Contestaţie la executare

Hotărâre 798 din 27.07.2018


Pe rol se află judecarea cauzei penale având ca obiect  contestaţie la executare formulată de către contestatorul condamnat L.I.. 

Potrivit prevederilor art. 358 Cod proc. pen., judecătorul dispune strigarea cauzei.

La apelul nominal se constată lipsa participanţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care;

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în ședința publică din 25.07.2018, când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de ședință din acea zi care face parte integrantă din prezenta încheiere, iar judecătorul, în vederea deliberării şi pronunţării hotărârii, a stabilit termen pentru data de 27.07.2018, când,

I N S T A N Ț A,

Deliberând asupra prezentei cauze, constată următoarele:

▪ Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tîrgu Mureş la data de 29.05.2018 sub numărul ..., contestatorul L.I. a formulat contestaţie la executare, prin care a solicitat aplicarea dispozițiilor Legii nr. 169/2017, respectiv deducerea celor 6  zile compensatorii pentru cazarea în condiții necorespunzătoare aferente perioadei 29.11.2012-26.03.2014, cu mențiunea că a fost liberat condiționat la data de 26.03.2014 cu un rest rămas de executat de 277 zile. 

Învestită cu soluționarea acestei cereri, dată fiind starea de detenţie a contestatorului, s-a desemnat un apărător din oficiu pentru a asigura asistenţa juridică a acestuia pe parcursul judecăţii, fiind depusă la dosar delegație privind asistența juridică obligatorie (f. nr. 10 ).

S-a solicitat și s-a comunicat fișa de cazier judiciar a contestatorului (f. nr. 11).

De asemenea, la solicitarea instanței s-au comunicat copiile sentințelor penale nr. 11/2017 și nr. 228/2012 ale Judecătoriei Sighișoara și nr. 421/2014 a Judecătoriei Bistrița (f. nr. 22-29, 33).

Au fost solicitate relații de la Penitenciarul Bistrița cu privire la zilele compensatorii de care ar fi beneficiat contestatorul în situația în care la data liberării sale condiționate ar fi fost în vigoare dispozițiile art. 551 din Legea nr. 254/2013, articol introdus prin Legea nr. 169/2017, acestea fiind comunicate prin adresa nr. 43119/PBBN/06.07.2018, la care s-au atașat și înscrisuri doveditoare, respectiv situația zilelor executate în condiții improprii pentru perioada în care contestatorul s-a aflat în executarea pedepsei de 2 ani și o lună închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 228/31.10.2012 a Judecătoriei Sighişoara, istoric mutări și fișa individuală de cazare aferente perioadei în care s-a aflat în executarea acestei pedepse (f. nr. 35-38).

S-a listat situația juridică a contestatorului, prin grefierul delegat care are acces la baza de date a ANP, aceasta fiind depusă la dosar (f. nr. 39).

▪ Analizând actele dosarului, instanța reține că, în prezent, contestatorul L.I.  se află în executarea unei pedepse privative de libertate aplicată prin sentința penală nr. 11/26.01.2017 pronunțată de Judecătoria Sighișoara, definitivă prin neapelare la data de 15.02.2017. Prin această hotărâre s-a dispus condamnarea contestatorului la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârșirea în stare de recidivă postcondamnatorie a unei infracțiuni de tâlhărie calificată, prev. de art. 233, 234 alin. 1 lit. f Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 1 Cod penal, a art. 77 lit a Cod penal și a art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

 În baza art. 104 Cod penal raportat la art. 43 alin. 1 Cod penal s-a revocat liberarea condiționată cu privire la restul de 277 zile rămase neexecutate din pedeapsa de 2 ani și o lună închisoare aplicată prin sentința penală nr. 228/31.10.2012 a Judecătoriei Sighișoara, restul fiind cumulat la pedeapsa de 4 ani închisoare stabilită pentru infracțiunea de tâlhărie calificată menționată anterior, acesta având de executat pedeapsa de 4 ani și 277 zile închisoare.

În baza acestei hotărâri a fost emis MEPI nr. 82/15.02.2017.

Din fișa de cazier judiciar a contestatorului și din relațiile comunicate de Penitenciarul Bistrița prin adresa nr. 43119/PBBN/06.07.2018, la care au fost anexate înscrisuri doveditoare, rezultă că persoana privată de libertate L.I. a fost încarcerat în perioada 29.11.2012-26.03.2014, pentru executarea pedepsei de 2 ani și o lună închisoare aplicată prin sentința penală nr. 228/31.10.2012 a Judecătoriei Sighișoara, în baza căreia a fost emis MEPI nr. 330/12.11.2012. Acesta a fost arestat la data de 29.11.2012 și depus în penitenciar la aceeași dată, fiind liberat condiționat la data de 26.03.2014, cu un rest neexecutat de 277 zile închisoare, conform sentinței penale nr. 421/2014 a Judecătoriei Bistrița.

Totodată, din relațiile comunicate de Penitenciarul Bistrița prin adresa menționată anterior, rezultă că acesta a executat 483 zile în condiții necorespunzătoare pentru care i s-ar fi putut considera ca executate 96 zile, dacă prevederile Legii nr. 169/2017 ar fi fost în vigoare la acea dată.

▪ În drept, cazurile în care o sentinţă penală definitivă poate fi atacată pe calea contestaţiei la executare sunt expres şi limitativ prevăzute de lege, iar împrejurările expuse de către contestator în cererea introductivă se regăsesc în prevederile art. 598 alin. 1 lit. d Cod de procedură penală, respectiv se invocă o cauză de  micşorare a pedepsei.

În continuare, instanța reține că art. 551 alin. 1 și alin. 8 din Legea nr. 254/2013 (articol introdus prin Legea nr. 169/2017, publicată în MO  nr. 571 din 18 iulie 2017), cu denumirea marginală compensarea în cazul cazării în condiţii necorespunzătoare, prevede următoarele:

(1) La calcularea pedepsei executate efectiv se are în vedere, indiferent de regimul de executare a pedepsei, ca măsură compensatorie, şi executarea pedepsei în condiţii necorespunzătoare, caz în care, pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în condiţii necorespunzătoare, chiar dacă acestea nu sunt consecutive, se consideră executate, suplimentar, 6 zile din pedeapsa aplicată.(...)

(8) Perioada pentru care se acordă zile considerate ca executate în compensarea cazării în condiţii necorespunzătoare se calculează începând cu 24 iulie 2012.

De asemenea, reține că prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 2773/C/2017 din 17 octombrie 2017, publicat în MO nr. 822 din 18 octombrie 2017, s-a aprobat  situația centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie, în conformitate cu  prevederile art.  IV alin. 7 din Legea nr. 169/2017. 

Având în vedere că perioada pentru care se acordă zile considerate ca executate în compensarea cazării în condiţii necorespunzătoare se calculează începând cu 24 iulie 2012, conform prevederilor menționate anterior, precum și faptul că nu există dispoziții care să restrângă sfera de aplicare a art. 551 din Legea nr. 254/2013, instanța apreciază că pot fi trei situații ipotetice în care se pot calcula zile compensatorii pentru cazarea în condiții necorespunzătoare, cu efecte juridice penale, prin raportare la data intrării în vigoare a dispozițiilor privind acordarea de zile compensatorii:

1.situația persoanelor private de libertate aflate în executarea unor pedepse privative de libertate la data intrării în vigoare a dispozițiilor art. 551 din Legea nr. 254/2013, 

2.situația persoanelor private de libertate care au fost liberate condiționat sau au executat la zi pedepse anterior intrării în vigoare a dispozițiilor art. 551 din Legea nr. 254/2013 și care ulterior sunt cercetate sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni în stare de recidivă postcondamnatorie, în stare de recidivă postexecutorie sau în stare de pluralitate intermediară,

3. situația persoanelor private de libertate care la data intrării în vigoare a dispozițiilor art. 551 din Legea nr. 254/2013 se aflau în executarea unor pedepse stabilite pentru infracțiuni săvârșite în stare de recidivă postcondamnatorie, în stare de recidivă postexecutorie sau în stare de pluralitate intermediară, totodată fiind anterior liberate condiționat din executarea altor pedepse sau executând anterior alte pedepse privative de libertate.

Pentru prima ipoteză, în conformitate cu prevederile art. V din Legea nr. 169/2017,  Biroul evidenţă şi organizarea muncii din cadrul fiecărei unităţi de detenție a deschis o fişă de evidenţă pentru fiecare persoană privată de libertate în care s-au consemnat clădirile în care a fost cazată pe parcursul executării  pedepsei, iar pentru persoanele private de libertate care au început executarea pedepsei înainte de 24 iulie 2012 această fișă cuprinde numai informaţiile relevante ulterioare acestei date. Totodată, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a Legii nr. 169/2017, Biroul evidenţă şi organizarea muncii din cadrul fiecărei unităţi de detenție a efectuat calculul zilelor câştigate în raport cu perioada executării pedepsei în condiţii necorespunzătoare de detenţie, în raport cu art. 551 alin. 1 din Legea nr. 254/2013. Practic, în urma efectuării acestor calcule a operat, pe cale administrativă, o deducere a unor zile din pedepsele în executarea cărora se aflau persoanele private de libertate, deducere care de la data intrării în vigoare a Legii nr. 169/2017 se recalculează periodic la executarea a 30 de zile în condiții necorespunzătoare, cuantumul pedepsei nesuferind modificări, ci doar momentul expirării în termen a acesteia.

Pentru cea de-a doua ipoteză,  prin decizia nr. 7/26.04.2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţată de către Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală s-a stabilit că în interpretarea dispoziţiilor art. 551 din Legea nr. 254/2013, pentru determinarea restului de pedeapsă rămas neexecutat în vederea aplicării tratamentului sancţionator de la art. 104 alin. (2) coroborat cu art. 43 alin. (1) din Codul penal, trebuie recalculată, începând cu data de 24.07.2012 - perioada executată efectiv din pedeapsa din a cărei executare a fost dispusă liberarea condiţionată anterior intrării în vigoare a Legii nr. 169/2017 prin considerarea ca executate suplimentar a zilelor calculate ca executate în considerarea condiţiilor de detenţie necorespunzătoare.

Pentru cea de-a treia ipoteză, în care se află și contestatorul din prezenta cauză, instanța constată că în conformitate cu dispozițiile art. V din Legea nr. 169/2017, zilele compensatorii pentru perioada în care persoanele private de libertate au început executarea pedepsei s-a calculat administrativ de către Biroul evidenţă şi organizarea muncii din cadrul fiecărei unităţi de detenție, însă cu referire la pedepsele anterioare, fie executate la zi, fie din executarea cărora s-au liberat condiționat cu rest de pedeapsă, nu s-a efectuat nici un calcul privind zilele compensatorii, în lipsa unei reglementări exprese.

Totodată, instanța constată că premisa este aceeași ca la primele două ipoteze, respectiv calculul zilelor compensatorii pentru cazarea în condiţii necorespunzătoare, însă efectele juridice pentru prima ipoteză par diferite față de cea de-a doua, acestea fiind stabilite, așa cum s-a arătat anterior prin reglementare expresă (prima ipoteză), respectiv pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept (cea de-a doua ipoteză). Astfel, dacă în prima situație operează o deducere, în cea de-a doua (cu referire la situația persoanelor care execută pedepse stabilite pentru infracțiuni săvârșite în stare de recidivă post condamnatorie și liberate condiționat din executarea pedepsei anterioare), se pune problema recalculării restului de pedeapsă neexecutat la data liberării condiționate, prin luarea în considerare și a zilelor compensatorii pentru cazarea în condiții necorespunzătoare aferente perioadei executate anterior. Cu toate că aparent efectele sunt diferite, în concret beneficiul este același, respectiv acordarea unor zile compensatorii, care determină fie reducerea pedepsei, fie stabilirea unei pedepse mai mici.

Situația din cea de-a treia ipoteză este mai apropiată de prima ipoteză, având în vedere că vizează pedepse definitiv aplicate, intrate în autoritate de lucru judecat, astfel încât instanța apreciază că în prezenta cauză pot fi aplicate aceleași efecte juridice ca în prima ipoteză, respectiv deducerea zilelor compensatorii pentru cazarea în condiții necorespunzătoare aferente perioadei 29.11.2012-26.03.2014, din pedeapsa pe care contestatorul o execută în prezent. Are în vedere și faptul că toate cele trei ipoteze vizează calcularea unor zile compensatorii pentru cazarea în condiții necorespunzătoare începând cu data de 24.07.2012, ori potrivit art. 16 alin. 1 din Constituția României cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări și așa cum s-a mai precizat anterior nu există dispoziții care să restrângă sfera de aplicare a prevederilor art. 551 din Legea nr. 254/2013.

 Pentru toate aceste motive, în baza art. 598 alin. 1 lit. d) Cod procedură penală va admite contestaţia la executare formulată de persoana condamnată L.I., în prezent aflat în custodia Penitenciarului Tîrgu Mureș, cu privire la sentința penală nr. 11/26.01.2017 pronunțată de Judecătoria Sighișoara, definitivă prin neapelare la data de 15.02.2017. 

În baza art. 16 alin. 1 din Constituția României, cu aplicarea art. 551 din Legea nr. 254/2013 va constata că pentru perioada 29.11.2012-26.03.2014 în care persoana condamnată L.I. a executat pedeapsa închisorii de 2 ani și o lună închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 228/31.10.2012 a Judecătoriei Sighişoara, i se consideră executate suplimentar 96 zile compensatorii pentru cazarea în condiții necorespunzătoare în cadrul Penitenciarului Bistrița.

Va deduce din pedeapsa de 4 ani și 277 zile închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 11/26.01.2017 pronunțată de Judecătoria Sighișoara, definitivă prin neapelare la data de 15.02.2017, cele 96 zile compensatorii pentru cazarea în condiții necorespunzătoare în cadrul Penitenciarului Bistrița.

În baza art. 599 alin. 4 Cod procedură penală va dispune retragerea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 82/15.02.2017 emis în baza sentinței penale nr. 11/26.01.2017 pronunțată de Judecătoria Sighișoara, definitivă prin neapelare la data de 15.02.2017 și emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii, în conformitate cu prezenta, la data rămânerii definitive.

 În baza art. 275 alin. 3 Cod procedurã penalã, cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului, iar suma de 130 lei reprezentând onorariu avocat din oficiu se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Mureş.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE

În baza art. 598 alin. 1 lit. d) Cod procedură penală admite contestaţia la executare formulată de persoana condamnată L.I., fiul lui …, în prezent aflat în custodia Penitenciarului Tîrgu Mureș, cu privire la sentința penală nr. 11/26.01.2017 pronunțată de Judecătoria Sighișoara, definitivă prin neapelare la data de 15.02.2017. 

În baza art. 16 alin. 1 din Constituția României, cu aplicarea art. 551 din Legea nr. 254/2013 constată că pentru perioada 29.11.2012-26.03.2014 în care persoana condamnată L.I. a executat pedeapsa închisorii de 2 ani și o lună închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 228/31.10.2012 a Judecătoriei Sighişoara, i se consideră executate suplimentar 96 zile compensatorii pentru cazarea în condiții necorespunzătoare în cadrul Penitenciarului Bistrița.

Deduce din pedeapsa de 4 ani și 277 zile închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 11/26.01.2017 pronunțată de Judecătoria Sighișoara, definitivă prin neapelare la data de 15.02.2017, cele 96 zile compensatorii pentru cazarea în condiții necorespunzătoare în cadrul Penitenciarului Bistrița.

În baza art. 599 alin. 4 Cod procedură penală dispune retragerea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 82/15.02.2017 emis în baza sentinței penale nr. 11/26.01.2017 pronunțată de Judecătoria Sighișoara, definitivă prin neapelare la data de 15.02.2017 și emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii, în conformitate cu prezenta, la data rămânerii definitive.

 În baza art. 275 alin. 3 Cod procedurã penalã, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, iar suma de 130 lei reprezentând onorariu avocat din oficiu se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Mureş.

Cu drept de contestaţie la Tribunalul Mureş, în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, la data de 27.07.2018.