Contestatie la executare

Sentinţă penală 1203 din 13.12.2016


SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ nr. 1203/2017

Şedinţa publică din data de 13 decembrie 2017

PREŞEDINTE:

GREFIER:

Din partea Ministerului Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria O...., a participat procuror A.

Pe rol judecarea contestaţiei la executare, formulată de condamnatul.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, lipsesc părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa constată că dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 28.11.2017, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea pentru 05.12.2017 şi pentru 12.12.2017 şi pentru azi 13.12.2017 când, în aceeaşi compunere, a hotărât următoarele:

J U D E C Ă T O R I A

D E L I B E R Â N D:

Constată că  în data de 09.06.2017 a fost înregistrată cererea formulată de condamnatul,  prin care a solicitat anularea mandatului nr. 1…./20.02.2017 privind pedeapsa de 4 ani şi 6 luni şi să se constate că acest mandat a fost contopit în mandatul nr. 924/11.01.2017 privind pedeapsa de 5 ani şi 2 luni.

Analizând actele de la dosar, instanţa reţine următoarele :

Prin Sentinţa penală nr. 9...../12.12.2014 a Tribunalului Corecţional Lyon din Republica Franceză, nr. parchet 14346000021, s-a aplicat condamnatului pedeapsa de 6 luni închisoare, executată în regim de detenţie în perioada 12.12.2014 – 05.05.2015.

La termenul de judecată din data de 28.11.2017 condamnatul a solicitat să fie recunoscută pe cale incidentală şi sentinţa penală nr. 9140/12.12.2014 a Tribunalului din Lion prin care i s-a aplicat pedeapsa de 6 luni închisoare, pe care a şi executat-o.

Raportat la cererea formulată de contestator privind recunoaşterea pe  cale incidentală a hotărârii menţionate mai sus, instanţa apreciază că în cauză sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 136 din Legea 302/2004, republicată pentru recunoaşterea hotărârilor penale pronunţate în străinătate, respectiv că: România şi-a asumat o asemenea obligaţie printr-un tratat internaţional la care este parte, respectiv Convenţia Europeană privind recunoaşterea internaţională a hotărârilor judecătoreşti în materie penală, ratificată de Consiliul Europei la data de 28.05.1970 şi intrată în vigoare la data de 16.07.1974, convenţie ratificată de către România la 8.06.2000, intrată în vigoare la 09.09.2000, a fost respectat dreptul la un proces echitabil, în sensul art.6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, nu a fost pronunţată pentru o infracţiune politică sau pentru o infracţiune militară care nu este o infracţiune de drept comun; respectă ordinea publică a statului român; hotărârea poate produce efecte juridice în România, potrivit legii penale române, faptele constituie potrivit legii penale române infracţiunile prevăzute de art.244 Cod penal şi art.322 Cod penal, nu s-a pronunţat o condamnare pentru aceleaşi fapte împotriva petentului în România sau  într-un alt stat, care a fost recunoscută în România.

Având în vedere aceste motive, instanţa în baza art. 140 ind.1 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 cu referire la art.136 din Legea nr. 302/2004 va recunoaşte pe cale incidentală Sentinţa penală nr. 9140/12.12.2014 a Tribunalului Corecţional Lyon din Republica Franceză, nr. parchet 14346000021, prin care s-a aplicat condamnatului pedeapsa de 6 luni închisoare, executată în regim de detenţie în perioada 12.12.2014 – 05.05.2015.

În ce priveşte cererea de contopire instanţa constată că :

I. Prin Sentinţa penală nr. 890/03.07.2015 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.1…../271/2013 rămasă definitivă la data de 21.07.2015 prin neapelare, s-a aplicat contestatorului  o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt prev. de art.26 raportat la art.208 alin.1 -209 alin.1 lit.a,g,i Cod penal din 1969.

II. Prin Sentinţa penală nr. 110/29.01.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.8...271/2015 modificată şi rămasă definitivă la data de 04.05.2016 prin Decizia penală nr.296/A/2016 a Curţii de Apel O...., s-a aplicat contestatorului o pedeapsă de 4 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt prev. de art.26 raportat la art.208 alin.1 -209 alin.1 lit.a,g,i Cod penal din 1969 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969.

III. Prin Sentinţa penală nr. nr. 793/29.09.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.2…/271/2016 rămasă definitivă la data de 10.01.2017 prin Decizia penală nr.9/A/2017 a Curţii de Apel O...., s-a aplicat contestatorului, urmare a aplicării dispoziţiilor art.10 din legea 187/2012, art.40 alin.1 Cod penal, art.39 alin.1 lit.b Cod penal, pedeapsa de 5 ani 2 luni şi 966 zile închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de furt calificat prev. şi ped. de art.32 rap. la art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b şi d Cod penal (fapta din 16/17.04.2014).

IV. Prin Sentinţa penală nr.1029/23.11.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.1..../271/2015 definitivă prin Decizia penală nr.17/DCP/2017 pronunţată de Tribunalul Bihor la data de 17.02.2017, s-a aplicat contestatorului pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare, urmare a contopirii pedepselor de 1 an închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 9254/11.12.2012 a Tribunalului Corecţional Lyon din Republica Franceză, nr. parchet 12346000040,  1 an închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 5563/12.11.2013 a Tribunalului  Corecţional Antwerpen din Regatul Belgiei, 4 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 110/29.01.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.8..../271/2015* modificată şi rămasă definitivă la data de 04.05.2016 prin Decizia penală nr.296/A/2016 a Curţii de Apel O.... şi 3 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 890/03.07.2015 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.1..../271/2013 rămasă definitivă la data de 21.07.2015 prin neapelare.

 Întrucât infracţiunile pentru care au fost pronunţate hotărârile de condamnare amintite mai sus, au fost comise de aceeaşi persoană, în speţă de condamnatul, înainte de a fi fost condamnat definitiv pentru vreuna din ele , instanţa constată că există un concurs de infracţiuni.

Instanţa reţine că faptele pentru care petentul a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. nr. 793/29.09.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.2…./271/2016 rămasă definitivă la data de 10.01.2017 prin Decizia penală nr.9/A/2017 a Curţii de Apel O.... au fost comise  în noaptea de 16/17 04.2014, după intrarea în vigoare a noului Cod penal.

Potrivit dispoziţiilor art.10 din Legea nr.187/2012, tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni se aplică potrivit legii noi atunci când cel puţin una dintre infracţiunile din structura pluralităţii a fost comisă sub legea nouă, chiar dacă pentru celelalte infracţiuni pedeapsa a fost stabilită potrivit legii vechi mai favorabilă.

Astfel, conform art. 40 alin. 2  Cod penal, dispoziţiile art.39  Cod penal se aplică şi în cazul în care, după ce o hotărâre de condamnare a rămas definitivă, se constată că cel condamnat suferise şi o altă condamnare definitivă pentru o infracţiune concurentă.

Iar potrivit art.39 alin.1 lit.b Cod penal, în caz de concurs de infracţiuni, când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite.

De asemenea instanţa constată că în prezenta cauză sunt incidente şi dispoziţiile art.44 Cod penal privind pluralitatea intermediară.

Ca urmare, instanţa raportat la starea de fapt reţinută şi dispoziţiile legale menţionate, în baza art. 585 alin.1 lit.a  şi c Cod procedură penală, va admite cererea formulată de petentul condamnat.

Va constata că faptele pentru care a fost condamnat  petentul, prin Sentinţa penală nr.890/03.07.2015 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.1..../271/2013 rămasă definitivă la data de 21.07.2015 prin neapelare şi prin Sentinţa penală nr. 110/29.01.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.8..../271/2015* modificată şi rămasă definitivă la data de 04.05.2016 prin Decizia penală nr.296/A/2016 a Curţii de Apel O.... sunt concurente cu faptele pentru care a fost condamnat prin Sentinţa penală 9254/11.12.2012 a Tribunalului Corecţional Lyon din Republica Franceză, nr. parchet 12346000040, recunoscută prin Sentinţa penală nr.1029/23.11.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.1..../271/2015 definitivă prin Decizia penală nr.17/DCP/2017 pronunţată de Tribunalul Bihor la data de 17.02.2017 .

Va descontopi pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 890/03.07.2015 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.1..../271/2013 rămasă definitivă la data de 21.07.2015 prin neapelare, în pedepsele componente de :

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt prev. de art.26 raportat la art.208 alin.1 -209 alin.1 lit.a,g,i Cod penal din 1969

-  restul de pedeapsă de 966 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 8 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr.41/P/22.02.2007 a Tribunalului Bihor,

Va repune în individualitatea lor pedepsele mai sus descontopite.

Va descontopi pedeapsa rezultantă de 4 ani 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 110/29.01.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.8..../271/2015* modificată şi rămasă definitivă la data de 04.05.2016 prin Decizia penală nr.296/A/2016 a Curţii de Apel O.... în pedepsele componente de :

-  4 ani  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt prev. de art.26 raportat la art.208 alin.1 -209 alin.1 lit.a,g,i Cod penal din 1969 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969,

- restul de pedeapsă de 966 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 8 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr.41/P/22.02.2007 a Tribunalului Bihor,

- sporul de 4 luni închisoare

- 3 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 890/03.07.2015 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.1..../271/2013 rămasă definitivă la data de 21.07.2015 prin neapelare

- sporul de 2 luni închisoare

Va repune în individualitatea lor pedepsele mai sus descontopite şi va înlătura sporul de 4 luni închisoare şi 2 luni închisoare .

Va descontopi  pedeapsa de 5 ani 2 luni şi 966 zile închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. nr. 793/29.09.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.2..../271/2016 rămasă definitivă la data de 10.01.2017 prin Decizia penală nr.9/A/2017 a Curţii de Apel O...., în pedepsele componente de :

-  6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de furt calificat prev. şi ped. de art.32 rap. la art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b şi d Cod penal (fapta din 16/17.04.2014)

-  4 ani  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt prev. de art.26 raportat la art.208 alin.1 -209 alin.1 lit.a,g,i Cod penal din 1969 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969,

- 3 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 890/03.07.2015 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.1..../271/2013 rămasă definitivă la data de 21.07.2015 prin neapelare

- restul de pedeapsă de 966 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 8 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr.41/P/22.02.2007 a Tribunalului Bihor,

- sporul de 1 an şi 2 luni închisoare

Va repune în individualitatea lor pedepsele mai sus descontopite şi va înlătura sporul de 1 an şi 2 luni închisoare.

Va descontopi pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr.1029/23.11.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.1..../271/2015 definitivă prin Decizia penală nr.17/DCP/2017 pronunţată de Tribunalul Bihor la data de 17.02.2017, în pedepsele componente de :

- 1 an închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 9254/11.12.2012 a Tribunalului Corecţional Lyon din Republica Franceză, nr. parchet 12346000040,

- 1 an închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 5563/12.11.2013 a Tribunalului Corecţional Antwerpen din Regatul Belgiei

- 4 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 110/29.01.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.8..../271/2015* modificată şi rămasă definitivă la data de 04.05.2016 prin Decizia penală nr.296/A/2016 a Curţii de Apel O....

- 3 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 890/03.07.2015 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.1..../271/2013 rămasă definitivă la data de 21.07.2015 prin neapelare

- sporul de 4 luni închisoare

- sporul de 2 luni închisoare

Va repune în individualitatea lor pedepsele mai sus descontopite şi va înlătura sporul de 4 luni şi de 2 luni închisoare.

În baza art.10 din Legea 187/2012, art.40 alin.2 Cod penal cu aplicarea art. 39 alin.1 lit.b Cod penal va dispune contopirea pedepsei de 1 an închisoare aplicate prin Sentinţa penală nr. 9254/11.12.2012 a Tribunalului Corecţional Lyon din Republica Franceză, cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 890/03.07.2015 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.1..../271/2013 rămasă definitivă la data de 21.07.2015 prin neapelare şi pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 110/29.01.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.8..../271/2015* modificată şi rămasă definitivă la data de 04.05.2016 prin Decizia penală nr.296/A/2016 a Curţii de Apel O...., aplică pedeapsa cea mai grea de 4 ani  închisoare la care se adaugă un spor de 1 an 4 luni  închisoare, reprezentând 1/3 din totalul celorlalte pedepse aplicate, urmând ca pedeapsa stabilită în sarcina inculpatului să fie de 5 ani şi  4 luni  închisoare în regim de detenţie.

Va constata existenţa pluralităţii intermediare de infracţiuni  în ce priveşte infracţiunea pentru care a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare, prin Sentinţa penală nr. 5563/12.11.2013 a Tribunalului Corecţional Antwerpen din Regatul Belgiei, şi recunoscută prin Sentinţa penală nr.1029/23.11.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.1..../271/2015 definitivă prin Decizia penală nr.17/DCP/2017 pronunţată de Tribunalul Bihor la data de 17.02.2017 şi infracţiunea  pentru care a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare prin Sentinţa penală 9254/11.12.2012 a Tribunalului Corecţional Lyon din Republica Franceză, nr. parchet 12346000040, recunoscută prin Sentinţa penală nr.1029/23.11.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.1..../271/2015 definitivă prin Decizia penală nr.17/DCP/2017 pronunţată de Tribunalul Bihor la data de 17.02.2017.

În baza art.10 din Legea 187/2012, art.44 Cod penal raportat la art.40 alin.2 cu aplicarea art. 39 alin.1 lit.b Cod penal va dispune contopirea pedepsei de 5 ani şi 4 luni închisoare cu pedeapsa de 1 an închisoare, prin Sentinţa penală nr. 5563/12.11.2013 a Tribunalului Corecţional Antwerpen din Regatul Belgiei, aplică pedeapsa cea mai grea de  5 ani şi  4 luni  închisoare la care se va adăuga un spor de 4 luni  închisoare, reprezentând 1/3 din totalul celorlalte pedepse aplicate, urmând ca pedeapsa stabilită în sarcina condamnatului să fie de 5 ani şi  8 luni  închisoare în regim de detenţie.

Va constata că infracţiunea pentru care a fost condamnat petentul la pedeapsa de 6 luni închisoare prin Sentinţa penală nr. 793/29.09.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.2..../271/2016 rămasă definitivă la data de 10.01.2017 prin Decizia penală nr.9/A/2017 a Curţii de Apel O.... este concurentă cu infracţiunile  pentru care petentul a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. 9140/12.12.2014 a Tribunalului Corecţional Lyon din Republica Franceză, nr. parchet 14346000021, prin care s-a aplicat condamnatului pedeapsa de 6 luni închisoare, Sentinţa penală nr.890/03.07.2015 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.1..../271/2013 rămasă definitivă la data de 21.07.2015 prin neapelare şi prin Sentinţa penală nr. 110/29.01.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.8..../271/2015* modificată şi rămasă definitivă la data de 04.05.2016 prin Decizia penală nr.296/A/2016 a Curţii de Apel O...., şi în pluralitate intermediară faţă  infracţiunea pentru care a fost condamnat petentul la pedeapsa de 1 an închisoare, prin Sentinţa penală nr. 5563/12.11.2013 a Tribunalului Corecţional Antwerpen din Regatul Belgiei, şi infracţiunea  pentru care a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare prin Sentinţa penală 9254/11.12.2012 a Tribunalului Corecţional Lyon din Republica Franceză, nr. parchet 12346000040.

În baza art.10 din Legea 187/2012, art. 44 Cod penal raportat la art.40 alin.2 cu aplicarea art. 39 alin.1 lit.b Cod penal va dispune contopirea pedepsei de 5 ani şi 8 luni închisoare cu pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin  Sentinţa penală nr. 793/29.09.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.2..../271/2016 rămasă definitivă la data de 10.01.2017 prin Decizia penală nr.9/A/2017 a Curţii de Apel O....  şi pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 9140/12.12.2014 a Tribunalului Corecţional Lyon din Republica Franceză, nr. parchet 14346000021, aplică pedeapsa cea mai grea de  5 ani şi  8 luni  închisoare la care se va adăuga un spor de 4 luni  închisoare, reprezentând 1/3 din totalul celorlalte pedepse aplicate, urmând ca pedeapsa stabilită în sarcina condamnatului să fie de 6 ani închisoare în regim de detenţie.

Va menţine dispoziţiile din Sentinţa penală nr.890/03.07.2015 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.1..../271/2013 rămasă definitivă la data de 21.07.2015 prin neapelare şi prin Sentinţa penală nr. 110/29.01.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.8..../271/2015* modificată şi rămasă definitivă la data de 04.05.2016 prin Decizia penală nr.296/A/2016 a Curţii de Apel O.... privind revocarea beneficiului liberării condiţionate a executării pedepsei de 8 ani închisoare aplicată condamnatului prin Sentinţa penală nr.41/P/22.02.2007 a Tribunalului Bihor şi executarea restului de pedeapsă de 966 zile închisoare.

În baza art. 43 al. 2 Cod penal, va adăuga la pedeapsa de 6 ani  închisoare, aplicată în cauză, restul de 966 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 8 ani închisoare aplicată condamnatului prin Sentinţa penală nr.41/P/22.02.2007 a Tribunalului Bihor astfel că petentul execută în final pedeapsa de 6 ani  şi 966 zile închisoare în regim de detenţie.

Va menţine dispoziţiile privind pedeapsa accesorie aplicată condamnatului prin Sentinţa penală nr.890/03.07.2015 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.1..../271/2013 rămasă definitivă la data de 21.07.2015 prin neapelare şi prin Sentinţa penală nr. 110/29.01.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.8..../271/2015* modificată şi rămasă definitivă la data de 04.05.2016 prin Decizia penală nr.296/A/2016 a Curţii de Apel O.... privind interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II şi b Cod penal din 1968 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 404 alin. (4) lit. a) Cod procedură penală va deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii de 24 h din data de 25.09.2012, perioada executată în străinătate de la 11.12.2012 la 15.04.2013, de la 10.09.2013 la 12.11.2013, de la 12.12.2014 la 05.05.2015 şi perioada executată de la 05.05.2015 la zi.

Va anula Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 138/2016 din 04.05.2016 emis în baza Sentinţei penale nr. 110/29.01.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.8..../271/2015* modificată şi rămasă definitivă la data de 04.05.2016 prin Decizia penală nr.296/A/2016 a Curţii de Apel O...., a mandatului de executare a pedepsei închisorii nr.1681/2015 din 25.11.2015 emis în Baza Sentinţei penale nr.1408/17.11.2015 a Judecătoriei O...., rămasă definitivă la data de 25.11.2015 prin necontestare în Dos nr.11993/271/2015, a mandatului de executare a pedepsei închisorii nr.1196/2016 din 20.02.2017 emis în Baza Sentinţei nr.1029/23.11.206 a Judecătoriei O...., rămasă definitivă la data de 17.02.2017 prin Decizia penală 17/DCP/2017 a Tribunalului Bihor, a mandatului de executare a pedepsei închisorii nr.924/2016 din 11.01.2017 emis în baza Sentinţei penală nr.793 din 29.09.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.2..../271/2016 rămasă definitivă la data de 10.01.2017 prin Decizia penală nr.9/A/2017 a Curţii de Apel O.... şi va dispune emiterea unui nou mandat de executare conform prezentei hotărâri.

În temeiul art. 272 Cod de procedură penală va dispune virarea din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului de Avocaţi Bihor a sumei de 130 lei, reprezentând onorariu pentru apărător din oficiu, avocat, conform delegaţiei nr. 3862 din 21.09.2017.În temeiul art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 

În baza art. 585 alin.1 lit.a  şi c Cod procedură penală, admite cererea formulată de petentul condamnat, aflat în prezent  în Penitenciarul O.....

În temeiul art. 1401 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 cu referire la art.136 din Legea nr. 302/2004  recunoaşte pe cale incidentală Sentinţa penală nr. 9140/12.12.2014 a Tribunalului Corecţional Lyon din Republica Franceză, nr. parchet 14346000021, prin care s-a aplicat condamnatului Hendre Teodor pedeapsa de 6 luni închisoare, executată în regim de detenţie în perioada 12.12.2014 – 05.05.2015.

Constată că faptele pentru care a fost condamnat  petentul, prin Sentinţa penală nr.890/03.07.2015 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.1..../271/2013 rămasă definitivă la data de 21.07.2015 prin neapelare şi prin Sentinţa penală nr. 110/29.01.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.8..../271/2015* modificată şi rămasă definitivă la data de 04.05.2016 prin Decizia penală nr.296/A/2016 a Curţii de Apel O.... sunt concurente cu faptele pentru care a fost condamnat prin Sentinţa penală 9254/11.12.2012 a Tribunalului Corecţional Lyon din Republica Franceză, nr. parchet 12346000040, recunoscută prin Sentinţa penală nr.1029/23.11.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.1..../271/2015 definitivă prin Decizia penală nr.17/DCP/2017 pronunţată de Tribunalul Bihor la data de 17.02.2017 .

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 890/03.07.2015 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.1..../271/2013 rămasă definitivă la data de 21.07.2015 prin neapelare, în pedepsele componente de :

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt prev. de art.26 raportat la art.208 alin.1 -209 alin.1 lit.a,g,i Cod penal din 1969

-  restul de pedeapsă de 966 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 8 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr.41/P/22.02.2007 a Tribunalului Bihor,

Repune în individualitatea lor pedepsele mai sus descontopite.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 110/29.01.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.8..../271/2015* modificată şi rămasă definitivă la data de 04.05.2016 prin Decizia penală nr.296/A/2016 a Curţii de Apel O.... în pedepsele componente de :

-  4 ani  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt prev. de art.26 raportat la art.208 alin.1 -209 alin.1 lit.a,g,i Cod penal din 1969 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969,

- restul de pedeapsă de 966 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 8 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr.41/P/22.02.2007 a Tribunalului Bihor,

- sporul de 4 luni închisoare

- 3 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 890/03.07.2015 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.1..../271/2013 rămasă definitivă la data de 21.07.2015 prin neapelare

- sporul de 2 luni închisoare

Repune în individualitatea lor pedepsele mai sus descontopite şi înlătură sporul de 4 luni închisoare şi 2 luni închisoare .

Descontopeşte  pedeapsa de 5 ani 2 luni şi 966 zile închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. nr. 793/29.09.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.2..../271/2016 rămasă definitivă la data de 10.01.2017 prin Decizia penală nr.9/A/2017 a Curţii de Apel O...., în pedepsele componente de :

-  6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de furt calificat prev. şi ped. de art.32 rap. la art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b şi d Cod penal (fapta din 16/17.04.2014)

-  4 ani  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt prev. de art.26 raportat la art.208 alin.1 -209 alin.1 lit.a,g,i Cod penal din 1969 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969,

- 3 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 890/03.07.2015 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.1..../271/2013 rămasă definitivă la data de 21.07.2015 prin neapelare

- restul de pedeapsă de 966 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 8 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr.41/P/22.02.2007 a Tribunalului Bihor,

- sporul de 1 an şi 2 luni închisoare

Repune în individualitatea lor pedepsele mai sus descontopite şi înlătură sporul de 1 an şi 2 luni închisoare.

Descontopeşte pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr.1029/23.11.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.1..../271/2015 definitivă prin Decizia penală nr.17/DCP/2017 pronunţată de Tribunalul Bihor la data de 17.02.2017, în pedepsele componente de :

- 1 an închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 9254/11.12.2012 a Tribunalului

Corecţional Lyon din Republica Franceză, nr. parchet 12346000040,

- 1 an închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 5563/12.11.2013 a Tribunalului

Corecţional Antwerpen din Regatul Belgiei

- 4 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 110/29.01.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.8..../271/2015* modificată şi rămasă definitivă la data de 04.05.2016 prin Decizia penală nr.296/A/2016 a Curţii de Apel O....

- 3 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 890/03.07.2015 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.1..../271/2013 rămasă definitivă la data de 21.07.2015 prin neapelare

- sporul de 4 luni închisoare

- sporul de 2 luni închisoare

Repune în individualitatea lor pedepsele mai sus descontopite şi înlătură sporul de 4 luni şi de 2 luni închisoare.

În baza art.10 din Legea 187/2012, art.40 alin.2 Cod penal cu aplicarea art. 39 alin.1 lit.b Cod penal dispune contopirea pedepsei de 1 an închisoare aplicate prin Sentinţa penală nr. 9254/11.12.2012 a Tribunalului Corecţional Lyon din Republica Franceză, cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 890/03.07.2015 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.1..../271/2013 rămasă definitivă la data de 21.07.2015 prin neapelare şi pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 110/29.01.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.8..../271/2015* modificată şi rămasă definitivă la data de 04.05.2016 prin Decizia penală nr.296/A/2016 a Curţii de Apel O...., aplică pedeapsa cea mai grea de 4 ani  închisoare la care se adaugă un spor de 1 an 4 luni  închisoare, reprezentând 1/3 din totalul celorlalte pedepse aplicate, urmând ca pedeapsa stabilită în sarcina inculpatului să fie de 5 ani şi  4 luni  închisoare în regim de detenţie.

Constată existenţa pluralităţii intermediare de infracţiuni  în ce priveşte infracţiunea pentru care a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare, prin Sentinţa penală nr. 5563/12.11.2013 a Tribunalului Corecţional Antwerpen din Regatul Belgiei, şi recunoscută prin Sentinţa penală nr.1029/23.11.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.1..../271/2015 definitivă prin Decizia penală nr.17/DCP/2017 pronunţată de Tribunalul Bihor la data de 17.02.2017 şi infracţiunea  pentru care a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare prin Sentinţa penală 9254/11.12.2012 a Tribunalului Corecţional Lyon din Republica Franceză, nr. parchet 12346000040, recunoscută prin Sentinţa penală nr.1029/23.11.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.1..../271/2015 definitivă prin Decizia penală nr.17/DCP/2017 pronunţată de Tribunalul Bihor la data de 17.02.2017.

În baza art.10 din Legea 187/2012, art.44 Cod penal raportat la art.40 alin.2 cu aplicarea art. 39 alin.1 lit.b Cod penal dispune contopirea pedepsei de 5 ani şi 4 luni închisoare cu pedeapsa de 1 an închisoare, prin Sentinţa penală nr. 5563/12.11.2013 a Tribunalului Corecţional Antwerpen din Regatul Belgiei, aplică pedeapsa cea mai grea de  5 ani şi  4 luni  închisoare la care se adaugă un spor de 4 luni  închisoare, reprezentând 1/3 din totalul celorlalte pedepse aplicate, urmând ca pedeapsa stabilită în sarcina condamnatului să fie de 5 ani şi  8 luni  închisoare în regim de detenţie.

Constată că infracţiunea pentru care a fost condamnat petentul la pedeapsa de 6 luni închisoare prin Sentinţa penală nr. 793/29.09.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.2..../271/2016 rămasă definitivă la data de 10.01.2017 prin Decizia penală nr.9/A/2017 a Curţii de Apel O.... este concurentă cu infracţiunea  pentru care petentul a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. 9140/12.12.2014 a Tribunalului Corecţional Lyon din Republica Franceză, nr. parchet 14346000021, prin care s-a aplicat condamnatului pedeapsa de 6 luni închisoare şi în pluralitate intermediară faţă  infracţiunea pentru care a fost condamnat petentul la pedeapsa de 1 an închisoare, prin Sentinţa penală nr. 5563/12.11.2013 a Tribunalului Corecţional Antwerpen din Regatul Belgiei, şi infracţiunea  pentru care a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare prin Sentinţa penală 9254/11.12.2012 a Tribunalului Corecţional Lyon din Republica Franceză, nr. parchet 12346000040.

În baza art.10 din Legea 187/2012, art. 44 Cod penal raportat la art.40 alin.2 cu aplicarea art. 39 alin.1 lit.b Cod penal dispune contopirea pedepsei de 5 ani şi 8 luni închisoare cu pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin  Sentinţa penală nr. 793/29.09.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.2..../271/2016 rămasă definitivă la data de 10.01.2017 prin Decizia penală nr.9/A/2017 a Curţii de Apel O....  şi pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 9140/12.12.2014 a Tribunalului Corecţional Lyon din Republica Franceză, nr. parchet 14346000021, aplică pedeapsa cea mai grea de  5 ani şi  8 luni  închisoare la care se adaugă un spor de 4 luni  închisoare, reprezentând 1/3 din totalul celorlalte pedepse aplicate, urmând ca pedeapsa stabilită în sarcina condamnatului să fie de 6 ani închisoare în regim de detenţie.

Menţine dispoziţiile din Sentinţa penală nr.890/03.07.2015 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.1..../271/2013 rămasă definitivă la data de 21.07.2015 prin neapelare şi prin Sentinţa penală nr. 110/29.01.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.8..../271/2015* modificată şi rămasă definitivă la data de 04.05.2016 prin Decizia penală nr.296/A/2016 a Curţii de Apel O.... privind revocarea beneficiului liberării condiţionate a executării pedepsei de 8 ani închisoare aplicată condamnatului prin Sentinţa penală nr.41/P/22.02.2007 a Tribunalului Bihor şi executarea restului de pedeapsă de 966 zile închisoare.

În baza art. 43 al. 2 Cod penal, adaugă la pedeapsa de 6 ani  închisoare, aplicată în cauză, restul de 966 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 8 ani închisoare aplicată condamnatului prin Sentinţa penală nr.41/P/22.02.2007 a Tribunalului Bihor astfel că petentul condamnat execută în final pedeapsa de 6 ani  şi 966 zile închisoare în regim de detenţie.

Menţine dispoziţiile privind pedeapsa accesorie aplicată condamnatului prin Sentinţa penală nr.890/03.07.2015 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.1..../271/2013 rămasă definitivă la data de 21.07.2015 prin neapelare şi prin Sentinţa penală nr. 110/29.01.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.8..../271/2015* modificată şi rămasă definitivă la data de 04.05.2016 prin Decizia penală nr.296/A/2016 a Curţii de Apel O.... privind interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II şi b Cod penal din 1968 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 404 alin. (4) lit. a) Cod procedură penală deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii de 24 h din data de 25.09.2012, perioada executată în străinătate de la 11.12.2012 la 15.04.2013, de la 10.09.2013 la 12.11.2013, de la 12.12.2014 la 05.05.2015 şi perioada executată de la 05.05.2015 la zi.

Anulează Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 138/2016 din 04.05.2016 emis în baza Sentinţei penale nr. 110/29.01.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.8..../271/2015* modificată şi rămasă definitivă la data de 04.05.2016 prin Decizia penală nr.296/A/2016 a Curţii de Apel O...., a mandatului de executare a pedepsei închisorii nr.1681/2015 din 25.11.2015 emis în Baza Sentinţei penale nr.1408/17.11.2015 a Judecătoriei O...., rămasă definitivă la data de 25.11.2015 prin necontestare în Dos nr.11993/271/2015, a mandatului de executare a pedepsei închisorii nr.1196/2016 din 20.02.2017 emis în Baza Sentinţei nr.1029/23.11.206 a Judecătoriei O...., rămasă definitivă la data de 17.02.2017 prin Decizia penală 17/DCP/2017 a Tribunalului Bihor, a mandatului de executare a pedepsei închisorii nr.924/2016 din 11.01.2017 emis în baza Sentinţei penală nr.793 din 29.09.2016 pronunţată de Judecătoria O.... în Dos.nr.2..../271/2016 rămasă definitivă la data de 10.01.2017 prin Decizia penală nr.9/A/2017 a Curţii de Apel O.... şi dispune emiterea unui nou mandat de executare conform prezentei hotărâri.

În temeiul art. 272 Cod de procedură penală dispune virarea din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului de Avocaţi Bihor a sumei de 130 lei, reprezentând onorariu pentru apărător din oficiu, avocat, conform delegaţiei nr. 3862 din 21.09.2017.

În temeiul art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de contestaţie la Tribunalul Bihor în termen 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 13 decembrie 2017.

  PREŞEDINTE  GREFIER