Recunoastere hotarare straina

Sentinţă penală 271 din 27.02.2017


SENTINŢA PENALĂ NR.  217/2017

Şedinţa publică din data de 27 februarie 2017

Preşedinte –

Grefier –

Ministerul Public este reprezentat de procuror C. din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria O..

Înregistrarea dezbaterii cauzei s-a făcut în conformitate cu dispoziţiile art. 369 C.p.p.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe intimatul, având ca obiect recunoaşterea unei hotărâri pronunţată de autorităţile din Slovenia privind aplicarea unei sancţiuni pecuniare, conform Legii nr. 302/2004.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezintă nimeni.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

La întrebarea instanţei reprezentanta parchetului arată că nu mai au alte cereri de formulat.

Nefiind alte cereri de formulat, instanţa consideră cauza lămurită în temeiul art. 339 C.p.p.  închide faza cercetării judecătoreşti şi acordă cuvântul pe fond.

Reprezentanta parchetului, solicită recunoaşterea actului prin care s-a dispus sancţiunea pecuniară şi punerea în executare a acesteia. 

JUDECĂTORIA

DELIBERÂND:

Constată că prin adresa nr.  Ns. 56076/2016/MP/11f din 27.06.2016, înregistrată la Judecătoria O. la data de 08.07.2016, sub nr. de dosar 1..../2016, Ministerul Justiţiei - Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară - Serviciul Cooperare judiciară în materie penală a înaintat instanţei o solicitare de recunoaştere şi executare a unei hotărâri prin care s-a aplicat o sancţiune pecuniară, hotărâre pronunţată de autorităţile din Slovenia, la care s-a anexat certificatul emis de autoritatea judiciară competentă din acest stat, conform Deciziei-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24.02.2005, privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a sancţiunilor pecuniare, traducerea certificatului, decizia în discuţie.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

La data de 02.09.2015 autoritatea competentă din Slovenia, respectiv  Okrajno sodisce v Kopru, oddelek za prekrske a emis o hotărârea nr. 96/2015 din 02.09.2015, definitivă la 01.10.2015, prin care s-a aplicat intimatului o sancţiune pecuniară de 2.899,09  euro.

Din actele dosarului rezultă că sancţiunea pecuniară de 2.899,09  euro  a fost aplicată de autoritatea administrativă slovenă, pentru comiterea de către intimatul, pe teritoriul Sloveniei, a unor contravenţii rutiere. 

În fapt, autoritatea competentă din Slovenia - Oraş K, Poliţia, a reţinut în sarcina intimatului, că în data de 17.04.2015, orele 18,20, a condus autoturismul marca Peugeot cu plăcuţe de înmatriculare deşi nu avea permis de conducere valabil, se afla în acelaşi timp şi sub influenţa băuturilor alcoolice (dispozitivul marca Drager tip 69810 nr. ARBJ- 0381 a indicat o alcoolemie de cel puţin 0,32 mg alcool/l în aer expirat), autoturismul nu era înregistrat şi nu avea certificat de înmatriculare valabil, plăcuţele de înmatriculare aparţinând unui alt autoturism.

Hotărârea de aplicare a sancţiunii pecuniare a rămas definitivă la data de. 01.10.2015.

Din  certificatul emis  conform Deciziei-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24.02.2005, privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a sancţiunilor pecuniare, certificat având ştampila şi semnătura în original, respectiv din traducerea în limba română a certificatului (filele 10-15), instanţa reţine că în faţa autorităţilor slovene intimatul a avut posibilitatea de a i se judeca cauza de o instanţă judecătorească cu competenţă specială în materie penală, intimatul fiind prezent la procesul în urma căruia a fost pronunţată decizia, că făptuitorul a fost informat personal sau printr-un reprezentant, potrivit legii statului  emitent, referitor la dreptul său de a contesta cauza şi la termenul de exercitare a căii de atac.

Întrucât decizia de sancţionare nu a fost atacată de făptuitor, conform indicaţiilor din  hotărâre, aceasta a devenit executorie.

În consecinţă, statul  emitent - Slovenia, a emis certificatul prevăzut la art. 4 din Decizia–cadru 2005/214/JAI a Consiliului, privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a sancţiunilor financiare, certificat echivalent cu formularul standard din anexa 3 din Legea nr. 302/2004,  republicată (denumită în continuare lege), modificată prin Legea nr. 300/2013 .

Conform art.  233 alin. 1 din lege, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 300/2013, prin hotărâre se înţelege, indiferent de denumirea acesteia, cum ar fi încheiere, sentinţă, decizie, ordonanţă, rezoluţie sau proces-verbal de constatare, o hotărâre definitivă pronunţată de un organ de urmărire penală, o instanţă, precum şi de alte autorităţi care, potrivit legii, sunt considerate ca fiind judiciare ori de către o autoritate administrativă, prin care o persoană fizică sau juridică a fost obligată la plata unei sancţiuni pecuniare, atunci când hotărârea a fost luată de:

a) o autoritate judiciară, ca urmare a săvârşirii unei fapte care, potrivit legislaţiei statului emitent, este infracţiune;

b) o autoritate, alta decât una judiciară, în legătură cu o faptă care, potrivit legislaţiei statului emitent, este infracţiune, dacă persoana fizică sau juridică sancţionată a avut posibilitatea să solicite judecarea cauzei de o autoritate judiciară competentă şi în materie penală;

c) o autoritate, alta decât una judiciară, în legătură cu o faptă care, potrivit legislaţiei statului emitent, constituie o încălcare a normelor legale, dacă persoana fizică sau juridică sancţionată a avut posibilitatea să solicite judecarea cauzei de către o autoritate judiciară competentă şi în materie penală;

d) o autoritate judiciară competentă şi în materie penală, atunci când decizia a fost luată în legătură cu o hotărâre prevăzută la lit. c).

Potrivit legii române - art. 234/1 din lege, referitoare la condiţiile pentru punerea în executare a unor sancţiuni pecuniare,  punerea în executare a unei sancţiuni pecuniare aplicate pentru încălcarea de către o persoana fizică sau juridică a unor norme de drept penal sau a altor norme legale se realizează în temeiul dispoziţiilor prezentei secţiuni, dacă sancţiunea pecuniară constă într-o sumă de bani de cel puţin 70 de euro sau echivalentul în lei al acestei sume:

a) la plata căreia persoana fizică sau juridică a fost obligată printr-o hotărâre executorie, cu titlu de amendă penală sau administrativă, după caz; sau

b) reprezentând despăgubiri acordate, prin aceeaşi hotărâre executorie, părţii vătămate care nu s-a constituit parte civilă, atunci când instanţa s-a aflat în exercitarea competenţei sale în materie penală;

c) la plata căreia persoana fizică sau juridică a fost obligată cu titlu de cheltuieli judiciare sau administrative;

d) care trebuie să fie virată către un fond public sau al unei organizaţii de asistenţă a victimelor, la plata căreia persoana fizică sau juridică a fost obligată prin aceeaşi hotărâre executorie.

 De asemenea, conform art.  234 din lege, în cazul hotărârilor date în alte state membre, Ministerul Justiţiei, prin direcţia de specialitate, este competent să primească hotărârea şi să o transmită, în vederea punerii în executare, judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul ori sediul social persoana faţă de care s-a aplicat sancţiunea, în afară de cazul în care suma de bani pe care aceasta trebuie să o plătească este mai mică de 70 de euro sau echivalentul în lei al acestei sume, situaţie în care restituie motivat documentele transmise de statul emitent.

În speţa de faţă, Judecătoria O. este judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul persoana faţă de care s-a aplicat sancţiunea pecuniară, respectiv

Instanţa reţine că hotărârea în discuţie a fost emisă de o autoritate din Slovenia, respectiv de instanţă de judecată competentă în materie penală, pentru o faptă prevăzută de legea  statului emitent, respectiv o contravenţie prevăzută de  Legea administraţiei juridice pentru respectarea regulilor de circulaţie, art. 2.

Conform art. 239 al. 1 din lege, întrucât fapta comisă  se încadrează în categoria infracţiunilor  enumerate la art. 239 alin. 1 pct. 1-39 din lege, anume la pct. 33 - conduită contrară normelor de trafic rutier, nu mai este necesară verificarea dublei incriminări a faptei.

Faţă de cele reţinute mai sus, conform art. 240 al. 1 din lege, instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legea română pentru recunoaşterea hotărârii  de aplicare a sancţiunii pecuniare de 2899,09 euro, fără alte formalităţi, în cauză nefiind identificate motive de nerecunoaştere sau neexecutare prevăzute de art.  241 din lege.

În consecinţă, instanţa, în baza  240 alin.1 cu referire la art. 233, art. 234/1 şi art.  239 alin. 1 pct. 33 din Legea nr. 302/2004, republicată, modificată prin Legea nr. 300/2013, 

Va recunoaşte hotărârea Curţii PR 96/2015 – 02.09.2015, Ordonanţa Curţii PR 96/2015 din data de 17.11.2015, definitivă la 06.02.2016 a Okrajno sodisce v Kopru, oddelek za prekrske, autoritate competentă din Slovenia, prin care s-a aplicat intimatului,  o sancţiune pecuniară de 2.899,09  euro.

În baza art. 242 alin. 2 şi art. 243 din Legea nr. 302/2004, republicată, modificată prin Legea nr. 300/2013, va obliga intimatul,  la plata sumei de 2.899,09 euro, la cursul BNR din data plăţii, cu titlu de amenda aplicată de autorităţile slovene prin hotărârea mai sus amintită.

După rămânerea definitivă a prezentei hotărâri se vor informa autorităţile germane competente, conform art. 247 lit. d) din Legea nr. 302/2004,  republicată, modificată prin Legea nr. 300/2013.

Cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia, conform art. 246 alin. 2 din Legea nr. 302/2004,  republicată, modificată prin Legea nr. 300/2013.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza  240 alin.1 cu referire la art. 233, art. 234/1 şi art.  239 alin. 1 pct. 33 din Legea nr. 302/2004, republicată, modificată prin Legea nr. 300/2013, 

Recunoaşte hotărârea Curţii PR 96/2015 – 02.09.2015, Ordonanţa Curţii PR 96/2015 din data de 17.11.2015, definitivă la 06.02.2016 a Okrajno sodisce v Kopru, oddelek za prekrske, autoritate competentă din Slovenia, prin care s-a aplicat intimatului o sancţiune pecuniară de 2.899,09  euro.

În baza art. 242 alin. 2 şi art. 243 din Legea nr. 302/2004, republicată, modificată prin Legea nr. 300/2013, obligă intimatul la plata sumei de 2.899,09 euro, la cursul BNR din data plăţii, cu titlu de amenda aplicată de autorităţile slovene prin hotărârea mai sus amintită.

După rămânerea definitivă a prezentei hotărâri se vor informa autorităţile germane competente, conform art. 247 lit. d) din Legea nr. 302/2004,  republicată, modificată prin Legea nr. 300/2013.

Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia, conform art. 246 alin. 2 din Legea nr. 302/2004,  republicată, modificată prin Legea nr. 300/2013.

Cu drept de contestaţie la Tribunalul Bihor în 10 zile de la comunicare cu procurorul şi cu făptuitorul.

Pronunţată în şedinţa publică din 06 martie 2017.

PREŞEDINTE GREFIER