Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 349 din 10.07.2018


Prin cererea adresată acestei instanţe la  23 noiembrie 2017 şi înregistrată sub nr. 1642/179/2017  contestatorul M.E., notar public, reprezentând Biroul Individual Notarial M.E., în contradictoriu cu creditorul Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea şi  terţii popriţi DD.V. ş.a.,  în temeiul art. 711 şi următoarele Cod Procedură Civilă pe  calea  contestaţiei la  poprire a solicitat anularea popririi înfiinţate de ANAF Serviciul Fiscal oraş Babadag conform Adresei nr. 348819/07.11.2017 (comunicată  la data de 10.11.2017 - data menţionată de Poşta Română) şi  a  popririi înfiinţate de ANAF Serviciul Fiscal oraş Babadag, conform Adresei nr. 349060/09.11.2017 (comunicată  data de 17.11.2017 - data menţionată de Poşta Română) cu cheltuieli de judecată taxa timbru şi onorariu avocat.

S-a invocat pe cale de excepţie dirimantă de procedură ca motiv de nulitate a actelor de înfiinţare a popririlor faptul că organul fiscal, în dubla sa  calitate de creditor dar şi de organ de executare, nu a înaintat odată cu cele două adrese de înfiinţare a popririlor contestate şi copii de pe adresele înaintate fiecărui terţ poprit.

În expunerea de motive în fapt, s-a  arătat că, prin Ordinul ANAF 3654/2015, privind aprobarea procedurii de eliberare a Certificatului de atestare fiscală, a Certificatului de obligaţii bugetare precum şi a modelului şi conţinutului acestora (Monitorul Oficial Partea I-a nr. 954/23 decembrie 2015, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016), s-a introdus ca element de noutate în dezbaterea succesiunilor şi solicitarea în exclusivitate de notarii publici investiţi cu dezbaterea unei succesiuni pe cale necontencioasă (succesibilii nefiind îndrituiţi a solicita personal acest Certificat de atestare fiscală privind eventuale datorii la ANAF ale defunctului) a acestui Certificat de atestare fiscală referitor la defunctul respectiv. Pentru obţinerea acestui Certificat orice notar public trimite o adresă tip în conformitate cu Ordinul ANAF 3654/2015, în care se face menţiune numai despre datele defunctului şi notarul public care solicită, o copie de pe Certificatul de deces şi dovada că dosarul succesoral este înregistrat la notarul public respectiv. Conform acestei proceduri ANAF Serviciul Fiscal oraş Babadag a eliberat aceste Certificate în tot cursul anului 2016 şi în anul 2017, până în urmă cu aproximativ o lună, când, în mod absolut abuziv (în opinia sa) din dispoziţia doamnei Şef Serviciu Fiscal oraş Babadag, D.V., i s-a solicitat ca pe lângă aceste acte să fie depusă şi o copie de pe Anexa 24, eliberată de Primăriile competente precum şi CNP -urile prezumtivilor moştenitori. Deşi a realizat că aceste cereri exced cadrului legal susamintit s-a  conformat pentru a obţine aceste Certificate. Intrând în posesia acestor date privind succesibilii, ANAF Serviciul Fiscal oraş Babadag a înfiinţat popririle atacate prin prezenta contestaţie în scopul evident de a perturba activitatea Biroului Notarial şi de a pune notarul public în situaţii neplăcute faţă de aceşti solicitanţi ai actelor notariale.

Crede contestatorul  că este evident că aceste persoane nu aveau nici un raport obligaţional faţă de Biroul Individual Notarial M.E. şi nu puteau în temeiul vreunui act normativ să devină terţi popriţi pentru nişte datorii care există dar sunt în sarcina exclusivă a Biroului Notarial.

ANAF Serviciul Fiscal oraş Babadag a înfiinţat aceste popriri

invocând în mod abuziv dispoziţiile art. 236 alin 5 din Legea 207/ 2015 privind  Codul de procedură fiscală  învederându-se faptul că art. 236 aliniat 1 din Legea 207/ 2015 privind Codul de procedură  fiscalălacapitolul  Executarea silită a sumelor ce se cuvin debitorilor prevede: (l)Sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute şi/sau datorate cu orice  titlu, debitorului de către terţe persoane sau pe care aceştia  le vor  datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.

Ori, în  acest  caz care sunt aceste raporturi juridice existente ?

Defineşte  raportul juridic ca o relaţie socială reglementată de norma juridică în cadrul căreia participanţii apar ca titulari de drepturi şi de obligaţii reciproce prin exercitarea cărora se realizează scopul normei juridice.

Conţinutul raportului juridic este format din drepturile si obligaţiunile corelative ce revin subiectelor participante. între aceste drepturi si obligaţii există, după cum s-a menţionat, o strânsă corelaţie, ele condiţionându-se reciproc, astfel încât fiecărui drept îi corespunde o obligaţie şi invers.

In nici un caz persoanele fizice care solicită un serviciu notarial nu pot deveni terţi popriţi deoarece în sarcina acestora nu poate exista obligaţia de garanţie a unor datorii ale notarului public.

S-a mai susţinut faptul că prezenta contestaţie nu vizează Titlurile executorii (care cad numai în sarcina Biroului Notarial) ci întinderea executării şi modalitatea de executare, lovită de nulitate absolută, în mod evident abuzivă, prin care persoane neimplicate în vreun mod în problemele legate de anumite debite ale Biroului Notarial sunt obligate fără vreun temei legal la plata unor sume de bani devenind terţi popriţi prin fantezia unui funcţionar ANAF.

In cursul procesului  va  depune acte (copii de pe chitanţe de plată către ANAF) din care să rezulte că în nici un caz nu dă dovadă de rea credinţă şi va dovedi consecvenţa plăţilor şi cuantumul foarte ridicat al acestora.

Cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 711 şi următoarele Cod Procedură Civilă, art. 172 alin. 3 Cod Procedură Fiscală

În probaţiune  contestatorul a arătat că înţelege să se folosească de  proba cu înscrisuri precum şi orice alte probe încuviinţate de lege.

 Au fost depuse în copie următoarele înscrisuri:  adresa de  înştiinţare privind înfiinţarea popriri  doar executare  nr. 3488/07.11.2017,  confirmarea de primire, adresa de  înştiinţare privind înfiinţarea popriri  doar executare  nr. 349060/09.11.2017, confirmare de primire .

La  5 decembrie 2017, E.L.  prin înscrisul depus la dosar a  învederat că a  dus la ANAF Babadag  acte doveditoare împreună cu o cerere prin care a  menţionat că nu are  nici o datorie  la Notar Public M.E. unde a  făcut o dezbatere de moştenire  a unui teren extravilan  de 1.900 ha. în urma decesului mamei , teren care a fost împărţit  cu fraţii ei V.E. şi  F.M., fiecăruia revenindu-i o cotă succesorală  de 1/3  conform art.669 cod civil şi pentru  a intra în posesia certificatului  de moştenitor  a plătit cu  chitanţă şi factură  impozitul şi onorariul‚ TVA  la notar, astfel  nu intra  în posesia  documentului, întrucât este logic  că  acesta nu elibera documentul pe datorie.

De la ANAF a primit răspuns  la cererea lăsată  şi i s-a comunicat  faptul că i se ridică  măsurile de executare silită a sumelor datorate  debitorului de către terţi prin adresa nr.349334/27.11.2017.

Atât ea cât şi fraţii ei  nu consideră că  sunt datori  notarului M.E., chitanţele au fost înregistrate cu numele ei, fiecare frate achitând partea lui de sumă. Nici unul nu au nici o datorie, nu au fost 3 chitanţe, 3 facturi , doar câte una pe suma totală, pe numele unuia dintre fraţi.

Faţă de cele sus menţionate  învederează E.L.  că nu înţelege  de ce a primit atât ea  cât şi fraţii ei de la ANAF  adrese  cu aceste sume  şi  comunicarea instanţei, ea a având  probleme de sănătate,  serviciu  şi  nu vrea să se neliniştească şi să fie purtată pe  drumuri pentru datoriile altora.

A depus în copie  decizia de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor  datorate debitorului de către terţi  nr. 349334/27.11.2017  emisă de Serviciul Fiscal oraş Babadag, chitanţa nr. 144/08.11.2017 , factura nr. 1896/08.11.2017,  adresa de  înştiinţare privind înfiinţarea popriri  doar executare  nr. 349060/09.11.2017, certificat de moştenitor nr.188/08.11.2017 emis de Emil Mihalcea – notar public de pe urma  defunctei V.I..

 V.E., F.M., E.L. au depus întâmpinare la 7 decembrie 2017  solicitând CONTESTAŢIEI astfel cum a fost formulată şi precizată din considerentele invocate către contestatoare.

S-a solicitat  judecarea cauzei în lipsă - conform disp. art. 583 Noul Cod.pr.civ. şi  cheltuieli de judecată - conform disp. art. 453 Noul Cod. Pr.civ.

În expunerea de  motive s-a arătat că  au  apelat la serviciile BIROULUI INDIVIDUAL NOTARIAL " pentru dezbaterea moştenirii de pe urma mamei  lor  V.I., astfel că, au obţinut  certificatul de moştenitor 188/08.11.2017 fapt pentru care au achitat taxele notariale conform chitanţelor ataşate prezentei,respectiv suma de 749,7 lei prin factura nr.l896/08.11.2017 şi  suma 227 lei prin chitanţa nr.l44/08.11.2017.

 Aşadar, conform articolului 1 din  Legea  Notarilor Publici  şi a activităţii  notariale Nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea şi în niciun caz, nu creează rapoarte juridice  între BNP şi client, sens în care adresa de  înfiinţare a popririi asupra sumelor  datorate  debitorului de  către terţe persoane din dosarul de executare nr.19955229-Cl-4 , NR. 349060/09.11.2017 al ANAF Serviciul Fiscal Babadag, privind poprirea sumei de 11.304 lei este lovită de  nulitate absolută.

Totodată,  s-a mai arătat că au mai fost încălcate şi alte dispoziţii cu privire la păstrarea secretului profesional prevăzut în Legea Notarilor  Publici  şi a activităţii Notariale Nr. 36/1995, republicată.

Potrivit dispoziţiilor art. 69 - Notarul public şi personalul biroului notarial au obligaţia să păstreze secretul profesional cu privire la actele şi faptele despre care au luat cunoştinţă în cadrul activităţii lor, chiar şi după încetarea funcţiei, respectiv după încetarea raporturilor de muncă, cu excepţia cazurilor în care legea sau părţile interesate şi eliberează de această obligaţie.

Astfel că,  a fost învederat faptul că  lor,- moştenitori legali din certificatul de moştenitor cu nr. 188 / 08.11.2017 nu li s-a cerut acceptul de a fi controlate şi de a le face publice actele  lor  către  vreo entitate fiscală

Aşadar, ei terţii popriţi, au beneficiat de  serviciile BNP M.E.  uzând de dispoziţiile  art.2  care prevede că activitatea notarială se realizează de notarii publici prin acte notariale şi consultaţii juridice notariale, în condiţiile prezentei legi, cât şi de art. 3  alin.1 care stipulează că notarul public este învestii să îndeplinească un serviciu de interes public şi are statutul unei funcţii autonome din Legea nr. 36/1995 republicată.

 Nu au fost implicaţi în activităţile fiscale de funcţionare a B.N.P. M.E. şi nu au nicio datorie faţă de acesta, astfel că, au fost încălcate cu precădere dispoziţiile  art.236 alin. 5,9, art. 237 al. 1 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.

Pe cale de consecinţă, s-a solicitat admiterea  întâmpinării astfel cum a a fost formulată şi precizată .

S-a depus în copie  decizia de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor  datorate debitorului de către terţi  nr. 349334/27.11.2017  emisă de Serviciul Fiscal oraş Babadag, pentru  E.L. certificatul  de moştenitor nr. 188/08.11.2017, copii C.I.,  factura  fiscală  nr. 1896/08.11.2017, chitanţa nr. 144/08.11.2017, adresa ANAF nr. 349060/ 09.11.2017.

La 20 decembrie 2017, E.L.a depus la dosar  deciziile de  încetare a măsurilor  de executare silită  a sumelor datorate  debitorului de către terţi  emisă de  ANAF – Serviciul Fiscal  Orăşenesc  Babadag  pentru V.E.  şi F.M. cu precizarea că decizia sa de încetare este depusă  la dosar şi susţinând că din aceste documente reiese că nu au nici o datorie  faţă de notar Emil Mihalcea.

La 10 ianuarie 2018,  Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice Galaţi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea - Serviciul Orăşenesc Fiscal Babadag, cu sediul procesual ales in Municipiul Tulcea, str. Babadag, nr. 163 bis, jud. Tulcea, prin reprezentanţii săi legali,  a formulat  în temeiul art. 205-208 Cod Procedura Civila,  întâmpinare, prin care  a solicitat  respingerea contestaţiei la executare formulată de contestatoarea BNP M.E. , ca nefondată.

În expunerea de motive în fapt s-a  arătat că  pentru stingerea creanţelor fiscale scadente, Serviciul Orăşenesc Fiscal Babadag, a procedat la executarea silita a contestatorului B.N.P. M.E. CNP 1561115170379, iar prin contestaţia la executare formulată se solicită anularea popririi înfiinţate de A.N.A.F. Serviciul Fiscal Orăşenesc Babadag conform adresei nr. 348819/07.11.2017 şi anularea popririi conform adresei nr. 349060/09.11.2017 întocmite de A.N.A.F. -D.G.R.F.P. Galaţi - Serviciul Orăşenesc Fiscal Babadag.

S-a arătat că  procedura de executare silită a fost pornita pentru debitele scadente neplătite, conform dispoziţiilor art. 236 alin 5 din Legea nr. 207/2015 privind Codului de Procedura Fiscală republicat cu modificările şi completările ulterioare.

La data începerii măsurilor de executare silită  organul fiscal a procedat la identificarea terţilor care datorează sume de bani Cabinetului Individual Notar Public M.E., ce figurează cu debite restante datorate bugetului general consolidat în cuantum de 1.122.963 lei.

 In vederea recuperării debitelor au fost solicitate anexele 24, ce conţin date despre debitorii Cabinetului Individual Notar Public M.E., ţinând cont de prevederile art. 58 coroborate cu art.67 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017.

Urmare depunerii solicitărilor de eliberare a certificatelor de atestare fiscală necesare finalizării procedurii succesorale respectiv emiterii certificatelor de moştenitori, însoţite de anexele 24 şi certificatele emise de Camera Notarilor Publici - Arhiva Notarială Babadag, organul fiscal a procedat la identificarea terţilor şi executarea silită prin poprire a acestora în condiţiile art. 233 alin. 3 lit. a si art. 236 alin. 1 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare .

Popririle au fost înfiinţate asupra sumelor de bani prezente sau viitoare datorate de toţi prezumtivii moştenitori regăsiţi în anexele nr. 24 înaintate de Cabinetul Individual Notar Public M.E..

Adresele de înfiinţare a terţilor popriţi pentru prezumtivii moştenitori, au fost emise în conformitate cu prevederile art. 233 alin. 3 lit. a şi art. 236 alin. 1 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ce prevede: "sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terţe persoane sau pe care aceştia le vor datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente."

S-a făcut cunoscut că la data prezentei contestatorul M.E. figurează cu obligaţii restante datorate bugetului general consolidat în suma totala de 1.130.466  lei, din care CUI  533.908 lei şi CNP 596.558 lei.

Pentru recuperarea debitelor neachitate la scadenţă, organul de executare a procedat la identificarea bunurilor mobile şi imobile aparţinând debitorului B.N.P. M.E., în vederea aplicării măsurilor de executare silită în condiţiile Codului de Procedură Fiscală.

Urmare verificărilor efectuate s-a constatat că debitorul nu figurează cu conturi declarate la bani şi nici cu bunuri mobile sau imobile deţinute, organul fiscal aflându-se în imposibilitate de a înfiinţa popriri asupra conturilor bancare respectiv de a aplica sechestru asupra bunurilor deţinute, masuri necesare recuperării datoriilor restante înregistrate de contribuabil.

Pe cale de consecinţă,  s-a solicitat  respingerea contestaţiei la executare silită şi menţinerea formelor de executare silită ca fiind temeinice şi legale.

In drept, au fost invocate dispoziţiile art. 205 din Codul de Procedură Civilă, coroborat cu Legea nr. 207/2015 privind Codului de Procedură Fiscală republicat cu modificările si completările ulterioare.

S –a  solicitat în conformitate cu dispoziţiile art. 223 alin. 3 din C.proc.civ judecarea cauzei chiar şi în lipsă.

În probaţiune as-au depus la dosar  copii de pe următoarele înscrisuri:  adresele de ridicare a măsurilor de executare silită emise pentru V.E., F.M., E.L., G.E., G.G., C.Ş., T.C., B.V., B.A., M.Ş., M.I., corespondenţa cu D.V., C.G. - mandatar M.A., B.A., M.Ş., fişa sintetică totala la 13.12.2017  CUI 19955220 (total sume = 533908 lei), extras sursă disponibil din sume încasate din înfiinţarea popririi (bancă /terţ) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor - cod 9905, situaţia analitica debite/plăti/solduri la 13.12.2017 - CNP ……..( total sume  - 596.558) .

 La solicitarea  instanţei  la 12 aprilie 2018,  Serviciul Fiscal Orăşenesc Babadag  a  comunicai următoarele :

Conform art.236 alin.1 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare ..."sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti in lei şi în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terţe persoane sau pe care aceştia le vor datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente...."

Popririle au fost înfiinţate asupra sumelor de bani prezente sau viitoare datorate de toţi prezumtivii moştenitori regăsiţi in anexele nr.24 înaintate de Cabinetul Individual Notar Public M.E.

Urmare adreselor de înfiinţare a terţilor popriţi comunicate persoanelor fizice regăsite în anexa 24 ca prezumtivi moştenitori, aceştia au făcut dovada organului de executare că a fost finalizată procedura succesorală înainte de primirea adresei de înfiinţare a terţului poprit sau au efectuat plata în contul de disponibil din popriri, drept pentru care au fost emise 12 decizii de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor datorate debitorului de către terţi punctual pentru fiecare persoana fizică : V.E., F.M., E.L.. G.E., G.G., C.Ş., T.C., B.V., B.A., M.Ş., M.A., M.I. ( eronat comunicat notarului public ca şi Mariana Mocanu).

Referitor la persoanele fizice pentru care organul fiscal nu a procedat la emiterea deciziilor de ridicare a masurilor de executare silită a sumelor datorate debitorului de către terţi  au fost  făcute  următoarele menţiuni:

- urmare depunerii de înscrisuri de către dna D.V. au fost solicitate informaţii suplimentare în vederea clarificări situaţiei respectiv, prezentarea în copie a certificatului de moştenitor emis de notarul public la finalizarea procedurii succesorale ( terţi popriţi : D.V., D.D., D.G., D.A., P.F.).

 Până la data prezentei dna D.V. nu a prezentat organului de executare documentele solicitate .

-nu au fost primite solicitări din partea unui număr de 11 persoane fizice pentru care au fost emise adrese de înfiinţare a terţilor popriţi pentru ridicarea masurilor executare silită având ca justificare finalizarea procedurii succesorale(achitarea tuturor obligaţiilor datorate notarului public) anterior emiterii adreselor de înfiinţare a terţilor popriţi (exemplu: L.I., R.D., R.T., I.M., I.S., I.N., I.I., S.I., T.G., S.P., S.G.).

Au fost  transmise  în copie, următoarele acte administrativ-fiscale: 12(doisprezece) adrese de înfiinţare a terţilor popriţi / adrese de ridicare a măsurilor de executare silită emise pentru V.E., F.M., E.L., G.E., G.G., C.Ş., T.C., B.V., B.A., M.Ş., M.A., M.I. ,16(saisprezece) adrese de înfiintare a terţilor popriţi emise pentru D.V.(inclusiv adresa nr.349145/28.11.2017), D.D., D.G., D.A., P.F., L.I., R.D., R.T., I.M., I.S., I.N., I.I., S.I., T.G., S.P., S.G..

La termenul de judecată din 15 mai 2018  apărătorul contestatorului, a  susţinut  că  această contestaţie este pentru persoana fizică, însă nu şi titlul executoriu  şi  trebuia ca şi biroul notarial prin reprezentant să aibă un punct de vedere .

S-a mai  învederat  că  adresele ANAF au fost  emise faţă de debitori ai BNP Emil Mihalcea iar teoretic persoana fizică  nu poate introduce o contestaţie la titlul executoriu, învederând că îşi menţine ce a susţinut în cererea introductivă, dacă  este necesar ca şi biroul notarial să formuleze un punct de vedere , va depune la dosar 

Instanţa, faţă de  susţinerea calităţii procesuale a persoanei fizice şi nu a Biroului Notarial, apreciază faţă de înscrisurile depuse la dosar de  ANAF şi  a naturii obiectului  ce se execută, în  dosarul de executare în care au fost înfiinţate adrese de poprire, respectiv restanţe TVA, că BNP Emil Mihalcea are calitate procesuală  a  dispus introducerea în cauză  a acestuia din urmă, şi introducerea în citativ în calitate de contestator alături de persoana fizică.

La acelaşi termen de judecată apărătorul  contestatorului faţă de stabilirea calităţii procesuale a BNP Emil Mihalcea,  a solicitat  ca instanţa să se pronunţe  să fie introdus în cauză şi notarul instrumentator al BNP  ca notar.

Instanţa a respins cererea de introducere în cauză şi a notarului instrumentator, acesta neavând calitate procesuală în prezenta cauză, contestaţia privind pe persoana  fizică şi biroul notarial, acestea fiind singurele persoane care au calitate procesuală.

Prin adresa nr. 340248/24.05.2018, ANAF- Serviciul Fiscal Orăşenesc Babadag  a făcut cunoscut instanţei că urmare adreselor de înfiinţare a terţilor popriţi comunicate persoanelor fizice regăsite în anexa 24 ca prezumtivi moştenitori, aceştia au făcut dovada organului de executare că a fost finalizată procedura succesorală înainte de primirea adresei de înfiinţare a terţului poprit drept pentru care au fost sistate un număr de 6 decizii de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor datorate debitorului de către terţi punctual pentru fiecare persoana fizică:T.C., B.V., B.A., M.Ş., M.A. şi S.G., au fost solicitate informaţii suplimentare în vederea clarificării situaţiei, respectiv prezentarea în copie a certificatului de moştenitor emis de notarul public la finalizarea procedurii succesorale (popriri in derulare : D.V., D.D., D.G., D.A., P.F.).Pănă la data prezentei dna D.V. nu a prezentat organului de executare documentele solicitate  şi nu au fost emise decizii de ridicare a măsurilor de executare silită pentru: L.I., R.D., R.T., I.M., I.S., I.N., I.I., S.I., T.G., S.P., întrucât aceştia nu au prezentat organului fiscal dovada achitării în totalitate a obligaţiilor datorate debitorului.

 Analizând actele şi lucrările dosarului  instanţa constată următoarele;

Cabinetul Individual Notarial M.E. datora mai multe sume de bani provenite din impozite datorate către Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală (ANAF), aşa cum rezultă din înscrisurile depuse la filele 8 şi 10 primul volum. Ca urmare, ANAF a procedat la verificarea Anexei 24, a identificării moştenitorilor şi a transmiterii adreselor de înfiinţare a popririi către aceşti terţi popriţi persoane fizice regăsite în anexa 24 ca prezumtivi moştenitori.

O parte dintre aceştia au făcut dovada organului de executare că a fost finalizată procedura succesorală înainte de primirea adresei de înfiinţare a terţului poprit sau au efectuat plata în contul de disponibil din popriri, drept pentru care au fost emise 12 decizii de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor datorate debitorului de către terţi punctual pentru fiecare persoana fizică: V.E., F.M., E.L.. G.E., G.G., C.Ş., T.C., B.V., B.A., M.Ş., M.A., M.I. ( eronat comunicat notarului public ca şi Mariana Mocanu).

Pentru ceilalţi terţi popriţi nu au fost depuse dovezi în sensul achitării sumelor datorate către debitor la momentul primirii adreselor de înfiinţare a popririi.

Primordial, în ceea ce priveşte persoana ce are calitatea procesuală de a formula prezenta contestaţie, instanţa apreciază că aceasta aparţine Cabinetului Notarial M.E. şi nu persoanei fizice M.E. întrucât creanţele sunt ale cabinetului, titlul executoriu este emis pentru cabinetul notarial, iar natura obligaţiei ( TVA) este de asemenea o obligaţie specifică unei persoane juridice.

De asemenea şi în adresele de înfiinţare a popririi transmise terţilor popriţi se menţionează faptul că vor fi reţinute şi virate sumele de bani pe care terţii popriţi le-ar datora debitorului Cabinet Individual Notar Public M.E. şi nu persoanei fizice M.E..

Faţă de toate aceste aspecte instanţa va constata că doar Cabinetul Notarial M.E. are calitate procesuală în promovarea prezentei contestaţii, nu şi persoana fizică M.E..

Potrivit art. 783 alin. 2 Cod procedură civilă, terţul poprit va avea interdicţia de a plăti către debitor, sumele de bani pe care le datorează acestuia la momentul înfiinţării popririi, ori pe care le va datora în viitor acestuia, până la concurenţa sumei pe care debitorul o datorează creditorului.

Aceste prevederi sunt în concordanţă şi cu cele ale art. 236 alin 5 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală

Analizând aceste aspecte, instanţa apreciază că organul de executare, în speţă şi creditorul, a procedat conform regulilor de procedură la momentul în care a emis adresele de înfiinţare a popririi, încercând realizarea propriei creanţe prin mijloace permise de lege.

Astfel, chiar dacă în acest moment nu ar exista creanţe datorate de către terţii popriţi către debitor, nimic nu împiedică creditorul să îşi ia măsurile necesare pentru realizarea creanţelor pe care le are.

Mai mult, creditoarea a dat dovadă de bună credinţă şi a dispus ridicarea popririi pentru toţi acei terţi popriţi care au făcut dovada achitării debitelor datorate către debitor.

În ceea ce priveşte situaţia terţilor popriţi D.V., D.D., D.G., D.A., aceştia nu au făcut dovada achitării sumelor nici în faţa organului de executare la cererea acestuia şi nici în faţa instanţei de judecată, astfel încât pentru aceşti terţi popriţi este justificată în continuare menţinerea popririi.

De asemenea, şi în privinţa celorlalţi terţi popriţi, respectiv P.F.,  L.I.,  R.D., R.T., I.M., I.S., I.N., I.I., S.I.,T.G. şi S.P. măsura menţinerii popririi apare ca fiind întemeiată câtă vreme nici aceştia nu au dovedit achitarea debitului şi stingerea raporturilor juridice cu contestatorul.

Nu în ultimul rând, instanţa reţine că menţinerea unei popriri asupra sumelor de bani pe care terţii popriţi persoane fizice le-ar datora contestatorului debitor nu aduce nicio vătămare, nici acestora şi nici debitorului, în măsura în care aceştia nu datorează nicio sumă de bani, poprirea nu are nici un efect asupra lor.

Prin încheierea  camerei de consiliu din  12 septembrie 2018  în baza art.442 cod pr.civilă, s-a  dispus  înlăturarea omisiunii vădite  strecurată  în  minuta sentinţei civile nr. 349/10 iulie 2018  pronunţată în dosarul nr.  1642/179/2017 în  sensul că vor fi adăugaţi  la  alin.2 al minutei şi terţii  popriţi  V.E., F.M., E.L., G.E., G.G., C.Ş. şi  M.M. (comunicată  eronat notarului public în fapt fiind vorba de M.I.) faţă de care  ANAF-DGRFP Galaţi- AJFP Tulcea-Serviciul Fiscal Orăşenesc Babadag a emis decizii de ridicare  a măsurilor de executare silită  a sumelor datorate  debitorului.

Pentru considerentele expuse, instanţa va respinge cererea având ca obiect contestaţie la executare formulată de M.E.  în contradictoriu cu A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Galaţi– A.N.A.F. Tulcea– Serviciul Fiscal  Oraş Babadag ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesual activă.

 Va respinge cererea formulată de B.I.N. M.E. în contradictoriu cu A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Galaţi– A.N.A.F. Tulcea– Serviciul Fiscal  Oraş Babadag  privind anularea adreselor de înfiinţare a popririi în ceea ce priveşte terţii popriţi T.C.,  B.V.,  B.A., M.Ş., M.A., S.G., V.E., F.M., E.L., G.E., ,G.G., C.Ş. şi M.M.(  comunicată eronat notarului public). cu sediu în oraşul Babadag, strada Mihai Viteazu, nr. 9, judeţul Tulcea, ca rămasă fără obiect.

Va respinge cererea formulată de B.I.N. M.E. , în contradictoriu cu A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Galaţi– A.N.A.F. Tulcea– Serviciul Fiscal  Oraş Babadag, privind anularea adreselor de înfiinţare a popririi în ceea ce priveşte terţii popriţi D.V., D.D., D.G., D.A.,  P.F.,  L.I.,  R.D., R.T., I.M., I.S., I.N., I.I., S.I.,T.G. şi S.P.  ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge cererea având ca obiect contestaţie la executare formulată de M.E. în contradictoriu cu AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRAŢIE FISCALĂ- DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI – ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TULCEA – SERVICIUL FISCAL ORAŞ BABADAG cu sediul  procesual ales în municipiul Tulcea,  str.Babadag, nr.163 bis, judeţ Tulcea  ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesual activă.

Respinge cererea formulată de BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL M.E.,  cu sediul în  oraşul Babadag, str.Republicii, nr.83, judeţ Tulcea cod fiscal RO 19955220  în contradictoriu cu AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRAŢIE FISCALĂ- DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI – ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TULCEA – SERVICIUL FISCAL ORAŞ BABADAG, cu sediul  procesual ales în municipiul Tulcea,  str.Babadag, nr,.163 bis, judeţ Tulcea privind anularea adreselor de înfiinţare a popririi în ceea ce priveşte terţii popriţi T.C., B.V., B.A., M.Ş., M.A., S.G., V.E., F.M., E.L., G.E., G.G., C.Ş. şi M.M.(  comunicată eronat notarului public), cu sediu în…,  ca rămasă fără obiect.

 Respinge cererea formulată de BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL M.E., în contradictoriu cu AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRAŢIE FISCALĂ- DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI – ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TULCEA – SERVICIUL FISCAL ORAŞ BABADAG, privind anularea adreselor de înfiinţare a popririi în ceea ce priveşte terţii popriţi D.V., D.D., D.G., D.A., P.F., L.I., R.D., R.T., I.M., I.S.,  I.N., I.I., S.I., T.G. şi S.P. domiciliat……,  ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea se va depune la Judecătoria Babadag.

Pronunţată prin punerea la dispoziţie a soluţiei prin intermediul grefei instanţei, azi, 10.07.2018.