Contestatie la executare

Sentinţă civilă 5427 din 30.08.2017


SENTINŢA CIVILĂ  Nr. 5427/2017

Şedinţa publică de la 03 August 2017

Completul constituit  din:

PREŞEDINTE:

Grefier:

Pe rol  se soluţionarea cauzei civile privind pe contestatorii în contradictoriu  cu  intimata, având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  nu se prezintă nimeni. 

Procedura  este  legal îndeplinită.

Se constată că mersul dezbaterilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 06.07.2017, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, instanţa având nevoie de timp pentru a delibera a dispus amânarea pronunţării pentru data de 20.07.2017, iar apoi pentru  data de azi  03.08.2017,când s-a hotărât prezenta cauză.

JUDECĂTORIA

DELIBERÂND

Asupra acţiunii civile de faţă, constată următoarele:

 Prin cererea înregistrată la instanţă la data de 28.12.2016,  contestatorii în contradictoriu cu intimata, a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să dispună  anularea Publicaţiei de Vânzare întocmită la data de 09.12.2016 în dosul  execuţional  nr. al BEJ,  privind vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în O.., E, str. M, jud. B, înscris în CF; cu cheltuieli de judecată.

 În motivarea în fapt a cererii, contestatorii au arătat că, împotriva lor  a fost începută executarea silită în dos. execuţional nr. al BEJ pentru suma de 93.500,05 euro, potrivit titlului executoriu constând în Contract de credit bancar nr., Act Adiţional nr., Act adiţional nr. si Contract de garanţie imobiliara autentificat sub nr. din data de 25.07.2007 autentificat sub nr. de BNP P.

Contestatorul a arătat că , au împrumutat suma de 105.000 de euro de la creditoare la data de 25.07.2002 sens în care a încheiat contractul de credit mai sus indicat, iar contestatorul  a garantat ipotecar creanţa.

Menţionează că,  executarea silită însăşi este nelegală întrucât aceasta este începută pentru recuperarea unei creanţe care nu este certă, lichidă şi exigibilă. In ceea ce priveşte publicaţia de vânzare la licitaţia publică, solicită a se avea în vedere faptul că executarea silită a fost suspendata la cererea creditoarei, iar la data de 28.11.2016, s-a eliberat şi o încheiere prin care executorul dispune suspendarea executării silite. Date fiind acestea, este evident faptul ca publicaţia de vânzare este  nelegală, câtă  vreme a fost emisă în perioada de suspendare a executării silite.

În motivarea în fapt a cererii, contestatorii au invocat prevederile art. 711 si următoarele Cod de Procedura civila ,iar în probaţiune, a depus la dosar, în xerocopie înscrisurile existente la filele 8-26 dosar.

La data de 07.03.2017, prin registratura instanţei, intimata a depus la dosar întâmpinare, prin care a invocat  excepţia netimbrării şi tardivităţii, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea contestaţiei ca nelegală şi neîntemeiată.

În motivarea în fapt a întâmpinării, intimata a arătat că, creditul aflat in discuţie a fost reeşalonat la solicitarea împrumutaţilor, având în vedere faptul ca aceştia au întâmpinat o perioada mai grea, sens în care se poate observa buna credinţa a băncii in derularea convenţiei.

 Prevederile contractului de credit încheiat sunt clare, în sensul că,  în cazul declarării creditului scadent şi plătibil, împrumutatul şi coplătitorul  rămân direct răspunzători pentru toate consecinţele financiare directe si/sau indirecte antrenate de exigibilitatea anticipată a creditului, fiind obligaţi să achite băncii toate pagubele. Totodată, a fost învederat debitorilor faptul că, în cazul declarării scadentei anticipate vor demara procedurile de executare silită împotriva acestora si implicit împotriva garanţilor si garanţiilor aduse, întrucât restantele nu au fost achitate, a fost declarat scadent anticipat contractul de credit iar ulterior a fost demarata procedura executării silite.

Executarea silită în dosarul execuţional cu nr. a fost demarată în urma cererii cu nr. 20112/26.09.2013 formulată de către, cerere admisă de către Judecătoria O.. în dosarul cu nr. la data de 09.10.2013.

Potrivit dispoziţiilor art. 624 pt.l NCPC care prevăd ca "executarea silita se efectuează prin urmărirea bunurilor mobile si imobile ale debitorului sau aparţinând terţilor ţinuţi sa răspundă, în condiţiile legii, pentru obligaţiile debitorului, în scopul îndestulării creditorului" si ale art.648 al. 1 NCPC "creditorul poate urmări in limita creanţei si a accesoriilor acesteia concomitent sau după caz separat, bunurile terţilor care au garantat plata datoriilor debitorului... ",  apreciind că nu pot fi reţinute de către instanţa de judecata susţinerile contestatoarei privind nelegalitatea procedurii de executare silita, aceste susţineri fiind in măsura a şicana si a pune piedici in fata procedurii de executare silita.

În prezent, creanţa este  certă,lichidă si exigibile potrivit prevederilor art. 663 NCPC , având în vedere faptul că împrumutaţii nu si-a îndeplinit obligaţiile de plată la timp, asumate prin convenţia de credit, cu consecinţa declarării scadentei anticipate a întregii creanţe.

La  data de 28.11.2016, la cererea creditorului, BEJ a dispus prin încheiere suspendarea executării silite în dosarul execuţional cu nr., în baza dispoziţiilor art.700 al.2 CPC. Astfel în concordanţă  cu art. 700 al.4 CPC, licitaţia imobiliară cu termen fixat la data de 28.11.2016 nu a mai avut loc. Ulterior, la data de 09.12.2016. BEJ a dispus prin încheiere definitivă reluarea procedurilor de executare silită, respectiv continuarea executării silite în dosarul execuţional cu nr. având în vedere solicitarea adresată de către creditor în baza art. 700 al. 5 CPC. , având în vedere faptul ca debitorul nu a făcut dovada achitării debitului. Urmare a cererii de continuare a executării silite, BEJ a procedat la fixarea unui nou termen de licitaţie în dosarul execuţional în vederea încercării de valorificare a imobilului urmărit.

Urmare a solicitării instanţei, la data de 28.03.2017 BEJ a depus la dosar copia dosarului execuţional nr..

În drept, intimata a invocat dispoziţiile art. 205  şi art.700 NCPC, iar în probaţiune a depus la dosar în xerocopii, înscrisurile existente la filele 36-44 dosar.

Instanţa a încuviinţat în probaţiune pentru părţi proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

 În fapt: împotriva contestatorilor s-a pornit de către Biroul Executorului Judecătoresc procedura de executare silită, în dosarul execuţional nr., în baza titlului executoriu constând în contractul de credit, nr. şi actele adiţionale nr. şi respectiv nr. ,  garantat prin Contractul de garanţie imobiliară autentificat  sub nr. de ,pentru recuperarea sumei totale de 93.500,05 Euro , la care se vor adăuga dobânzile ce se vor percepe  până la recuperarea integrală a debitelor restante, precum şi cheltuielile de executare silită.

Din cercetarea înscrisurilor emise în dosarul execuţional nr. al Biroului Executorului Judecătoresc instanţa reţine următoarele:

-  prin cererea de  executare silită- înregistrată sub nr. la data de 27.09.2013 de creditoarea.,a solicitat  executarea silită prin toate formele prevăzute de lege a contractul de credit nr. şi actelor adiţionale nr. şi respectiv nr.

- prin încheierea nr.6346/09.10.2013  dată în dosar nr.17888/271/2013 al Judecătoriei O..  a încuviinţat  executarea  silită  împotriva contestatorilor , în temeiul contractului de credit şi de ipotecă mai sus identificat.

-prin încheierea din 28.11.2016 emisa de BEJ  în dosar nr.1007/2013 s-a dispus suspendarea executării silite demarate în dosarul 1007/2013, ca urmare a solicitării creditoarei

 - prin încheierea din 09.12.2016 emisa de BEJ  în dosar nr.1007/2013 s-a dispus reluarea procedurilor de executare silită, respectiv continuarea executării silite  demarate în dosarul 1007/2013, ca urmare a solicitării creditoarei

-prin Publicaţia de vânzare la licitaţia imobiliara din 09.12.2016 emisa de în dosar nr.1007/2013 s-a stabilit termen pentru scoaterea la licitaţie publică a imobilelor imobilului  înscrise în cartea funciara , reprezentând teren intravilan în suprafaţă de 20.739 mp.

 -la  data de 09.01.2017 , la cererea creditoarei, BEJ a dispus suspendarea  executării silite în dosarul execuţional cu nr. 1007/2013, în baza dispoziţiilor art.700 al.2 CPC.

În ceea ce priveşte contestaţia la executare, instanţa în urma examinării probatoriul administrat în cauză, o apreciază ca fiind  nefondată, motiv pentru care o va respinge pe baza considerentelor ce succed:

Potrivit articolului 712  Codul de Procedură Civilă: „Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.”

Împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare”, iar aliniatul 2 prevede: ”Nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la efectuarea oricărui act de executare, atrage sancţiunea anulării actului nelegal.”

Reţine instanţa şi prevederile articolului 632 din Codul de Procedură Civilă, potrivit căruia: „încuviinţarea se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ori a unui alt înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.”, ori contractul de credit şi cel de ipotecă are această calitate conform art. 120 din O.U.G. nr.99/2006 privind instituţiile de credit si adecvarea capital.

Din verificarea actelor ce compun dosarul execuţional , instanţa constată că acestea au fost dresate potrivit dispoziţiilor legale privind executarea silită, neidentificându-se nici un motiv de nelegalitate a urmăririi.

Analizând publicaţia de vânzare la licitaţie atacată , instanţa constată că ea cuprinde toate elementele prevăzute în cuprinsul art.839 din C.pr.civ.

Reţine totodată instanţa, raportat la înscrisurile din dosarul execuţional,  că nu s-a procedat la  vânzarea prin licitaţie publică a imobilului mai sus menţionat,  execuţia silită în privinţa acestora este suspendată , motiv pentru care cererea formulată este nefondată.

Fără cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatorii, ambii cu domiciliul în în contradictoriu cu intimata

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare, cale de atac care se depune la Judecătoria O...

 Pronunţată în şedinţă publică, azi 03.08.2017

PREŞEDINTE GREFIER