Liberare condiţionată

Sentinţă penală 776 din 18.05.2018


SENTINŢA PENALĂ  Nr. 776

Şedinţa publică de la 18.05.2018

INSTANŢA

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 02.05.2018 şi înregistrată sub nr…………. petentul …………, CNP ………., fiul lui ……… şi ……….., născut la ………. a contestat propunerea de amânare a comisiei de liberare condiţionată.

La dosar au fost depuse procesul verbal nr.189/25.04.2018 şi caracterizarea petentului emise de Penitenciarul Tulcea.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa penală nr………….. a Tribunalului Constanţa petentul a fost condamnat la 10 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, prevăzută de art. 211 Cod penal anterior.

Potrivit dispoziţiilor art. 59 alin. 1 din C.pen. anterior: „ După ce a executat cel puţin două treimi din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani sau cel puţin trei pătrimi în cazul închisorii mai mari de 10 ani, condamnatul care este stăruitor în muncă, disciplinat şi dă dovezi temeinice de îndreptare, ţinându-se seama şi de antecedentele sale penale, poate fi liberat condiţionat înainte de executarea în întregime a pedepsei.”

În legătură cu ultima condiţie, instanţa trebuie să ţină seama şi de antecedentele penale ale condamnatului – întrucât funcţie de acestea poate să aprecieze, în ansamblu dovezile temeinice de îndreptare.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 06.11.2010, urmând ca aceasta să expire la data de 11.11.2019, respectiv 3653 zile.

Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, condamnatul trebuie să execute  3/4 din pedeapsă, respectiv 2435 zile.

De la data de 06.11.2010 până la 25.04.2018 condamnatul  a executat 2728 zile, arest preventiv/Legea nr. 169/2017 - 396 zile, la care se adaugă ca executate ca urmare a muncii prestate 120 zile, totalizând 3244 zile. 

Prin urmare, se constată că prima cerinţă prevăzută de art.59 C.pen. anterior, respectiv cea referitoare la fracţia de pedeapsă, este îndeplinită.

Pe perioada executării pedepsei a fost sancţionat disciplinar de 24 ori : abateri disciplinare uşoare(6) şi abateri disciplinare foarte grave (18) şi a fost recompensat de 5 ori cu ridicarea unor măsuri disciplinare aplicate anterior.

A fost folosit la muncă, iar la momentul analizării execută pedeapsa în regim de maximă siguranţă.

La data de 20.04.2017 petentul a fost analizat pentru prima oară de comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, şi amânat până la 20.04.2018, termen menţinut prin sentinţa penală nr…………. a Judecătoriei Gherla.

La data 09.04.2017 ca urmare a aplicării Legii nr. 169/2017 petentul a fost analizat pentru a doua oară în comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, şi menţinut termenul de amânare acordat anterior respectiv 20.04.2018, termen menţinut prin sentinţa penală nr…………. a Judecătoriei Tulcea.

Anterior faptei a cărei pedeapsă o execută în prezent, petentul a mai fost condamnat după cum urmează:

- 6 luni cu suspendarea executării pedepsei pentru art.208, 209 Cod penal aplicată prin s.p……… a Judecătoriei Constanţa;

- 2 luni pentru art.180 Cod penal; revocă pedeapsa de 6 luni  aplicată prin s.p………….. a Judecătoriei Constanţa şi execută în final 8 luni aplicată prin s.p.75/2008 a Judecătoriei Hârşova, arestat la 05.01.2009, liberat la termen la 04.09.2009.

Această antecedenţă infracţională nu poate decât să atragă concluzia predispoziţiei condamnatului faţă de infracţiunile contra patrimoniului, precum şi creşterea periculozităţii sale  faţă de societate.

Mai mult decât atât, se constată că anterior faptei a cărei pedeapsă o execută, deţinutul a mai fost gratificat cu încrederea instanţei, respectiv a fost condamnat cu suspendarea executării pedepsei.

Având în vedere prevederile art. 59 C.penal liberarea condiţionată se acordă atunci când se consideră că scopul pedepsei a fost atins înainte de durata prevăzută în hotărârea de condamnare, fapt ce se stabileşte, în mod deosebit pe comportarea condamnatului în timpul executării pedepsei şi pe baza antecedentelor penale.

Pentru a putea fi liberat condiţionat înainte de executarea în întregime a pedepsei condamnatul trebuie să fie stăruitor în muncă, disciplinat, să dea dovezi temeinice de îndreptare, ţinându-se seama şi de antecedentele sale penale.

Pornind de la natura instituţiei liberării condiţionate, instanţa reţine că aceasta creează exclusiv o vocaţie şi nu un drept al persoanei private de libertate de a fi liberată din penitenciar înainte de executarea integrală a pedepsei.

Dacă în ceea ce priveşte fracţia de pedeapsă ce trebuie executată, petentul îndeplineşte cerinţele legii, se observă că nu sunt îndeplinite condiţiile referitoare la atingerea scopului pedepsei, atât timp cât petentul nu a dat dovezi temeinice de îndreptare.

Săvârşirea de către petent a celor 24 abateri disciplinare uşoare şi foarte grave (5 sancţiuni fiind ridicate) consemnate prin caracterizarea efectuată de Penitenciarul Tulcea, denotă că petentul nu este disciplinat şi prin urmare nu a dat dovezi temeinice de îndreptare, în sensul prevederilor art.59 alin.1 Cod pen.

În aceste condiţii, instanţa apreciază că persoana condamnată nu a dat dovezi temeinice de îndreptate care să conducă la concluzia că este pregătit pentru reintegrarea socială. Comportamentul pe timpul detenţiei nu reprezintă o garanţie a reeducării condamnatului, acesta trebuind să dea dovezi temeinice de îndreptare în ansamblu, şi nu numai la locul de detenţie.

Se consideră că pedeapsa privativă de libertate aplicată acestuia nu şi-a atins scopul înainte de expirarea ei, astfel că timpul efectiv executat se apreciază că nu este suficient reeducării sale şi prevenirii comiterii de alte infracţiuni, de îndată ce acesta s-ar afla în libertate, având în vedere perioada efectiv executată raportat la fapta comisă.

În lumina  acestor considerente, având în vedere fapta pentru care a fost condamnat, de atitudinea petentului pe perioada executării pedepsei, de perioada de închisoare rămasă de executat şi având în vedere că, aşa cum s-a menţionat şi anterior, liberarea condiţionată nu reprezintă un drept recunoscut condamnatului de a nu executa pedeapsa până la termen, ci un instrument juridic prin care instanţa de judecată constată că nu mai este necesară continuarea executării pedepsei în regim de detenţie până la împlinirea integrală a duratei stabilite prin condamnare, instanţa apreciază că persoana privată de libertate nu a executat o perioadă suficientă pentru reeducarea sa şi pentru înţelegerea pe deplin a necesităţii respectării valorilor sociale ocrotite de lege, impunându-se o perioadă de detenţie suplimentară faţă de nivelul fracţiei de pedeapsă stabilită în mod obligatoriu de lege.

Cum liberarea condiţionata este o facultate şi nu o obligaţie a completului de judecată investit cu soluţionarea cererii, beneficiul acestei instituţii nefiind un drept, ci o vocaţie a condamnatului, având în vedere şi argumentele expuse anterior, instanţa va respinge cererea de liberare condiţionată şi va fixa termen pentru reiterare după data de 24.04.2019.

În temeiul art. 275 alin. (2) Cod proc.pen. va obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare în sumă de 350 lei.

Onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 130 lei se va vira din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Tulcea pentru avocat ………

Domenii speta