instanţa de judecată cu o contestaţie întemeiată pe prevederile art. 26 al. 3 din Legea 10/2001 îndreptată împotriva Dispoziţiei nr. 224 din 24.07.2003 emisă de Primarul Municipiului Codlea, prin care a fost respinsă notificarea nr. 3266/2001 depusă de E. H. şi E. O.-E., (fila 32).

În această procedură specială, calitatea procesuală pasivă revine unităţi deţinătoare a imobilului notificat, respectiv intimatului Municipiul Codlea, prin Primar, care a soluţionat notificarea, statul nejustificând calitate nici în condiţiile solicitării constatării nevalabilităţii titlului de preluare, caracterul actelor de preluare şi consecinţele juridice fiind prevăzute de legiuitor, verificarea îndeplinirii condiţiilor legale în vederea acordării de măsuri reparatorii fiind făcută de către unităţile investite cu soluţionarea notificării.

Astfel excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a statului se dovedeşte întemeiată şi va fi admisă, situaţie în care excepţia vizând calitatea de reprezentant al acestuia nu mai are obiect şi va fi respinsă ca atare. 

Dispoziţia nr. 224 din 24.07.2003 a fost comunicată titularilor notificării E.H. şi E. O.-E. la datele de 01.08. şi 04.08 2003, din confirmarea de primire rezultând că a fost predată acestora sub semnătură (filele 104-105).

La data de 18.09.2006, contestatoarea solicită intimatului copii ale actelor depuse de către  E. H. odată cu notificarea nr. 3266/2001 şi modul de soluţionare a acesteia, cererea fiind înregistrată la nr. 15099 din 18.09.2006 şi poartă menţiunea „am primit înscrisurile solicitate, azi 29.09.2006„ cerere din care rezultă că aceste documente îi erau necesare în dosar nr. 11618/07.12.2001(fila 103).

Rezultă că dispoziţia atacată a fost comunicată, inclusiv contestatoarei la datele menţionate mai sus, fiind confirmate susţinerile intimatului în sensul comunicării dispoziţiei şi în litigiile purtate între părţi. 

Cu toate acestea, la data de 16.02.2016 se înregistrează la intimat o cerere formulată de către contestatoare prin cere solicită comunicarea stadiului de soluţionare a notificării nr. 3266/2001 (filele 29-31), intimata comunică în copie certificată dispoziţia şi menţionează că Dispoziţia nr. 224 din 24.07.2003 a mai fost comunicată inclusiv în cadrul litigiilor avute de-a lungul timpului (fila 28).

Chiar dacă s-ar admite susţinerile contestatoarei în sensul că pe confirmările de primire nu se află semnăturile celor doi fraţi titulari ai notificării şi dispoziţiei atacate, deşi nu există alte probe în contra menţiunilor evidenţiate în acestea, contestatoarea a aflat de soluţia dată notificării la data de 29.09.2006, cum s-a arătat mai sus.

Astfel, nu pot fi reţinute susţinerile contestatoarei în sensul necomunicării legale a dispoziţiei atacate şi chiar dacă s-ar admite aceste susţineri, data de 29.09.2006 reprezintă momentul de la care începe să curgă termenul de 30 zile în care poate fi formulată contestaţia, potrivit prevederilor art. 26 al. 3 din Legea 10/2001.

Prezenta contestaţia a fost promovată la data de 10.03.2016, cu depăşirea substanţială a termenului legal prevăzut de art. 26 din Legea 10/2001, raportat la data de 29.09.2006 la care contestatoarea a luat cunoştinţă de soluţia dispusă prin dispoziţia  atacată.

Pentru aceste considerente, nu este justificată nici cerea de repunere în termenul de formulare a contestaţiei şi va fi respinsă,

De altfel, contestatoarea nu a evocat vreo împrejurare de natură a o determina să nu poată formula contestaţia în termenul legal, cerere sa sugerând mai degrabă stabilirea unui alt moment de la care să curgă termenul de 30 zile de formulare a contestaţiei prevăzute de art. 26 al. 3 din Legea 10/2001.

Astfel, va fi admisă excepţia tardivităţii şi respinsă contestaţia formulată de contestatoarea I.M., în contradictoriu cu intimatul Municipiul Codlea, prin Primar, ca atare.

Va fi admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, respinsă aceeaşi contestaţie în contradictoriu cu pârâtul Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov, ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă, fiind respinsă excepţia lipsei calităţii de reprezentant a acestui minister pentru Statul Român, ca rămasă fără obiect,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea contestatoarei de repunere în termenul de formulare a contestaţiei şi admite excepţia tardivităţii formulării acesteia.

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice şi respinge excepţia lipsei calităţii de reprezentant a acestui minister pentru Statul Român, ca rămasă fără obiect, excepţii invocate de intimat prin întâmpinare.

Respinge contestaţia formulată de contestatoarea I.M., cu domiciliul ales în Braşov, str. C. nr. X, judeţul Braşov, în contradictoriu cu intimatul Municipiul Codlea, prin Primar, cu sediul în Codlea, str. L. nr. X, ca tardivă.

Respinge aceeaşi contestaţie, formulată de contestatoarea I.M., în contradictoriu cu pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov, cu sediul ales în Braşov, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 7, ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. 

  Cu apel în 30 zile de la comunicare, apel ce se va depune la Tribunalul Braşov .

Pronunţată în şedinţă publică din 14.03.2017.

PREŞEDINTE, GREFIER

V. M. D.A.

Red. VM/14.06.2017

Dact.AD/14.06.2017

Ex.6