Pensii

Sentinţă civilă 58 din 09.05.2018


Contestaţie revizuire pensie. Înlăturarea, prin revizuire, de către Casa Judeţeană de Pensii, a două adeverinţe avute în vedere la recalcularea pensiei, vizând sporul de vechime, sporul de pericol şi cel de salvare minieră. Legalitatea deciziei. Faţă de dispoziţiile art.76 şi 78 din Legea 19/2000, în mod justificat  Casa de Pensii a exclus de la valorificare sporurile pentru care nu s-a făcut dovada că s-a calculat şi virat contribuţie de asigurări sociale. De asemenea, potrivit art.40 din Ordinul pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, adeverinţele eliberate de foştii angajatori vor purta număr, data eliberării, ştampila unităţii, precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii. Prin urmare, în mod legal Casa Judeţeană de Pensii a exclus de la valorificare adeverinţa nedatată privind sporul de pericol şi cel de salvare minieră valorificate iniţial cu ocazia recalculării pensiei.

Tribunalul Mehedinţi-sentinţa din 09.05.2018

La data de 29.12.2017 s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe  contestaţia formulată de contestatorul R. D. M. împotriva deciziei nr. / 2017 emisă de  intimata C. J. de P. M. prin care i s-a  revizuit şi modificat prin diminuare cuantumul pensiei acordată pentru munca depusă şi limită de vârstă.

În fapt contestatorul a  arătat că prin decizia nr. / 2017 s-a revizuit şi modificat prin diminuare cuantumul pensiei  acordare pentru munca depusă şi limita de vârstă prin decizia nr. / 2006, aceasta fiind emisă de către C. J. de P. M. conform Legii 19/2000, în vederea modificării deciziei iniţiale nr. / 2002.

A arătat şi că, în motivarea C. J. de P. se consemnează că adeverinţa prin care se confirmă că a desfăşurat activitate de salvare minieră nu a fost confirmată total sau parţial, a doua adeverinţă care nu se precizează ce reprezintă nu este înregistrată, iar adeverinţa nr.  privind sporul de vechime nu are temei legal  de acordare.

A menţionat că nu deţine documentele mai sus arătate, întrucât a avut contractul de muncă încetat conform art. 130 lit. a), beneficiar de compensaţii băneşti conform art. 70 alin. 5 din Codul muncii, dosarul de pensionare fiind întocmit şi depus de către EM M., motiv pentru care solicită să fie depuse de către C. J. de P. M., înscrisurile care au stat la baza emiterii deciziei nr. / 2002.

A precizat că la data de 21.12.2017 a solicitat C. J. de P. M. să-i prezinte documentele mai sus menţionate, însă aceasta a refuzat să le prezinte.

În susţinerea contestaţiei s-au depus la dosar următoarele înscrisuri : decizia nr. / 2017 privind revizuirea pensiei, decizia nr. / 2006 privind acordarea pensiei pentru munca depusă şi limită de vârstă, decizia nr. / 2002 privind acordarea pensiei pentru munca depusă şi limită de vârstă, foaie suplimentară la carnetul de muncă, chitanţă pentru încasarea creanţelor bugetare seria nr. ).

Intimata C. J. de P. M. a solicitat în baza art. 413 alin. 1 pct. 1 C.pr. civ. suspendarea judecării cauzei până la comunicarea unei hotărâri de către C. C. de C., având în vedere că dosarul administrativ şi contestaţia cu nr. /.2017 au fost înaintate C. C. de contestaţii.

Contestatorul a formulat răspuns la întâmpinare prin care solicită respingerea cererii de suspendare.

La termenul din 02.03.2018, instanţa raportat la prevederile art.413 alin.1 pct.1 Cod proc. civ. şi faţă de inexistenţa acordului contestatorului cu privire la suspendarea judecării cauzei , a respins cererea de suspendare şi  a dispus emiterea unei adrese către C. C. de C. din cadrul C. N. de P. P. pentru a comunica stadiul soluţionării contestaţiei contestatorului, în cazul în care  a fost pronunţată o soluţie, să înainteze la dosar hotărârea.

Prin adresa nr. /2018, C. N. de P. P. a depus la dosar Hotărârea nr./2018 emisă de C. C. de C..

La termenul din 30.03.2018, faţă de faptul că contestatorul a arătat că înţelege să conteste şi Hotărârea nr./2018 emisă de către C. C. de C. a dispus introducerea în cauză în calitate de pârâtă a C. N. de P. -  C.  C. de C..

La acelaşi termen de judecară din 30.03.2018 contestatorul a depus cerere de modificare şi completare a cererii de chemare în judecată prin care solicită suspendarea executării silite ce face obiectul Deciziei nr. / 2018 emisă de C. J. de P., instanţa prin încheierea din aceiaşi dată o respinge ca inadmisibilă, căci obiectul dosarului de faţă este anulare decizie de revizuire, şi nu contestaţie împotriva deciziei de debit, ce reprezintă titlu executoriu, în cadrul căreia poate solicita suspendarea cauzei, sau separat, pe calea contestaţiei la executare.

C. J. de P. cu atribuţii de reprezentare a C. N. de P. P. – C. C. de C. a formulat întâmpinare prin care s-a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată şi menţinerea ca temeinică şi legală a Hotărârii nr. / 2018, precum şi a deciziei de revizuire nr. / 2017.

S-a arătat că, contestatorul este beneficiarul unei pensii pentru limită de vârstă începând cu data de 12.08.2012 prin decizia nr. / 2002.

Ulterior, prin cererea nr. / 2004 a solicitat recalcularea pensiei prin valorificarea sporului de salvare minieră şi a sporului de pericol, iar prin Decizia nr. / 2006 pensia a fost recalculată prin valorificarea celor două sporuri.

A mai arătat că, urmare a controlului din cadrul CNPP Bucureşti din 2016,2017, Corpul de Control a depistat mai multe cazuri în care adeverinţele de salvare cu sporul de salvare minieră nu corespundeau realităţii în sensul că, respectivele persoane fie nu au fost salvatori minieri, fie sumele din adeverinţe erau exagerat de mari faţă de salariile din acele perioade.

S-a arătat că, prin adresa nr. / / 2017 s-a solicitat confirmarea sporului de salvare minieră, iar C. E. O. SA E. M. H. a comunicat sumele de care a beneficiat reclamantul ca salvator minier, conform adeverinţei nr. / 2017, fiind infirmate sumele din adeverinţa iniţială depusă prin cererea de recalculare din 15.09.2004.

Prin decizia nr. / 2017 s-a trecut la revizuirea deciziei pentru limită de vârstă, sporul de salvare minieră  a fost valorificat aşa cum a fost confirmat prin adeverinţa  emisă de angajator.

După revizuire, punctajul pensiei a scăzut de la 2,96497 la 2,77402, consecinţa revizuirii pensiei fiind şi stabilirea unui debit pentru perioada 01.01.2015-31.12.2017.

În ceea ce priveşte sporul de pericol, a arătat că acesta nu a fost valorificat prin decizia de revizuire întrucât există date contradictorii faţă de sumele cuprinse în adeverinţa emisă în 2002 şi adeverinţa fără număr, eliberate de angajator.

Intimata a depus la dosar înscrisuri reprezentând: decizie de pensionare nr. / 2002, copie contestaţie formulată de către contestator la 15.09.2004, adeverinţa eliberată de către SNL O. T. J. privind spor salvare minieră, adeverinţa privind spor de pericol, decizia nr. / 2006 privind valorificare spor de salvare minieră, adresa nr. / / 2017 emisă de C. J. de P. M. către S. C. E. O. prin care solicită confirmarea spor salvare minieră şi răspunsul la aceasta, precum şi decizia privind revizuirea spor salvare minieră.

La termenul din data de 20.04.2018, faţă de înscrisurile depuse la dosar şi apărările intimatei, instanţa a dispus emiterea unei adrese către C. J. de P. M. pentru a comunica contestaţia reclamantului împotriva deciziei de revizuire înregistrată şi depusă la C. J. de P. M.; să răspundă dacă decizia de revizuire priveşte şi înlăturarea de la valorificare a adeverinţelor privind sporul de pericol şi sporul de vechime, respectiv, dacă aceste adeverinţe au fost valorificate la pensie şi ulterior, prin decizia de revizuire, au fost înlăturate, împrejurare care a dus la diminuarea punctajului anual şi implicit, a dreptului de pensie; să depună la dosar adeverinţa nr. , privind sporul de vechime, despre care se face vorbire în decizia de revizuire şi despre care se susţine că nu ar avea temei legal de acordare (adeverinţa / 2002; dacă aceiaşi adeverinţă priveşte şi sporul de pericol.

Relaţiile solicitate au fost comunicate de către C. J. de P. M. cu adresa nr. / 2018.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul constată şi reţine următoarele: 

Reclamantul R. D. M. a formulat prezenta contestaţie împotriva deciziei de revizuire emisă de pârâta C. J. de P. M., nr. / 2017 prin care i-au fost revizuite drepturile de pensie stabilite prin decizia nr. / 2006 şi ulterior, şi împotriva Hotărârii nr. / 2018 emisă în cursul procesului, de către pârâta C. N. de P. P. – C. C. de C..

Conform Deciziei nr. / 2002, emisă de C. J. de P. M., reclamantul este beneficiarul unei pensii pentru limită de vârstă, în baza prevederilor Legii 19/2000, începând cu data de 12.08.2002.

Tot sub imperiul Legii 19/2000, reclamantul a solicitat, potrivit cererii nr. / 2004, recalcularea drepturilor de pensie prin valorificarea sporurilor de salvare minieră şi de pericol, conform adeverinţelor eliberate de fostul angajator SNL O. T.. J.- E.M. M. (filele 45 şi 46 dosar), fără număr şi dată.

Dând curs cererii sale, pârâta a emis decizia de recalculare pensie nr. / 2006, prin care a valorificat cele două sporuri.

Ulterior, în urma controlului de fond din cadrul CNPP Bucureşti efectuat în perioada 2016-2017, au fost depistate mai multe nereguli în legătură cu adeverinţele eliberate de fostul angajator al reclamantului, împrejurare care a determinat pârâta să verifice realitatea conţinutului din adeverinţele eliberate  foştilor angajaţi. În cazul reclamantului, prin adeverinţa nr./ 2017, au fost infirmate sumele din adeverinţa vizând sporul de salvare minieră şi care a fost valorificată  prin cererea de recalculare din 15.09.2004.

În consecinţă, reverificând dosarul administrativ al reclamantului, s-a trecut la revizuirea drepturilor de pensie, conform deciziei de revizuire contestate, prin care au fost înlăturate cel 2 adeverinţe avute în vedere la recalcularea pensiei,  solicitată de reclamant în 2004( adeverinţe fără număr), pârâta valorificând cu ocazia revizuirii sporul de salvare minieră conform adeverinţei nr. / 2017.

De asemenea, a fost înlăturat de la valorificare şi sporul de pericol, dar şi sporul de vechime, în sumele şi respectiv procentele din adeverinţa nr. / 2002, iar în ceea ce priveşte sporul de vechime, au fost valorificate automat procentele obligatorii prevăzute prin disp. art. 165 alin. 3 din Legea 263/2010.

Având în vedere data ieşirii la pensie a reclamantului,  precum şi data recalculării pensiei acestuia ce viza valorificarea adeverinţelor în discuţie, instanţa apreciază că în cauză sunt  aplicabile disp. Legii 19/2000, şi nu Legea 263/2010.

Astfel, Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, instituie cadrul şi condiţiile privind stabilirea drepturilor de pensie, calculul şi plata pensiilor.

Potrivit art. 164 din Legea 19/2000, la determinarea punctajelor anuale până la intrarea în vigoare a acestei legi se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înregistrare al acestora în carnetul de muncă, astfel: salariile brute până la data de 1 iulie 1977, salariile nete de la 1 iulie 1977 până la 1 ianuarie 1991 şi salariile brute de la data de 1 ianuarie 1991.

La determinarea punctajelor anuale, pe lângă salariile prevăzute de alin. (1), se au în vedere şi sporurile care au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare, şi înregistrată în carnetul de muncă, sau dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi conform legislaţiei în vigoare.

Prin acest text de lege s-a stabilit şi sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor anuale.

De asemenea, în secţiunea a 6-a-intitulată ,,Calculul pensiilor”- actul normativ menţionat reglementează modul concret de calcul al drepturilor de pensie al angajaţilor.

În art. 76 alin. (1) din Legea 19/2000 se prevede că, în ceea ce priveşte cuantumul pensiei, acesta se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual, realizat de asigurat în perioade de cotizare, cu valoarea unui punct de pensie.

În art. 78 alin. (1) din acelaşi act normativ se reglementează modul în care se determină punctajul mediu anual, prevăzându-se că ,, numărul de puncte realizat în fiecare lună se calculează prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile şi adaosurile sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice”.

Ori, faţă de aceste dispoziţii legale, se reţine că justificat pârâta a exclus de la valorificare adeverinţele în cauză, care cuprindeau sporuri pentru care nu s-a făcut dovada că s-a calculat şi virat contribuţia de asigurări sociale.

Mai mult decât atât, în ceea ce priveşte sporul de vechime, acesta a fost valorificat în procentele prevăzute de lege pentru stabilirea punctajelor anuale, iar în privinţa celor două adeverinţe nedatate privind sporul de pericol şi cel de salvare minieră valorificate nelegal de pârâtă se reţine că în mod  corect au fost înlăturate prin revizuirea pensiei cu motivarea că  nu poartă număr şi dată.

Astfel, potrivit art. 40 din Ordinul pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor legii 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, adeverinţele şi actele eliberate de foştii angajatori vor purta număr, data eliberării, ştampila unităţii, precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii.

Faţă de cele ce preced, instanţa apreciază că decizia de revizuire este legală şi temeinică, iar susţinerile reclamantului neîntemeiate, urmând să respingă contestaţia acestuia ca neîntemeiată.

Această hotărâre a rămas definitivă prin neapelare.