Contestaţie creditor Lg. 77/2016

Sentinţă civilă 13 din 11.07.2018


Cod ECLI ECLI:RO:

Dosar nr. XXXX/222/2016 contestaţie creditor Lg. 77/2016

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DOROHOI  JUDEŢUL BOTOŞANI

SENTINŢA CIVILĂ NR. XXXX

Şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx

Completul de judecată constituit din:

Preşedinte: 

Grefier: 

La ordine judecarea contestaţiei formulată în baza art. 7 din Legea nr. 77/2016 de contestatoarea-creditoare xx S.R.L., cu sediul social în xx, şi cu sediul procesual ales în xx, în contradictoriu cu intimaţii-debitori xx, ambii cu domiciliul în xx şi cu reşedinţa în xx, xx, ambii cu domiciliul în xx şi cu reşedinţa în xx.

Dezbaterile în şedinţă publică au avut loc la termenul din xx.xx.xxxx, când instanţa, din lipsă de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea la termenul de astăzi.

Încheierea de şedinţă în care s-au consemnat aceste dezbateri face parte integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cererii de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Dorohoi sub nr.XXXX/222/2016 din data de xx.xx.xxxx, contestatoarea xx S.R.L. a chemat în judecată pe intimaţii xx şi a solicitat ca instanţa să constate că în privinţa notificării transmise de intimaţi către contestatoare raportat la contractul de credit nr.xx din data de xx.xx.xxxx, nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate a procedurii reglementate de Legea nr.77/2016 privind darea în plată a unor imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.

În motivare a arătat, în esenţă, că procedura dării în plată nu poate opera fără consimţământul său, că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate a unei astfel de proceduri, că nu se dovedeşte imposibilitatea reală de rambursare a creditului din partea debitorilor, că bunurile ipotecate au fost valorificate în cadrul procedurii de executare silită ce a avut loc, că nu se face dovada că debitorii nu ar deţine niciun alt bun urmăribil în afara celui ipotecat.

 În drept, contestatoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile Legii nr.77/2016.

În dovedire, a depus în copie notificarea de dare în plată nr.XXX/xx.xx.xxxx, convenţia de credit nr.xx din data de xx.xx.xxxx, corespondenţă între părţi.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 20 lei (fila 47 dosar).

Intimaţii au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea contestaţiei, invocând excepţia lipsei timbrajului, cea a tardivităţii contestaţiei, iar pe fond arătând că banii împrumutaţi au servit la achiziţionarea unei locuinţe, precum şi că intimaţii sunt îndreptăţiţi să apeleze la procedura special instituită prin Legea nr.77/2016.

În vederea soluţionării cauzei, instanţa a administrat proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

La termenul de judecată din data de xx.xx.xxxx, instanţa a respins excepţia lipsei timbrajului, motivând că taxa judiciară de timbru nu se calculează la valoarea cererii, ci la suma fixă de 20 lei, precum şi excepţia tardivităţii formulării contestaţiei, apreciind că cererea introductivă a fost depusă în termenul legal.

  Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Între intimaţi şi fosta xx S.A. s-a încheiat convenţia de credit nr.xx din data de xx.xx.xxxx, prin care intimaţii xx deveneau beneficiarii unui credit în valoare de 161.000 CHF.

Creditul a fost garantat cu ipotecă asupra a trei apartamente: apartamentul nr.6 situat în xx, apartamentul nr.2 situat în xx şi apartamentul nr.7 situat în xx.

Aşa cum ambele părţi sunt de acord că s-a întâmplat (aspectul se recunoaşte şi în notificarea trimisă de intimaţi către contestatoare), imobilele ipotecate au ieşit din patrimoniul garanţilor ipotecari, fiind înstrăinate în cadrul procedurii de executare silită ce s-a derulat în vederea realizării creanţei ce rezulta din contractul de împrumut.

Legea nr.77/2016 instituie o procedură specială în cadrul căreia persoanele care datorează instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi cesionarilor sume de bani în circumstanţele acolo arătate pot abandona bunurile ipotecate în faţa unor asemenea creditori, cu consecinţa stingerii datoriei lor.

Instanţa nu va reţine apărările contestatoarei privind inexistenţa consimţământului acesteia pentru aplicarea procedurii dării în plată, fiind de esenţa acestei proceduri tocmai posibilitatea suplinirii unei astfel de lipse prin intermediul apelului la procedură şi, în cadrul acesteia, la instanţa de judecată.

Instanţa reţine, însă, că în speţă este vorba de o situaţie specială, în care executarea silită a avut deja loc şi procesul de ieşire a bunurilor imobile din patrimoniul debitorilor este complet finalizat.

Potrivit prevederilor art.5 alin.1 din Legea nr.77/2016, prin notificarea pe care o transmite consumatorul creditorului, acesta trebuie să informeze creditorul „că a decis să transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei (...)”.

Cu alte cuvinte, textul de lege stabileşte drept premisă aceea a existenţei în patrimoniul consumatorului a unui imobil cu privire la care consumatorul să poată să transmită proprietatea către creditor.

În cauza de faţă, procedura de înstrăinare a imobilelor fiind, deja, finalizată, consumatorul nu mai este apt a transmite creditorului dreptul de proprietate, pentru că el însuşi nu mai este titularul unui astfel de drept.

În contestaţia formulată de creditor, instanţa este chemată nu doar a verifica formal dacă sunt sau nu îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr.77/2016 pentru aplicarea procedurii dării în plată, ci a verifica şi dacă, în mod efectiv, procedura respectivă este sau nu aplicabilă speţei.

Or, în cauză instanţa reţine că intimaţii nu pot transmite contestatoarei un drept de proprietate pe care ei înşişi nu-l mai au.

În consecinţă, instanţa urmează a admite contestaţia formulată de contestatoarea xx S.R.L. şi a constata că în privinţa notificării transmise de intimaţi către contestatoare raportat la contractul de credit nr.xx din data de xx.xx.xxxx, nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate a procedurii reglementate de Legea nr.77/2016 privind darea în plată a unor imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.

Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

 Respinge excepţia lipsei timbrajului, invocată de intimaţi prin întâmpinare.

 Respinge excepţia tardivităţii formulării contestaţiei, invocată de intimaţi prin întâmpinare.

Admite contestaţia formulată de contestatoarea xx S.R.L., cu sediul social în xx, şi cu sediul procesual ales în xx, împotriva intimaţilor xx, CNP: xx, cu domiciliul în xx şi cu reşedinţa în xx, xx, CNP: xx, cu domiciliul în xx şi cu reşedinţa în xx, xx, CNP: xx, cu domiciliul în xx şi cu reşedinţa în xx, şi xx, CNP: xx, cu domiciliul în xx şi cu reşedinţa în xx.

Constată că în privinţa notificării transmise de intimaţi către contestatoare raportat la contractul de credit nr.xx din data de xx.xx.xxxx, nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate a procedurii reglementate de Legea nr.77/2016 privind darea în plată a unor imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de apel putând fi depusă la Judecătoria Dorohoi.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, xx.xx.xxxx.

PREŞEDINTE, GREFIER,