Ordonanta presedentiala

Sentinţă civilă 4802 din 22.06.2017


SENTINŢA CIVILĂ NR. 4802/2017

Şedinţa publică de la 22.06.2017

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: GREFIER:

Pe rol se află judecarea cererii de dreptul familiei şi minori formulată de reclamantul în contradictoriu cu pârâta, având ca obiect ordonanţă preşedinţială.

Procedura de citare este legal îndeplinită aşa cum s-a consemnat în încheierea de şedinţă din data de 21.06.2017.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Dezbaterile şi concluziile pe fond ale părţilor sunt consemnate în încheierea de şedinţă din data de 21.06.2017, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, din lipsă de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru azi, 22.06.2017.

INSTANŢA

DELIBERÂND,

Constată că, prin cererea principală înregistrată pe rolul instanţei la data de 31.10.2016, legal timbrată, reclamantul a chemat-o în judecată pe pârâta, solicitând ca, pe cale de ordonanţă preşedinţială, instanţa să dispună obligarea pârâtei la menţinerea locuinţei minorului născut la data de, în loc. O.., jud. B.., la adresa convenită de ambele părţi, şi anume: în loc. O.., str., jud. B..; obligarea pârâtei să permită minorului frecventarea cursurilor Grădiniţei nr O.. şi să nu genereze absenţa acestuia de la cursuri în zilele în care tatăl are program de legături personale cu fiul său; stabilirea în favoarea sa a unui program de vizitare al minorului cu ridicare de la locuinţă sau de la Grădiniţa nr. O.., iar ulterior de la şcoală, astfel: primele 15zile din lună, jumătate din vacanţe, alternativ în anii pari ajunul Crăciunului şi prima zi de Crăciun la tată şi în anii impari la mamă, alternativ în anii impari prima zi de Paşte la tată şi în anii pari la mamă, petrecerea zilei de naştere a minorului împreună cu ambii părinţi la locaţia în care va avea loc petrecerea aniversară a acestuia; întreruperea oricărui contat a bunicilor materni cu minorul, precum şi întreruperea oricărui contat cu fosta bonă a acestuia; obligarea pârâtei să îi comunice în scris orice schimbare de facto a locuinţei minorului în termen de 24 ore de la momentul în care aceasta are loc; obligarea pârâtei la încetarea comportamentelor care au drept scop alienarea parentală a minorului.

Se cere ca aceste măsuri să fie luate provizoriu până la soluţionarea definitivă a cererii dedusă judecăţii pe calea dreptului comun, care formează obiectul Dosarului nr. …./271/2016 al Judecătoriei O...

Cu cheltuieli de judecată reprezentând taxă de timbru în sumă de 40 lei şi onorariu de avocat în sumă de 1500 lei.

În motivarea cererii sale, reclamantul învederează că a intentat în justiţie o acţiunea având acelaşi obiect ca şi prezenta pricină, dedusă judecăţii pe calea dreptului comun, cererea făcând obiectul dosarului menţionat anterior.

Nu se face referire la condiţiile de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale şi nici la urgenţa cererii sale.

Pe fond se relevă faptul că pârâta nu respectă înţelegerea intervenită între părţi cu ocazia divorţului referitor la minor şi la exercitarea drepturilor părinteşti.

Sunt invocate în drept dispoziţiile  art. 921, art. 997 şi următorul Cod procedură civilă.

Pârâta se opune admiterii cererii precizând cu privire la primul capăt de cerere că minorul se află la reclamant; că cel de al doilea capăt de cerere este inadmisibil, minorul frecventând grădiniţa; că în ceea ce priveşte stabilirea în favoarea reclamantului a unui program de vizitare al minorului, acest capăt de cerere a rămas fără obiect, minorul aflându-se la tată în prezent. Mai specifică faptul  că bunicii materni nu au fost chemaţi în judecată, astfel încât nu se poate dispune cu privire la aceştia, neexistând un temei legal pentru această solicitare şi că nici celelalte capete de cerere nu se justifică.

Solicită instanţei prin acţiune-reconvenţională înregistrată la data 09.12.2016, legal timbrată, ulterior completată, să dispună, în principal, stabilirea domiciliului minorei, C.N.P., născută la data de, în loc. O.., jud. B.., la aceasta, iar în subsidiar, stabilirea în favoarea reclamantei-reconvenţionale a următorului program de vizitare a minorei: în al doilea şi în al patrulea sfârşit de săptămână din lună, de vineri începând cu ora finalizării programului le unitatea şcolară până duminica la ora 18:00; în anii pari, în prima şi a doua zi de Paşti; în anii pari, ajunul Crăciunului şi prima zi de Crăciun; două săptămâni în luna iulie, în perioada vacanţei de vară sau o săptămână în luna iulie şi prima săptămână din august, la alegerea sa; ziua de naştere a minorei să fie petrecută împreună cu ambii părinţi;  ca măsuri provizorii până la soluţionarea definitivă a cererii dedusă judecăţii pe calea dreptului comun, care formează obiectul Dosarului nr. ..../271/2016 al Judecătoriei O...

Cererea-reconvenţională este argumentată prin faptul că trebuie să înceteze alienarea parentală a minorei faţă de ea, alienare produsă prin acţiunile fostului său soţ şi că nu poate fi pusă în executare silită convenţia încheiată între părţi referitoare la stabilirea locuinţei minorei.

Menţionează faptul că nu obstrucţionează dreptul legal al pârâtului-reconvenţional de a menţine legături părinteşti cu fiica lor.

Reclamanta-reconvenţională face referire la prevederile art. 209 şi următorul Cod procedură civilă,  la art. 453, art. 997 şi următorul Cod procedură civilă şi la art. 496 Cod civil.

Pârâtul-reconvenţional se opune admiterii cererii-reconvenţionale completate.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Minorii şi s-au născut în cadrul căsătoriei părţilor la data de, respectiv la, ambii în loc. O.., jud. B.., aspect ce rezultă din certificatele de naștere depuse la dosar.

Căsătoria celor doi a fost desfăcută, aspect ce rezultă din Certificatul de divorţ nr din întocmit la B.I.N. „M....” O...

Prin Convenţia încheiată în procedura divorţului părţile au convenit, printre altele, ca locuinţa minorilor să fie stabilită la domiciliul mamei, respectiv în loc. O.., str. jud. B.. şi ca reclamantul din prezenta pricină să aibă legături personale cu aceştia, lunar, timp de 15 zile şi jumătate din vacanţe.

Nu s-aprobat faptul că pârâta l-ar fi împiedicat pe tată să menţină legături părinteşti cu minorii, dar cert este că în momentul expunerii concluziilor pe fondul cauzei ambii copii sunt la tată.

 Reclamantul a promovat pe rolul Judecătoriei O.. o acţiunea civilă împotriva pârâtei având acelaşi obiect ca prezenta cauză, dedusă judecăţii pe calea dreptului comun, cererea fiind îndosariată sub nr. ..../271/2016.

Conform prevederilor art. 997 Cod procedură civilă, instanţa de judecată stabilind că în favoarea reclamantei (reclamantului) există aparenţa de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Rezultă, aşadar, că pentru admisibilitatea ordonanţei preşedinţiale se cer a fi îndeplinite cumulativ trei condiții specifice, și anume: urgenţa, caracterul vremelnic al măsurii solicitate şi neprejudecarea fondului litigiului dintre părţi.

Importanta instituţiei „ordonanţei preşedinţiale” decurge tocmai din natura măsurilor ce pot fi luate de judecător, dar şi din eficienţa deosebită a procedurii instituite în acest scop.

Legea a creat un mijloc procedural rapid si lipsit de formalism pentru luarea unor masuri provizorii în cazuri ce reclamă urgentă.

Este evident că asemenea măsuri şi o intervenţie atât de promptă a justiţiei nu se poate realiza în cadrul procedurii de drept comun, ci numai în condiţiile unei proceduri suple şi operative.

Cât priveşte urgenţa, aceasta nu este definită în concret de lege, dar pentru a nu se raporta la criterii arbitrare, din textul de lege enunţat mai sus, instanţa deduce că existenţa ei trebuie analizată  în raport de necesitatea păstrării unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, prevenirii unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi înlăturării piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Ori, urgenţa se regăseşte în prezenta pricină fiind concretizată în  necesitatea respectării principiului menţionat la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, şi anume urmărirea cu prioritate a interesul superior al celor doi minori.

Cum, însă, minorii sunt la reclamant aparenţa dreptului nu este în favoarea sa, se impune respingerea capetelor de cerere din acţiunea principală referitoare la obligarea pârâtei la menţinerea locuinţei minorului, născut la data de, în loc. O.., jud. B.., la adresa convenită de ambele părţi, şi anume: în loc. O.., str. jud. B..; obligarea pârâtei să permită minorului frecventarea cursurilor Grădiniţei nr. O.. şi să nu genereze absenţa acestuia de la cursuri în zilele în care tatăl are program de legături personale cu fiul său; stabilirea în favoarea sa a unui program de vizitare al minorului cu ridicare de la locuinţă sau de la Grădiniţa nr. O.., iar ulterior de la şcoală, astfel: primele 15zile din lună, jumătate din vacanţe, alternativ în anii pari ajunul Crăciunului şi prima zi de Crăciun la tată şi în anii impari la mamă, alternativ în anii impari prima zi de Paşte la tată şi în anii pari la mamă, petrecerea zilei de naştere a minorului împreună cu ambii părinţi la locaţia în care va avea loc petrecerea aniversară a acestuia; întreruperea oricărui contat a bunicilor materni cu minorul, precum şi întreruperea oricărui contat cu fosta bonă a acestuia; obligarea pârâtei să îi comunice în scris orice schimbare de facto a locuinţei minorului în termen de 24 ore de la momentul în care aceasta are loc; obligarea pârâtei la încetarea comportamentelor care au drept scop alienarea parentală a minorului, ca măsuri provizorii până la soluţionarea definitivă a cererii dedusă judecăţii pe calea dreptului comun, aceste solicitări rămânând fără obiect.

Şi referitor la cererea-reconvenţională se justifică urgenţa (fiind întrunite şi condiţiile neprejudecării fondului şi al caracterului vremelnic al măsurii dispuse pe calea ordonanţei preşedinţiale), doar că dat fiind refuzul minorei de a locui cu mama sa, opţiunea ei de a sta la tată (care nu a cerut ca locuinţa ei să fie stabilită la domiciliul acestuia), date fiind concluziile psihologului de pe lângă Curtea de Apel O.. consemnate în Raportul de audiere, instanţa constatând că aparenţa dreptului nu este în favoarea reclamantei-reconvenţionale va respinge capătul de cerere privitor la stabilirea domiciliului minorei, născută la data de, în loc. O.., jud. B.., la aceasta.

Este dreptul reclamantei-reconvenţionale, care poate fi asimilată cu părintele nerezident, să menţină legături părinteşti cu minora, după cum este şi în interesul copilului, doar că în acest moment, astfel cum au afirmat martorii şi cum a constatat atât instanţa cu ocazia audierii minorei, cât şi psihologul, „a fost evidenţiat un nivel crescut al distresului emoţional pe fondul dorinţei copilului de a rămâne în familia tatălui şi al temerii că există posibilitatea ca acest lucru să nu se întâmple”.

Din acest motiv, instanţa apreciază că programul de vizită solicitat de reclamanta-reconvenţională ar avea menirea să o traumatizeze pe minoră, deoarece aceasta „respinge orice tentativă de apropiere emoţională venită din partea mamei”. Relaţia mamă-fiică trebuie treptat refăcută, cu mult tact de pârâtă cu sprijinul reclamantului şi prin înscrierea minorei într-un program de consiliere psihologică, aşa cum recomandă şi psihologului de pe lângă Curtea de Apel O...

Astfel, instanţa va stabili în favoarea reclamantei-reconvenţionale următorul program de vizitare a minorei, C.N.P., născută la data de, în loc. O.., jud. B..: în al doilea şi în al patrulea sfârşit de săptămână din lună, sâmbăta şi duminica între orele 14:00 şi 18:00, ca măsură provizorie până la soluţionarea definitivă a cererii dedusă judecăţii pe calea dreptului comun, care formează obiectul Dosarului nr. ..../271/2016 al Judecătoriei O...

Celelalte solicitări din cererea-reconvenţională formulată şi completată vor fi respinse în temeiul principiu stipulat în art. 2 alin 2 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, care impune ca instanţa să urmărească cu prioritate interesul superior al minorului în hotărârea ce o va lua.

Drept urmare, instanţa va respinge cererea principală, dar va admite în parte cererea-reconvenţională.

Chiar dacă acţiunea-reconvenţională a fost admisă în sensul celor mai sus expuse, considerând că pârâtul-reconvenţional nu se află în culpă procesuală, nu îl va obliga la plata nici măcar parţială a cheltuielilor de judecată cerute de pârâtă.

Ţinând cont de modul de soluţionare a cererii principale, instanţa nu va acorda nici reclamantului cheltuielile de judecată solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Respinge cererea principală formulată de reclamantul, C.N.P., domiciliat în sat., str. jud. B.., cu domiciliul procedural ales în loc. O.., str. Republicii, nr. 10 A, et. I,ap. 7, jud. B.. împotriva pârâtei domiciliată în loc. O.., str., jud. B...

Admite în parte cererea-reconvenţională formulată şi completată de reclamanta-reconvenţională, C.N.P., împotriva pârâtului-reconvenţional.

Stabileşte în favoarea reclamantei-reconvenţionale următorul program de vizitare a minorei, C.N.P., născută la data de, în loc. O.., jud. B..: în al doilea şi în al patrulea sfârşit de săptămână din lună, sâmbăta şi duminica între orele 14:00 şi 18:00, ca măsură provizorie până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cererii dedusă judecăţii pe calea dreptului comun, care formează obiectul Dosarului nr. ..../271/2016 al Judecătoriei O...

Respinge celelalte solicitări formulate în subsidiar de reclamanta-reconvenţională privitoare la programul de vizitare a minorei.

Compensează cheltuielile de judecată.

Executorie.

Cu drept de apel în 5 zile de la pronunţare, depus la Judecătoria O...

Pronunţată în şedinţă publică din 22.06.2017.

PREŞEDINTEGREFIER