Cheltuieli publice

Hotărâre 4402 din 31.10.2017


Dosar nr. ...

R O M Â N I A

TRIBUNALUL DOLJ

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Sentinţa Nr. 4402/2017

Şedinţa publică de la 02 Octombrie 2017

Completul compus din:

PREŞEDINTE ...

Pe rol, pronunţarea în cauza privind pe reclamanta ...., în contradictoriu cu pârâţii DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA şi MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-BIROUL DE SOLUŢIONARE A PLÂNGERILOR PREALABILE ŞI A CONTESTAŢIILOR, având ca obiect anulare act administrativ.

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 18.09.2017, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, dată la care instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 02.10.2017, când a hotărât următoarele:

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă, deliberând, constată următoarele:

La data de 20.01.2017, reclamanta ...., in contradictoriu cu pârâţii Directia Generala Regionala a Finanţelor Publice Craiova în temeiul art. 10 din Legea 554/2004, a formulat cerere de chemare în judecată, solicitând anularea Decizia nr. ..., prin care s-a respins plângerea prealabila formulata împotriva Dispoziţiei obligatorii nr. ... si a constatărilor din Raportul de inspecţie economico-financiara nr. ..., emise de intimata, prin care a înţeles sa conteste suma totala de 247.700 lei reprezentând: 197.500 lei sume plătite pentru contracte de asistenta juridica; 33.857 lei - achizitii încadrate in subgrupa 3.2. ”Aparatura birotica” si 16.343 lei - daune interese, precum si masurile dispuse prin dispoziţia anteior mentionată; anularea Dispoziţiei obligatorii nr. .... si a Raportului de inspecţie economico-financiara nr. ... emise de intimata; exonerarea de la îndeplinirea masurilor dispuse prin actele administrative atacate.

In fapt, arată că, în urma inspectiei economico-financiare desfasurata la societatea reclamantă in perioada 07-08.12.2015, 11.01.2016-25.02.2016 si 29.02.2016, echipa de control a intimatei a stabilit, prin Raportul de inspecţie economico-financiara nr. ... următoarele : - s-au achiziţionat servicii juridice externe in suma de 197.500 lei fara aprobarea acţionarilor majoritari, respectiv Consiliul Local al Municipiului Rm. Valcea si Consiliul Judeţean Valcea, invocând prevederile art. 1, alin. 1, alin. 2, litera b) si alin. 3, litera b) din OUG 26/06.06.2012; - s-a achiziţionat aparatură birotica asa cum este prevăzut in subgrupa 3.2.2 ."Aparatura birotica”, in valoare totala de 33.857 lei, nerespectând prevederile art. 24, alin. (l) din OUG nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar- fiscale.

Echipa de inspecţie a calculat daune -interese in suma de 16.343 lei, in conformitate cu Legea 287/2009, privind Codul Civil - art. 1530 precum si OG 13/2011 si, de asemenea, prin Dispoziţia obligatorie nr. .... a stabilit in sarcina reclamantei realizarea a 5 masuri, dintre care masurile 1,2 si 4 au vizat recuperarea sumelor contestate de societate de la persoanele răspunzătoare de angajarea si efectuarea plaţilor in cuantum total de 247.700 lei.

Împotriva Dispoziţiei obligatorii nr. ... si a constatărilor din Raportul de inspecţie economico-financiara nr. ..., societatea a formulat plângere prealabila, plângere care a fost respinsa prin Decizia nr. ...., in sensul următoarelor :

- ca neîntemeiata pentru masurile nr. 1 si nr. 2

- ca nemotivata pentru masurile 3,4 si 5

- ca inadmisibila în ceea ce priveşte Raportul inspecţie economico- financiara nr. .... si in ceea ce priveşte cererea de suspendare a masurilor contestate.

Apreciază ca atât Decizia nr. ...., cât si Dispoziţia obligatorie nr. ... sunt nelegale si netemeinice, solicitând sa aibă in vedere următoarele considerente:

Prin Decizia ..., s-au respins toate argumentele de fapt si de drept prin care a înteles sa aducă citici cu privire la suma de bani in cuantum de 197.500 lei ( cheltuieli considerate nelegale de către intimata cu privire la contracte de asistenta juridica) si cu privire la măsură nr. 1 (de recuperare a acestei sume), motivându-se faptul ca Hotararea Adunării Generale a Asociaţilor nr. ...., deşi a fost semnata de reprezentanţii acţionarilor, aceştia nu aveau mandat dat de consiliul local sau judeţean in ceea ce priveşte aprobarea achizitionarii serviciilor de natura juridica, ca dispoziţiile legale invocate de societate (OG 26/2013, HG nr. 855/2008) nu au relevanta în cauza, retinandu-se insa si faptul ca (pagina 5, alin 2 din Decizie), societatea a justificat prin plângerea prealabila necesitatea întocmirii contractelor de asistenta juridica).

Apreciază ca echipa de soluţionare a plângerii prealabile trebuia sa aiba in vedere argumentele invocate si sa nu trateze situaţia exclusiv prin prisma dispoziţiilor OG nr. 26/2012, astfel cum a procedat in cauza.

Apreciază ca suma de 187.000 lei achitata in baza contractelor de asistenta juridica in perioada 06.06.2012-31.12.2014 are o baza legala, aceasta cheltuiala fiind prevazuta in bugetul operatorului economic pe anii 2012-2014, sursa de finanţare pentru aceste cheltuieli fiind aceea de resurse proprii, fara a aduce atingere in vreun fel bugetului local sau vreun prejudiciu acestui buget.

Apreciază ca operaţiunile de angajare si plata a serviciilor de asistenta juridicia nu reprezintă cheltuieli nelegale cu contractele de asistenta juridica si nu pot fi asimiliate operatiunilor cu efect financiar asupra fondurilor publice sau patrimoniului public, iar Ordonanţa Guvernului nr. 26/2012 - care nu are norme metodologice de aplicare - nu trebuie aplicata in mod singular, ci prin raportare la dispoziţiile HG 855/2008, OG 26/2013, dispoziţiile Legii nr. 51/1006, precum si la actul constitutiv al societăţii, la contractele de mandat date de către Municipiul Rm. Valcea si Consiliul Judeţean Vâlcea, prin care se arata in mod expres ce atribuţii au persoanele desemnate de Municipiul Rm. Valcea si Consiliul Judeţean Valcea ca mandatari in cadrul ....

Societatea ..... infiintata ca Operator regional al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in vederea accesării fondurilor UE din POS Mediu 2007-2020 are ca reprezentanta a autoritatii administrative publice locale Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara care îi monitorizează prevederile din Contractul de delegare.

In cadrul legislativ negociat si convenit cu Comisia Europeana Operatorul Regional are stabilit un nou cadru legal care respecta cerinţele “in- house “ stabilite de jurisprudenta Curţii de Justiţie a UE.

Prevederile legislative actuale ale OG 26 /2012 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participatie majoritara trebuie analizate si prin prisma HG 855/2008 pentru aprobarea Actului Constitutiv-cadru al Asociaţiilor de Dezvoltare Initercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice care precizează ca AGA a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara acorda avizul conform asupra întregului program de activitate si strategiei propuse de CA înainte de aprobarea acestora de AGA Operatorului Regional.

Din acest motiv .... se incadreaza in art. 2 lit c. din OG 26 /2013 respectiv “operatorilor economici care indeplinesc condiţiile art. 1, care prin legi speciale sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor legale privind fundamentarea si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli aplicabile operatorilor economici la care statul este acţionar unic, majoritar sau deţine o participaţie direct ori indirect majoritara.

Astfel in urma Raportului nr. .... intocmit de Directorul Economic (de la acea data) privind situaţia temeinic justificata a consilierilor juridici ai societatii si necesitatea angajarii unor aparatori din afara acesteia care sa reprezinte interesele Operatorului Regional cat si ale angajaţilor acestuia, s-a obţinut aprobarea solicitata prin Decizia ... a C.A., ulterior obtinandu-se aprobarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Valcea si a Consiliilor Locale ale localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară prin Hotararea nr 19 din 28.12.2011 a .... - hotarare care nu a fost revocata si care isi produce efectele de la data adoptării sale in conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, cu modificările si completările ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societatii Apavil, care trebuie analizat prin prisma competentelor date de lege organelor de conducere ale societăţii.

In sprijinul celor de mai sus este de menţionat si faptul ca in perioada 2011 -2014 au fost in repetate rânduri modificări atat ale persoanelor desemnate ca reprezentanti ai Consiliului Judeţean Valcea si ai Consiliilor Locale ale localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară in ... cât si a celor desemnate sa fie membre ale C.A. si ale prevederilor Actulului Constitutiv, dar nu s-a restricţionat mandatul acestora pastrându-se de fiecare data competentele administratorilor stabilite prin legea 31/1990 conform art. 70 care conferă toate puterile CA pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Societăţii in afara restricţiilor din Actul constitutiv.

De asemenea, din conţinutul contractelor de mandat date de Consiliul Judeţean Valcea si Consiliul Local al Municipiului Rm. Valcea, rezulta ca acestea puteau fi modificate doar de către mandanti.

Începând cu anul 2013 forma si structura Bugetului de Venituri si Cheltuieli in conţinutul căruia apare rubrica separata cu cheltuielile privind consultanta juridica a fost avizat de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara şi aprobat prin Hotarare .... respectandu-se intocmai OG 26/2013.

Prin urmare, cheltuielile cu consultanta juridica sunt aprobate legal in momentul aprobării BVC de către ...., aprobarea acestor cheltuieli reprezentând implicit si o aprobare a contractării eventualelor servicii de asistenta juridica.

A demonstrat necesitatea achiziţionării unor servicii juridice care sa acorde suport activ Societăţii acolo unde pregătirea juridica a personalului din ..... este depăsita de un portofoliu in gestionarea anumitor spete aflate in diverse stadii la instanţele juridice si nu are experienţa intocmirii unui probatoriu complet in vederea protejării eficiente a intereselor Operatorului Regional.

In perioada 2012 -2014 Societatea nu a avut in organigrama un departament juridic.

In toata aceasta perioada numarul consumatorilor de servicii prestate de .... a crescut, astfel ca a fost nevoie de consilieri juridici care să fie angajaţi in cadrul Departamentului Comercial unde s-a majorat semnificativ numărul de contracte ce necesita viza de specialitate, numărul de debitori si implicit actiunile in instanţa pentru recuperarea sumelor restante. Numărul consilierilor juridici din acest departament a variat, intre 3 si 4 persoane.

De asemenea in cadrul Serviciului Achiziţii s-a impus prezenta unui consilier juridic care să participe la elaborarea contractelor si documentelor necesare pentru licitaţii, sa ofere consultanta de specialitate in serviciu cu privire la noutătile legislative si sa participe in diversele comisii.

Arată ca foarte multe din litigiile in privinţa carora societatea ... a efectuat cheltuieli din bugetul aprobat au fost de natura contencios-administrativa, juriştii angajaţi avand in fisa postului doar reprezentarea in litigii civile si comerciale si ca, in urma soluţionării acestor litigii, ... a putut aduce in buget sume considerabile.

Litigiile in care societatea a fost reprezentata de consilieri (de natura civila si comercială) au fost in medie de 500 /an pe perioada supusa controlului.

In acest context, precizează ca achiziţia serviciilor juridice s-a făcut prin încheierea de contracte de reprezentare juridica de fiecare data când a fost necesar, cu un avocat specializat pentru respectiva cale de atac si specificitatea spetei si nu a existat niciodată un contract permanent de consultanta si reprezentare juridica cu plata lunara, tip abonament care sa dubleze cumva activitatea juridica din Societate sau care sa atraga cheltuieli nelegale.

Legalitatea cheltuielilor efectuate rezulta din aprobarea acestor cheltuieli odata cu aprobarea bugetului, asa cum a retinut si echipa de control a intimatei in raportul de inspecţie economico-financiara din data de 25.03.2016, cheltuielile respective au fost diminuate in fiecare an cu sumele de: 1000 lei (pt. anul 2012), 147.000 lei (pentru anul 2013) si respectiv 251.000 lei (pentru anul 2014) cu menţiunea ca din cheltuielile efectuate pentru contractele de asistenta juridica s-au si recuperat o mare parte din acestea prin plata cheltuielilor de judecata de buna-voie sau prin executarea silita a celor care au căzut in pretenţii.

Justificarea angajarii de cheltuieli pentru servicii de asistenta juridica, mai ales pentru litigiile de achizitie publica rezulta si din faptul ca acestea se pot incadra, potrivit HG nr. 28/2008 si anexei nr 4 la aceasta hotarare a Guvernului, la capitolul „Cheltuieli diverse si neprevăzute” ( litera B, cap. 5, pct. 5.3). Subliniază in acest sens ca devizul general pentru proiectul intocmit conform HG nr. 28/2008 a fost aprobat de fiecare unitate administrativ-teritoriala că face parte din actionariatul ...

Menţionează ca potrivit dispoziţiilor Legii nr.51/2006, ... are autonomie funcţionala si financiara, ceea ce presupune ca societatea are o gestiune financiara independenta de aceea a acţionarilor sai, majoritari sau nu.

Astfel fiind, apreciază că se impunea admiterea plângerii prealabile si înlaturarea masurii nr. 1 dispusa prin actul administrativ contestat.

Nelegala si netemeinică apare Decizia ... si cu privire la respingerea plângerii prealabile cu privire la cheltuielile reprezentate de suma de 33.857 lei (cheltuieli aparatura birotica) si măsură nr. 2 din Dispozitia atacata, din următoarele considerente:

Aparatura birotica achizitionata de societate este reprezentata de o multifunctionala laser color Toshiba Studio cu valoarea de 22.320 lei (inclusiv TVA) achiziţionată in 16.10.2012 pentru Unitatea de Implementare Proiecte, o maşină de numarat bani cu valoarea de 3.195 lei (TVA inclus) achizitionata in 27.08.2012 pentru înfiinţarea unui punct de incasare clienţi pe str. Dacia si doua maşini de numarat bani cu valoarea de 8.342 lei (inclusiv TVA) achiziţionate la 05.02.2013 pentru casieriile societăţii din str. Carol.

.... are in derulare proiectul de investiţii „Extinderea si reabilitare a infrastructurii de apa si apa uzata in judeţul Valcea”, in conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare nr. 122765/24.10.2011, semnat de către Ministerul Mediului si Pădurilor, in calitate de Autoritate de Management si ...., in calitate de Beneficiar. Prin Ordinul Ministerului Mediului si Pădurilor nr. 2425/05.10.2011 privind aprobarea finanţării proiectului, s-a aprobat următoarea structura de finantare:

- finanţare nerambursabila din Fondul de Coeziune in valoare de 76.935.536 Euro;

- finanţare nerambursabila de la bugetul de stat in valoare de 11.766.611 Euro;

- contribuţie financiara de la bugetele locale in valoare de 1.810.248 Euro;

- contribuţie financiara a beneficiarului ..... in valoare de 8.362.114 Euro.

Face precizarea ca Multifuncţionala laser color Toshiba Studio (xerox) a fost achizitionata pentru a sprijini Unitatea de Implementare a Proiectului in realizarea principalelor responsabilităţi ce revin Beneficiarului.

In Ordonanţa Guvernului nr. 34/2009 la art. 24, alin. (3), litera b) se prevăd ca excepţii “achiziţiile pentru realizarea proiectelor finanţate din împrumuturi, din fonduri externe nerambursabile si din fondurile de cofinantare si prefinantare aferente, precum si din fonduri provenite din donaţii si sponsorizări” ori acest xerox a fost procurat urmare a faptului ca responsabilitatea pentru implementarea proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judeţul Valcea”, revine ....

Referitor la achiziţia de maşini de numarat bani arată ca prima, in valoare de 3.195 lei (inclusiv TVA), a fost achizitionata in 27.08.2012, ca urmare a infiintarii unui nou punct de incasare clienţi pe str. Dacia si celelalte doua maşini de numarat bani, cu valoarea de 8.342 lei (inclusiv TVA), au fost achiziţionate in 05.02.2013 pentru casieriile societăţii din str. Carol.

Societatea .... este operator regional si are ca domeniu principal de activitate captare, tratare si distribuţie apa potabila, asigurând serviciul in tot judeţul Valcea. Urmare a faptului ca activitatea societăţii s-a extins atat in anul 2012 cat si in anul 2013 prin preluarea de la Unităţile Administrativ Teritoriale de noi sisteme de distribuţie apa potabila si de canalizare, numărul clienţilor a crescut si astfel a fost imperios necesara dotarea casieriilor din str. Dacia, si a celor din str. Carol cu trei maşini de numarat bani performate, cu funcţie de detecţie a bancnotelor indoite /false/distruse (cu atat mai mult cu cat cea din casieria centrala pentru ca nu mai funcţiona a fost casată prin PV de casare nr. 32736/31.10.2013).

Urmare a faptului ca ... si-a extins activitatea prin preluarea in anul 2012 a sistemelor de distribuţie apa-canal de la sase UAT-uri (Pausesti Maglasi, Salatrucel, Berislavesti, Maldaresti, Sirineasa, Vaideeni) iar în 2013 de la şapte UAT-uri (Cernisoara, Mihaesti, Daesti, Talcesti, Benesti, Irimesti, Carlogani), considera ca achiziţia maşinilor de numarat bani (incadrate in subgrupa 3.2) cu valoarea de 11.537 lei (TVA inclus), se incadreaza in excepţiile din OUG 34/2009, art. 24 alin. (3) care stipulează ”Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2):

a) autorităţile şi instituţiile publice nou-înfiinţate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, numai în primul an de funcţionare, dacă acestea nu provin din restructurarea şi/sau reorganizarea altor instituţii publice, deja existente;

Mai mult decât atat, conform actului constitutiv .... este persoana juridica romana si este infiintata ca societate pe acţiuni in conformitate cu legislaţia romana aplicabila (Legea 31/1990) si nu ca serviciu public de interes local care desfasoara activitati de natura economica.

Aplicarea reglementărilor art. 24 din OUG 34/2009 devine obligatorie pentru societăţile cu capital de stat, odata cu aprobarea OUG 55/2010 care precizează : art. VI

(1) Prevederile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi operatorilor economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările ulterioare.

Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 a fost abrogată cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013.

Adunarea Generala a Acţionarilor ... Valcea, prin Hotararea nr. ..., hotărăşte revocarea membrilor Consiliului de Administraţie si punerea in aplicare a prevederilor OUG 109/2011.

La art. ART. 65 din OUG 109/2011 se precizează :

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă dispoziţiile art. 7 şi art. 12 - 14 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 august 1990, cu modificările ulterioare.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă dispoziţiile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Deoarece pe perioada supusa inspecţiei nu sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008, ci Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, considera ca prevederile art. 24 din OUG 34/2009 privind interzicerea achiziţionării de „Aparatura birotica” din subgrupa 3.2, nu se aplica societăţii ....

In acest context, motivarea echipei de soluţionare a plângerii prealabile nu poate fi reţinuta, astfel cum a fost exprimata la paginile 7-10 din Decizia contestata.

De asemenea, apreciază ca in mod greşit s-a respins ca inadmisibila plangerea cu privire la constatările echipei fiscale din Raportul de inspectie economico-financiara nr. ....de vreme ce aceste constatări au avut ca urmare emiterea Dispoziţiei obligatorii nr. ...., argumentele intimatei fiind aceleaşi in cazul ambelor acte contestate. Suma stabilita cu titlu de daune interese urmeaza, de asemenea, a fi inlaturata, aceasta fiind calculata de intimata prin prisma sumelor de bani apreciate de intimata ca fiind cheltuieli nelegale si pentru care s-au dispus masurile 1 si 2 din Dispoziţia obligatorie atacata.

Pentru toate aceste motive de fapt si de drept prezentate, actele administrative contestate apar ca nelegale si netemeinice.

Solicită cheltuieli de judecata şi încuviinţarea probei cu inscrisuri, eventual o expertiza contabila, orice alt mijloc de proba util soluţionării cauzei.

In drept invocă prevederile OG nr. 26/2013, Legea nr. 31/1990 cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 51/2006, HG 855/2008, Legea nr. 51/2006, dispoziţiile civile are reglementează contractul de mandat, prevederile Actului Constitutiv al .... HG nr. 28/2008. OUG 109/2011.

La data de 08.03.2017, pârâta Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice Craiova, în temeiul dispoziţiilor art. 205, alin. 1, C. proc. civ., a formulat întâmpinare, solicitând respingerea cererii de chemare în judecată ca naîntemeiată.

Într-o primă teză, invocă excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Dolj, motivat de faptul că actul administrativ a "cărui anulare a fost solicitată este emis de o autoritate publică centrală, respectiv, Ministerul Finanţelor Publice - Biroul de Soluţionare a Plângerilor Prealabile şi a Contestaţiilor,  instanţa competentă de a soluţiona acţiunea fiind Curtea de Apel Craiova.

Într-o alta teza, solicită instanţei de judecata să dispună lărgirea cadrului procesual si conceptarea în cauză a Ministerului Finanţelor Publice.

Pe fondul cauzei, solicita respingerea acţiunii ca neîntemeiata.

Arată pârâta că a fost efectuată la ....., -operator regional pentru servicii publice de alimentare cu apa si canalizare in judeţul Valcea-,  începând cu data de 11.06.2015 o inspecţie economico financiară de către Direcţia Generală Regională Finanţelor Publice Craiova/ Activitatea de Inspecţie Fiscală / Serviciul de Inspecţi Economico-Financiară la SC APAVIL SA. Obiectivele inspecţiei conomico financiare au fost: execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, respectarea disciplinei bugetare, economic financiare si contabile, respectarea prevederilor legale cu privire la bunurile din domeniu public si privat al statului si al unităţilor administrative teritoriale.

Arată de asemenea că toate acţiunile societăţii .... sunt deţinute de unităţi administrativ teritoriale ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Valcea.

Constatările echipei de inspecţie economico-financiare cu ocazia controlului au individualizate în Raportul de inspecţie economico financiară nr. .... şi au fost valorificate prin măsurile dispuse în Dispoziţia obligatorie nr. ..., după cum urmează :

Prezentarea deficienţelor constatate :

1. Din verificarea documentelor în perioada 06.06.2012- 31.12.2014 pentru contractele de asistenta juridică s-a constatat ca au fost achiziţionate servicii juridice in sumă de 197.500 lei.

Cu privire la contractele de asistenţă juridică.

Echipa de inspecţie economico financiara a constatat că în cursul anului 2012, .... S.A. a încheiat un număr de 21 contracte de asistenţă juridică în sumă totală de 77.500 lei.

Învederează instanţei de judecata că în anul 2012 unitatea analizată avea in structura organizatorică încadrat personal propriu de specialitate juridică, un număr de 6 consilieri juridici.

De asemenea, s-a constatat ca în cursul anului 2013 SC .... S.A. a încheiat un număr de 12 contracte de asistenţă juridică in sumă totală de 53.000 lei. În anul 2013 reclamanta avea in structura organizatorică încadrati un număr de 7 consilieri juridici.

În cursul anului 2014, SC .... S.A. a incheiat un număr de 21 contracte de asistenţă juridică prezentate în sumă totală de 97.500 lei. Precizează faptul că, în anul 2014  SC .... S.A. avea in structura organizatorică încadrati un număr de 8 consilieri juridici.

Conform fiselor de post printre atribuţiile şi sarcinile postului se pot menţiona:

- asigură reprezentarea intereselor societăţii în fata instanţelor judecătoreşti şi a altor organe jurisdictionale, în litigiile civile si comerciale, in dosarele de insolventa in vederea recuperării creanţelor de la utilizatori;

- asigură consultanta, apara drepturile si interesele societăţii in raporturile cu autoritatiile publice, instituţiile de orice natura, precum si cu orice natura, precum si cu orice persoana fizica sau juridica;

- avizează contractele de achiziţie publica si pe cele de natura comerciala incheiate de societate cu terte persoane fizice sau juridice;

- urmăreşte desfasurarea proceselor prin tinerea evidentei termenelor proceselor;

- soluţionează in termenele prevăzute de lege petiţiile repartizate;

La controlul efectuat s-a constatat că în perioada 06.06.2012 -31.12.2014, ... SA a achiziţionat servicii de natură juridică in sumă totală de 197.500 lei, fără a avea aprobarea acţionarilor majoritari, respectiv aprobarea Consiliul Local al Municipiului Rm Vâlcea si aprobarea Consiliului Judeţean Vâlcea, fiind astfel încălcate prevederile art. 1, alin 1, alin. 2 lit. b) şi alin. 3. litera b), din O.U.G. nr. 26/06.06.2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si întărirea disciplinei financiare.

In timpul acţiunii de inspecţie, reprezentanţii societăţii nu au făcut dovada achiziţiei de servicii juridice cu aprobarea acţionarilor majoritari, respectiv Consiliului Local al Municipiului Rm Vâlcea şi Consiliul Judeţean Vâlcea.

Conform art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 republicată, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, potrivit carora: “Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligaţia să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public”.

Răspunderea pentru achiziţionarea de servicii de asistenta juridică prin încălcarea prevederilor legale in vigoare cu consecinţa înregistrării de cheltuieli nelegale si cu efecte negative asupra administrării resurselor proprii revine membrilor Consiliului de Administraţie si Adunării Generale a Acţionarilor, care au aprobat decizia ... pentru angajarea serviciilor de asistenta juridică prin hotararea nr. ...

In raport de cele mai sus indicate, prin dispoziţia obligatorie nr. .... organele de inspecţie economico financiara au dispus măsură nr. 1: Conducerea societăţii .... S.A. va lua masurile necesare pentru recuperarea sumei de 197.500 lei, achitată in baza Contractelor de asistenţă juridică în perioada 06.06.2012 - 31.12.2014. de la persoanele răspunzătoare de angajarea si efectuarea acestor plăţi, in afara dispoziţiilor O.U.G. nr. 26/06.06.2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative.

2. Din verificarea documentelor în perioada 2012-2014 privind cheltuielile cu achiziţia de aparatură birotică, s-a constatat ca au fost achiziţionate mobilier şi aparatură birotică, aşa cum sunt prevăzute la subgrupele 3.1. "Mobilier" şi 3.2. "Aparatură birotică" din cadrul grupei 3 "Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale in sumă de 33.857 lei.

Echipa de inspecţie economico-financiara a constatat ca in cursul anului 2012, reclamanta a incheiat contracte de achiziţii de mobilier şi aparatură birotică, aşa cum sunt prevăzute la subgrupele 3.1. "Mobilier" şi 3.2. "Aparatură birotică" din cadrul grupei 3 "Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" în sumă totală de 25.515 lei, nerespectând prevederile OUG nr. 34 /2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar- fiscale.

De asemenea, in cursul anului 2013, reclamanta a incheiat alte contracte de achiziţii de mobilier şi aparatură birotică, aşa cum sunt prevăzute la subgrupele 3.1. "Mobilier" şi 3.2. "Aparatură birotică" din cadrul grupei 3 "Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale", în sumă totală de 8.342 lei. nerespectând din nou prevederile OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Faţă de cele prezentate s-a constatat că este interzisă achiziţionarea şi închirierea de aparatură birotică, încălcându-se prevederile OUG nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Învederează instanţei de judecata ca, in timpul inspecţiei economico financiare, reprezentanţii societăţii nu au făcut dovada că aceste achiziţii au fost cuprinse în contractul de finanţare din împrumuturi, din fonduri externe nerambursabile şi din fondurile de cofinanţare şi prefinanţare aferente, precum şi din fonduri provenite din donatii şi sponsorizări, aşa cum susţine reclamanta, aceste mijloace fixe fiind înregistrate în contul 214 din grupa 3.1 si 3.2, sursa de finanţare fiind din bani proprii, aceştia justificând necesitatea achiziţiei şi nu legalitatea acesteia.

Astfel, solicită sa se observe că daca aceste achiziţii ar fi fost cuprinse în contractul de finanţare, reclamanta avea obligaţia să înregistreze achiziţiile in contul 231 investiţii în curs.

In raport de cele mai sus indicate, prin dispoziţia obligatorie nr. .... organele de inspecţie economico financiara au dispus măsură nr. 2 :

Conducerea ... SA va lua masurile necesare pentru recuperarea sumei totale de 33.857 lei de la persoanele răspunzătoare de angajarea si efectuarea acestor plăţi, în afara dispoziţiilor O.U.G 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

3. De asemenea, intrucat s-a constatat ca SC .... SA nu a înregistrat contractele de achiziţii si contractele de reprezentare juridică in Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv, registru în care se înscriu toate documentele prezentate la viză de control financiar preventiv, fiind incalcate astfel prevederile pct. 4.4. lit. B, anexa 1 din Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, organele de inspectie economico- financiara au dispus prin dispoziţia obligatorie nr. .... măsură nr. 3 :

Conducerea societăţii va dispune ca toate documentele prezentate la viza de control financiar preventiv, respectiv contractele de achiziţii să se înscrie in Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.

4. SC .... SA a efectuat cheltuieli cu servicii juridice si aparatură birotică în valoare totală de 231.357 lei, fără respectarea prevederilor legale, fapt pentru care au fost calculate daune interese.

Echipa de inspecţie economico-financiara a calculat daune interese de la data plaţii facturilor aferente perioadei 27.08.2012 până la data de 15.02.2016, în deplină condordanta cu art. 1530 din Codul Civil şi  OG 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare.

Astfel pentru suma totală de 231.357 lei dispusă a se recupera, au fost calculate daune interese în sumă de 16.343 lei.

In raport de cele mai sus indicate, prin dispoziţia obligatorie nr. .... organele de inspecţie economico financiara au dispus măsură nr. 2 :

Conducerea societăţii va lua măsurile necesare pentru recuperarea sumei 16.343 lei (reprezentând daune interese), de la persoanele răspunzătoare de angajarea şi efectuarea plăţilor privind serviciile juridice şi aparatura birotică, urmând să analizeze care sunt persoanele răspunzătoare de aprobarea şi efectuarea acestor plăţi în afara prevederilor legale.

Având in vedere cele inserate mai sus, motivarea de fapt si de drept a actului administrativ fiscal, demonstrează temeinicia si legalitatea constatărilor si masurilor dispuse de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova prin Dispoziţia Obligatorie ... prin care s-au dispus măsuri privind recuperarea unor sume achitate nelegal de reclamantă.

In concluzie, pentru motivele de fapt si de drept care au fost expuse mai sus, solicită respingerea în tot, ca neîntemeiată a contestaţiei formulată de către SC .... SA ce face obiectul prezentei cauze.

 Prin încheierea din data de 15.05.2017, instanţa a dispus conceptarea şi citarea în cauză, în calitate de pârât, a Ministerului Finanţelor Publice – Biroul de Soluţionare a Plângerilor Prealabile şi a Contestaţiilor.

La data de 19.06.2017, instanţa a respins excepţia necompetentei materiale a instanţei.

Analizând actele dosarului, instanţa reţine următoarea situatie de fapt:

În urma inspecţiei economico financiară efectuată de către Direcţia Generală Regională Finanţelor Publice Craiova/ Activitatea de Inspecţie Fiscală / Serviciul de Inspecţie Economico-Financiară la SC .... SA, a fost întocmit Raportul de inspecţie economico financiară nr. ... şi Dispoziţia obligatorie nr. .....

Echipa de inspecţie economico- financiara a constatat că în cursul anului 2012, unitatea analizată .... S.A. a încheiat un număr de 21 contracte de asistenţă juridică în sumă totală de 77.500 lei, deşi avea in structura organizatorică încadrat personal propriu de specialitate juridică, un număr de 6 consilieri juridici. De asemenea, s-a constatat ca în cursul anului 2013 SC ... S.A. a încheiat un număr de 12 contracte de asistenţă juridică in sumă totală de 53.000 lei, deşi  avea 7 consilieri juridici, iar în cursul anului 2014, SC .... S.A. a incheiat un număr de 21 contracte de asistenţă juridică în sumă totală de 97.500 lei, deşi avea un număr de 8 jurişti.

Instanţa apreciază că , în mod corect s-a considerat de către organul de control că în perioada 06.06.2012 -31.12.2014, .... SA  a achiziţionat servicii de natură juridică in sumă totală de 197.500 lei, cu încălcarea legii.

Astfel, instanţa reţine că prevederile OUG 26/2012 sunt în sensul că  art. I statuează că "(1)Autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziţiona servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare. (...)

 (3)În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale, precum şi regiilor autonome prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea şi mandatarea reprezentanţilor statului sau unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora:

a)de către ordonatorul principal de credite coordonator, în cazul celor la care statul este acţionar integral sau majoritar;

b)de către consiliile locale, consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru cele la care unităţile administrativ-teritoriale deţin integral sau majoritar capitalul social".

Or, în cauză nu s-a făcut dovada că ar fi existat o astfel de aprobare . Instanţa , în concordantă cu cele susţinute de către organul fiscal consideră că semnarea de către reprezentantii actionarilor a Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor prin care s-a aprobat angajarea pe bază de contract a unor apărători nu face dovada  aprobării unei astfel de măsuri de către consiliile locale, consiliile judeţene care deţin capitalul social, cât timp nu s-a prezentat un mandat dat special în acest sens, aşa cum prevede textul legal.

Instanţa nu poate reţine apărarea reclamantei privind faptul că nu a avut organizat serviciu juridic, cât timp, aşa cum s-a reţinut în actele întocmite de organul fiscal, - necontestate de reclamantă sub acest aspect-, nr consilierilor juridici angajati la reclamantă  în anii verificati a crescut de la  6 la 8.

Nici afirmatia  că s-a impus încheierea de contracte de asistenţă juridică de cele mai multe ori pentru litigiile de natura contencios-administrativa, juriştii angajaţi avand in fisa postului doar reprezentarea in litigii civile si comerciale,  nu poate fi reţinută de către instanţă. Astfel, aşa cum rezultă din fisa postului , juriştii aveau ca sarcină şi " asigură consultanta, apara drepturile si interesele societăţii in raporturile cu autoritatiile publice, instituţiile de orice natura, precum si cu orice natura, precum si cu orice persoana fizica sau juridica". De altfel, văzând  contractele de asistentă juridică depuse la dosarul cauzei, instanţa constată că un nr semnificativ dintre ele privesc raporturi ale reclamantei cu persoane fizice sau alte societăţi comerciale, deci cauze care nu fac parte din categoria litigiilor de contencios-administrativ.

În ceea ce priveşte susţinerea reclamantei că serviciile juridice erau menite  sa acorde suport activ Societăţii acolo unde pregătirea juridica a personalului din .... S.A. este depăsita, instanţa apreciază că  nu are susţinere în probatoriul administrat, constatând că au fost semnate contracte de asistentă juridică inclusiv pentru formularea de cereri de restituire cautiune adresate judecătoriei.

Instanţa apreciază ca fiind lipsit de relevantă faptul că cheltuiala a fost prevazuta in bugetul operatorului economic pe anii 2012-2014, şi că sursa de finanţare pentru aceste cheltuieli a fost  aceea de resurse proprii, sau că reclamantei îi sunt aplicabile prevederile HG 855/2008 sau ale  Legii nr. 51/2006, cât timp prevederile OUG 26/2012 nu disting în functie de aceste situaţii.

În consecinţă, instanta apreciază că, în mod corect, s-a apreciat de către pârâtă că achiziţionarea serviciilor de natură juridică s-a făcut cu  încălcarea legii.

Din verificarea documentelor în perioada 2012-2014 privind cheltuielile cu achiziţia de aparatură birotică, organul fiscal a constatat ca au fost achiziţionate mobilier şi aparatură birotică, aşa cum sunt prevăzute la subgrupele 3.1. "Mobilier" şi 3.2. "Aparatură birotică" din cadrul grupei 3 "Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale in sumă de 33.857 lei, nerespectând prevederile OUG nr. 34/2009.

Astfel, echipa de inspecţie economico-financiara a constatat ca in cursul anului 2012, reclamanta a incheiat contracte de achiziţii de mobilier şi aparatură birotică în sumă totală de 25.515 lei, iar  in cursul anului 2013,  aparatură birotică în sumă totală de 8.342 lei.

Astfel, instanţa reţine că art. 24, alin.(1), din OUG nr. 34/ 2009 statueaza ca: ‘‘De la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 21 li se interzice achiziţionarea, preluarea în leasing sau închirierea de:

b) mobilier şi aparatură birotică, aşa cum sunt prevăzute la subgrupele 3.1. "Mobilier" şi 3.2. "Aparatură birotică" din cadrul grupei 3 "Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" din Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, precum şi obiecte de inventar de natura acestora, în scopul dotării spaţiilor cu destinaţia de birou”, iar OUG nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, art. VI, stipulează ca: ,.Prevederile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiilor autonome”.

Or, din actele dosarului nu  rezultă că achizitionarea multifunctionalei s-ar fi făcut în cadrul contractului de finanţare sau din fonduri provenite din donatii şi sponsorizări, sau există o altă situatie de excepţie, dintre cele enumerate în art 24 alin 3 al OG 34/2009.

Faptul că multifunctionala a fost folosită pentru a sprijini unitatea de implementare a proiectului nu o face să se încadreze în situatiile de excepţie prevăzute de lege, cât timp nu se face dovada că în cadrul proiectului a fost prevăzută achizitionarea unei astfel de multifuncţionale .

Referitor la achiziţia de maşini de numarat bani instanţa reţine că societatea .... SA este operator regional .

Cu toate că reclamanta  si-a extins activitatea prin preluarea in anul 2012 a sistemelor de distribuţie apa-canal de la sase UAT-uri (Pausesti Maglasi, Salatrucel, Berislavesti, Maldaresti, Sirineasa, Vaideeni) iar în 2013 de la şapte UAT-uri (Cernisoara, Mihaesti, Daesti, Talcesti, Benesti, Irimesti, Carlogani), instanţa reţine că .... SA a fost înfiinţată încă din anul 2008, ca operator regional pentru servicii publice de alimentare cu apă , astfel că, nu îi pot fi aplicate prevederile OUG 34/2009, art. 24 alin. (3), conform cărora "Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2):

a) autorităţile şi instituţiile publice nou-înfiinţate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, numai în primul an de funcţionare, dacă acestea nu provin din restructurarea şi/sau reorganizarea altor instituţii publice, deja existente;"

În ceea ce priveşte susţinerea reclamantei  referitoare la faptul că, fiind societate pe acţiuni, nu ii sunt aplicabile prevederile art. 24 alin 1 din OUG 34/2009, instanţa apreciază că  nu este justificată. În acest sens are în vedere dispoziţiile art. VI alin 1 din OUG 55/2010 conform cărora "(1)Prevederile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi operatorilor economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările ulterioare"

Cum, conform art. 1 din OUG 79/2008 "Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau majoritar, precum şi filialelor acestora, denumite în continuare operatori economici", iar capitalul majoritar al societăţii reclamante este detinut de o unitate administrativ teritorială, acesteia îi sunt aplicabile prevederile art. 24 din OUG 34/2009.

În ceea ce priveşte prevederile art. 65 alin 1 şi alin 2 din OUG 109/2011, instanţa constată că acestea se referă la conducerea operatorilor economici, neavând legătură cu speţa de faţă.

În ceea ce priveşte plângerea formulată de către reclamant împotriva Raportului de Inspectie Fiscală, instanţa apreciază că  în mod corect a fost respinsă de către organul fiscal ca  inadmisibilă, faţă de prevederile art. 34 alin 3 din Anexa nr. 1 la HG 101/2012, RIF având caracterul unui act premergător actului fiscal .

Referitor la daunele interese, instanţa constată că acestea au fost calculate conform  art. 1530 din Legea 287/2009 privind Codul Civil şi  OG 13/2011.

Având in vedere cele de mai sus, instanţa constată neîntemeiată cererea reclamantei, urmând să o respingă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge  acţiunea privind pe reclamanta ... în contradictoriu cu pârâţii ....

Cu recurs în 15 zile de la comunicare cererea urmând să fie  depusă la Tribunalul Dolj.

Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Octombrie 2017