Pretenţii

Decizie 66 din 01.02.2017


Dosar nr....................

R O M Â N I A

TRIBUNALUL DOLJ

SECŢIA A II-A CIVILĂ

DECIZIE Nr. .....................

Şedinţa publică de la 01 Februarie 2017

Completul compus din:

Pe rol judecarea apelurilor declarate de apelanta-reclamantă .......................... şi apelanta-pârâtă ................................ împotriva sentinței nr. ........................ pronunțată de Judecătoria Segarcea în dosarul nr. ........................, având ca obiect pretenții.

Dezbaterile au avut loc la data de 18.01.2017, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta, când Tribunalul  pentru a da posibilitate părților să formuleze concluzii scrise, a amânat pronunțarea la  consecutiv  25.01.2017 si respectiv 01.02.2017, când în aceeași componentă a hotărât următoarele.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Constată că prin sentința nr. .................. pronunțată la data de ..................... de Judecătoria Segarcea  a fost respinsă ca neîntemeiată cererea formulată de reclamanta .....................împotriva pârâtei ..................... cât și  cererea reconvențională formulată de pârâta ........................ împotriva  reclamantei .............................

Pentru a se pronunța astfel, instanța de fond a reținut că  la data de 30.09.2008, între reclamanta - pârâtă în calitate de prestator şi pârâta  - reclamantă, în calitate de beneficiar a fost încheiat contractul de prestări servicii nr. .........................., având ca obiect executarea de către prestator a lucrărilor de hidroizolație  dublustrat la obiectivul " crame Segarcea", în favoarea pârâtei - reclamante.

Conform clauzelor contractului, lucrările executate de prestator vor fi numai cele care fac parte integrantă din contract sau acte adiționale şi anexe, prețul pentru lucrările de hidroizolație dublustrat fiind de 17 euro/ mp + TVA. În ceea ce privești plata, în contract s-a prevăzut că acesta se va face de beneficiar în urma primirii facturii fiscale de la prestator, în maxim 3 zile de la data finalizării lucrărilor pe baza facturii fiscale emise de executant.

Analizând probele administrate în cauză prin prisma dispozițiilor legale incidente și a prevederilor contractuale, instanța de fond a reținută că potrivit art. 969 alin. 1 C. civ., convențiile legal făcute au putere de lege  între părțile contractante, iar condițiile care fac să se nască răspunderea contractuală sunt: existenta unei fapte ilicite care constă în nerespectarea unei obligații contractuale, aducându-se prin aceasta o atingere unui drept subiectiv patrimonial al creditorului; existenta unui prejudiciu patrimonial în care se concretizează această atingere; raportul de cauzalitate între faptă şi prejudiciu şi vinovăția celui care săvârșește fapta ilicită.

În speță, instanța de fond a constatat că reclamanta - pârâtă nu a făcut dovada executării obligațiilor asumate în contractul încheiat cu pârâta - reclamantă, în sensul că a executat lucrările în cuantumul indicat în factura nr. ........................ în valoare de 124265, 05 lei. Între părți nu au fost încheiat niciun proces - verbal de recepție a lucrărilor, prin act adițional parte integrantă a contractului, care să facă dovada valorii serviciilor prestate, așa cum se prevede în contractul încheiat de părți.

Clauzele contractului încheiat de părți, prin care s-a stabilit la modul general, efectuarea de către reclamantă, a lucrărilor de hidroizolație în favoarea pârâtei, fără ca în acest contract sau cu ocazia executării lui, să fie încheiate procese - verbale de recepție în baza cărora să fie stabilită valoarea lucrărilor executate, precum și operațiunile efectiv executate de reclamantă, au condus la concluzia că valoarea indicată de reclamantă în cererea de chemare în judecată nu este una certă.

Pe de altă parte, din raportul de expertiză întocmit în cauză de expertul Pătru Iulian, instanța de fond a reținut că au fost identificate anumite deficiente la lucrările ce fac obiectul contractului încheiat de părți, respectiv la hidroizolația executată pe terasa din partea de est a cramei, precum și pe terasa intermediară, aflată pe aceeași parte, constau în principal, din stagnarea apelor provenite din precipitații în zona gurilor de scurgere şi pe suprafața teraselor. Conform concluziilor expertului, cauza acestor stagnări este imputabilă ambelor părți și se datorează faptului că pârâta nu a montat corect receptoarele pluviale şi nu a asigurat planeitatea şi panta de scurgere a apelor prin șapa de egalizare, iar reclamanta atunci, când a preluat terasa în vederea executării lucrărilor de hidroizolații nu a adus la cunoștința pârâtei defectele menționate mai sus și nu a luat măsuri de remediere a defecțiunilor.

Întrucât care reclamanta - pârâtă nu a luat măsurile necesare executării în bune condiții a lucrării contractate, aspect care a condus la realizarea unor lucrări necorespunzătoare, instanța de fond a apreciat că aceasta nu este îndreptățită să primească suma facturată pârâtei.

Nu a fost reținută susținerea reclamantei - pârâte conform căreia a informat beneficiarul lucrării cu privire la anumite deficiente anterior începerii lucrării, nefiind adusă nicio probă în acest sens, în condițiile în care înscrisul depus de reclamanta - pârâtă la data de 11.02.2014 (fără număr și dată de înregistrare, ci doar o dovadă de transmitere a unui fax la data de 25.10.2007), nu face dovada îndeplinirii de către aceasta din urmă a obligației arătate, fiind emisă cu mult timp înaintea încheierii contractului dintre părți, iar în contract nu este cuprinsă nicio mențiune sub acest aspect.

În ceea ce privești cererea reconvențională instanța de fond a reținut că pârâta reclamantă nu a făcut dovada că deficiențele invocate se datorează culpei reclamantei - pârâte.

Din răspunsul pârâtei - reclamante la interogatoriu instanța a reținut că deficiențele reclamate în executarea de către reclamanta - pârâtă a lucrărilor de hidroizolație au constat în infiltrațiile apărute de la precipitații.

Sub același aspect, instanța a constat că prin adresa nr. .......................... pârâta – reclamantă solicita reclamantei - pârâte remedierea defecțiunilor apărute la lucrările executate de aceasta din urmă, referitoare la șapele turnate pe terase.

Privitor la aceste șape, instanța a reținut că acestea au fost realizate prin concursul ambelor părți, aspect care reiese din comunicările ce au avut loc între părți, pe perioada derulării contractului, constatându-se că reclamanta - pârâtă cu ocazia acestor comunicări, nu a negat faptul că nu ar fi avut cunoștință de turnarea acestor șape şi de asemenea, nu a negat faptul că nu ea le-a realizat, invocând doar faptul că nu răspunde pentru angajații săi.

S-a reținut că în privința acestei șape nu a fost încheiat vreun contract de execuție sau un act adițional la contractul cadru de prestări servicii nr. ......................., iar conform raportului de expertiză întocmit de expertul .......................,  materialele necesare pentru turnarea șapei au fost procurate în perioada 06.07.2009- 05.08.2009 de pârâta - reclamantă, perioadă în care reclamanta - pârâta desfășura lucrări de hidroizolație la crama Segarcea.

De asemenea, potrivit aceluiași raport de expertiză, deficiențele constatate de expert au fost încadrate ca fiind cauzele unor lucrări premergătoare executării hidroizolației (șapa de egalizare turnată peste stratul de termoizolație a fost turnată cu denivelări, receptoarele pluviale au fost montate mai sus decât partea cea mai de jos a terasei), precum şi unor lucrări realizate de pârâta – reclamantă, ulterioare executării hidroizolației (depozitarea materialelor peste hidroizolație, fapt ce a condus la degradarea acesteia).

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel atât reclamanta ......................cât şi pârâta ......................... criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Prin decizia nr. ..................... Tribunalul Dolj a admis apelul formulat de .......................... a respins ca tardiv formulat apelul declarat de ............................. a schimbat în parte sentinţa nr. .......................... pronunţată de Judecătoria Segarcea  în sensul că a admis în parte acţiunea formulată de reclamanta ........................... şi obligă pârâta ..............................către reclamantă la plata sumei de 122.965,27 lei și a obligat intimata ........................... către apelanta ............................... plata sumei de 7.183 lei cheltuieli de judecată.

Împotriva încheierilor din data de 13.10.2014 şi din data de 23.11.2015 şi a acestei sentinţe a declarat recurs pârâta .................................

Prin decizia nr. .................... Curtea de Apel Craiova a admis recursul declarat de ................................  împotriva încheierilor din 13.10.2014, din 23.11.2015 şi a deciziei nr. .............................pronunţate de Tribunalul Dolj-Secţia a II-a civilă în dosarul nr. ..........................., în contradictoriu cu  Intimata  ............................. a casat în tot decizia şi a trimis cauza spre rejudecarea apelurilor la aceeaşi instanţă.

Pentru a pronunța această soluție, Curtea de Apel a reținut că  în mod greşit Tribunalul Dolj a respins ca tardiv formulat apelul declarat de recurenta ................................ ignorând dovezile aflate la dosarul cauzei.

În acest sens, s-a reținut că la pagina 380 dosarul Judecătoriei Segarcea se află dovada de comunicare a sentinţei apelate, la sediul ales, dovadă ce poartă data de 9.04.2014.

Totodată, la fila 10 dosar apel se află dovada înaintării apelului prin poştă, respectiv plicul ce poartă data de 23.04.2014.

Potrivit art. 284 alin. 1 Cod procedură civilă, termenul de apel este de 15 zile de la comunicarea hotărârii.

Cum Tribunalul Dolj în mod greşit a respins apelul ca tardiv formulat, fără a intra în cercetarea motivelor de fond, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, Curtea a  admis recursul, a casat în tot decizia recurată şi a trimis cauza spre rejudecarea apelurilor la aceeaşi instanţă.

Totodată, Curtea a arătat că această soluţie se impune pentru o judecată unitară a cauzei atât cu privire la administrarea tuturor probelor utile şi pertinente cauzei cât şi pentru o motivare corespunzătoare a soluţiei ce se va pronunţa.

De asemenea, Curtea a stabilit că instanţa de apel, cu ocazia rejudecării, se va pronunţa asupra cauzei în totalitate, pornind de la analiza raportului juridic contractual încheiat între părţi ca ansamblu de drepturi şi obligaţii, urmând a fi avute în vedere toate susţinerile şi apărările formulate de părţi atât prin cererea introductivă cât şi prin cererea reconvenţională, se vor administra probe utile cauzei asupra cărora instanţa de apel se va pronunţa motivat.

Procedând la rejudecarea apelurilor în conformitate cu cele statuate de Curtea de Apel Craiova, Tribunalul Dolj constată următoarele :

Așa cum rezultă din cererile de apel formulate, reclamanta ...............................a criticat sentința instanței de fond arătând că aceasta este nelegală și netemeinică în ceea ce privește cererea principală, iar apelanta pârâtă ..............................a criticat sentința instanței de fond arătând că probatoriul administrat în cauză confirmă situația de fapt expusă  în motivarea apelului, contrazicând susținerile reclamantei pârâte, precum și faptul că soluția instanței de fond de respingere a cererii reconvenționale este nelegală și lipsită de temei.

În conformitate cu dispozițiile art. 295 Cpc, instanţa de apel va verifica, în limitele cererii de apel, stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea legii de către prima instanţă, putând încuviinţa refacerea sau completarea probelor administrate la prima instanţă, precum şi administrarea probelor noi propuse în condiţiile art. 292, dacă consideră că sunt necesare pentru soluţionarea cauzei.

În consecință, instanța va proceda la analizarea apelurilor prin raportare la dispozițiile legale mai sus menționate și la îndrumările instanței de control judiciar.

Astfel, instanța de apel reține că între părți a intervenit contractul cadrul de prestări servicii nr. ............. din ......................, prin care ......................... s-a obligat a efectua lucrări de izolaţii  dublustrat la obiectivul ....................., iar ............................. s-a obligat să efectueze plata lucrărilor în maxim 3 zile de la data finalizării lucrărilor pe baza facturii fiscale emise de executant, preţul pentru lucrările de hidroizolaţii dublustrat fiind de 17 euro/mp + TVA.

La data de 10.02.2012 ........................ a emis factura nr. .....................pentru suma de .................... lei (fila 6 din dosarul de fond), reprezentând contravaloarea lucrării de izolaţii dublustrat conform contractului nr. ......................., factură a cărei contravaloare ............................. refuză să o achite, invocând conform procesului verbal de conciliere (fila 10) şi întâmpinării formulate în cauză efectuarea  necorespunzătoare a lucrării, respectiv şapa menită să protejeze izolaţia efectuată de ......................................

În scop probatoriu au fost administrate probele cu înscrisuri, interogatoriu părților, expertiza tehnică de specialitate construcții și testimonială, fiind audiați martorii .....................

Din probatoriul administrat, respectiv din raportul  de expertiză întocmit în cauză de expertul Pătru Iulian și din răspunsul la obiecțiunile formulate și admise în etapa procesuală a apelului, rezultă că .................................... a executat lucrările de izolaţii dublustrat la obiectivul Crame Segarcea, lucrările fiind bine executate, concluziile expertului desemnat fiind confirmate și de concluziile expertului parte ......................

Totodată, Tribunalul reține că valoarea totală a lucrărilor a fost de 119.923,81 euro, din care în perioada 2008 – 2009 a fost achitată suma de 92.958,39 euro, iar potrivit raportului de expertiză pentru lucrările de hidroizolaţii ............................ mai are de achitat suma de 119.505,35 lei.

Nu în ultimul rând, Tribunalul reține că prin concluziile raportului de expertiză se constată că şi la rondurile de flori din faţa cramei a fost efectuată  o hidroizolaţie verticală pe o suprafaţă de 74,07 mp evaluată la suma de 780,70 euro (3.459,92 lei), fără a se putea reține susținerea pârâtei apelante .............................. în sensul că aceasta a că a fost executată de o altă firmă, la dosar cauzei neexistând înscrisuri în acest sens.

De asemenea, Tribunalul reține că depozițiile martorilor ..................... și .......................... sunt în deplină concordanță cu concluziile raportului de expertiză, din cuprinsul acestora rezultând că apelanta reclamantă și-a îndeplinit obligațiile asumate prin contractul de prestări servicii. 

Tribunalul nu va reține apărările apelantei pârâte privind neexecutarea contractului motivat de faptul că reclamanta a executat lucrarea cu încălcarea atât a convenției, cât ți a normativelor legale care reglementează aceste lucrări.

În acest sens, Tribunalul reține că, așa cum rezultă și din probatoriul administrat în cauză, pe terase a fost turnată o şapă peste lucrările de hidroizolație, sapă ce la expertiza efectuată la 28.02.2013 prezenta degradări pe toată suprafaţa, însă aceste lucrări nu au făcu obiectul contractului nr. ................... sau al vreunui act adițional la acest contract.

Mai mult decât atât, Tribunalul reține că din depozițiile martorilor propuși de chiar pârâtă rezultă că angajații pârâtei au turnat o șapă peste hidroizolația executată de reclamantă, în acest sens relevantă fiind depoziția martorului ..................... existentă la fila 28 dosar apel.

Aceste aspecte precizate de către martor se coroborează și cu concluziile raportului de expertiză tehnică de specialitate.

În acest sens, Tribunalul reține că din concluziile raportului de expertiză rezultă că doar pârâta susține că șapa ar fi fost executată de către reclamantă, materialele folosite pentru executarea acesteia fiind însă achiziționate de către pârâtă.

Or, Tribunalul constată că această susținere a pârâtei e nu este confirmată de probatoriul administrat în cauză.

Nu pot fi primite nici susținerile referitoare la o eventuală culpă a reclamantei constând în aceea că nu a sesizat pârâta cu privire la existența unor deficiențe ale terasei preluate în vederea executării hidroizolației, în acest sens Tribunalul reținând că prin adresa existentă la fila 340, vol. II dosar fond, reclamanta a adus la cunoștința pârâtei existența unor deficiențe care ar putea afecta lucrările ulterioare.

În consecință, Tribunalul constată că ........................... a executat lucrarea ce a făcut obiectul contractului nr. ................., iar ......................... a achitat numai o parte din contravaloarea acesteia, înregistrând un debit față de apelanta reclamantă în cuantum total de 122.965,27 lei.

Pentru aceste considerente,  valabile și în ceea ce privește critica adusă sentinței apelate cu privire la soluția dată cererii reconvenționale, având în vedere că ............................. a efectuat lucrările  ce au făcut obiectul contractului, fără ca .................................să-şi îndeplinească obligaţia de a achita  în totalitate preţul, văzând şi dispoziţiile art. 969 Cod civil şi art. 1073 Cod civil, Tribunalul apreciază ca fiind întemeiată acţiunea formulată de ..........................și ca neîntemeiată cererea reconvențională, astfel încât, în temeiul art. 296 Cod procedură civilă, va respinge apelul declarat de apelanta pârâtă ........................și va admite apelul declarat de apelanta reclamantă ............................. și, în consecință,  va schimba în parte sentinţa apelată, în sensul că va obliga pârâta ............................. la plata sumei de 122.965,27 lei către reclamanta ...................................

În baza art.  274 Cpc, va obliga intimata ........................ la plata către apelanta ......................... a sumei de 7183 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite apelul formulat de apelanta-reclamantă ..........................., împotriva sentinței nr. .................... pronunțată de Judecătoria Segarcea în dosarul nr. ......................, având ca obiect pretenții

Respinge apelul formulat de apelanta pârâtă .............................., sector 6, ca nefondat.

Schimbă în parte sentința apelată în sensul că admite în parte acțiunea și obligă pârâta ........................ la plata sumei de 122965,27 lei către reclamanta ..............................

Obligă intimata ........................... către apelanta ........................... la plata sumei de 7183 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.