Drept procesual civil

Decizie 123 din 27.06.2018


Odată cu promovarea apelului/recursului împotriva încheierii prin care instanța s-a pronunțat asupra cererii de intervenție, trebuie promovat apel/recurs și împotriva sentinței/deciziei de dezînvestire.

Decizia civilă nr. 123/A/27.06.2018 a Curţii de Apel Galaţi

Prin acţiunea înregistrată sub nr. 11893/233/2007 pe rolul Judecătoriei Galaţi reclamanta …, prin lichidator judiciar …, a solicitat în contradictoriu cu pârâta SC … pronunţarea unei hotărâri prin care:

- să se constate nulitatea absolută a procesului-verbal de licitaţie şi a actului de adjudecare încheiate la 07.05.2002, precum şi a anexei încheiată la 26.02.2007 de Cabinetul Individual  Executor  Judecătoresc … privind adjudecarea patrimoniului SC … de către pârâtă;

- să se dispună repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii procesului-verbal de licitaţie şi a actului de adjudecare din 07.05.2012, respectiv a anexei încheiată la 26.02.2007, şi bunurile mobile şi imobile care au făcut obiectul înstrăinării să revină libere de sarcini în patrimoniul reclamantei;

- să se dispună întoarcerea executării efectuate în baza titlului executoriu – contract de cesiune CS/042/22.11.2012;

- să se dispună obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

La data de 09.11.2007 Asociaţia Acţionarilor de la SC… a formulat cerere de intervenție în interes propriu, completată la 27.05.2008, precizată prin cererea depusă la 17.09.2008, prin care a solicitat: constatarea nulităţii absolute a procesului-verbal de licitaţie şi a actului de adjudecare încheiate la 07.05.2002, întrucât executarea silită s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 64/1995.

La data de 30.10.2008 a formulat cerere de intervenţie în interes propriu petenta SC …, prin care a solicitat în contradictoriu cu reclamanta SC … şi pârâta SC … pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună:

- constatarea nulităţii absolute a procesului-verbal de licitaţie şi a actului de adjudecare încheiat la data de  07.05.2002, precum şi a anexei acestuia, încheiată după cinci ani, la data de 26.02.2007, de către Cabinet Individual Executor Judecătoresc …, privind adjudecarea patrimoniului SC … de către pârâta SC …;

- repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii procesului-verbal de licitaţie şi a actului de adjudecare din data de 07.05.2002, precum şi a anexei încheiată la data de 26.02.2007, astfel încât toate bunurile care au făcut obiectul actelor nominalizatoare să revină libere de sarcini în patrimoniul debitoarei SC …;

- întoarcerea executării efectuată în baza titlului executoriu-contract de cesiune C.S./042/22.11.2002, prin restabilirea situaţiei anterioare executării;

- obligarea pârâtei SC … la plata cheltuielilor de judecată.

La data de 5.04.2012 între SC ..., prin administrator …, și …  a intervenit un contract de cesiune de creanță, astfel că acesta din urmă și-a însușit cererea de intervenție în interes propriu.

2. Hotărârea Judecătoriei Galați

Prin sentinţa civilă nr. 2898/2009 Judecătoria Galaţi a admis excepţia necompetenţei materiale de soluţionare a cauzei a Judecătoriei Galaţi şi a dispus înaintarea dosarului Tribunalului Galaţi, pe rolul căruia cauza a fost înregistrată sub nr. 1991/121/2010.

3. Soluția Tribunalului Galați

Prin Încheierea din data de 07.10.2009 Secţia civilă a Tribunalului Galaţi a transpus cauza pe rolul Secţiei comerciale – judecător sindic, Dosar nr. 5829/121/2009.

Prin sentinţa comercială 1491/24.11.2009 judecătorul-sindic a constatat conflict negativ de competenţă, dispunând înaintarea dosarului pentru soluţionarea acestuia Curţii de Apel Galaţi.

4. Soluția dată de Curtea de Apel Galați în conflictul negativ de competență

Prin sentinţa civilă nr. 2/F/CC pronunţată în Dosarul nr. 5829/121/2009, Curtea de Apel Galaţi a stabilit competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Galaţi – Secţia civilă, hotărâre irevocabilă prin decizia civilă nr. 6230/19.11.2010 pronunţată de Înalta Curte de Casație și Justiție (Î.C.C.J.)

5. Alte aspecte procedurale

Cauza a fost înregistrată la data de 14.07.2011 pe rolul Tribunalului Galaţi - Secţia Civilă sub nr. 1991/121/2010.

La termenul de judecată din 16.10.2012 petenta Asociația ... a formulat o cerere de intervenţie în nume propriu, susţinând că are interes şi poate interveni în Dosarul nr. 1991/121/2010, având în vedere că SC …, cu sprijinul executorului judecătoresc …, a acaparat patrimoniul SC … format din imobile, terenuri, bunuri mobile, disponibilităţi băneşti etc., care valorează 720 miliarde ROL.

La data de 09.11.2012 petenta Asociaţia … a formulat cerere de intervenţie în interes propriu, prin care a solicitat anularea formelor de executare întocmite în dosarul de executare nr. 400/60/VD/2002 de executorul judecătoresc … şi a anexei întocmite de acelaşi executor la data de 26.02.2007 şi întoarcerea executării, având în vedere că lichidatorii judiciari desemnaţi nu au pus în aplicare sentinţa civilă nr. 3667/15.04.2002, Dosar nr. 4585/2002, definitivă prin Decizia nr. 3649/R/2002, Dosar nr. 3470/C/2002, prin care au fost anulate formele de executare.

Prin Încheierea din data de 05.04.2016 Tribunalul Galaţi a luat act de cererea de intervenţie principală formulată de Agenţia …, prin care petenta a solicitat admiterea acţiunii formulate de SC … SA.

6. Soluția Tribunalului Galați cu privire la cererile de intervenție în interes propriu ale intervenienților … și Asociația … SA

Prin Încheierea din data de 21.11.2017 Tribunalul Galați a respins ca inadmisibile cele două cereri de intervenții.

7. Soluția Tribunalului Galați cu privire la acțiune

Prin sentința civilă nr. 1347/19.12.2017 Tribunalul Galați a respins acțiunea promovată de reclamanta SC … SA, prin lichidator judiciar …, pentru lipsa capacității procesuale de folosință a reclamantei. Totodată, a respins acțiunea promovată de intervenienta în nume propriu SC …SRL, prin lichidator judiciar ….. IPURL, ca fiind lipsită de interes.

8. Motivele de fapt și de drept care au fundamentat soluția primei instanțe cu privire la cele două cereri de intervenție în interes propriu

Potrivit dispoziţiilor art. 17 Cod procedură civilă, fiind o cerere incidentală, cererea de intervenţie în interes propriu este de competenţa instanţei care judecă cererea principală.

Dispoziţiile art. 52 alin. 1 Cod procedură civilă impun instanţei a pune în discuţia părţilor admisibilitatea în principiu a cererii de intervenţie şi a se pronunţa printr-o încheiere asupra admisibilităţii în principiu a acesteia, hotărârea putând fi admisă în principiu sau respinsă ca inadmisibilă.

Încheierea prin care instanţa încuviinţează în principiu cererea de intervenţie î investeşte cu judecarea cererii terţului petent, acesta devenind parte în proces – până la admiterea în principiu a cererii terţul nu dobândeşte calitatea de parte.

În cauză, instanţa a dat cuvântul părţilor pentru susţinerea cererilor de intervenţie principală formulate la termenul de judecată din 31.10.2017.

Susţinerea terţilor intervenienţi Asociaţia Acţionarilor SC … SA şi … că sunt părţi în proces, întrucât au participat la judecata pricinii încă din 2008, le-au fost încuviinţate cererile de ajutor public judiciar formulate şi le-a fost recunoscută calitatea de parte prin decizia civilă nr. 18/R/2016 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi, nu poate fi primită.

Instanţa de fond a soluţionat corect cererile de ajutor public judiciar formulate de terţii intervenienţi, întrucât intervenţia principală este o veritabilă cerere de chemare în judecată, deci supusă timbrajului, care, potrivit O.G. 80/2014, se achită anticipat.

De asemenea, corect Curtea de Apel Galaţi, constatând că Dosarul nr. 2/121/2011* al Tribunalului Galaţi a fost soluţionat la data de 22.06.2015, a casat încheierile din 07.10.2013 şi 15.04.2014 pronunţate în acest dosar, trimiţând cauza instanţei de fond pentru continuarea judecăţii. Admiterea căii de atac exercitată însă nu a complinit pronunţarea instanţei de fond asupra admisibilităţii în principiu a cererii de intervenţie şi nici nu a conferit terţului recurent calitatea de parte în acţiunea promovată de SC … SA în contradictoriu cu SC … SA, ci doar pentru acea persoană îndreptăţită să exercite calea de atac şi prin admiterea recursului şi trimiterea dosarului pentru continuarea judecăţii, dreptul de a fi analizată în principiu, respectiv pe fond temeinicia cererii cu care a investit instanţa de fond.

Situaţia este similară şi în cazul terţului petent …, a cărui cerere de intervenţie în nume propriu – urmare preluării creanţei cesionate de terţul intervenient SC … – nu a fost pusă în discuţia contradictorie a părţilor şi asupra admisibilităţii căreia în principiu nu s-a pronunţat.

Cadrul procesual a fost stabilit prin încheierea interlocutorie din 03.06.2016 pronunţată de Tribunalul Galaţi, iar din conţinutul acesteia rezultă că au calitatea de părţi: reclamanta SC … SA şi pârâtă SC … şi intervenienta SC … SRL, asupra admisibilității în principiu a cererilor de intervenţie formulate de ceilalţi terţi intervenienţi instanţa urmând a se pronunţa.

Dispoziţiile art. 49 Cod procedură civilă permit oricărei persoane care justifică un interes să intervină într-un proces care se judecă între alte părţi, alin. (2) al textului legal invocat condiţionând intervenţia voluntară principală de existenţa unui drept propriu pentru valorificarea căruia intervenientul formulează cerere incidentală.

Intervenţia voluntară trebuie, prin urmare, să justifice întotdeauna un interes personal – fie că este principală, fie că este accesorie – iar când intervenţia este principală terţul pretinde pentru sine dreptul dedus judecăţii sau un drept strâns legat de acesta.

În speţă, instanţa a fost investită de reclamantă cu o acţiune în constatarea nulităţii unor acte juridice în baza cărora a fost transmis dreptul de proprietate asupra bunurilor care reprezentau patrimoniul acesteia în patrimoniul pârâtei şi prin care instanţa să dispună întoarcerea executării, respectiv obligarea pârâtei de a readuce în patrimoniul reclamantei bunurile transmise prin actele despre care se susţine  că ar trebui constate nule.

Nulitatea absolută definită ca sancţiune care lipseşte actul juridic civil de efectele contrare normelor juridice edictate pentru încheierea sa valabilă poate fi invocată de oricine are interes, cu precizarea că interesul se impune a fi individual - persoana să urmărească un interes propriu personal – născut şi actual, iar persoana care promovează acţiunea să îndeplinească condiţiile de exerciţiu ale oricărei acţiuni civile.

În cauză, la momentul formulării cererilor de intervenţie de către petentele Asociaţia Acţionarilor SC … şi …, pârâta SC … SA era în procedura falimentului, dar cum societatea a fost radiată la data de 10.07.2015, cererea de intervenţie formulată de AVAS la data de 05.04.2016 a fost formulată în contradictoriu cu o parte lipsită de capacitate procesuală de folosinţă, întrucât, potrivit dispoziţiilor art. 251 alin. 1 C.pr.civ. „Persoanele juridice supuse înregistrării încetează la data radierii din registrele în care au fost înscrise”.

Petentele nu au dovedit că sunt titularele unui drept subiectiv încălcat, respectiv că au un interes propriu născut şi actual în constatarea nulităţii actelor enumerate, respectiv în repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii acestora.

Petenta intervenientă Agenţia … a formulat la 05.04.2016 – după radierea reclamantei SC … SA – cerere intitulată „intervenţie principală”, prin care invocat însă doar dispoziţia legală care, în opinia sa, i-ar conferi calitate procesuală activă – art. 4 alin. 1 lit. a şi c din Legea nr. 268/2001 – solicitând admiterea cererii formulate de SC … SA.

Cum, potrivit temeiului de drept invocat aceasta, „exercită în numele statului prerogativele dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului privat al statului”, iar din conţinutului actului de adjudecare din 07.05.2002 rezultă că „Terenul aferent construcţiilor vândute la licitaţie nu face obiectul acestei vânzări”, cererea formulată este inadmisibilă.

Soluţia se impune şi întrucât petenta nu a avut calitatea de creditor al reclamantei – a se vedea Încheierea nr. 1622/2015 a ÎCCJ  – şi nu justifică un folos practic prin formularea cererii în condiţiile în care susţine în fapt prin cererea formulată, admiterea cererii reclamantei SC … SA care, la data formulării cererii nu mai avea capacitate procesuală de folosinţă fiind radiată.

Inadmisibilă este şi cererea de intervenţie formulată de  …

Cererea acestuia nu întruneşte condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile, întrucât nu face dovada dreptului afirmat şi nici dovada îndeplinirii condiţiei interesului pentru promovarea cererii de intervenţie principală.

Dreptul invocat de petent – creanţa necuantificată a petentei SC … SRL asupra patrimoniului SC …, urmare preluării creanţei de la acesta, potrivit contractului de cesiune creanţă nr. 1/24.05.2011 în sumă de 264,38 lei - a făcut obiectul analizei judecătorului-sindic, care prin sentința civilă nr. 507/2015 pronunţată de Tribunalul Galaţi a statuat cu putere de lucru judecat: „Potrivit planului de distribuţie nr. 268/13.03.2016 şi nr. 330/09.05.2006, SC … SA a fost îndestulată cu privire la creanţele sale. Prin sentinţa civilă nr. 383/2008 a Tribunalului Galaţi, rămasă irevocabilă prin Decizia  civilă nr. 944/R/15 decembrie 2008 a Curţii de Apel Galaţi, s-a reţinut cu putere de lucru judecat faptul că SC … SA este lipsită de interes în cauză prin faptul că i-a încetat calitatea de creditor prin acoperirea creanţei ca urmare a plăţii.”

Mai mult decât atât, prin Decizia civilă nr. 236/2015 Curtea de Apel Galaţi a lămurit irevocabil situaţia creanţei petentului … : „a existat o altă creanţă, respectiv cea preluată de către contestatorul … de la societatea … SRL prin contractul de cesiune de creanţă nr. 1 din 24.05.2011 (depus în copie la dosar), în sumă de 264,38 lei (creanţă înscrisă, potrivit menţiunii din contract, în tabelul debitoarei la poziţia nr. 15). Însă, în privinţa acesteia, prin încheierea din 21.02.2014 instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active şi a lipsei de interes a … SRL pentru faptul că i-a fost îndestulată creanţa, deci nici … nu i se poate subroga în drepturi, în sensul de a fi înscris în locul său în tabelul de creanţe.”

Concluzionând, petentul … nu justifică un interes propriu, direct şi personal pentru constatarea nulităţii actelor prin care a fost înstrăinat patrimoniul societăţii SC … SA, radiată încă din 10.07.2015.

Situaţia este similară în privinţa cererii formulate de Asociaţia Acţionarilor SC … SA.

Prin cererea formulată, petenta a susţinut că se impune constatarea nulităţii procesului-verbal de licitaţie şi actului de adjudecare încheiate la 07.05.2012, respectiv anexei încheiate la 26.02.2007 şi întoarcerea executării prin revenirea bunurilor înstrăinate în patrimoniul reclamantei, întrucât prin respectivele acte, întocmite fraudulos, au fost fraudate interesele celorlalţi creditori şi interesele tuturor acţionarilor.

Cererea petentei nu întruneşte condiţia interesului – interesul acesteia nu este actual –, întrucât prin sentința civilă nr. 509/2015 pronunţată de Tribunalul Galaţi, definitivă prin decizia civilă nr. 235/2015 a Curţii de Apel Galaţi, judecătorul-sindic a admis raportul lichidatorului judiciar … al SC … SA, a dispus închiderea procedurii falimentului acestei debitoare, iar prin încheierea ORC din 10.07.2015 societatea a fost radiată, astfel că nu se poate pronunţa o hotărâre în contradictoriu cu o parte lipsită de capacitate procesuală de folosinţă.

9. Cererea de apel

9.1 Împotriva Încheierii din data de 21.11.2017 și a Încheierii din data de 8.12.2017 ale Tribunalului Galați în termen legal a declarat apel, la data de 16.02.2018 intervenientul …

9.2 Împotriva Încheierii din data de 21.11.2017 a Tribunalului Galați în termen legal a declarat apel intervenienta Asociația Acționarilor de la SC … SA.

9.3 Motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază apelul intervenientului … :

- inițial, cererea de intervenție în interes propriu a fost formulată de SC … SRL, dar, urmare unei cesiuni de creanță între SC … SRL și …, acesta din urmă a preluat calitatea procesuală de intervenient în interes propriu; cererea de intervenție a SC … SRL a fost formulată în anul 2008 și analizată la datele de 30.10.2008 și 2.04.2009, când s-a pus în discuție și a fost admisă o cerere de acordare facilități la plata taxei judiciare de timbru; totodată, calitatea de intervenientă a fost recunoscută de Curtea de Apel Galați în toate căile de atac/cererile pronunțate în cauză, inclusiv prin decizia civilă pronunțată în Dosarul nr. 5829/121/2010 al ÎCCJ;

- prin Încheierea de ședință din data de 16.10.2012 Tribunalul a mai admis o altă cerere de intervenție în interes propriu, aceea formulată de SC … SRL, astfel că și cererea sa de intervenție ar fi trebuit admisă în principiu;

- prin decizia civilă nr. 553/R/2011 Curtea de Apel Galați a stabilit că lichidatorul nu poate renunța la cererile formulate pentru recuperarea valorilor patrimoniale ale debitoarei falite, astfel că se dovedește că toți creditorii debitoarei SC … SA au calitatea procesuală pentru readucerea bunurilor debitoarei falite, inclusiv intervenientul …

În aceste condiții, se impune sancționarea celor două Încheieri și trimiterea cauzei spre rejudecare.

9.4 Motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază apelul intervenientei Asociația Acționarilor de la SC … SA:

- cererea de intervenție în interes propriu a fost analizată și practic admisă atunci când i s-a admis o cerere de ajutor public judiciar pentru soluționarea cererii de intervenție, având în vedere că a fost citată în cauză din anul 2008 și având în vedere cele stabilite prin decizia civilă nr. 18/R/2016 a Curții de Apel Galați, astfel că prin Încheierea apelată nu se putea stabili contrariul;

- în cauză apelanta a fost calificată ca având calitatea de intervenientă în nume propriu la fiecare termen de judecată și pe parcursul desfășurării întregului proces, calitate ce nu putea fi pierdută prin pronunțarea Încheierii din data de 21.11.2017.

9.5 În dovedirea apelurilor,  apelanții nu au solicitat administrarea de noi probatorii.

9.6 În drept, nu și-au întemeiat apelul.

10. Întâmpinarea

10.1 Intimată … SRL a formulat în termen legal întâmpinare, prin care a solicitat anularea apelurilor, având în vedere următoarele aspecte:

- până la pronunțarea Încheierii din data de 21.11.2017 prima instanță și instanțele de control judiciar nu au stabilit decât asupra unor aspecte de procedură prealabile admiterii sau respingerii în principiu a cererilor de intervenție în interes propriu, astfel că apelanții nu au dobândit niciodată calitatea de intervenienți în proces;

- apelantul … nu are nicio creanța asupra SC … SA, astfel că nu are nici interes și nici calitate procesuală activă în cauză;

- Adunarea Acționarilor de la …… SA nu a dovedit nici un interes pe care l-ar avea să formuleze cererea de intervenție în interes propriu și nici că ar fi acționar al SC … SA.

Cu privire la fondul litigiului, intimata a arătat că SC … SA nu mai are capacitate procesuală de folosință, apelantele fac o confuzie între construcții și clădiri, iar motivele invocate prin acțiune și cererile de intervenție au fost analizate în decizia civilă nr. 105/2006 a Tribunalului Galați, care are autoritate de lucru judecat.

10.2 Intimata nu a solicitat administrarea de noi probatorii, dar la solicitarea Curții a prezentat în instanță originalul raportului de expertiză și schițele anexă la raport întocmite de către ing. expert …

11. Alte aspecte procedurale

La termenul de judecată din data de 18.04.2018 Curtea, din oficiu, a invocat excepția inadmisibilității celor două apeluri, având în vedere că au fost atacate cu apel doar Încheierile din datele de 21.11.2017 și de 8.12.2017, iar nu și sentința civilă nr. 1347/19.12.2017 a Tribunalului Galați, contrar disp. art. 52 alin. 2 C.proc.civ. de la 1865.

Față de această excepție, apelantul … a solicitat respingerea ei ca nefondată, arătând că nu a atacat cu apel și sentința prin care s-a statuat asupra fondului litigiului, deoarece instanța de fond s-a pronunțat doar pe excepție și nu s-a pronunțat asupra cererii de aplicare a unei amenzi judiciare lichidatorului judiciar, cerere ce fusese formulată încă de la data de 7.10.2013.

Apelanta Asociația Acționarilor de la SC … SA a solicitat respingerea excepției ca nefondată, întrucât sentința statuează doar pe excepție, iar nu și pe fondul litigiului, nu s-a pronunțat asupra cererii de aplicare a unei amenzi judiciare lichidatorului judiciar, cerere ce fusese formulată încă de la data de 7.10.2013, nu s-a pronunțat asupra cererii de notare a litigiului în cartea funciară a imobilelor și nici nu s-a pronunțat asupra precizărilor făcute de intimata SC … SRL la termenul de judecată din data de 5.09.2016.

Intimata SC … SRL a solicitat admiterea excepției și respingerea apelurilor ca inadmisibile, întrucât nu a fost atacată și sentința civilă de dezânvestire.

6. Motivarea hotărârii instanței de apel

Având în vedere dispoziţiile art. 137 alin. 1 Cod procedură civilă, Curtea va analiza cu prioritate excepția invocată din oficiu:

Conform dispoziţiilor art. 52 alin. 2 Cod procedură civilă de la 1865, Încheierea prin care s-a admis în principiu sau s-a respins o cerere de intervenție poate fi atacată odată cu fondul, respectiv odată cu atacarea sentinței de dezînvestire.

Această normă juridică trebuie interpretată în sensul că se impune ca, odată cu promovarea apelului/recursului împotriva Încheierii prin care instanța s-a pronunțat asupra cererii de intervenție, trebuie promovat apel/recurs și împotriva sentinței/deciziei de dezînvestire.

Acest lucru este necesar deoarece, în cazul admiterii căii de atac cu privire la soluția dată în cererea de intervenție, în lipsa căii de atac împotriva sentinței/deciziei acestea din urmă nu ar mai putea fi sancționate, astfel că ar produce efecte juridice în continuare.

Astfel, chiar dacă instanța de control judiciar ar stabili că cererea de intervenție ar fi fost fondată, admiterea ei nu ar mai putea schimba cu nimic sentința/decizia de dezînvestire în lipsa unui apel/recurs promovat împotriva acesteia din urmă.

Așa fiind, Curtea consideră că excepția inadmisibilității apelurilor este fondată, conform dispoziţiilor art. 52 alin. 2 Cod procedură civilă, cu consecința admiterii ei și

Față de toate aceste aspecte, Curtea consideră că prima instanță a pronunțat o hotărâre temeinică și legală, ce nu se impune a fi reformată, cu consecința respingerii apelului ca inadmisibil, în temeiul dispoziţiilor art. 296 alin. 1 Cod procedură civilă.