Civil consfințire acord mediere antecontract vânzare

Hotărâre 11 din 04.07.2018


CONSFINȚIRE ACORD MEDIERE PEANTECONTRACT VÂNZARE

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buzău sub nr. ….. din data de …., reclamantul M. F. a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii M. C. I., B. C., T. M. I. ca, în temeiul dispoziţiilor Legea 192/2006, să se ia act de acordul de mediere încheiat între părţi la data de 29.08.2013 prin care suprafaţa de 733 mp situat în intravilanul com. Smeeni, sat Sălcioara, jud. Buzău a fost transferată de la vânzători la cumpărători.

În motivare, a arătat, în esenţă, că prin acordul de mediere încheiat reclamantul M. F. şi M. C. I., în timpul căsătoriei, au cumpărat ca bun comun, în cotă de ½ fiecare, terenul fiind stăpânit încă din anul 2002, pârâtul T. M. I. fiind minor, an în care a existat o înţelegere verbală între foştii soţi şi pârâta B. C., moment la care a şi achitat preţul integral. A menţionat că, de la data încheierii înţelegerii şi până la despărţirea în fapt de pârâta M. C. I. a fost stăpânit împreună cu aceasta, iar, ulterior, doar de către pârâta M. C. I.. A precizat că pârâta B. C. şi defunctul T. I. M., tatăl pârâtului T. M. I., erau fraţi, înţelegerea din 2002 fiind întârită prin acest acord de mediere prin care s-a urmărit obţinerea unui act cu privire la teren. A menţionat că între acesta şi M. C. I. au intervenit neînţelegeri şi nu s-au mai prezentat la instanţă.

A mai arătat că, prin sentinţa civilă nr. …….. pronunţată de Judecătoria Buzău în dosarul nr. …. s-a pronunţat divorţul dintre reclamant şi pârâta M. C. I., iar, prin sentinţa civilă nr. ………..pronunţată în dosarul nr. ……… având ca obiect partaj bunuri comune, instanţa a reţinut ca bun comun şi terenul care face obiectul acordului de mediere, iar, ulterior, instanţa de apel a dispus scoaterea din masa partajabilă a acestui teren, nefiind finalizată procedura de mediere.

A menţionat că terenul a fost identificat printr-o expertiză topo-cadastrală care s-a efectuat în dosarul nr. ……...

În dovedire, a solicitat încuviinţarea probelor cu înscrisuri, interogatoriul pârâţilor, expertiză şi martori.

În drept, a invocat disp. L. 192/2006, OUG 80/2013, art. 194 şi următ. C.p.c., art. 1279 C.civ., art. 980 şi următ. C.p.c., art. 453 C.p.c..

Pârâta M. C. I. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată.

În motivare, a arătat, în esenţă, că a fost semnatara acordului de mediere depus la dosar, că iniţiativa acestei înţelegeri a aparţinut reclamantului, iar modalitatea concretizării a fost concepută de acesta, că numita B. C. a fost în imposibilitatea exprimării unui consimţământ valdi datorită vârstei înaintate şi a afecţiunilor medicale de care suferea, nefiind nici titularul unic al dreptului de proprietate.

A apreciat că, în acord cu dispoziţiile Deciziei nr. 12/2015 pronunţate de ICCJ în soluţionarea unui recurs în interesul legi, acordul de mediere este nul.

În dovedire, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Pârâţii B. C. şi T. M. I. nu au formulat întâmpinare şi nici nu şi-au exprimat în alt mod poziţia procesuală.

Prin precizările formulate la data de 07.12.2017 reclamantul a menţionat că înţelege să învestească instanţa cu un acord de mediere, făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru conform art. 11 alin. 1 OUG 80/2013.

La termenul din data de 03.04.2018 instanţa a constatat, în acord cu disp. art. 208 alin. 2 C.p.c., intervenită decăderea pârâtei M. C. I. din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii de ordine privată.

Analizând cererea raportat la dispoziţiile legale incidente, reţine următoarele:

În fapt, la data de 29.08.2013 a fost încheiat acordul de mediere în baza contractului de mediere nr. ………prin care B. C., T. M. I. şi M. C. I. au consimţit la încheierea acordului de mediere prin care au înţeles să stingă litigiul privind recunoaşterea calităţii de proprietar a numitei M. C. şi a soţului său, M. F., privind suprafaţa de 733 mp teren intravilan, com. Smeeni, sat Sălcioara, reţinându-se, în cuprinsul acestuia, că B. C. confirmă împrejurarea că, la data de 12.03.2002, a fost întocmit antecontractul de vânzare-cumpărare cu privire la suprafaţa de 733 mp, teren reconstituit în baza titlului de proprietate nr. ……, fiind încasat preţul de 10.000 lei la data semnării antecontractului.

Reclamantul a solicitat prin acţiunea formulată ca, în baza L. 192/2006 privind medierea, instanţa să pronunţe o hotărâre de expedient care să consfinţească înţelegerea părţilor concretizată prin acordul de mediere încheiat şi să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare cu privire la suprafaţa de 733 mp.

Instanţa reţine că, faţă de obiectul cererii de chemare în judecată coroborat cu precizările formulate de către reclamant şi modalitate prin care acesta a înţeles să evalueze obiectul cererii în vederea achitării taxei judiciare de timbru, aceasta este învestită cu o consfinţire a unui acord de mediere prin care părţile au hotărât efecturea transferului dreptului de proprietate cu privire la suprafaţa de teren de 733 mp, cât şi faptul că, în drept sunt incidente disp. art. 58 alin. 4 L. 192/2006 care prevăd că „În cazul în care conflictul mediat vizează transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum şi al altor drepturi reale, partaje şi cauze succesorale, sub sancţiunea nulităţii absolute, acordul de mediere redactat de către mediator va fi prezentat notarului public sau instanţei de judecată, pentru ca acestea, având la bază acordul de mediere, să verifice condiţiile de fond şi de formă prin procedurile prevăzute de lege şi să emită un act autentic sau o hotărâre judecătorească, după caz, cu respectarea procedurilor legale. Acordurile de mediere vor fi verificate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de fond şi de formă, notarul public sau instanţa de judecată, după caz, putându-le aduce modificările şi completările corespunzătoare cu acordul părţilor.”

Faţă de cele anterior expuse, instanţa notează că, pentru a pronunța în condițiile art. 438-441 C.pr.civ. o hotărâre de expedient, are obligația să verifice dacă părțile au capacitate legală de a tranzacționa, dacă actul este expresia voinței lor libere și dacă prin încheierea tranzacției nu se încalcă o dispoziție imperativă a legii.

Instanţa observă faptul că, la termenul de judecată din data de 03.04.2018, s-au prezentat în faţa completului de judecată doar reclamantul şi pârâta M. C. I., nefiind prezenţi şi pârâţii B. C. şi T. M. I., context în care nu s-a putut verifica existanţa consimţământului tuturor părţilor semnatare ale acordului de mediere. Totodată, instanţa reţine faptul că pârâta M. C. I. nu mai este de acord a se consfinţi acordul de mediere încheiat la data de 29.08.2013, context în care instanţa constată că nu mai există un acord al părţilor cu privire la cele statuate în cuprinsul acordului de mediere anterior încheiat.

Instanţa reţine că apărătorul reclamantului a solicitat, în subsidiar, a se pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act autentic, însă, faţă de modalitatea de sesizare a instanţei, respectiv consfinţire acord de mediere, instanţa apreciază că solicitarea reclamantului de pronunţare a unei hotărâri care să ţină loc de act autentic, nu prezintă caracter subsidiar faţă de consfinţirea acordului de mediere, cele două cererii fiind acţiuni de sine stătătoare având o cauză şi un temei juridic diferit.

Totodată, instanţa notează că reclamantul nu şi-a modificat cererea de chemare în judecată în termenul procedural, context în care aceasta este învestită a se pronunţa doar cu privire la consfinţirea acordului de mediere în temeiul L. 192/2006.

Pentru aceste considerente, reţinând lipsa acordului tuturor părţilor la consfinţirea acordului de mediere din data de 29.08.2013, condiţie pe care instanţa o apreciază esenţială în vederea pronunţării unei hotărâri de expedient, va respinge solicitarea reclamantului de consfinţire a acordului de mediere.

Totodată, instanţa va respinge, ca neîntemeiată, solicitarea reclamantului de obligare a pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată având în vedere modalitatea de soluţionare a cererii şi va lua act că pârâta M. C. I. solicită obligarea la plata cheltuielilor de judecată pe cale separată.