Constatare nulitate absolută Titlu de propr.

Sentinţă civilă 233 din 11.05.2018


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 24.08.2017 sub nr.1209/179/2017, reclamantele A.C. şi N.P.au solicitat în contradictoriu cu pârâtele Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Tulcea şi Comisia Comunală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Slava Cercheză, judeţul Tulcea, constatarea nulitătii absolute parţiale a titlului de proprietate nr. 47273/16.02.1995 emis de Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Tulcea cu privire la suprafaţa de 2.200 mp teren situat în intravilanul comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea, având ca vecini la N- str. Nucilor, la E- C.T., la S- M.F., la V- S.S.şi emiterea unui nou titlu de proprietate pentru suprafaţa de 2.558 mp teren situat în intravilanul comunei Slava Cercheză, în sola (tarla) 12, parcela 664 suprafaţa de 596 mp CC, sola (tarla) 12, parcela 665 suprafaţa de 158 mp arabil, sola (tarla) 12, parcela 666 suprafaţa de 617 mp teren vie, sola (tarla) 12, parcela 674 suprafaţa de 873 mp teren arabil si sola (tarla) 12, parcela 674/1 suprafaţa de 314 mp teren vie, având ca vecini la N- str. Nucilor, la E- . la S- drum M. F. si la V- S.S..

În motivarea cererii, reclamantele au arătat că terenul sus menţionat reprezintă curtea şi grădina aferentă casei de locuit şi a constituit obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pentru defunctul N.L.şi soţia acestuia, reclamanta N.P., context în care s-a emis titlul de proprietate nr. 47273/15 februarie 1995.

La data de 08 aprilie 2008 a decedat N.L.şi conform certificatului de moştenitor nr. 109/22 august 2011 emis de către BNP Dorina Sfircea din Babadag, judeţul Tulcea, moştenitorii acestuia sunt reclamantele fiică şi soţie supravieţuitoare şi I.M., fiică.

Prin convenţia de partaj voluntar fără sultă autentificată sub nr. 1642/22 august 2011 la BNP Dorina Sfircea din Babadag, judeţul Tulcea au partajat cele două imobile aflate în masa succesorală, reclamantele dobândind imobilul ce face obiectul prezentei acţiunii, iar cealaltă moştenitoare, I.M. primind un alt imobil.

Reclamantele au susţinut că au constatat că titlul de proprietate ce face obiectul prezentei acţiuni a fost emis cu o eroare în ceea ce priveşte întinderea şi amplasamentul suprafeţei reale de teren ce a fost deţinută şi folosită din totdeauna de către acestea. Au depistat acest lucru mai târziu cu ocazia efectuării unor măsurători cu o persoană autorizată, respectiv expert cadastrist care a constatat că suprafaţa reală de teren este de 2558 mp. Multe din  titlurile de proprietate se emiteau fără efectuarea unei măsurători în teren, procedându-se la menţionarea în titlu a unei suprafeţe care rezulta din registrul agricol, acte vechi de proprietate, registre cadastrale, uneori chiar la declaraţia proprietarului, astfel, amplasamentul real şi întinderea reală sunt cele menţionate în petitul acţiunii şi în planul de amplasament a corpurilor de proprietate întocmite de către expertul cadastrist.

Iniţial au încercat o procedură administrativă pentru rectificarea titlului de proprietate dar pârâta le-a îndrumat către instanţă cu menţiunea că modificarea titlului de proprietate cu privire la întinderea suprafeţei este atributul exclusiv al instanţei de judecată conform art.58 din Legea nr.18/1991.

Titlul de proprietate nu este în concordanţă cu situaţia reală de fapt în sensul că suprafaţa real şi amplasamentul sunt menţionate în mod eronat, prin urmare titlul de proprietate atacat a fost emis eronat şi a devenit necesară introducerea prezentei acţiuni în nulitate, solicitând a se dispune ca noul titlu să cuprindă întreaga suprafaţă reală de 2558 mp teren cu amplasamentul şi vecinătăţile menţionate în petitul acţiunii, nu este un teren revendicat de alte persoane şi este folosit dintotdeauna de către acestea.

Reclamantele au precizat că titlul de proprietate atacat a fost emis cu încălcarea legii, potrivit Legii nr. 169/1997 sunt lovite de nulitate absolută actele emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, acelaşi act normativ prevede că „nulitatea poate fi invocată de primar, prefect, procuror şi alte persoane care justifică un interes legitim”.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 58 din Legea nr. 18/1991, Legea nr. 169/1997, art. 8 din Legea nr. 247/2005 care modifică art. 27 din Legea nr. 18/1991, iar ca probe în dovedirea acţiunii s-a solicitat proba cu înscrisuri, expertiză topografică şi proba testimonială dacă va fi cazul.

Reclamantele au anexat cererii următoarele înscrisuri: acte de stare civilă, titlul de proprietate nr. 47273/15 februarie 1995, certificat fiscal, certificat emis de OCPI Tulcea, adeverinţa nr.128/10.08.2017 emisă de Primăria Slava cercheză, certificat de moştenitor, convenţie de partaj succesoral, plan de amplasament.

Cererea este scutită de plata taxei judiciare de timbru, conform art. 42 din Legea nr. 1/2000.

La solicitarea instanţei, Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Tulcea a comunicat documentaţia care a stat la baza emiterii titlului de proprietate nr.47273/15.02.1995, iar Primăria Slava Cercheză a înaintat procesul verbal de punere în posesie privind titlul de proprietate nr.47273/16.02.1995.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, la data de 15 decembrie 1995, pârâta Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Tulcea a emis titlul de proprietate nr. 47273 prin care s-a reconstituit în favoarea reclamantei N.P.şi a defunctului N.L.(decedat la data de 8 aprilie 2008, conform certificatului de moştenitor depus la filele 11-12 în dosarul cauzei) dreptul de proprietate asupra unei suprafeţe de 2200 metri pătraţi teren situat în intravilanul satului Slava Cercheză, comuna Slava Cercheză, judeţul Tulcea.

În drept, nulitatea absolută a titlurilor de proprietate este reglementată prin art. III din Legea nr. 169/1997, acesta cuprinzând o enumerare exemplificativă a actelor lovite de nulitate absolută, emise cu încălcarea legilor fondului funciar precum şi a cazurilor când aceasta intervine.

Prin cererea formulată, reclamanta consideră că motivul de nulitate constă în identificarea eronată a terenului intravilan adus de autorul lor în cooperativa agricolă, acesta având, în realitate, o suprafaţă mai mare. Motivul invocat nu se regăseşte printre cele enumerate expres de articolul menţionat anterior, astfel încât instanţa urmează a verifica dacă la momentul emiterii titlului de proprietate a fost încălcată o dispoziţie legală, de fond sau de formă, referitoare la acest act juridic.

Sub acest aspect, instanţa constată că potrivit art. 11 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, în forma în vigoare la data emiterii titlului de proprietate, suprafaţa adusă în cooperativa agricolă de producţie este cea care rezultă din: actele de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă, evidenţele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaraţii de martori.

Rezultă aşadar că stabilirea întinderii suprafeţei supusă reconstituirii nu se realizează prin măsurarea, în teren, a suprafeţei deţinute de persoanele îndreptăţite ori moştenitorii acestora, ci reiese, în principal, din înscrisurile în care se regăsesc menţiuni despre terenurile aduse de fiecare persoană în cooperativă, iar în subsidiar, în lipsa înscrisurilor, prin orice alt mijloc de probă.

O primă concluzie care se desprinde din articolul citat şi interpretat anterior este aceea că nu constituie un caz de nulitate a titlului de proprietate faptul că acesta vizează o suprafaţă mai mică decât cea stăpânită în fapt, întrucât în mod corect Comisia locală a procedat la stabilirea întinderii dreptului ce i se cuvine reclamantei prin raportare la registrele agricole, iar nu la suprafaţa stăpânită în fapt, la momentul emiterii titlului, de aceasta.

Astfel cum rezultă din Anexa 2b prin care propunerea comisiei comunale a fost validată, s-a stabilit că reclamantele sunt îndreptăţite să li se reconstituie dreptul de proprietate asupra unei suprafeţe de 2200 metri pătraţi teren intravilan. Întrucât prin Hotărârea Comisiei Judeţene Tulcea anexa a fost validată, aceasta produce efecte juridice, iar titlul de proprietate trebuia şi a fost emis în conformitate cu anexa.

Mai mult, instanţa constată că la data reconstituirii dreptului de proprietate, reclamantele aveau posibilitatea de a recurge la calea procedurală a plângerii. Potrivit art. 28 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 131/1991, în vigoare la momentul emiterii Hotărârilor Comisiei Judeţene, persoana nemulţumită de propunerea comisiei de fond funciar putea formula contestaţie la Comisia Judeţeană, iar împotriva hotărârii acesteia din urmă avea deschisă o procedură judiciară, denumită de legiuitor plângere, la judecătorie. Pe această cale, persoana nemulţumită putea contesta atât propunerea iniţială a Comisiei Comunale, cât şi Hotărârea Comisiei Judeţene de validare.

Întrucât reclamantele nu au uzat de acest mijloc procedural, sunt decăzute din dreptul de a solicita reconstituirea dreptului de proprietate pe un alt amplasament sau asupra unui teren având alte dimensiuni.

Observând argumentele expuse anterior, instanţa concluzionează că titlul de proprietate nr. 47273 emis la data de 15 decembrie 1995 de pârâta Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Tulcea a fost emis cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale în vigoare, astfel încât va respinge cererea formulată de reclamantele A.C. şi N.P.ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamanta A.C., în contradictoriu cu pârâtele Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Tulcea şi Comisia Comunală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Slava Cercheză.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea se depune la Judecătoria Babadag.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 11.05.2018.