Civil - contestaţiei la executare

Hotărâre 1038 din 22.03.2018


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 14.03.2017 sub nr. 3126/320/2017, contestatorul B. A. R., în contradictoriu cu intimatul L. I. C. a solicitat instanţei:

- să se constate ca fiind perimată executarea silită începută împotriva sa în dosarul exec.nr.3/E/2012 al BEJ G. M. C.;

- să se dispună radierea din CF nr. 40912/XVI, Nr. Top. 3511/7/XVI a înscrierii referitoare la somaţia de plată nr. 3/E/2012 din 25.11.2013 ca efect al perimării executării silite;

- cu cheltuieli de judecată.

În motivare s-a arătat că la data de 06.12.2013 i-a fost comunicată prin poştă Somaţia de plată emisă de BEJ G. M. C., în dosarul execuţional nr. 3/E/2012, la solicitarea creditorului L. I. C..

Această somaţie de plată a fost notată în cartea funciară nr. 40912/XVI, Nr. Top. 3511/7/XVI, a imobilului situat în Târgu-Mureş, Bld., Nr., Ap., Jud. Mureş al cărui coproprietar este.

Ulterior datei de 06.12.2013 nu i-a mai fost comunicată niciun alt act de executare în dosarul ante-menţionat, sens în care, solicită să se constate ca fiind perimată executarea silită începută împotriva sa şi să se dispună, pe cale de consecinţă, radierea înscrierii din cartea funciară.

În drept, având în vedere data deschiderii dosarului execuţional, sunt aplicabile prevederile vechiului Cod de procedură civilă referitoare la perimare, respectiv art. 389 alin 1 Cod proc.civ. potrivit cărora: ”Dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de urmărire, executarea se perima de drept şi orice parte interesată poate cere desfiinţarea ei.”

De asemenea, solicită a se avea în vedere prevederile art. 51 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, care dispune că înscrierile şi radierile efectuate în cartea funciara nu pot fi rectificate decât în baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, sau pe cale amiabilă în baza unei declaraţii date în formă autentică de titularul tabular.

În drept, s-au invocat prevederile legale invocate.

Contestatorul a depus la dosar o completare la cererea de chemare în judecată prin care solicită anularea Somaţiei emisă la 10 aprilie 2017 de către SCPEJ H, G şi Asociaţii în dosarul execuţional nr. 835/G3.12/2014; să se dispună radierea din CF nr. 40912/XVI, Nr. Top. 3511/7/XVI a înscrierii referitoare la somaţia emisă la 10 aprilie 2017 de către SCPEJ H. ,G. şi Asociaţii ca efect al perimării executării silite; să se constate ca fiind prescris dreptul creditorului intimat L. I. C. de a cere şi obţine executarea silită în baza titlului executoriu constând în Sentinţa civilă nr. 3932/23.04.2010 pronunţată de Judecătoria Târgu-Mureş în dosarul nr. 5230/320/2008.

Contestatorul menţine în continuare cererile formulate prin acţiunea introductivă referitoare la:

 - constatarea ca fiind perimată a executarii  silite începută împotriva sa în dosarul exec.nr.3/E/2012 al BEJ G. M. C.;

- să se dispună radierea din CF nr. 40912/XVI, nr. top. 3511/7/XVI a înscrierii referitoare la somaţia de plată nr. 3/E/2012 din 25.11.2013 ca efect al perimării executării silite;

 - cu cheltuieli de judecată.

În motivare s-a arătat că la data de 12.04.2017 i-a fost comunicată prin poştă somaţia emisă la 10 aprilie 2017 de către SCPEJ H. ,G.şi Asociaţii în dosarul execuţional nr. 835/G3.12/2014, precum şi cererea de reluare a executării silite formulate la data de 06.04.2017 de către intimatul L. I. C..

Din cuprinsul acestor înscrisuri rezultă faptul că somaţia din 10.04.2017 a fost emisă în acelaşi dosar execuţional care face obiectul prezentei contestaţii la executare, deşi acesta poartă un alt număr de înregistrare la executorul judecătoresc.

Atât cererea de reluare a executării silite, cât şi somaţia din 10.04.2017 au fost emise după ce s-a realizat efectul perimării, prevăzut de art. 389 alin. 1 vechiul Cod proc.civ, probabil, după comunicarea către intimat a cererii de chemare în judecată, obiect al prezentului dosar.

Este de observat de asemenea faptul că reluarea executării silite se poate solicita numai în cazul în care aceasta a fost suspendată printr-o încheiere emisă de executorul judecătoresc, însă, în speţa, nu ne aflăm într-o atare situaţie,  nefiindu-i comunicata nicio astfel de dispoziţie în dosarul execuţional.

Chiar dacă ar considera această cerere de reluare a executării silite ca fiind o cerere de stăruinţa în executarea silită, formulată în temeiul art. 389 Cod proc.civ, aceasta este tardivă, executarea silită fiind deja perimata la data de 6.04.2017.

Unul dintre efectele perimării, este, potrivit art. 405 alin. 3 din vechiul Cod proc.civ, acela că “Prescripţia nu este întreruptă dacă cererea de executare a fost respinsă, anulată, sau dacă s-a perimat”.

Astfel, este de observat faptul că în speţa, titlu executoriu care stă la baza executării silite a fost obţinut la data de 23.04.2010 şi a fost investit cu formula executorie la data de 17.01.2012. Cererea de executare silită a fost formulată de către creditorul intimat ulterior acestei date, ultimul act de executare, înainte de perimare, fiind realizat la data de 06.12.2013.

Astfel, raportat la data pronunţării Sentinţei civile nr. 3932/23.04.2010 a Judecătoriei Târgu-Mureş, când s-a născut dreptul creditorului de a solicita executarea silită, precum şi la efectele perimării care au operat în cauză, consideră că sunt aplicabile prevederile art. 3 din Decretul nr. 167/1958 referitoare la termenul de prescripţie de 3 ani, sens în care solicită  să se constate ca fiind prescris dreptul creditorului intimat L. I. C. de a cere şi obţine executarea silită în baza titlului executoriu constând în Sentinţa civilă nr. 3932/23.04.2010 pronunţată de Judecătoria Târgu-Mureş în dosarul nr. 5230/320/2008.

În drept, s-au invocat prevederile legale  mai sus menţionate.

Intimatul a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea  cererii privind radierea somaţiei din foaia de sarcini a CF nr. 40912/XVI Tg. Mureş, cu privire la imobilul de sub nr. top. 3511/7/XVI, respingerea cererii privind constarea prescripţiei dreptului de a cere executarea silită a titlului executoriu constând în sentinţa civilă nr. 3932/23.04.2010 a Judecătoriei Tg.-Mureş pronunţată în dosarul nr. 5230/320/2008, obligarea contestatorului la suportarea cheltuielilor de judecată.

În motivare s-a arătat că prin precizarea (completarea) adusă cererii de chemare în judecată, contestatorul a solicitat anularea somaţiei emise de către SCPEJ H. ,G. şi Asociaţii, la data de 10.04.2017, în dosarul execuţional nr. 835/G3.12.2014, radierea acestei somaţii foaia de sarcini a CF nr. 40912/XVI Tg. Mureş, cu privire la imobilul de sub nr. top. 3511/7/XVI şi constarea prescripţiei dreptului de a cere executarea silită a titlului executoriu constând din sentinţa civilă nr. 3932/23.04.2010 a Judecătoriei Tg. Mureş pronunţată în dosarul nr. 5230/320/2008.

În susţinerea acestei cereri se invocă dispoziţiile art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958, potrivit cărora termenul general de prescripţie este de 3 ani, contestatorul apreciind că în speţă, ultimul act de executare a fost efectuat la data de 06.12.2013.

Contestatorul arată de ademenea că înţelege să menţină şi capătul de cerere din contestaţia introductivă apreciind că în speţă a operat de asemenea perimarea executării silite şi ca atare la data de 06.04.2017 când a fost înregistrată cererea de reluare a executării silite, executarea era deja perimată, iar cererea tardiv promovată.

Din actele comunicate la dosarul cauzei de către executorul judecătoresc, rezultă că adresa acestuia privind “stabilirea cotelor de proprietate exclusivă a debitorului asupra apartamentului cu 3 camere şi dependinţe..., CF 40912 Tg. Mureş ” a fost comunicată prin afişare la data de 07.01.2014, iar procesul-verbal de constatare a perimării a fost întocmit de către acelaşi executor judecătoresc la data de 30.10.2014 şi comunicat la data de 21.11.2014.

Perimarea nu operează însă de drept, ea se constată, potrivit dispoziţiilor art. 697 alin (1) de către instanţa de executare la cererea executorului judecătoresc sau a părţii interesate, ori o astfel de încheiere nu a fost pronunţată până în prezent şi ca atare până la momentul pronunţării ei creditorul este îndreptăţit a formula orice fel de cerere ce poate conduce la conservarea creanţei sale, inclusiv de reluare sau de începere a unei executări silite, în baza aceluiaşi titlu executoriu.

Chiar dacă s-ar supune analizei prescripţia dreptului de cere executarea silită şi chiar dacă s-ar luat drept data a începerii cursului acesteia ultimul act efectuat de către executorul judecătoresc trebuie să se ţină cont şi să se plece de la procesul-verbal din data de 30.10.2014, comunicat subsemnatului la data de 21.11.2014, iar în raport de acesta termenul de prescripţie ar fi împlinit numai la data de 21.11.2017 adică ulterior datei de 06.04.2017 când a fost înregistrată cererea de reluare a executării silite.

Şi în aceste condiţii, trebuie avute în vedere şi dispoziţiile art. 17 alin. 3 din Decretul nr. 167/1958, potrivit cărora, “în cazul când prescripţia a fost întreruptă printr-o cerere de chemare în judecată ...sau printr-un act începător de executare, noua prescripţie nu începe să curgă cât timp hotărârea de admitere a cererii nu a fost definitivă sau, în cazul executării, pană la împlinirea ultimului act de executare. “

Ţinând cont de aceste dispoziţii legale apreciază că se impune respingerea capătului de cerere din completarea adusă acţiunii introductive privitor la constatarea împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită, petit pe care  îl apreciază ca fiind cel principal din această precizare.

Respingerea acestuia impune de asemenea drept consecinţă şi respingerea cererii privind anularea somaţiei emise de către SCPEJ H. ,G. şi Asociaţii, la data de 10.04.2017, în dosarul execuţional nr. 835/G3.12.2014, precum şi al cererii privind radierea acestei somaţii din foaia de sarcini a CF nr. 40912/XVI Tg. Mureş, cu privire la imobilul de sub nr. top. 3511/7/XVI.

În drept, s-au invocat  prevederile art. 17 alin. 3 din Decretul nr. 167/1958,art. 68 alin. 1 şi 3 din vechiul cod de procedură civilă,art. 697 alin (1), 711 alin. 4 din vechiul cod de procedură civilă, art. 42 din OUG nr. 80/2013.

Contestatorul a depus la dosar încă o completare a cererii de chemare în judecată prin care solicită suspendarea executării silite până la soluţionarea definitivă a contestaţiei la executare; anularea popririi înfiinţate asupra conturilor lui deschise la Banca C.R.SA şi R.B. SA; întoarcerea executării silite, îşi menţine în continuare cererile formulate prin acţiunea introductivă referitoare la:

- să se constate ca fiind perimată executarea silită începută împotriva lui în dosarul exec.nr.3/E/2012 al BEJ G. M. C.;

- să se dispună radierea din CF nr. 40912/XVI, nr. top. 3511/7/XVI a înscrierii referitoare la somaţia de plată nr. 3/E/2012 din 25.11.2013 ca efect al perimării executării silite;

- anularea somaţiei emisa la 10 aprilie 2017 de către SCPEJ H. ,G. şi Asociaţii în dosarul execuţional nr. 835/G3.12/2014;

- să se dispună radierea din CF nr. 40912/XVI, Nr. Top. 3511/7/XVI a înscrierii referitoare la somaţia emisă la 10 aprilie 2017 de către SCPEJ H. ,G.şi Asociaţii ca efect al perimării executării silite;

- să se constatate ca fiind prescris dreptul creditorului intimat L. I. C. de a cere şi obţine executarea silită în baza titlului executoriu constând în Sentinţa civilă nr. 3932/23.04.2010 pronunţata de Judecătoria Târgu-Mureş în dosarul nr. 5230/320/2008.

- cu cheltuieli de judecată.

În motivare s-a arătat că prin adresa emisă la data de 27 iulie 2017 şi comunicată prin poştă,  a fost informat cu privire la faptul că asupra conturilor sale s-a dispus înfiinţarea popririi până la concurenţa sumei datorate creditorului L. I. C., respectiv până la concurenţa sumei de 61.288,39 lei, din care: 58.054,00 lei împrumut nerambursat, cu dobânda legală de la data de 05.06.2008 până la achitarea efectivă a debitului + 3324,80 lei reprezentând cheltuieli de judecată şi 6909,59 lei reprezentând cheltuieli de executare silită.

Din înscrisul anexat acestei adrese rezulta că este vorba despre conturile  acestuia deschise la Banca C.R.SA şi R.B. SA.

Cele astfel dispuse de către executorul judecătoresc sunt netemeinice şi nelegale, motiv pentru care se impune suspendarea executării silite până la soluţionarea definitivă a contestaţiei la executare, precum şi anularea popririi înfiinţate asupra conturilor lui deschise la Banca C.R.SA şi R.B. SA şi întoarcerea executării silite, pentru câteva din următoarele aspecte:

În contul deschis la R.B. SA încasează lunar suma de 354,66 Euro cu titlu de compensaţie acordată de Statul German ca urmare a reducerii capacităţii de câştig.

Înfiinţarea popririi asupra acestui cont, respectiv asupra tuturor disponibilităţilor băneşti contravine art. 409 alin. 4 vechiul Cod proc.civ, potrivit cărora: “Ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensaţia acordată salariaţilor în caz de desfacere a contractului individual de muncă pe baza oricăror dispoziţii legale, precum şi sumele cuvenite şomerilor, potrivit legii, nu pot fi urmărite decât pentru sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere şi despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, dacă legea nu dispune altfel.”

Sancţiunea pentru nerespectarea acestor prevederile legale este prevăzută de art. 410 vechiul Cod proc.civ, şi anume: “Este nulă orice urmărire sau cesiune făcută cu încălcarea dispoziţiilor prezenţei secţiuni.

Reglementarea este preluată identic şi de noul Cod proc.civ, la art. 729 alin. 4 şi 730.

Din înscrisurile anexate prezentei cereri rezultă faptul că suma de 354,66 Euro a fost acordată de Statul German ca un ajutor pentru incapacitatea de munca rezultată în urma unui accident de muncă suferit, care a condus la deteriorări de sănătate.

Mai mult decât atât, această sumă îi este necesară pentru asigurarea mijloacelor de existenţa - facturi curente, hrana, întreţinerea sa şi a familiei sale. Arată faptul că  domiciliază  împreună cu soţia - B. C. G. şi cu cei doi copii minori, B. G. R.  şi B. R. R. Nu realizează venituri din muncă, fiind în căutarea unui loc de muncă.

Deoarece suma presupus datorată, pentru care s-a înfiinţat poprirea nu reprezintă plata unei obligaţii de întreţinere sau despăgubire pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, aceasta având la bază un Contract de împrumut, poprirea înfiinţată asupra contului deţinut de către el la R.B. SA este contrară legii, actele care au condus la această dispoziţie fiind nule de drept, raportat la prevederile legale invocate.

Astfel cum rezultă din cuprinsul actelor contestate, executarea silită a fost pornită împotriva lui în baza titlului executoriu constând în Sentinţa civilă nr. 3932/23.04.2010 pronunţată de Judecătoria Târgu-Mureş în dosarul nr. 5230/320/2008, investit cu formulă executorie, precum şi încheierea civilă nr. 155 a Judecătoriei Târgu-Mureş din dosar nr. 202/320/2012 privind încuviinţarea executării silite, precum şi în baza Procesului- verbal de stabilire a cheltuielilor de executare silită din 31.01.2012.

Din dosarul execuţional depus de către SCPEJ H. ,G. şi Asociaţii, rezultă faptul că la data de 21.11.2012, executorul judecătoresc a constatat ca fiind perimata executarea silită pornită în baza titlului executoriu antemenţionat (fila 64 dosar). Drept urmare, la data de 04.09.2013 creditorul  a formulat o nouă cerere de executare silită (filele 66-67 dosar).

La data de 30.10.2014, executorul judecătoresc a constatat din nou executarea silită ca fiind perimata (fila 98 dosar), însă, de această dată, nu a mai solicitat încuviinţarea executării silite, contrar prevederilor art. 641 din Noul Cod civil, deja aplicabil la acea dată.

În drept, având în vedere data deschiderii dosarului execuţional, sunt aplicabile prevederile vechiului Cod de procedură civilă referitoare la perimare, respectiv art. 389 alin 1 Cod proc.civ. potrivi cărora: ”Dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de urmărire, executarea se perima de drept şi orice parte interesată poate cere desfiinţarea ei”.

Perimarea este, în general, o sancţiune procesuală care constă în stingerea procesului, în faza în care se găseşte, considerându-se că partea, printr-o îndelungata lipsă de stăruinţă, a pierdut orice interes în soluţionarea cererii sale, cerere care, ca urmare a perimării, este considerată că nu ar fi fost introdusă. Efectul perimării constă în desfiinţarea actelor de executare îndeplinite, astfel încât procedura de executare trebuie reluată de la început.

Unul dintre efectele perimării, este, potrivit art. 405 alin. 3 din vechiul Cod proc.civ, acela că “Prescripţia nu este întrerupta dacă cererea de executare a fost respinsă, anulată, sau dacă s-a perimat.

Astfel, este de observat faptul că, în speţa, titlu executoriu care stă la baza executării silite a fost obţinut la data de 23.04.2010 şi a fost investit cu formula executorie la data de 17.01.2012. Cererea de executare silită a fost formulată de către creditorul intimat ulterior acestei date, ultimul act de executare, înainte de perimare, fiind realizat la data de 06.12.2013.

Astfel, raportat la data pronunţării Sentinţei civile nr. 3932/23.04.2010 a Judecătoriei Târgu-Mureş, când s-a născut dreptul creditorului de a solicita executarea silită, precum şi la efectele perimării care au operat în cauză, consideră că sunt aplicabile prevederile art. 3 din Decretul nr, 167/1958 referitoare la termenul de prescripţie de 3 ani, sens în care susţine cererea potrivit căreia solicită să se constate ca fiind prescris dreptul creditorului intimat L. I. C. de a cere şi obţine executarea silită în baza titlului executoriu constând în Sentinţa civilă nr. 3932/23.04.2010 pronunţată de Judecătoria Târgu-Mureş în dosarul nr. 5230/320/2008.

Drept urmare, sumele pentru care s-a dispus înfiinţarea popririi asupra conturilor lui nu sunt certe, lichide şi, mai ales, exigibile.

Pentru aceste motive, se impune suspendarea executării silite până la soluţionarea definitivă a contestaţiei la executare, anularea actelor emise cu încălcarea legii şi întoarcerea executării silite, în cazul în care, până la soluţionarea contestaţiei la executare vor fi reţinute sume din acest cont.

În drept, s-au invocat prevederile legale mai sus menţionate.

Contestatorul a depus la dosar răspuns la întâmpinare  prin care solicită să se dispună respingerea motivelor invocate prin întâmpinare, cu consecinţa admiterii contestaţiei la executare astfel cum a fost formulată. 

În probaţiune au fost depuse la dosar următoarele înscrisuri: împuternicire avocaţială (f.3, 6 vol.III), extras CF (f.4-5), copie CI (f.6), somaţie de plată (f.7), încheiere (f.8); copia dosarului execuţional nr. 835/G3.12/2014 al SCPEJ H. ,G.şi Asociaţii (f.15-106, 2-127 vol.II), carnet de muncă (f.7-27).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Executarea silită a fost pornită împotriva debitorului contestator în baza titlului executoriu constând în Sentinţa civilă nr. 3932/23.04.2010 pronunţată de Judecătoria Târgu-Mureş în dosarul nr. 5230/320/2008, executarea silită fiind încuviinţată prin  încheierea civilă nr. 155 a Judecătoriei Târgu-Mureş în dosarul nr. 202/320/2012, fiind întocmit şi  Procesul- verbal de stabilire a cheltuielilor de executare silită din 31.01.2012.

Din cuprinsul dosarului execuţional depus de către SCPEJ H. ,G.şi Asociaţii, rezultă faptul că la data de 21.11.2012, executorul judecătoresc a constatat ca fiind perimata executarea silită pornită în baza titlului executoriu mai sus menţionat (fila 64 dosar, volumul I).

Drept urmare, la data de 04.09.2013 creditorul a formulat o nouă cerere de executare silită (fila 67 dosar, volumul I).

La data de 30.10.2014, executorul judecătoresc a constatat din nou executarea silită ca fiind perimata şi a comunicat creditorului  procesul-verbal de constatare perimare la data de 21.11.2014 (fila 98-99 dosar, volumul I).

La data de 06.04.2017 creditorul a solicitat reluarea executării silite şi a fost emisă somaţia din data de 10.04.2017 (f.111-112, volumul I). 

 Conform art. 389 alin.1 Cod proc.civ. :

”Dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de urmărire, executarea se perimă de drept şi orice parte interesată poate cere desfiinţarea ei.,,

Perimarea este o sancţiune procesuală care constă în stingerea procesului, în faza în care se găseşte, considerându-se că partea, printr-o îndelungata lipsă de stăruinţă, a pierdut orice interes în soluţionarea cererii sale, cerere care, ca urmare a perimării, este considerată că nu ar fi fost introdusă. Efectul perimării constă în desfiinţarea actelor de executare îndeplinite, astfel încât procedura de executare trebuie reluată de la început.

Unul dintre efectele perimării, este, potrivit art. 405 alin. 3 din vechiul Cod proc.civ., acela că “Prescripţia nu este întrerupta dacă cererea de executare a fost respinsă, anulată, sau dacă s-a perimat.

Având în vedere că până la data de 06.04.2017 când creditorul a solicitat reluarea executării silite şi a fost emisă somaţia din data de 10.04.2017, în dosarul execuţional nr.3/E/2012 al BEJ G. M. C. nu au mai fost efectuate acte de executare silită instanţa constată perimată executarea silită  faţă de contestatorul B. A. R..

In baza art. 391 C.pr.civ. de la 1865  care stipulează că ,, Încălcarea dispoziţiilor art. 384, 385, 387 şi 389 atrage anularea executării.,, instanţa  la cererea debitorului va  anula executarea silită în dosarul execuţional nr. 3/E/2012 al BEJ G. M. C. faţă de contestatorul B. A. R..

Potrivit art. 405 C.pr.civ. de la 1865 

,,Dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia acţiunilor reale imobiliare, termenul de prescripţie este de 10 ani.

Termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a cere executarea silită.

Prin împlinirea termenului de prescripţie orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie.,,

Potrivit art. 405^2 C.pr.civ. de la 1865 

Cursul prescripţiei se întrerupe:

a) pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu ori a recunoaşterii, în orice alt mod, a datoriei;

b) pe data depunerii cererii de executare, însoţită de titlul executoriu, chiar dacă a fost adresată unui organ de executare necompetent;

c) pe data trimiterii spre executare a titlului executoriu, în condiţiile art. 453 alin. 2;

d) pe data îndeplinirii în cursul executării silite a unui act de executare;

e) pe data depunerii cererii de reluare a executării, în condiţiile art. 371^6 alin. 1;

f) în alte cazuri prevăzute de lege.

După întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripţie.

Prescripţia nu este întreruptă dacă cererea de executare a fost respinsă, anulată sau dacă s-a perimat ori dacă cel care a făcut-o a renunţat la ea.,,

Analizând cererea contestatorului prin care solicită să se constate prescris dreptul intimatului L. I. C. de a cere executarea silită faţă de debitorul contestator  B. A. R. instanţa retine că este întemeiată faţă de data naşterii dreptului de a cere executarea silită a titlului executoriu  constând în sentinţa civilă nr. 3932/23.04.2010 pronunţată de Judecătoria Tîrgu-Mureş în dosarul nr. 5230/320/2008.

Astfel, raportat la data pronunţării Sentinţei civile nr.3932/23.04.2010 a Judecătoriei Târgu-Mureş, când s-a născut dreptul creditorului de a solicita executarea silită în termen de 3 ani, precum şi la efectele perimării care au operat în cauză,  în baza art. 405 şi art. 405^2 alin.3 C.pr.civ. de la 1865  instanţa va constata prescris dreptul de a cere executarea silită faţă de debitorul contestator B. A. R. în temeiul titlului executoriu constând în sentinţa civilă nr. 3932/23.04.2010 pronunţată de Judecătoria Tîrgu-Mureş în dosarul nr. 5230/320/2008 şi procesul-verbal pentru stabilirea cheltuielilor de executare din data de 31.01.2012 şi în consecinţă va anula somaţia emisă la data de 10.04.2017 de către SCPEJ H. ,G.şi Asociaţii în dosarul execuţional nr. 835/G3.12/2014 şi va dispune radierea din CF nr. 40912/XVI, nr. top 3511/7/XVI a înscrierii referitoare la somaţia emisă la 10.04.2017 de către SCPEJ H. ,G.şi Asociaţii.

In baza art.274 C.pr.civ. instanţa va obligă intimatul la plata către contestator a sumei de 1.500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu avocaţial achitat conform chitanţelor depuse la filele 29-31 dosar.

In baza art. 45 lit.f) din OUG nr.80/2013, instanţa va dispune restituirea către contestator a taxei de timbru în cuantum de 1000 lei achitată cu chitanţa 114319 2303090029 din 23.03.2017, la rămânerea definitivă a hotărârii.

Faţă de toate considerentele mai sus menţionate, instanţa va admite contestaţia la executare formulată şi completată de contestatorul B. A. R., astfel cum a fost formulată şi completată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite contestaţia la executare formulată şi completată de contestatorul B. A. R., cu domiciliul în Tîrgu-Mureş, B-dul nr., ap., jud. Mureş, în contradictoriu cu intimatul L. I. C., cu domiciliul în Tîrgu-Mureş, str. nr., ap., jud. Mureş.

Constată perimată executarea silită în dosarul execuţional nr. 3/E/2012 al BEJ G. M. C. faţă de contestatorul B. A. R..

Anulează executarea silită în dosarul execuţional nr. 3/E/2012 al BEJ G. M. C. faţă de contestatorul B. A. R..

Constată prescris dreptul de a cere executarea silită faţă de debitorul contestator B. A. R. în temeiul titlului executoriu constând în sentinţa civilă nr. 3932/23.04.2010 pronunţată de Judecătoria Tîrgu-Mureş în dosarul nr. 5230/320/2008 şi procesul-verbal pentru stabilirea cheltuielilor de executare din data de 31.01.2012.

 Anulează somaţia emisă la data de 10.04.2017 de către SCPEJ H. ,G. şi Asociaţii în dosarul execuţional nr. 835/G3.12/2014.

Dispune radierea din CF nr. 40912/XVI, nr. top 3511/7/XVI a înscrierii referitoare la somaţia emisă la 10.04.2017 de către SCPEJ H. ,G. şi Asociaţii.

Obligă intimatul la plata către contestator a sumei de 1.500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Dispune restituirea către contestator a taxei de timbru în cuantum de 1000 lei achitată cu chitanţa 114319 2303090029 din 23.03.2017, la rămânerea definitivă a hotărârii.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare .

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 22.03.2018.