Drept procesual civil. Cerere de intervenţie în interes propriu

Decizie 1064 din 15.12.2017


Cerere de intervenţie în interes propriu

- art. 61 alin. 1 şi 2 Cod de procedură civilă

Câtă vreme intervenienţii au pretins un drept propriu şi nu cel dedus judecăţii, nefiind astfel un drept care să fie strâns legat de acesta în sensul art. 61 alin 2 Cod de procedură civilă, cererea acestora era una inadmisibilă.

Curtea de Apel Oradea – Secţia I-a civilă

Decizia nr. 1064 din 15 decembrie 2017

Prin încheierea de şedinţă din 22.11.2017, Tribunalul (...) a respins ca inadmisibilă cererea de intervenţie principală formulată de intervenientele în interes propriu (...) (...), cu domiciliul în (...), (…), jud. (...), (...), cu domiciliul în (...), (…) şi (...), cu domiciliul în (...), (…), jud. (...).

Pentru a acorda posibilitatea intervenientelor de a exercita calea de atac, s-a acordat un nou termen de judecată pentru data de 31.01.2017, sala 10, ora 09,00, pentru când se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă.

S-a dispus comunicarea unui exemplar din sentinţa civilă şi raportul de expertiză depuse la prezentul termen de judecată cu societatea pârâtă.

S-a pus în vedere reprezentantului reclamantei să depună exemplar din raportul de expertiză în vederea comunicării.

Instanţa a prorogat a se pronunţa cu privire la proba testimonială solicitată de reclamantă până după exprimarea unei poziţii faţă de raportul de expertiză depus de către pârâtă.

Pentru a pronunţa această încheiere, instanţa de apel a avut în vedere faptul că nu sunt întrunite condiţiile art. 61 alin. 2 Cod procedură civilă, că drepturile pretinse de intervenientele în interes propriu sunt altele decât cele solicitate de reclamantă prin cererea de chemare în judecată, neputându-se considera că există o strânsă legătură între acestea.

Împotriva acestei încheieri, în termen legal, scutit de la plata taxelor de timbru, au declarat apel intervenientele (...) (...), (...) şi (...), solicitând admiterea acestuia, admiterea cererii de intervenţie în interes propriu şi trimiterea cauzei spre rejudecare comună la Tribunalul (...).

Prin motivele de apel s-a invocat că se bazează pe prevederile art. 61 Cod de procedură civilă, pretind un drept strâns legat de dreptul pretins de reclamanta principală (...), colega lor de muncă. Există identitate de drepturi pretinse, o strânsă legătură suficientă pentru a justifica rezolvarea împreună a acestor cereri.

Atât reclamanta cât şi ele solicită a se constata că au lucrat în grupa a II-a de muncă în procent de 100% şi solicită eliberarea adeverinţelor care să ateste faptul că au lucrat în grupa a II-a de muncă pe perioade foarte apropiate, solicită obligarea unităţii intimate la plata CAS, ceea ce este un alt element de legătură între cele două acţiuni.

S-au invocat în drept art. 64, 83, 84, 148-151 Cod de procedură civilă.

Intimata SC (...) SA (...), prin întâmpinarea depusă la dosar a solicitat respingerea apelului, corect s-a respins ca inadmisibilă cererea de intervenţie principală câtă vreme nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 60 aliniat 2 Cod procedură civilă, intervenientele nu cer pentru ele dreptul dedus judecăţii ci drepturi proprii, faptul că au fost şi ele salariatele sale nu constituie o legătură de natură a justifica soluţionarea cererilor împreună.

Examinând încheierea apelată, prin prisma motivelor de apel cât şi din oficiu, Curtea a reţinut următoarele:

Intimata reclamantă (...), prin acţiunea formulată a solicitat a se constata că a lucrat în grupa II-a de muncă în procent de 100%, a fi obligată unitatea angajatoare să-i elibereze o adeverinţă care să certifice încadrarea şi vechimea sa în grupa a II-a de muncă, potrivit înscrierilor din carnetul de muncă, pentru perioada 1966-1996, obligarea intimatei SC (...) SA (...) la plata CAS pentru această perioadă.

La data de 13.09.2017, apelantele au formulat o cerere de intervenţie în interes propriu prin care au solicitat a se constata că au lucrat în cadrul SC (...) (...) în grupa a II-a de muncă, în procent de 100% , respectiv (...) (...) în perioada 08.10.1975 - 01.09.2007, (...) în perioada 08.12.1966 - 09.07.1970, 05.03.1972 - 12.06.1974, 01.02.1976 - 01.12.2003, (...) în perioada 16.10.1968 - 01.10.2000, obligarea societăţii la plata CAS pentru aceste perioade.

Potrivit art. 61 aliniat 1 Cod de procedură civilă, oricine are interes poate interveni într-un proces care se judecă între părţile originale, iar, conform aliniatului 2, intervenţia este principală, când intervenientul pretinde pentru sine, în tot sau în parte, dreptul dedus judecăţii sau un drept strâns legat de acesta. Intervenţia, potrivit aliniatului 3, este una accesorie, când sprijină numai apărarea uneia dintre părţi.

Raportat la obiectul cererii de intervenţie susmenţionate, Curtea a apreciat că apelantele interveniente au pretins un drept propriu nu cel dedus judecăţii urmare a cererii formulate de intimata reclamantă, nefiind vorba nici de un drept care să fie strâns legat de acesta în sensul art. 61 aliniat 2 Cod de procedură civilă. Faptul că se solicită eliberarea unei adeverinţe de genul celei solicitate şi de către intimata reclamantă, obligarea la plata CAS a fostei unităţi angajatoare, că perioadele pentru care se solicită sunt aproximativ  situate în acelaşi interval ca şi cel indicat de aceasta, nu este de natură a înlătura cele corect reţinute de instanţa de fond.

Faţă de considerentele expuse, în baza art. 480 aliniat 1 Cod de procedură civilă, Curtea a respins ca nefondat apelul şi a păstrat în întregime încheierea apelată, ca fiind legală şi temeinică.

Întrucât intimata nu a solicitat a-i fi acordate cheltuieli de judecată, nu s-a impus aplicarea prevederilor cuprinse în art. 451, 452, 453 Cod de procedură civilă.