Imprumut

Sentinţă civilă 2828 din 11.06.2018


Data publicare portal: 17.10.2018

Admite excepţia lipsei de interes a acţiunii invocată de instanţă, din oficiu.

 Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta P. T. G, având CNP …., cu sediul în …., str……, nr….. şi cu sediul procesual ales la mandatarul SC A. C. R. C.  SRL, în …., str. …., nr. …., Sector ….., reprezentată convenţional de avocat …,  în contradictoriu cu pârâtul P. G. G., având CNP ……,cu domiciliul în …., str….., nr …, bl….., sc…., et…., ap….., jud…..., ca lipsită de interes.

Cu drept de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la înmânare sau comunicare.

 Pronunţată, azi, …., prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de …., sub nr….., creditoarea P. T. G.,  prin reprezentant convenţional …, a solicitat în contradictoriu cu debitorul P. G. G. emiterea unei ordonanţe de plată privind obligarea acestuia la plata sumei de …. euro şi la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, a arătat că la data de …., reclamanta a încheiat cu debitorul P G G un contract de împrumut prin care a acordat acestuia suma de …. euro, cu obligaţia de restituire la …..

A susţinut că la art.3 din contract au stipulat că rambursarea împrumutului se va face lunar, conform scadenţarului agreat de părţi, cu menţiunea prevăzută de art. 3.1 potrivit căreia împrumutul se acordă fără dobândă, în numerar, pentru o perioadă de 17 luni.

A precizat că pârâtul a semnat contractul şi, deşi i-a fost solicitat în nenumărate rânduri restituirea acestuia, a refuzat în mod constant.

Reclamanta a menţionat că pârâtul a fost notificat în conformitate cu art 1522 C.Civ. şi art. 1015 alin.1 C.pr.civ., întrucât la data de …. a trimis prin avocat o notificare de plată şi de punere în întârziere înregistrată sub nr. …..

Totodată, reclamanta a enunţat art. 663 C.pr.civ. şi a arătat că în raport de acesta creanţa sa este lichidă, fiind evaluabilă la suma de ….. euro, conform contractului şi este scadentă, întrucât factura emisă a fost scadentă anterior prezentei cereri.

În cerere, a mai enunţat art.1018 alin.1 C.pr.civ. şi art. 3 alin. 1din Ordonanţa 13/2011 privind dobânda legală.

În finalul cererii, a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

În drept, şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 663,1.014 şi urm. C.proc.civ. şi dispoziţiile Ordonanţei 13/2011.

În dovedirea celor afirmate, a înţeles să se folosească de proba cu înscrisuri, pe care le-a anexat la dosarul cauzei (f…..).

Cererea a fost legal timbrată cu suma de …. lei, conform chitanţei depusă la fila …..

Deşi pârâtul a fost citat cu menţiunile prevăzute de lege, acesta nu a depus întâmpinare.

La data de ….., reclamanta a precizat că nu înţelege să învestească instanţa cu un petit distinct privind dobânda legală şi a depus la dosar contractul de împrumut în formă lizibilă, anexa I la contractul de mandat şi notificarea adresată debitorului (f…..).

La termenul din ….. a fost încuviinţată pentru reclamantă proba cu înscrisuri, iar instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei de interes, faţă de dispoziţiile art. 2165 raportat la 2157 alin.1 C.civ.

Analizând cu prioritate excepţia lipsei de interes, potrivit art. 248 alin. 1 C.pr.civ, prin raportare la actele aflate la dosarul cauzei, instanţa reţine următoarele:

În fapt, între reclamantă, în calitate de împrumutător, şi pârât, în calitate de împrumutat, s-a încheiat un contract de împrumut în baza căreia reclamanta a acordat pârâtului suma de …. euro, cu obligaţia pentru acesta de a restitui până la data de …...

Contractul a primit dată certă la …., de către avocatul ….., în conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin.1 din Legea 51/1995.

În drept, conform art. 32 alin. 1 lit. d) C.pr.civ., orice cerere poate fi formulată şi susţinută numai dacă autorul acesteia justifică un interes. În acord cu art. 33 din C.pr.civ. interesul trebuie sa fie legitim, născut şi actual, personal şi direct.

Prin interes în formularea unei acţiuni în justiţie se înţelege folosul practic urmărit de cel ce a pus în mişcare acţiunea civilă.

Potrivit art. 2165 raportat la art. 2157 alin.1 C.Civ., în ceea ce priveşte obligaţia de restituire, contractul de împrumut încheiat în formă autentică sau printr-un înscris sub semnătură privată cu dată certă constituie titlu executoriu, în condiţiile legii, în cazul încetării prin decesul comodatarului sau prin expirarea termenului.

Conform art. 3 alin.1 lit.c) din Legea 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, activitatea avocatului se poate realiza prin atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare.

Analizând contractul de împrumut prin raportare la dispoziţiile anterior enunţate, se reţine că acesta este un înscris sub semnătură privată, cu dată certă conferită de avocat. Totodată, instanţa observă că obligaţia de restituire a sumei de ….. euro revine ca urmare a expirării termenului prevăzut în contract, data limită fiind ……

Prin urmare, contractul de împrumut de care se prevalează reclamanta reprezintă titlu executoriu în temeiul art. 2165 raportat la art. 2157 alin.1 C.Civ.

Astfel, instanţa constată că reclamanta nu are interes în formularea cererii de chemare în judecată privind suma de …… euro, reprezentând împrumut nerestituit, întrucât aceasta deja deţine un titlu executoriu valabil, vizând aceeaşi sumă şi acelaşi debitor. Astfel, în baza contractului de împrumut reclamanta poate să pornească direct executarea silită împotriva pârâtului, nefiind necesară pronunţarea unei hotărâri de către instanţă în acest sens.

Faţă de cele arătate, instanţa apreciază că reclamanta nu justifică nici un folos practic prin obţinerea unui nou titlu executoriu ca urmare a finalizării procedurii ordonanţei de plată, atâta vreme cât se află deja în posesia altuia cu forţă juridică egală, motiv pentru care instanţa urmează a admite excepţia lipsei de interes a cererii, invocată din oficiu, şi va respinge cererea de chemare în judecată ca lipsită de interes.

Referitor la cererea reclamantei privind plata cheltuielilor de judecată, instanţa aminteşte că potrivit art. 453 alin. 1 C.pr.civ., „partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată.”

Având în vedere soluţia dispusă în cauză, instanţa va respinge ca neîntemeiată solicitarea reclamantei de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.