Decizia Curţii Constituţionale

Sentinţă civilă 575 din 08.05.2018


Cuprins Legea 284/2010

Index alfabetic salarizare funcţionar public

Tribunalul Galaţi sentinţa 575/08.05.2018

La data de ......pe rolul Tribunalului Galaţi secţia CAF a fost înregistrată sub  nr......cererea formulată de reclamantul B în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului prin care a solicitat:

- obligarea pârâtei la stabilirea şi plata , începând cu 01.08.2016 şi până la data de 01.07.2017 a salariului la nivel maxim de salarizare utilizat pentru aceleaşi funcţii din cadrul aceleiaşi categorii profesionale şi familii ocupaţionale , indiferent de instituţie sau autoritate publică , aşa cum a statuat Curtea Constituţională a României prin decizia 794/15.12.2016 publicată în Monitorul României nr 1029/21.12.2016

-Obligarea aceleiaşi pârâte la calcularea şi plata diferențelor rezultate dintre drepturile salariale cuvenite stabilite cf primului capăt de cerere şi cele efectiv plătite , începând cu data de 01.08.2016 până al 01.07.2017

-Obligarea pârâtei la plata de daune interese moratorii , respectiv dobânzi legale cf OG nr 13/2011 pentru aceeaşi perioadă

Au fost solicitate şi cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii sale, reclamantul a menţionat că între părţi s-au derulat raporturi de serviciu , reclamantul fiind consilier juridic cu statut de funcţionar public . Perioada în care s-au derulat aceste raporturi de serviciu a fost .2012-.2017.

În susţinerea cererii sale, reclamantul a mai menţionat că a parcurs procedura plângerii prealabile , solicitând pârâtei emiterea unei dispoziţii de salarizare la nivel maxim al salariului de bază în cadrul aceleiaşi familii ocupaţionale cu luarea în considerare a Deciziei 794/15.12.2016 a Curţii Constituţionale .

În opinia sa aceasta devine obligatorie cf art 147 alin 4 Constituţie pentru autorităţile şi instituţiile publice prin raportare la nivelul maxim stabilit prin includerea majorărilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive . Familia ocupaţională la care se raportează reclamantul este menţionată în Legea nr 248/2010 .

Decizia Curţii Constituţionale are în vedere principiul egalităţii în faţa legii , iar efectul declarării neconstituţionalităţii art 3 indice 1 alin 1 indice 2 din OUG nr 57/2015 constă în faptul că nivelul maxim de salarizare trebuie să includă şi drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti.

Reclamantul a menţionat că funcţionarii publici din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului sunt salarizaţi în baza legii 284/2010 în cadrul Familii Ocupaţionale de Funcţii Bugetare „Administraţie” .

S-a mai apreciat că neacordarea respectivelor drepturi aduce atingere art 1 din Protocolul 1 la CEDO.

În drept au fost invocate dispoziţiile Legii 188/1999, ale legii 554/2004,  OUG nr 57/2015 , Cpc, Decizia 794/21.12.2016 a Curţii Constituţionale a României.

În termen legal, pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului deoarece nu există un act normativ aplicabil funcţiilor pe familie ocupaţională, iar decizia Curţii Constituţionale nu reprezintă act normativ şi nu are forţa juridică a unui asemenea act .

În prezenta cauză, instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa apreciază că cererea formulată este întemeiată , urmând a fi admisă deoarece cf art 147 alin 4 Constituţie deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial şi de la data publicării devin obligatorii având putere numai pentru viitor. Cf pct 35 din decizia 794/2016 puterea de lucru judecat însoţeşte atât dispozitivul cât şi considerentele.

Prin decizia menţionată s-a analizat constituţionalitatea art 3 indice 1 alin 1 indice 2 din OUG nr 57/2015 şi s-a concluzionat că acest este neconstituţional pentru că la stabilirea nivelului maxim al salariului de bază nu se iau în considerare drepturile salariale stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti , fiind înlăturată susţinerea efectelor „inter partes „ a respectivelor hotărâri prin aceea că acestea au în vedere  norme de lege cu aplicabilitate generală.

Faţă de conţinutul deciziei menţionate, instanţa va admite cererea , va obliga pârâta la stabilirea şi plata începând cu 01.08.2016 până la 01.07.2017 a salariului la nivel maxim utilizat pentru aceleaşi funcţii – consilier juridic - din cadrul aceleiaşi categorii profesionale şi familii obligaţionale . De asemenea instanţa va obliga pârâta la calcularea şi plata diferențelor de drepturi salariale pe aceeaşi perioadă, precum şi a dobânzii legale în perioada 01.08.2016 până la data plăţii efective .