Litigiu privind functionarii publici - emitere dispozitie incadrare - diferente salariale

Hotărâre 37 din 23.01.2017


Deliberând, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 08.09.2016, sub nr. 1841/102/2016, reclamanta  B C,  a solicitat în  contradictoriu  cu  pârâta  UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA H, ca instanaţa prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună:

-obligarea acesteia la emiterea dispoziţiei privind încadrarea reclamantei începând cu data de 13.07.2013 în statul de funcţii, în funcţia de inspector în gradul profesional superior, clasa 46 – compartimentul impozite şi taxe;

-obligarea pârâtei la plata cu titlu de diferenţă de drepturi salariale pe perioada 13.07.2013 – 27.11.2015 a sumei de 9.398,76 lei, actualizată cu rata inflaţiei de la data scadenţei, cu dobânzi legale de la data introducerii acţiunii până la plata efectivă, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta arată că a lucrat în calitate de funcţionar public în cadrul Primăriei comunei H până la data de 27.11.2015, când s-a pensionat.

Se susţine că potrivit procesului verbal înregistrat sub nr. 3132/11.07.2013, la data de 10.07. 2013, reclamanta a fost examinată şi a promovat examenul cu nota 9,86, fiind promovată în funcţia de inspector I gradul profesional superior, iar potrivit statului de funcţii aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Comunei H, aceasta a figurat până la pensionare în funcţia de execuţie de inspector clasa 46, gradul profesional superior, fiind emis avizul nr. 25443/13.07.2013 de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici privind funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comnei H.

Reclamanta precizează că în pofida demersurilor efectuate la nivelul conducerii unităţii, nu a fost emisă o dispoziţie privind încadrarea acesteia pe funcţia de inspector, gradul profesional superior, clasa 46 – compartimentul impozite şi taxe, şi nici nu i-au fost plătite drepturile salariale corespunzătoare acestei funcţii.

Totodată, reclamanta arată că a formulat cereri, notificări, dar şi o plângere prealabilă privind refuzul nejustificat de emitere a dispoziţiei privind încadrarea corespunzătoare statului de funcţii şi plata diferenţei de drepturi salariale, dar nu a primit niciun răspuns, motiv pentru care a promovat prezenta cerere.

Cu privire la cuantumul drepturilor salariale pretinse, reclamanta arată că acestea au fost calculate, fiind avut în vedere cuantumul salariului de inspector gradul profesional superior, clasa 46 şi cel al unui inspector principal gr. 5.

Prin precizarea de acţiune, înregistrată la dosar la data de 17.11.2016, reclamanta solicită obligarea pârâtei la plata cu titlu de diferenţă drepturi salariale a sumei de 31.066,56 lei, actualizată cu rata inflaţiei de la data scadenţei, cu dobânzi legale de la data introducerii acţiunii şi până la plata efectivă, arătând că, calculul acestor drepturi trebuie efectuat în conformitate cu dispoziţiile OG 9/2008, Anexa 4.

În drept au fost invocate prevederile art.1, 7 din Legea nr. 554/2004, ale Legii nr. 188/1999.

Pârâta nu a formulat întâmpinare.

În probaţiune au fost depuse la dosar următoarele înscrisuri: plângere prealabilă, cerere înregistrată la pârâtă sub nr. 3114/29.05.2015, organigrama aparatului de specialitate al Primarului Comunei H, Proces verbal nr. 3132/11.07.2013, aviz nr. 25443/16.07.2013 emis de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Hotărârea nr. 4/20.01.2014 adoptată de Consiliul Local al Comunei H, modalitate de calcul.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Reclamanta a avut calitatea de funcţionar public în cadrul Primăriei comunei H, până la data de 27.11.2015, când s-a pensionat.

Astfel cum rezultă din cuprinsul procesului verbal nr. 3132/11.07.2013 ( fila 6), la data de 10.07.2013 a avut loc examinarea funcţionarilor publici din cadrul Primăriei comunei H, printre care şi reclamanta B C, în vederea promovării în clasă şi grad profesional, aceasta fiind declarată promovată cu nota 9,68 – inspector I, grad profesional superior.

Prin adresa nr. 4125/06.09.2013 emisă de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în temeiul art. 107 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, a fost acordat avizul privind funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei H.

La data de 10.06.2016, prin adresa nr. 3002, reclamanta s-a adresat pârâtei solicitându-i emiterea dispoziţiei de acordare a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada 13.07.2013 – 27.11.2015, susţinând că acest act administrativ a fost omis a fi emis în baza avizului nr. 25443/13.07.2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Contrar susţinerilor reclamantei, Tribunalul constată că întreaga procedură prealabilă realizată de aceasta cu pârâta a vizat emiterea dispoziţiei de acordare a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada 13.07.2013 – 27.11.2015, funcţiei de inspector grad profesional supeior clasa 46. Dat fiind faptul că pârâta nu a răspuns solicitării reclamantei, aceasta s-a adresat instanţei de contencios administrativ.

Tribunalul apreciază că în speţă, într-adevăr pârâta nu a răspuns reclamantei în ceea ce priveşte cererea sa, însă aceasta viza emiterea dispoziţiei de acordare a drepturilor salariale cuvenite şi nu emiterea dispoziţiei de încadrare în gradul profesional pretins de reclamantă, a cărei consecinţă era tocmai acordarea a ceea ce s-a solicitat prin plângerea prealabilă.

Tribunalul reţine că potrivit dispoziţiilor art. 125 şi 128 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici:

-art. 125: (1) Funcţionarii publici pot promova într-un grad profesional superior pe bază de examen sau concurs, în limita funcţiilor publice rezervate promovării din planul de ocupare a funcţiilor publice şi în limita fondurilor bugetare.

- art. 128:(1) În termen de maximum 5 zile de la rămânerea definitivă a rezultatelor concursului de promovare în grad profesional autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia este numit funcţionarul public care a promovat concursul va solicita avizul Agenţiei în vederea transformării postului. Solicitarea avizului va conţine în mod obligatoriu procesul-verbal final al concursului de promovare, precum şi fişa postului completată cu noi atribuţii potrivit nivelului funcţiei publice în care se promovează.

(2) În termen de 15 zile de la data primirii avizului solicitat în condiţiile alin. (1), autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia este numit funcţionarul public care a promovat concursul va emite actul administrativ de numire în funcţia publică superioară a acestuia.

(3) La actul administrativ de numire va fi ataşată în mod obligatoriu fişa postului completată cu noi atribuţii potrivit nivelului funcţiei publice.

(4) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (2) şi (3) de către autoritatea sau instituţia publică poate fi atacată în contencios administrativ de către funcţionarul public, de către orice persoană interesată sau de către Agenţie, conform legii.

Aşadar, instanţa reţine că dat fiind faptul că plângerea prealabilă a reclamantei nu a vizat actul administrativ atipic constând în refuzul pârâtei de a emite actul administrativ de numire în funcţia publică superioară, ci doar drepturile salariale aferente, apreciind astfel că nu poate verifica în acest cadru procesual caracterul nejustificat al refuzului autorităţii constând în faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal.

Având în vedere considerentele expuse, în temeiul textelor de lege la care a făcut referire, instanţa apreciază neîntemeiată cererea reclamantei, urmând a o respinge.