Lipsă descriere faptă

Decizie 612 din 11.05.2018


Cuprins Legea 227/2015

Index alfabetic-  cauze de nulitate absolută a procesului-verbal

Tribunalul Galaţi decizia nr 612/11.05.2018

La data de ......pe rolul Tribunalului Galaţi secţia CAF  a fost înregistrat sub nr ......apelul declarat de SC  A SRL în contradictoriu cu intimata ANAF împotriva sentinţei civile nr .......a Judecătoriei Galaţi .

Motivele de apel invocate au avut în vedere următoarele aspecte: sancţionarea în baza unei legi fiscale care nu era în vigoare la data săvârşirii faptei, măsura de confiscare a produselor nu se mai aplică fiind abrogată prin noua reglementare, nuilitatea procesului-verbal deoarece acesta este ilizibil, nemotivarea aplicării sancţiunii amenzii de 50.000 de lei, solicitarea de a i se aplica avertismentul, suspendarea judecăţii prezentului apel până la soluţionarea de către ÎCCJ a sesizării de pronunţare a unei hotărâri de dezlegare a unei chestiuni de drept referitoare la legea aplicabilă în reţinerea unei fapte contravenţionale prev de art 221 ind 3 alin 2 lit ş din Legea nr 571/2003.

În termen legal, intimatul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului deoarece fapta reţinută este contravenţia prev de art 449 alin 2 lit o din Legea nr 227/2015 , măsurile dispuse sunt temeinmice şi legale, iar cererea de sesizare a ÎCCJ pentru pronunţarea unei hotrărâri de dezlegare a unei chestiuni de fapt nu este întemeiată.

În prezenta cauză, instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine că prin sentinţa civilă nr ....Judecătoria Galaţi a respins plângerea formulată pentru că petenta nu a formulat nicio critică referitoare la temeinicia actului sancţionator.

Prioritar motivelor de apel invocate, tribunalul reţine că apelul este întemeia, urmând a fi admis deoarece încadrarea juridică a faptei nu este una corespunzătoare. Prin procesul-verbal sancţionator, fapta descrisă a fi fost reţinută constă în aceea că petenta apelantă nu avea conectat  sistemul de gestiune a stocurilor la rezervoarele din care distribuia carburanţi.

Temeiul de drept al faptei descrise astfel l-a reprezentat art 449 alin 2 lit o din Legea nr 227/2015 care se referă la faptul că operatorul economic în cauză nu este înregistrat la autoritatea competentă pentru desfăşurarea activităţii de comercializare a produselor energetice.

Pe cale de consecinţă nu există concordanţă între fapta reţinută şi cea descrisă, fiind vorba de o cauză de nulitate absolută a procesului-verbal pentru lipsa faptei săvârşite cf art 17 din OG nr  2/2001.

În aceste condiţii, apelul urmează a fi admis, sentinţa apelată schimbată, iar în rejudecare admisă plângerea contravenţională şii anulat procesul-verbal contestat.