Partaj bunuri comune. Imobil bun propriu demolat. Construirea unui nou imobil

Decizie 433/A din 04.10.2017


Este de asemenea nefondat motivul de apel vizând includerea în masa partajabilă a imobilului construcţie edificată în localitatea Călineşti, respectiv a evaluării sale incluzând beciul preexistent, sentinţa urmând a fi păstrată din această perspectivă, urmând a fi valorificat însă motivul de apel vizând reevaluarea bunului prin raportare la vechimea cauzei şi a primului raport întocmit în cauză în anul 2012.

Planşele foto depuse în apel la filele 40-43 dosar, coroborate cu probaţiunea administrată la fond şi cu concluziile raportului de expertiză T.ă în specialitatea construcţii, determină reţinerea de către Tribunal a împrejurării că beciul preexistent la care face trimitere apelantul a fost inclus în construcţia nouă realizată de către părţi, că aceasta era realizat din pământ şi piatră, fiind într-o stare de degradare accentuată şi că prin noua construcţie părţile litigante au transformat total bunul preexistent, raportul de expertiză T.ă consemnând faptul că fundaţiile clădirii sunt constituite de fundaţii şi elevaţii de beton continue sub ziduri.

În acest context, valoarea bunului imobil ce se impune a fi inclusă în masa partajabilă este suma de 93.100 lei, incluzând valoarea beciului, evaluare în concordanţă cu stadiul actual al litigiului şi cu durata procedurii, respectiv cu criterii legale şi jurisprudenţiale în această materie.

Prin sentinţa civilă nr. 304/18.02.2006, pronunţată de Judecătoria Sighetu Marmaţiei în dosar nr. 1807/307/2011, a fost admisă în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta G. I., în contradictoriu cu pârâtul B. G., a fost admisă în parte cererea reconvenţională a pârâtului reclamant  B. G. şi în consecinţă instanţa a constatat că părţile au dobândit în timpul căsătoriei următoarele bunuri mobile: autoturism marca Wolkswagen Passat, valoare 17612 lei; combină frigorifica Arctic, valoare 1200 lei, maşină spălat rufe Whirpool, valoare 379 lei; televizor Beko, valoare 379 lei; aspirator Samsung, valoare 210 lei; DVD LG, valoare 195 lei; Cuptor microunde Alaska, valoare 187 lei; Mobilă pal melaminat, valoare 1700 lei.

Instanţa a constatat că părţile au contribuit în cote egale la realizarea investiţiilor din apartamentul situat în Sighetu Marmaţiei str. Constructorului, nr. 6,  ap. 26, jud. Maramureş, în valoare de 1500 lei, contribuţie pe care a compensat-o, a constatat că părţile au dobândit în timpul căsătoriei prin contribuţie diferenţiată, respectiv 70% pârâtul şi 30% reclamanta, imobilul constând în casă de locuit situată în Călineşti, nr. 605, jud. Maramureş, identificată şi evaluată conform raportului de expertiză întocmit de expert Zahu Traian, valoare de 110529 lei. Instanţa a atribuit în lotul reclamantei următoarele bunuri mobile: aspirator Samsung, valoare 210 lei; DVD LG , valoare 195 lei; Cuptor microunde Alaska, valoare 187 lei;Mobilă pal melaminat, valoare 1700 lei. În lotul pârâtului pârâtului au fost atribuite următoarele bunuri mobile: autoturism marca Wolkswagen Passat,  valoare 17612 lei; combină frigorifica Arctic, valoare 1200 lei, maşină spălat rufe Whirpool, valoare 379 lei; televizor Beko, valoare 379 lei;

Instanţa a obligat pe pârât să plătească reclamantei suma de 8489 lei cu titlu de sultă, a atribuit în lotul pârâtului în întregime imobilul  casă de locuit situată în Călineşti, nr. 605, jud. Maramureş, identificată şi evaluată  conform raportului de expertiză întocmit de expert Zahu Traian, valoare de 110529 lei, a obligat pe pârât să plătească reclamantei suma de 32680,50 lei cu titlu de sultă, a constatat că pârâtul este obligat să plătească reclamantei suma totală de 41169,00 lei cu titlu de sultă şi a compensat cheltuielile de judecată, obligând pârâtul să plătească reclamantei suma de 2093 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că părţile au fost căsătorite din 26,01,2008 până la data de 12,05,2011 când, conform certificatului de divorţ nr. 2637/12,05,2011 ,căsătoria acestora a fost desfăcută prin divorţ (f. 5-6) şi că, în privinţa bunurilor imobile,cu probele administrate s-a dovedit următoarea stare de fapt:

Părţile au dobândit în timpul căsătoriei prin contribuţie diferenţiată, respectiv 70%  pârâtul şi 30% reclamanta, imobilul constând în casă de locuit situată în Călineşti, nr. 605, jud. Maramureş, identificată şi evaluată  conform raportului de expertiză întocmit de expert Zahu Traian, valoare de 110529 lei.

Pentru a reţine aceste considerente instanţa a avut în vedere că pentru casa de lemn demolată, existentă anterior pe terenul edificării noii case supuse partajului, valoarea de acesteia de 10000 euro, reprezentând 45168 lei  constituie contribuţia exclusivă a pârâtului la edificarea noii case şi va fi scăzută din valoarea contribuţiei comune a părţilor la dobândirea casei, valoare stabilită prin raportul de expertiză depus la dosar, de 110529 lei. Diferenţa rezultată de 65361 lei reprezintă contribuţia comună a părţilor. Procentual valorile menţionate reprezintă o contribuţie diferenţiată a părţilor de 70%  pârâtul şi 30% reclamanta  privind dobândirea imobilul constând în casă de locuit situată în Călineşti, nr. 605, jud. Maramureş, identificată şi evaluată  conform raportului de expertiză întocmit de expert Zahu Traian.

Cu privire la bunurile mobile, probele administrate în cauză au dovedit că  părţile au dobândit în timpul căsătoriei următoarele bunuri mobile: autoturism marca Wolkswagen Passat,  valoare 17612 lei, valoare stabilită conform expertizei depuse la dosar; combină frigorifica Arctic, valoare 1200 lei, maşină spălat rufe Whirpool, valoare 379 lei; televizor Beko, valoare 379 lei; aspirator Samsung, valoare 210 lei; DVD LG , valoare 195 lei; Cuptor microunde Alaska, valoare 187 lei; Mobilă pal melaminat, valoare 1700 lei.

Autoturismul  marca Wolkswagen Passat,  valoare 17612 lei, a fost înstrăinat de pârât.

La partajarea  bunurilor mobile instanţa  va  avea în vedere în folosinţa cui se află bunurile mobile, conform precizării părţilor şi va dispune partajarea acestora cu atribuirea valorii autoturismului înstrăinat pârâtului, cu obligarea acestuia la plata unei sulte raportat strict la partajul bunurilor mobile.

Cu privire la contribuţia părţilor l a realizarea investiţiilor din apartamentul situat în Sighetu Marmaţiei str. Constructorului, nr. 6,  ap. 26, jud. Maramureş, în valoare de 1500 lei, instanţa reţine că aceasta a fost egală în cotă de ½ pentru fiecare parte şi ca atare, o va compensa.

Astfel, dând eficienţă disp. art. 673 indice 5 alin. 2 C.p.c. , a fost atribuit reclamantei următoarele bunuri mobile: aspirator Samsung, valoare 210 lei; DVD LG , valoare 195 lei; Cuptor microunde Alaska, valoare 187 lei; Mobilă pal melaminat, valoare 1700 lei, iar  pârâtului i se vor atribui următoarele bunuri mobile: valoarea autoturismului marca Wolkswagen Passat, valoare 17612 lei; combină frigorifica Arctic, valoare 1200 lei, maşină spălat rufe Whirpool, valoare 379 lei; televizor Beko, valoare 379 lei;

A fost obligat pârâtul să plătească reclamantei suma de 8489 lei cu titlu de sultă.

Instanţa, raportat la cererea părţilor şi la contribuţia stabilită conform celor în precedent expuse, a atribuit în lotul pârâtului în întregime următorul bun imobil:

-  casă de locuit situată în Călineşti, nr. 605, jud. Maramureş, identificată şi evaluată  conform raportului de expertiză întocmit de expert Zahu Traian, valoare de 110529 lei.

A fost obligat pârâtul să plătească reclamantei suma de 32680,50 lei cu titlu de sultă, reprezentând 50% din valoarea contribuţiei comune a părţilor, de 65361,00 lei .

Raportat la cele două sulte stabilite aferent împărţelii bunurilor mobile şi bunului imobil, in final instanţa a reţinut că  pârâtul este obligat să plătească reclamantei suma totală de 41169 lei cu titlu de sultă.

Cu privire la cheltuielile de judecată efectuate de părţi, dovedite la dosar instanţa le-a compensat şi l-a obligat pe pârât să plătească reclamantei suma de 2093 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

2.Împotriva acestei hotărâri a declarat apel în termenul legal pârâtul-reclamant reconvenţional B. G., solicitând schimbarea în parte a sentinţei, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea căii de atac, apelantul a arătat că sentinţa apelată este nelegală şi netemeinică, că în privinţa bunurilor mobile este de acord cu modalitatea de partaj, valoarea bunurilor, cu excepţia valorii bunului auto marca Vokswagen Passat atribuit în lotul său, suma de 17.612 lei reprezentând în aprecierea sa o valoare nereală.

Apelantul a învederat că expertul Cosma Ioan Eugen nu a inspectat efectiv bunul expertizat şi raportul său conţine erori de identificare a bunului ce influenţează valoarea de piaţă a acestuia întrucât modelul este TD iar nu TDI, iar anul de fabricaţie este 1995, nu 1997. Din această perspectivă, apelantul a solicitat completarea raportului de expertiză T.ă judiciară.

În privinţa contribuţiei la realizarea investiţiei din apartament, apelantul a învederat că nu a înţeles raţionamentul logico-juridic pentru care instanţa a dispus compensarea acestei contribuţii comune egale, respectiv că trebuia introdus în cauză proprietarul imobilului, împrejurare ce atrage sancţiunea anulării hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare.

Raportat la construcţie, apelantul a învederat că terenul pe care aceasta este edificată nu este proprietatea părţilor şi de altfel nici construcţia nu este în proprietatea lor, astfel că partajarea acestui bun apare ca fiind inadmisibilă, putându-se discuta eventual în cauză de un drept de creanţă. În subsidiar, apelantul a arătat că în privinţa acestui bun se impunea admiterea cererii sale reconvenţionale integral, iar cota sa de contribuţie este de ¾ iar nu de  70%, că se impune reevaluarea imobilului cu excluderea beciului de sub casă preexistent dar şi prin raportare la vechimea raportului de expertiză aflat la dosarul cauzei.

În probaţiune, apelantul a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, martori, expertize T.e judiciare.

În drept, apelantul s-a prevalat de dispoziţiile art. 295, 296, 274 Cod procedură civilă de la 1865.

Cererea de apel a fost legal timbrată cu suma de 2008,36 lei reprezentând taxă judiciară de timbru.

Intimata G. I. a formulat întâmpinare faţă de cererea de apel prin care a solicitat recalificarea în recurs, nulitatea recursului pentru nemotivarea lui în termenul legal, cu cheltuieli de judecată.

Instanţa a calificat calea de atac în cauză ca fiind apelul, prin încheierea de şedinţă din 5.10.2016.

Prin notele de şedinţă din 1.11.2016, intimata a arătat că solicită respingerea apelului declarat în cauză şi a solicitărilor în probaţiune formulate de către apelant.

În apel, a fost încuviinţată administrarea probei cu înscrisuri, efectuarea unei completări la raportul de expertiză T.ă judiciară în specialitatea evaluare bunuri şi construcţii-evaluarea proprietăţii imobiliare, fiind totodată audiaţi martorii A V. Florin şi Bledea M Ioan.

Au fost formulate concluzii scrise de către apelant.

3.Analizând apelul declarat prin prisma motivelor invocate, în limitele învestirii, a probaţiunii administrate şi a dispoziţiilor legale incidente, Tribunalul a apreciat că acesta este fondat în parte pentru următoarele considerente:

Părţile litigante, B. G. şi G. I. s-au căsătorit la data de 26.01.2008, căsnicia fiind desfăcută prin divorţ la data de 12.05.2011, conform certificatului nr. 2637/2011 eliberat de BNP Bledea Steluţa.

Prima instanţă, învestită cu cererile părţilor de partajare a bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei a constatat componenţa bunurilor aflate în masa partajabilă, a dispus partajarea şi atribuirea bunurilor în natură către părţi, compensând diferenţele valorice prin sultă.

Prin cererea de apel, au fost atacate de către pârâtul-reclamant reconvenţional B. G. exclusiv dispoziţiile instanţei de fond vizând valoarea bunului auto Volkswagen Passat, dispoziţia de compensare a sumei reprezentând drept de creanţă-investiţii la imobilul apartament, includerea în masa partajabilă a imobilului construcţie situat în localitatea Călineşti, respectiv evaluarea acestuia şi cota de contribuţie la dobândirea lui.

În privinţa bunului mobil autoturism înmatriculat sub nr. MM-08-JND, marca Volkswagen Passat Variant, fabricat în anul 1995, expertul T. judiciar Cosma Ioan Eugen a concluzionat prin completarea la raportul de expertiză întocmită în apel, faptul că valoarea de piaţă a acestuia la data de 17.06.2011 era de 1250 Euro, însă în luna ianuarie 2017, valoarea sa de piaţă este cuprinsă între 600-850 Euro.

Ţinând cont de preţul cu care a fost înstrăinat autoturismul sus-menţionat prin contractul de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit (700 Euro) de către apelant la data de 14.03.2013, de evaluarea efectuată de către expertul desemnat în cauză în apel (600-850 Euro-valoare la momentul ianuarie 2017), luând în considerare împrejurarea că în materia partajului, valoarea ce trebuie avută în vedere în procedura judiciară este cea de la momentul actual, ţinând cont de starea bunului la momentul desfacerii căsătoriei, Tribunalul a apreciar că în masa partajabilă se impune a se include suma de 700 Euro reprezentând valoarea bunului auto anterior menţionat, respectiv suma de 3167,08 lei în echivalent lei (curs BNR 1Euro=4,52244 lei la data de 20.02.2017, data evaluării în apel), iar nu suma de 17.612 lei reţinută de către prima instanţă cu acelaşi titlu.

În acelaşi sens, instanţa constată că evaluarea iniţială a bunului a avut la bază erori vizând modelul auto şi vechimea acestuia, erori ce au determinat o supraevaluare a bunului inclus în masa partajabilă cu consecinţe asupra valorii sultei de achitat, impunându-se admiterea apelului din această perspectivă cu consecinţa schimbării sentinţei ca fiind rezultatul greşitei interpretări a probaţiunii administrate în cauză.

În privinţa motivului de apel vizând contribuţia-drept de creanţă reprezentând investiţia comună a celor doi soţi în imobilul apartament proprietatea unui terţ, Tribunalul constată că acesta este nefondat.

Părţile au agreat faptul că suma investită în îmbunătăţirile aduse imobilului este de 1500 lei, fiecare deţinând o cotă de ½ parte din aceasta. Astfel, compensarea dispusă de către prima instanţă a creanţelor reciproce deţinute de către părţi nu apare ca nelegală ci, mai degrabă, ca o măsură cu caracter practic, aceasta neinfluenţând modul de partajare în natură a bunurilor comune şi nici sultele datorate. În plus, drepturile şi interesele legitime ale apelantului nu au fost vătămate în vreun fel prin dispoziţia instanţei, neexistând motive pentru a dispune altfel în apel şi pentru a schimba sentinţa apelată din această perspectivă.

Este inutilă chemarea în judecată a proprietarului tabular al imobilului apartament vizat de aceste drept de creanţă în contextul în care acestuia nu i s-a opus de către părţi un drept care să justifice atragerea sa în proces. Aşadar, cererea de anulare a sentinţei şi de trimitere a cauzei spre rejudecare apare ca nefondată, cadrul procesual subiect activ şi pasiv fiind complet în cauza dedusă judecăţii.

Este de asemenea nefondat motivul de apel vizând includerea în masa partajabilă a imobilului construcţie edificată în localitatea Călineşti, respectiv a evaluării sale incluzând beciul preexistent, sentinţa urmând a fi păstrată din această perspectivă, urmând a fi valorificat însă motivul de apel vizând reevaluarea bunului prin raportare la vechimea cauzei şi a primului raport întocmit în cauză în anul 2012.

Planşele foto depuse în apel la filele 40-43 dosar, coroborate cu probaţiunea administrată la fond şi cu concluziile raportului de expertiză T.ă în specialitatea construcţii, determină reţinerea de către Tribunal a împrejurării că beciul preexistent la care face trimitere apelantul a fost inclus în construcţia nouă realizată de către părţi, că aceasta era realizat din pământ şi piatră, fiind într-o stare de degradare accentuată şi că prin noua construcţie părţile litigante au transformat total bunul preexistent, raportul de expertiză T.ă consemnând faptul că fundaţiile clădirii sunt constituite de fundaţii şi elevaţii de beton continue sub ziduri.

În acest context, valoarea bunului imobil ce se impune a fi inclusă în masa partajabilă este suma de 93.100 lei, incluzând valoarea beciului, evaluare în concordanţă cu stadiul actual al litigiului şi cu durata procedurii, respectiv cu criterii legale şi jurisprudenţiale în această materie.

În acelaşi sens urmează a fi valorificate în cauză şi declaraţiile martorilor audiaţi în apel, ce au relatat faptul că după demolarea vechii case, părţile au renovat fundaţia şi beciul preexistente pe acel amplasament şi au edificat o nouă construcţie.

Restul declaraţiilor martorilor nu sunt de natură a determina creşterea cotei de contribuţie a apelantului la dobândirea acestui bun, martorii arătând faptul că ambele părţi şi familiile acestora au contribuit cu muncă, alte prestaţii la edificarea imobilului, părţile beneficiind şi de sprijinul colegilor sau al vecinilor la construirea imobilului în mod gratuit („în clacă”).

Tribunalul a înlăturat solicitarea apelantului de constatare a inadmisibilităţii includerii bunului imobil construcţie situată în localitatea Călineşti în masa bunurilor comune prin raportare la poziţia sa procesuală exprimată în faţa primei instanţe din această perspectivă şi la împrejurarea că acesta a solicitat şi obţinut atribuirea imobilului în natură la partaj, dispoziţia primei instanţei având în vedere acordul părţilor litigante vizând acest bun comun. În plus, cu ocazia dezbaterii fondului cauzei, în apel, apărarea nu a mai fost reiterată, astfel cum reiese din conţinutul concluziilor scrise depuse la dosarul cauzei.

Faţă de considerenteleexpuse, instanţa a apreciat că sentinţa apelată se impune a fi schimbată exclusiv din perspectiva valorii bunurilor autoturism şi construcţie, astfel cum au fost reţinute anterior împrejurare ce va determina o reevaluare a sultelor datorate de către părţi astfel: valoarea totală a bunurilor mobile din masa partajabilă este de 7417,08 lei (auto-3167,08, combina frigorifică-1200 lei, maşină spălat-379 lei, televizor-379 lei, aspirator-210 lei, dvd-195 lei, cuptor microunde-187 lei şi mobilier-1700 lei), reclamantei i s-au atribuit în natură bunuri mobile în valoare totală 2292 lei, iar pârâtul-reclamant bunuri mobile în valoare totală de 5125,08 lei, astfel că acesta din urmă va achita sultă pentru egalizarea lotului în valoare de 1416,54 lei pentru această categorie de bunuri în privinţa cărora s-a reţinut o cotă de contribuţie necontestată de câte ½ parte.

În privinţa valorii bunului imobil (93.100 lei) prin raportare la cota de contribuţie de 70% stabilită în favoarea pârâtului-reclamant reconvenţional, instanţa reţine că acesta datorează reclamantei suma de 27.930 lei reprezentând sultă aferentă acestui bun.

Coroborând cele anterior menţionate, rezultă că apelantul datorează intimatei cu titlu de sultă totală suma de 29.346,54 lei, sentinţa apelată urmând a fi schimbată în acest sens conform dispozitivului prezentei decizii.

Tribunalul a apreciat că prin stabilirea în această manieră a componenţei masei bunurilor partajabile, a valorii acestora, modalitatea de partajare în natură şi egalizarea loturilor prin sultă, hotărârea pronunţată este în concordanţă cu cererile părţilor, justificate prin probaţiunea administrată şi cu procedura specială şi criteriile instituite de art. 673¹-673 ind. 14 Cod procedură civilă de la 1865.

Reţinând culpa procesuală a intimatei raportat la măsura în care apelul a fost admis, la prevederile art. 274-276 Cod procedură civilă, Tribunalul a dispus compensarea cheltuielilor de judecată efectuate de către părţi cu titlu de onorariu avocaţial până la nivelul sumei de 350 lei şi va obliga intimata să achite apelantului suma de 2437 lei reprezentând cheltuieli parţiale de judecată în apel, sumă compusă din 1500 lei onorariu avocaţial parţial acordat în apel, 602,5 lei reprezentând taxă judiciară de timbru acordată pentru beneficiul valoric obţinut de către apelant în apel şi 685 lei reprezentând parte a onorariului expert T. judiciar în apel

Domenii speta