Anularea partiala a deciziei emisa de Camera de Conturi Olt, respectiv masurile dispuse la pct. b3 si b6

Sentinţă civilă 285 din 28.03.2018


Prin cererea înregistrată sub nr.X/104/2017, reclamantul Municipiul C, în contradictoriu cu pârâta Curtea de Conturi a României - Departamentul de coordonare a verificării bugetelor unităţilor administrativ- teritoriale a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună anularea parţială a Deciziei nr. X/2017 emisă de Camera de Conturi O respectiv măsurile dispuse la pct.B3 şi B6.

În motivare arată că, în fapt, ca urmare a acţiunii de verificare a Curţii de Conturi a României cu tema "Auditul financiar al conturilor de execuţie întocmite pentru anul 2015" la nivelul U.A.T. Municipiul C, jud. Olt, a fost încheiat Raportul de audit nr. X.X/25.11.2016 în care a fost reţinut, alături de alte constatări, şi faptul că:

1.Au fost efectuate plăţi fără existenţa documentelor justificative, întocmite conform legii, care să ateste exactitatea şi realitatea sumelor datorate aferente evenimentului cultural " Sărbători de iarnă ca-n poveşti-Moş Crăciun la tine acasă" (conform lit. B) pct. 1 din raport).

2.Efectuarea de cheltuieli pentru activităţi care nu au legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative de înfiinţare a Centrului Cultural Municipal C (conform lit. B) pct. 2 din raport).

3.Efectuarea de plăţi nelegale pentru servicii de pază urmare a acceptării, în cadrul Impunerii financiare, a unui tarif mai mare decât cel real justificat, determinat de o eroare de jalcul matematic.

Toate aceste constatări mai sus menţionate, au fost înscrise şi în decizia nr. X/06.03.2017. Împotriva acestei decizii s-a formulat de către UAT Municipiul C Contestaţie solicitându-se anularea parţiala a acesteia privind măsurile dispuse prevăzute la pct. B 3 si 6 în conformitate cu prevederile art. 33 alin. 3 din Legea nr. 94/1992, Republicată, si ale art 174 din regulamentul mai sus menţionat.

Curtea de Conturi a României prin încheierea nr.X/18.07.2017 a respins Contestaţia formulată de U.A.T. Municipiul C.

Apreciază faptul că, aceste constatări cât si măsurile dispuse pe baza acestora sunt neîntemeiate având în vedere următoarele considerente:

1. Cu privire la constarea Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi O privind efectuarea de plăţi fără existenţa documentelor justificative, întocmite conform legii, care să ateste exactitatea şi realitatea sumelor datorate aferente evenimentului cultural " Sărbători de iarnă ca-n poveşti-Moş Crăciun la tine acasă" (pct.B3 din decizie) precum şi a măsurii dispuse în sarcina ordonatorului de credite de a stabili întinderii prejudiciului reprezentând plăţi nelegale efectuate în anul 2015 fără documente justificative care să ateste exactitatea şi realitatea sumelor datorate pentru evenimente culturale, recuperarea acestora precum şi a foloaselor nerealizate, considerăm că nu au un temei legal întrucât echipa de audit analizând obiectul contractului de prestări servicii nr.X/16.12.2014 apreciază că, acestuia îi sunt opozabile prevederile . O.G. nr. 51/11.08.1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, Iproiectelor şi acţiunilor culturale, deducând astfel faptul că, instiutuţia noastră are calitatea de entitate finanţatoare şi nicidecum de organizator al evenimentului artistic.

Analizând prevederile art. 1 din O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, se poate observa, fără dubiu, că acest act normativ reţinut şi invocat în susţinerea celor constatate de echipa de audit, priveşte cadrul general, principiile si procedurile sistemului de finanţare nerambursabilă de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a programelor, proiectelor si acţiunilor culturale, ori în cauză nu sunt întrunite condiţiile de aplicabilitate a acestui act normativ, instituţia noastră în calitate de organizator al evenimentului artistic a procedat la încheierea contractului de prestări servicii nr. X/16.12.2014 cu respectarea prevederilor O.G. nr.34/2006 privind achiziţiile publice (act normativ în vigoare la acea dată).

De altfel, se arată că, în încheierea care face obiectul dosarului dedus judecăţii, chiar comisia care a analizat contestaţia reţine că nu se află în situaţia finanţării nerambursabile a unor proiecte culturale, astfel încât să fie aplicabile prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare şi OG nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale cu modificările şi completările ulterioare.

În acest context, arată că, auditorii pe aceste acte normative şi-au întemeiat susţinerile reţinute în raportul de audit şi în decizia emisă.

În ceea ce priveşte faptul că, prestatorul serviciilor artistice nu a prezentat la încheierea procesului verbal de recepţie a evenimentelor documente justificative specifice cheltuielilor efectuate până la valoarea contractului pe categorii de cheltuieli nu pot fi reţinute ca fiind un prejudiciu întrucât la incheierea procesului verbal de recepţie au fost depuse documente din care să rezulte activitatea prestată respectiv afişe, flayere, fotografii, cd-uri etc. conform obiectului contractului şi în conformitate cu oferta depusă de prestator potrivit prevederilor art. 51 alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

Mai mult decât atât, prin adresele nr. X/26.10.2016 şi nr. X/15.11.2016 au fost solicitate documente justificative privind cheltuielile aferente prestării serviciului artistic de către SC Compania A MM S SRL pana la concurenţa sumei de 399.280 lei, adrese în urma cărora prestatorul a înaintat documente justificative iniţial pâna la concurenţa sumei de 124.413,32 lei pentru ca ulterior sa fie înaintate şi alte documente care să justifice cheltuielile pană la concurenţa sumei de 274.866,48 lei astfel cum reiese si din Raportul de audit nr. X.X/25.11.2016 fila nr. 11.

Desi Camera de Conturi O reţine aceste aspecte atît în raportul de audit cât si în decizia emisă, totuşi menţine în continuare fără temei legal ca şi prejudiciu creat UAT Municipiul C prin acest contract de prestări servicii deşă au fost prezentate documente justificative privind îndeplinirea obiectului contractului.

Consideră că, din actele depuse de prestator şi prezentate auditorilor reiese fără echivoc îndeplinirea clauzelor contractuale, în speţă nefiind îndeplinite condiţiile existenţei vreunui prejudiciu.

2. Referitor la constatarea de către Camera de Conturi O cu privire la efectuarea de cheltuieli pentru activităţi care nu au legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative de înfiinţare a Centrului Cultural Municipal C (conform lit. B) pct. 2 din raport) precum şi a măsurii dispuse în sarcina ordonatorului de credite de a stabili întinderea prejudiciului reprezentând plăţi nelegale efectuate în anul 2015 fără documente justificative care să ateste exactitatea şi realitatea sumelor datorate pentru evenimente culturale, recuperarea acestora precum şi a foloaselor nerealizate, consideră de asemenea că nu au un temei legal.

Astfel, ca şi în situaţia descrisă mai sus, echipa de audit în urma controlului efectuat la nivelul U.A.T. Municipiul C, constată încheierea unui contract de prestări servicii între Primăria municipiului C în parteneriat cu Consiliul Judeţean O în, calitate de autorităţi contractante-beneficiari şi Asociaţia "MdR MT" în calitate de prestator, înregistrat sub nr. X/08.04.2015, ca urmare a adoptării H.C.L. C nr. X/27.02.2015 şi H.C.L. C nr. X/30.04.2015.

Şi în această situaţie, organele de control apreciază, din punctul său de vedere în mod greşit, faptul că, prevederile O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea „ sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale sunt opozabile încheierii contractului de prestări servicii, ori aşa cum a arătat instituţia nu are calitatea de finanţator al evenimentului artistic ci în parteneriat cu Consiliul Judeţean O are calitatea de organizator al evenimentului iar sumele avansate în urma îndeplinirii contractului nu sunt sume nerambursabile ci sume avansate ca preţ al îndeplinirii obiectului unui contract de prestări servicii.

Prin Procesul verbal de recepţie nr. X/20.05.2015 încheiat la finalizarea evenimentului s-a confirmat îndeplinirea întocmai a obiectului contractului de prestări servicii nr.X/08.04.2015, conform propunerii tehnice şi propunerii financiare depuse şi acceptate de beneficiari respectiv Consiliul Judeţean O şi Primăria municipiului C.

În urma adresei nr. X/26.10.2016 întocmită de echipa de audit, au fost prezentate documente justificative întocmite de prestatorul serviciului Asociaţia MdR MT prin care a fost justificată în toatalitate suma avansată de instituţia sa si Consiliul Judeţean O, respectiv suma de 400.609,92 lei.

În mod nejustificat, auditorii apreciază faptul că, suma de 10.325,49 lei justificată de prestator prin documente contabile nu sunt cheltuieli legate de activitatea instituţiilor publice şi nu sunt în concordanţă cu scopul şi obiectivele pentru care a înfiinţat şi funcţionează Centrul Cultural Municipal C.

Apreciază că, este imperios necesar a fi avut în vedere faptul că, suma de 10.325,49 lei justificată cu documente contabile a fost avansată de prestator şi nu de către instituţia sa, nefiind astfel încălcat obiectul de activitate al instituţiei, scopul şi obiectivele pentru care a fost înfiinţat şi funcţionează Centrul Cultural Municipal C.

Suma totală de 400.000 lei avansată şi menţinută de instituţie cât şi de către Consiliul Judeţean O parteneri-beneficiari ai obiectului contractului de prestări servicii nr. X/08.04.2015 a reprezentat preţul îndeplinirii obiectului contractului de către prestatorul Asociaţia MdR MT conform Procesului verbal de recepţie nr. X/20.05.2015.

3. În ceea ce priveşte constatarea echipei de audit referitoare la efectuarea de plăţi nelegale pentru servicii de pază urmare a acceptării, în cadrul propunerii financiare, a unui tarif mai mare decât cel real justificat, determinat de o eroare de calcul matematic precum şi a măsurii dispuse în sarcina ordonatorului de credite de a lua măsuri privind stabilirea întinderii prejudiciului reprezentând plăţi nelegale pentru servicii de pază decontate la un tarif mai mare decât cel justificat, recuperarea acestuia, inclusiv a foloaselor nerealizate calculate conform prevederilor legale până la data recuperării prejudiciului, apreciem că si acestea sunt neîntemeiate având în vedere faptul că, serviciile de pază scoase, la licitaţie au cuprins posturi de pază permanente 24 ore din 24 iar în conformitate cu prevederile art. 126 lit. a) din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, angajatorul este obligat la acordarea sporului de noapte de până la 25% din salariul de bază, spor ce nu se regăseşte evidenţiat în detalierea ofertei de preţ depusă de SC SS însă la care prestatorul este ţinut al acorda salariaţilor şi pe care trebuie să-1 includă în mod obligatoriu în oferta de preţ.

Trebuie avut în vedere şi faptul că, la licitaţia organizată de instituţie pentru achiziţia publică de servicii "pază, monitorizare si intervenţie" o singură societate a prezentat o ofertă de 279.510 lei fara TVA, cu aprox. 23% mai mică decât suma avansată în procesul de licitaţie de 360.720 lei fără TVA.

După primirea ofertei au fost solicitate clarificări privind modul în care este constituită această sumă.

Ofertantul a depus clarificările în termenul legal, din care rezultă că tariful total de 8,47 lei/oră /agent conduce la totalul de 279.510 lei fără T.V.A .

Având în vedere faptul că oferta depusă a fost cu mult sub valoarea scoasă la licitaţie iar tariful ofertat/oră/agent a fost sub valorile înscrise în catalogul S.E.A.P., comisia a procedat la declararea ca fiind câştigătoare oferta depusă de SC SS, fără a observa eroarea aritmetică în detalierea ofertei.

Din analiza detalierii ofertei, auditorii au constatat o diferenţă rezultată de 0,4 lei/oră/agent. Consideră că, nu poate constitui prejudiciu reţinut în sarcina instituţiei întrucât oferta depusă aparţine în exclusivitate ofertantului, iar reţinerile privind faptul că în detalierea ofertei depusă nu se regăseşte în calculul tarifului sporul de până la 25% acordat obligatoriu conform prevederilor legale ale art. 126 lit.a din Legea 53/2003 salariaţilor care prestează munca în intervalul orar 22-6, nu este culpa autorităţii contractante.

Mai mult, dispoziţiile art.80 din HG nr.925/2006 (act normativ în vigoare la acea dată) prevede expres situaţiile în care comisia de evaluare poate face corecţii aritmetice şi numai cu acceptul ofertantului, astfel: „alin.2 Erorile aritmetice se corectează dupa cum urmează:

a) daca exista o discrepanta intre preţul unitar si preţul total, trebuie luat in considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat corespunzător;

b) daca exista o discrepanta intre litere si cifre, trebuie luata in considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata corespunzător,,.

În acest context, dispoziţiile menţionate nu-şi găsesc aplicabilitatea în speţa de faţă, astfel că, fără temei legal auditorii au reţinut culpa comisiei de evaluare.

Sumele înscrise în oferta financiară aparţin în exclusivitate ofertantului, de altfel comisia de evaluare a solicitat clarificări, la care s-a răspuns în termen legal.

În ceea ce priveşte reţinerea comisiei în sensul că „dacă nu s-a prevăzut sporul de 25% el nici nu a fost acordat,, nu are temei legal, reprezintă doar presupuneri ale comisiei fără a fi arătate dovezi în acest sens. Atâta timp cât nu există documente din care să rezulte că acest spor nu a fost acordat, ci doar presupuneri ale comisiei de soluţionare a contestaţiei, nu poate fi reţinută ipoteza neacordării acestora şi implicit nici culpa instituţiei.

În drept, îşi întemeiază cererea pe dispoziţiile art.223 lit.e şi art.227 din Hotărârea Plenului Curţii de Conturi nr. X/2014, Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, OUG nr.34/2006 şi HG nr.925/2006 (acte normative în vigoare la acea dată).

Anexează:

-încheierea nr.X/18.07.2017,

-Decizia nr.X/06.03.2017,

-Contestaţia nr.X/22.03.2017.

Legal citată  pârâta  Curtea de Conturi a României cât şi pentru Camera de Conturi a Judeţului O a formulat întâmpinare prin care  a solicitat  respingerea acţiunii  formulată de reclamantă ca neîntemeiată şi menţinerea ca temeinice şi legale a măsurilor dispuse Ia pct. B.3 şi B.6 din Decizia nr. X/06.03.2017 emisă de Camera de Conturi a Judeţului O, precum şi a încheierii nr. VT.X/18.07.2017 a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi a Judeţului O, pentru următoarele considerente:

În fapt,

a)Auditorii publici externi din cadrul Camerei de Conturi O au efectuat acţiunea de audit cu tema „Auditul financiar asupra contului anual de execuţie bugetară pe anul 2015", la Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul C şi au încheiat Procesul verbal de constatare şi Raportul de audit financiar nr. X.X/25.11.2016;

b)Examinând abaterile de la legalitate şi regularitate consemnate în acest act de control, a fost emisă Decizia nr. X/2017, prin care au fost dispuse şi următoarele măsuri, contestate de reclamantă:

 pct B.3 - „Ordonatorul de credite va dispune măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciului reprezentând plăţi nelegale efectuate în anul 2015 fără documente justificative care să ateste exactitatea şi realitatea sumelor datorate pentru evenimente culturale, recuperarea acestora precum şi a foloaselor nerealizate. "

pct B.6- „Ordonatorul de credite să ia măsuri privind stabilirea întinderii prejudiciului reprezentând plăţi nelegale pentru servicii de pază decontate la un tarif mai mare decât cel real justificat, recuperarea acestuia, inclusiv a foloaselor nerealizate  calculate  conform prevederilor  legale până  la  data recuperării prejudiciului."

c)împotriva măsurilor dispuse prin Decizie, redate anterior, în condiţiile prevăzute de pct. 204 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii de Conturi nr. X/2014, entitatea verificată a depus Contestaţie, înregistrată la Curtea de Conturi a României Departamentul VI sub nr. VI.X/05.05.2017, care a fost respinsă prin încheierea nr. X/18.07.2017 a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 Apreciază ca neîntemeiată cererea de anulare a Deciziei nr. X/06.03.2017, emisă de Camera de Conturi O, în ceea ce priveşte măsurile dispuse la pct. B.3 şi B.6.

Pentru considerentele prezentate în cele ce succed, solicită  înlăturarea ca neîntemeiate a criticilor aduse actelor atacate, acestea fiind emise cu respectarea prevederilor legale incidente în cauză, în urma verificării înscrisurilor puse la dispoziţia echipei de audit de personalul de specialitate din cadrul aparatului propriu al entităţii în timpul controlului efectuat.

Abaterile care au fost valorificate prin măsurile dispuse la pct. B.3 şi B.6 din Decizia nr. X/2017, constatate în cauză, privesc angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare conform reglementărilor legale şi în concordanţă cu prevederile legii bugetare şi cu destinaţia stabilită, fiind concretizate in:

efectuarea de plăţi fără existenţa documentelor justificative, întocmite conform legii, care să ateste exactitatea şi realitatea sumelor datorate aferente evenimentului cultural „Sărbători de iarna ca-n povesti-Moş Crăciun la tine acasă*';

efectuarea de cheltuieli pentru activităţi care nu au legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative de înfiinţare -  efectuarea de plăţi nelegale pentru servicii de paza urmare acceptării, in cadrul propunerii financiare, a unui tarif mai mare decât cel real justificat, determinat de o eroare de calcul matematic.

1. Reclamanta apreciază că sunt nelegale măsurile dispuse la pet. B.3 din Decizia nr. X/2017 (pct. 2 şi 3 din partea constativă a deciziei), reluând motivele invocate în contestaţia formulată în procedura prealabilă, invocând în esenţă pentru următoarele argumente:

• referitor la abaterea de la pct 2 şi la măsura dispusă în sarcina ordonatorului de credite de a dispune măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciului reprezentând plăţi nelegale efectuate în anul 2015 fără documente justificative care să ateste exactitatea şi realitatea sumelor datorate pentru evenimente culturale, recuperarea acestora precum şi a foloaselor nerealizate, reclamanta susţine în esenţă că "(...) sunt total greşite întrucât echipa de audit, analizând obiectul, contractului de prestări servicii nr. X/16.12.2014 apreciază că, acestuia îi simt opozabile prevederile O.G. nr. 51/11.08.1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, deducând astfel faptul că, instituţia are calitatea de entitate finanţatoare şi nicidecum de organizator al evenimentului artistic ".

• referitor la abaterea de Ia pct 3 şi la măsura dispusă în sarcina ordonatorului de credite de a dispune măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciului reprezentând plăţi nelegale efectuate în anul 2015 fară documente justificative care să ateste exactitatea şi realitatea sumelor datorate pentru evenimente culturale, recuperarea acestora precum şi a foloaselor nerealizate, reclamanta consideră că sunt total greşite întrucât ca şi în situaţia descrisă anterior echipa de audit în urma controlului efectuat la nivelul U.A.T. Municipiul C, constată (încheierea unui contract de prestări servicii între Primăria municipiului C în parteneriat cu Consiliul Judeţean O în calitate de autorităţi contractante-beneficiari şi Asociaţia "MdR MT" în calitate de prestator, înregistrat sub nr. X/08.04.2015, ca urmare a adoptării HCL C nr. X/27.02.2015 şi HCL C nr. X/30.04.2015.

Şi în această situaţie, reclamanta susţine că "organele de control apreciază în mod greşit, faptul că, prevederile O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale sunt opozabile încheierii contractului de prestări servicii, ori aşa cum am arătat instituţia noastră nu are calitatea de finanţator al evenimentului artistic ci în parteneriat cu Consiliul Judeţean O are calitatea de organizator al evenimentului iar sumele avansate în urma îndeplinirii contractului nu sunt sume nerambursabile ci sume avansate ca preţ al îndeplinirii obiectului unui contract de prestări servicii.

Suma totală de 400.000 lei avansată şi menţinută de instituţie cât şi de către Consiliul Judeţean O parteneri-beneficiari ai obiectului contractului de prestări servicii nr. X/08.04.2015 a reprezentat preţul îndeplinirii obiectului contractului de către prestatorul Asociaţia MdR MT conform Procesului verbal de recepţie nr. X/20.05.2015. "

2. După cum corect a apreciat şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor, aceste susţineri nu pot fi primite ca întemeiate, întrucât în urma verificărilor efectuate s-a constatat că UATM C a efectuat plăţi fară existenţa documentelor justificative, întocmite conform legii, care să ateste exactitatea şi realitatea sumelor datorate aferente evenimentului cultural „Sărbători de iarna ca-n povesti - Moş Crăciun la tine acasă" şi a efectuat cheltuieli pentru activităţi care nu au legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative de înfiinţare.

2.1.Referitor la abaterea reţinută în actul de control şi reluată pe scurt la punctul 2 din partea constatativă din Decizia nr. X/2017, arată următoarele:

În anul 2015, entitatea auditată a efectuat plăţi în suma de 399.280 lei către SC CA MM S SRL pentru organizarea evenimentului cultural „Moş Crăciun la tine acasă-Sărbători de iarna ca-n povestf desfăşurat în perioada 23-31.12.2014 în baza facturii nr. X/06.01.2015 şi contractului nr. X/16.12.2014.

Prin Nota de fundamentare a necesitaţii organizării evenimentelor culturale înscrise în calendar, întocmită de directorul Centrului Cultural, anexă la HCL nr. X/30.01.2014, se menţionează că pentru realizarea evenimentului mai sus menţionat se va încheia un contract de colaborare în sumă estimată de 400.000 lei, fară o fundamentare privind determinarea justă a costurilor pe categorii de cheltuieli, fiind menţionată doar suma globală necesară finanţării acestui eveniment.

Mai mult decât atât, în cadrul procedurii de achiziţie de servicii artistice, valoarea estimată a contractului de 400.000 lei a fost stabilită prin Referatul de necesitate nr. X/08.12.2014 ca sumă globală, nici în acest caz nefiind prezentate elemente de calculaţie a costului şi de fundamentare a acestuia pe categorii de cheltuieli.

Din verificarea efectuată pe baza documentelor puse la dispoziţie, echipa de audit a constatat că entitatea a efectuat plata facturii nr. X/06.01.2015 doar pe baza Procesului verbal de recepţie încheiere eveniment nr. X/01.01.2015, în care se precizează că „evenimentul Moş Crăciun la tine acasă-Sărbători de iarnă ca-n poveşti a avut loc conform ofertă-anexă la contractul de servicii, a corespuns din punctul de vedere al realizării şi s-a desfăşurat conform legilor în vigoare".

S-a constatat că, pentru recepţia evenimentului şi plata prestaţiei nu s-a urmărit prezentarea de către beneficiar a documentelor justificative specifice cheltuielilor efectuate până la valoarea contractului, pe categorii de cheltuieli, cum ar fi:

-Contracte de drepturi de autor/drepturi conexe;

-Contracte încheiate cu artişti sau stat de plată al onorariului;

-Facturi, Ordine de plată, chitanţe pentru cheltuielile materiale şi a altor servicii

decontate în vederea realizării evenimentului;

-Documente care să ateste efectuarea cheltuielilor pentru cazare, masă şi diurna

pentru participanţi, invitaţi sau staff -Notă de cazare, factură fiscală, ordin de plată, chitanţe, diagrama de cazare; -Documente specifice pentru decontarea transportului- ordin de deplasare cu specificarea numelui angajaţilor care participă la realizarea, evenimentului, documente care să justifice consumul de carburanţi (bon fiscal combustibil); -Raport de producţie sau de activitate pentru bunurile proprii ale prestatorului utilizate în realizarea evenimentului, etc.Pentru a justifica eligibilitatea cheltuielilor entitatea avea obligaţia să solicite beneficiarului documente justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli care au stat la baza costului producerii evenimentului cultural.

După cum rezultă din actul de control, în timpul auditului, au fost solicitate documente justificative privind efectuarea cheltuielilor aferente organizării evenimentului cultural. Urmare a solicitării echipei de audit, entitatea a prezentat documente justificative (facturi fiscale, contracte) întocmite de SC CA MM S SRL pentru suma de 124.413 lei, fără a se justifica astfel valoarea totală înscrisă în contract şi decontată.

Prin deducerea din suma totală decontată de 399.280 lei a sumei de 124.413 lei pentru care au fost prezentate documente justificative, însuşite de entitate, rezultă că s-a decontat fără justificare legală suma de 274.867 lei.

Afirmaţiile reclamantei precum că procesul verbal de recepţie este însoţit de afişe, flayere, fotografii, cd-uri etc. ce confirmă îndeplinirea obiectului contractului întocmai cu oferta depusă de prestator nu pot fi luate în considerare, întrucât că nu există certitudinea că au fost făcute cu ocazia evenimentului în cauză.

Susţine că au fost achiziţionate produse care prin natura lor nu au nicio legătură cu evenimentul (mănuşi, cizme, materiale curăţenie, hârtie etc). După cum a mai precizat, documentele justificative solicitate de către auditorii publici externi privind efectuarea cheltuielilor aferente producerii evenimentului nu au justificat valoarea totală înscrisă în contract şi decontată, suma justificată fiind în sumă de 124.413 lei, suma fară justificare legală de 274.867 lei până la concurenţa sumei de 399.280 lei.

Aşa cum rezultă din încheierea emisă de Comisia de soluţionare a contestaţiilor, ulterior încheierii acţiunii de audit, în vederea justificării valorii estimate a abaterii constatate, entitatea a înaintat un dosar care conţine documente, respectiv facturi de provenienţă a diverselor bunuri, oferte de preţ transmise entităţii de către prestator, documente care, în fapt, ar fi trebuit sa se regăsească la dosarul achiziţiei şi să constituie documente justificative pentru efectuare plăţii. Din datele înscrise în documentele transmise rezultă că prestatorul a utilizat şi beneficiarul a acceptat tarife diferite pentru acelaşi tip de prestaţie ex: "Echipament tehnic profesional" (3.000 euro/zi spectacol, respectiv 6.000 euro pentru noaptea de revelion, cu menţiunea că - scena era deja amplasată) în condiţiile în care la dosarul achiziţiei aceste documente nu au fost anexate.

Totodată, în oferta de preţ pentru transportul echipamentului sunt prevăzute 7 autoutilitare plus 4 microbuze pentru starul tehnic iar în Raportul de activitate a fost consemnat că transportul echipamentelor tehnice s-a efectuat cu 2 autoutilitare şi un autoturism pentru staful tehnic.

Potrivit precizărilor din contractul de prestări servicii, acesta s-a încheiat în baza prevederilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, act normativ care la art. 25 alin. 1 instituie obligaţia autorităţii contractante de a estima valoarea contractului de achiziţie publică pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, astfel spus de a identifica analitic toate cheltuielile după natura şi specificul lor.

Astfel, în mod corect şi legal echipa de audit a reţinut în actul de control încălcarea de către reclamanta UATM C a acestor prevederi legale fapt ce a condus la nerespectarea regulilor de estimare a valorii contractului şi pe cale de consecinţă, la posibilitatea supraestimării valorii acestuia în condiţiile inexistenţei unui preţ de piaţă pentru acelaşi tip de servicii cu care să se poată face o comparaţie şi o stabilire corectă a preţului.

Reiterează că pentru recepţia evenimentului „Sărbători de iarna ca-n povesti-Moş Crăciun la tine acasă* s-a întocmit doar un proces verbal de recepţie fără a se urmări prezentarea de către beneficiar a documentelor justificative specifice cheltuielilor efectuate până la valoarea contractului, pe categorii de cheltuieli.

Rezultă că, stabilirea preţului global la nivelul valorii de 400.000 lei fără fundamentarea riguroasă şi fară o comparaţie cu preţul pieţei pe articole pentru evenimente similare, a fost în beneficiul prestatorului de servicii.

În concluzie, apreciază că este temeinică şi legală măsura de la pct. 3.B din Decizia nr. X/2017, privind această abatere.

2.2.Referitor la abaterea reţinută în actul de control şi reluată pe scurt la punctul 3 din partea constatativă din Decizia nr. X/2017, arată următoarele:'

În anul 2015, entitatea auditată a efectuat plăţi nelegale în suma de 10.325,49 lei reprezentând contravaloarea unor cheltuieli care nu sunt strict legate de activitatea instituţiilor publice si nu sunt in concordanta cu scopul si obiectivele pentru care a înfiinţat Centrul Cultural Municipal C. Plăţile nelegale au fost efectuate pentru organizarea evenimentului cultural „Festivalul de Teatru C 2015", desfăşurat în perioada 12-17 mai 2015.

De asemenea, s-a constatat ca întreaga sumă de 400.000 lei alocata desfăşurării evenimentului a fost achitata, contrar prevederilor legale, în avans.

Festivalul a fost inclus în calendarul principalelor manifestări cultural artistice în anul 2015, calendar aprobat prin HCL a municipiului C nr.X/27.02.2015, iar prin hotărârea menţionată s-au aprobat şi fondurile necesare desfăşurării festivalului, bugetul prevăzut în calendar fiind de 200.000 lei.

Pentru acoperirea costului total al evenimentului, estimat la suma de 400.000 lei, prin HCL nr.X/30.04.2015(anexa nr.20/1) s-a aprobat încheierea unui parteneriat intre UATM C si UATJ O, prin care s-a stabilit ca suma de 400.000 lei sa fie suportata in mod egal de cei doi parteneri, respectiv 200.000 lei UATM C si 200.000 lei UATJ O.

Astfel, între primăria municipiului C în parteneriat cu Consiliul Judeţean O, pe de o parte şi Asociaţia „MdR MT", s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. X/08.04.2015.

La articolul 5 din contract a fost stabilit preţul contractului, respectiv de 400.000 lei fară TVA, precizându-se că Municipiul C va plăti suma de 200.000 lei, iar Consiliul Judeţean O suma de 200.000 lei. De asemenea, la acelaşi articol, s-a stabilit că plata serviciilor se va efectua în avans şi că prestatorul va emite facturi distincte pentru Municipiul C, respectiv pentru Consiliul Judeţean, fiecare cu o valoare de 200.000 lei, contrar prevederilor legale in vigoare privind acordarea avansurilor.

Plata sumei de 200.000 lei a fost efectuata cu ordinul de plată nr. X/30.04.2015 având la baza factura nr.X/21.04.2015 reprezentând contravaloare avans contract nr. X/08.04.2015.

În ceea ce priveşte valoarea estimată a serviciilor artistice, costul a fost estimat la suma de 400.000 lei, prin nota de fundamentare, fără număr, întocmită de şeful Centrului cultural Municipal C, anexă la calendarul principalelor manifestări cultural artistice în anul 2015, aprobat prin HCL a municipiului C nr. X/27.02.2015, fără a avea la bază o calculaţie a costurilor sau alte date sau informaţii, care să justifice volumul creditelor alocate pentru desfăşurarea acestui eveniment cultural artistic, suma fiind prezentată global.

Pentru angajarea cheltuielilor s-a întocmit Referatul de necesitate nr. X/01.04.2015 pentru achiziţia de servicii artistice, prin care s-a precizat că „Serviciile artistice sunt necesare pentru organizarea Festivalului de Teatru ediţia a V-a, în perioada 12-17 mai 2015" , precizându-se „Costul estimativ al acestor servicii este de 400.000 lei, contribuţie proprie 200.000 lei şi contribuţie de la Consiliul Judeţean O 200.000 Iei.

Referatul de necesitate a fost întocmit de şeful centrului cultural al Primăriei municipiului C şi a fost aprobat de primar şi de directorul economic al primăriei.

Nici în acest document nu se prezintă o justificare a modului cum a fost stabilită suma de 400.000 lei.

Din verificarea efectuată, echipa de audit a constatat că entitatea a efectuat plata in avans a facturii nr. X/21.04.2015 reprezentând contravaloarea sumei totale aferenta contractului nr.X/08.04.2015, având la baza prevederile art.5 pct.2 din contract, care excede cadrului legal privind finanţarea proiectelor culturale, conform căruia finanţarea proiectelor culturale se efectuează in transe.

Mai mult decât atât, deşi entitatea a finanţat in avans evenimentul cultural, achitând toata suma aferenta acestui eveniment cultural înainte de desfăşurarea lui, contrar prevederilor legale, nici nu a solicitat prestatorului de servicii culturale documentele justificative privind cheltuielile efectuate pe categorii de cheltuieli , aşa cum sunt înscrise in oferta financiara pana la concurenta sumei din contract.

Astfel, contravaloarea sumei de 200.000 lei alocata de UATM C fost justificata doar in baza Procesului verbal de recepţie nr.X/20.05.2015, fară a avea la baza documente financiare justificative întocmite conform prevederilor legale specifice diferitelor categorii de cheltuieli.

În timpul auditului, urmarea dresei nr.X/26.10.2016 întocmită de echipa de audit, entitatea a prezentat documente (facturi fiscale, diverse contracte, state de plata, bonuri fiscale, etc.) întocmite de Asociaţia Mişcarea de Rezistenta MT, prin care a fost justificata suma de 400.609,92 lei (Opis documente).

Din analiza documentelor prezentate s-a constatat ca suma de 10.325,49 lei reprezintă contravaloare decontare consum băuturi alcoolice, cheltuieli care nu sunt legate de activitatea instituţiilor publice si nu sunt in concordanta cu scopul si obiectivele pentru care a înfiinţat si funcţionează Centrul Cultural Municipal C.

Procedând-se astfel, entitatea a efectuat plăţi nelegale in suma de l0.325,49 lei, ceea ce conduce la concluzia că măsura dispusă de Camera de Conturi O este temenică şi legală.

3. Privind măsurile dispuse la pct. B.6 din Decizia nr. X/2017, reclamanta le apreciază că fiind nelegale, în esenţă pentru următoarele argumente: „(...) serviciile de pază scoase la licitaţie au cuprins posturi de pază permanente 24 ore din 24 iar în conformitate cu prevederile art. 126 lit. a) din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, angajatorul este obligat la acordarea sporului de noapte de până la 25% din salariul de bază, spor ce nu se regăseşte evidenţiat în detalierea ofertei de preţ depusă de SC SS însă la care prestatorul este ţinut a-l acorda salariaţilor şi pe care trebuie să-l includă în mod obligatoriu în oferta de preţ.

Trebuie avut în vedere şi faptul că, la licitaţia organizată de instituţii pentru achiziţia publică de servicii "pază, monitorizare si intervenţie" o singură societate a prezentat o ofertă de 279.510 lei, cu aprox. 23% mai mică decât suma avansată în procesul de licitaţie de 360.720 lei. După primirea ofertei au fost solicitate clarificări privind modul în care este constituită această sumă. Ofertantul a depus clarificările în termenul legal, din care rezultă că tariful total de 8,47 conduce la totalul de 279.510 lei, fară T.V.A. (...) " .

Solicită înlăturarea susţinerilor reclamantei ca neîntemeiate, pentru următoarele considerente:

În actul de control s-a reţinut că pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii de „pază, monitorizare şi intervenţie''' s-a organizat procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică „selecţie de oferte", conform normelor procedurale interne nr. X/2012 pentru achiziţiile de servicii care fac parte din anexa 2B din O.U.G. nr. 34/2006.

Urmare a Invitaţiei de participare nr. X din 05.03.2015 a fost depusă o singură ofertă a operatorului economic SC SS SRL.

Din analiza datelor înscrise în oferta financiară depusă de operatorul economic s-a constatat că baza de calcul a tarifului/oră de 6,40 lei a fost stabilită printr-o eroare de calcul matematic.

Din verificarea calculelor aritmetice prin care a fost stabilit tariful bază de calcul de 6,4 lei/oră s-a constatat că 1012,5 (media lunară a salariului minim brut pe ţară garantat în plată) : 168,667 (program complet de lucru de 168,667 ore în medie/lună) - 6,003 lei şi nu 6,40 lei.

Tariful final a rezultat prin aplicarea la tariful bază de calcul de 6,40 lei a cotelor de contribuţii la asigurările sociale, precum şi a cotelor de cheltuieli indirecte şi profit, acesta fiind de 8,47 lei.

Rezultă astfel că, tariful total de 8,47 lei/ora/agent, stabilit şi acceptat prin oferta înanciară prin aplicarea la tariful de bază a cotelor de cheltuieli menţionate, are la bază erori aritmetice, tariful real rezultat în urma recalculării efectuat în timpul auditului fiind de 7,8954 lei/oră/agent.

Solicită înlăturarea susţinerilor reclamantei ca neîntemeiate, întrucât abaterile constatate vizau efectuarea unor plăţi nelegale în sumă de 33.524 lei reprezentând contravaloarea diferenţei de tarif stabilite între tariful corectat şi cel acceptat prin oferta financiară care conţine erori aritmetice.

Din analiza datelor înscrise în oferta financiară depusă de operatorul economic, baza de calcul a tarifului/oră a fost stabilită printr-o eroare de calcul matematic, situaţie recunoscută de către contestatar care nu a „observat eroarea aritmetică", astfel auditorii m stabilit tariful corect calculat de 7,8954 lei/h.

Prin aplicarea la această bază de calcul a cotelor de cheltuieli indirecte şi profit a rezultat un tarif mai mare (utilizat la efectuarea decontărilor), stabilit în mod eronat datorită erorii de calcul matematic.

Afirmaţia reclamantei potrivit căreia „ oferta depusă a fost cu mult sub valoarea scoasă la licitaţie iar tariful ofertat/oră/agent a fost sub valorile înscrise în catalogul S.E.A.P., comisia a procedat la declararea ca fiind câştigătoare oferta depusă de SC SS, fără a observa eroarea aritmetică în detalierea ofertei" dovedeşte faptul că entitatea îşi însuşeşte abaterea, confirmând faptul că membrii comisiei de analiză a ofertei nu au procedat la verificarea corectitudinii tarifului/oră înscris în oferta financiară.:

De asemenea, invocarea de către reclamantă a faptului că „diferenţa de 0,4 lei/oră/agent apreciem că nu se poate constitui ca prejudiciu în sarcina instituţiei întrucât în detalierea ofertei depusă nu se regăseşte în calculul tarifului sporul de până la 25% acordat obligatoriu conform prevederilor legale ale art. 126 Ut. a din Legea nr. 53/2003 salariaţilor care prestează munca în intervalul orar 22-6", nu poate fi luată în considerare de către instanţă deoarece, dacă nu a fost prevăzut, nici nu a fost acordat, prestatorul încălcând prevederile mai sus consemnate.

În concluzie, apreciază că, constatările echipei de audit sunt corecte şi legale, având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. 80 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, comisia de evaluare avea obligaţia de a analiza şi de a verifica fiecare ofertă, precum şi dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de formă, prin refacerea calculelor aferente.

Abaterea a fost constatată în raport de dispoziţiile art. 2, alin (2) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii; art. 34 alin. (2), art. 80 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere cele sus menţionate, consideră că măsurile dispuse la pct. B.6 din decizia atacată, sunt temeinice şi legale.

In concluzie, pentru toate considerentele expuse, solicită respingerea ca neîntemeiată a cererii de chemare în judecată, şi pe cale de consecinţă să se menţină ca temeinice şi legale actele administrative emise de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi O.

În drept, îşi întemeiază întâmpinarea pe dispoziţiile art. 205 şi urm. din Cod priciv., art. 33 alin. (3) şi art. 43 lit. c) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi a României, republicată, Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 204 şi pct. 227 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea nr. X/2014 a Plenului Curţii de Conturi a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 24 iulie 2014; art. 6, art. 6A1, art. 6A2 şi art. 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor si acţiunilor culturale; art. 2 alin. (2), art. 25 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; art. 34 alin. (2), art. 80 din HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare; art. 51 alin. (3) şi art. 54 alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; punctul 2 din Anexa la Ordinul nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, cu modificările şi completările ulterioare.

Probe: în susţinerea apărărilor formulate în cauză înţelege să se folosească de proba cu înscrisuri, cele care au stat la baza emiterii actelor atacate, precum şi orice alte înscrisuri care se doedesc a fi utile soluţionării cauzei.

Reclamantul Municipiul C reprezentată prin Dr. R D L - primar şi R E V-secretar, a formulat răspuns la întâmpinare prin care solicită respingerea criticilor formulate de pârâtă ca neîntemeiate şi admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.

Apreciază faptul că, apărările Curţii de Conturi formulate prin întâmpinare nu au un temei legal, având în vedere următoarele considerente:

Invocarea în apărare de către Curtea de Conturi a dispoziţiilor OG nr.51/1998. nu poate fi reţinută atăta timp căt prin încheierea nr. X/18.07.2017 care face obiectul dosarului dedus judecăţii, chiar comisia care a analizat contestaţia reţine că nu ne aflăm în situaţia finanţării nerambursabile a unor proiecte culturale, astfel încât să fie aplicabile prevederile Legii nr.35(V2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare şi OG nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale cu modificările şi completările ulterioare.

In acest context, arată că, auditorii pe aceste acte normative şi-au întemeiat susţinerile reţinute în raportul de audit, în decizia emisă şi în prezent în întâmpinarea formulată.

In acest context, reiterăm instanţei de fond motivele formulate prin cererea de chemare în judecată, subliniind că apărările Curţii de Conturi nu răspund criticilor noastre ci doar reiau susţinerile auditorilor, invocând totodată acte normative neincidente în cauză:

1. Cu privire la constarea Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi O privind efectuarea de plăţi fără existenţa documentelor justificative, întocmite conform legii, care să ateste exactitatea şi realitatea sumelor datorate aferente evenimentului cultural " Sărbători de iarnă ca-n poveşti-Moş Crăciun la tine acasă" (pct.B3 din decizie) precum şi a măsurii dispuse în sarcina ordonatorului de credite de a stabili întinderii prejudiciului reprezentând plăţi nelegale efectuate în anul 2015 fară documente justificative care să ateste exactitatea şi realitatea sumelor datorate pentru evenimente culturale, recuperarea acestora precum şi a foloaselor nerealizate, considerăm că nu au un temei legal întrucât echipa de audit analizând obiectul contractului de prestări servicii nr.X/16.12.2014 apreciază că, acestuia îi sunt opozabile prevederile O.G. nr. 51/11.08.1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, deducând astfel faptul că, instiutuţia noastră are calitatea de entitate finanţatoare şi nicidecum de organizator al evenimentului artistic.

Analizând prevederile art. 1 din O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, se poate observa, fără dubiu, că acest act normativ reţinut şi invocat în susţinerea celor constatate de echipa de audit, priveşte cadrul general, principiile si procedurile sistemului de finanţare nerambursabilă de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a programelor, proiectelor si acţiunilor culturale, ori în cauză nu sunt întrunite condiţiile de aplicabilitate a acestui act normativ, instituţia noastră în calitate de organizator al evenimentului artistic a procedat la încheierea contractului de prestări servicii nr. X/16.12.2014 cu respectarea prevederilor O.G. nr.34/2006 privind achiziţiile publice (act normativ în vigoare la acea dată).

De altfel, în încheierea care face obiectul dosarului dedus judecăţii, chiar comisia care a analizat contestaţia reţine că nu se află în situaţia finanţării nerambursabile a unor proiecte culturale, astfel încât să fie aplicabile prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare şi OG nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale cu modificările şi completările ulterioare.

In acest context, arată că auditorii pe aceste acte normative şi-au întemeiat susţinerile reţinute în raportul de audit şi în decizia emisă.

În ceea ce priveşte faptul că, prestatorul serviciilor artistice nu a prezentat la încheierea procesului verbal de recepţie a evenimentelor documente justificative specifice cheltuielilor efectuate până la valoarea contractului pe categorii de cheltuieli nu pot fi reţinute ca fiind un prejudiciu întrucât la incheierea procesului verbal de recepţie au fost depuse documente din care să rezulte activitatea prestată respectiv afişe, flayere, fotografii, cd-uri etc. conform obiectului contractului şi în conformitate cu oferta depusă de prestator potrivit prevederilor art. 51 alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

Mai mult decât atât, prin adresele nr. X/26.10.2016 şi nr. X/15.11.2016 au fosl solicitate documente justificative privind cheltuielile aferente prestării serviciului artistic dt către SC Compania A MM S SRL pana la concurenţa sumei de 399.280 lei, adrese în urma cărora prestatorul a înaintat documente justificative iniţial pâna la concurenţa sumei de 124.413,32 lei pentru ca ulterior sa fie înaintate şi alte documente care să justifice cheltuielile pană la concurenţa sumei de 274.866,48 lei astfel cum reiese si din Raportul de audit nr. X.X/25.11.2016 fda nr. 11.

Deşi Camera de Conturi O reţine aceste aspecte atît în raportul de audit cât şi în decizia emisă, totuşi menţine în continuare fără temei legal ca şi prejudiciu creat UAT Municipiul C prin acest contract de prestări servicii deşi au fost prezentate documente justificative privind îndeplinirea obiectului contractului.

Consideră că, din actele depuse de prestator şi prezentate auditorilor reiese fără echivoc îndeplinirea clauzelor contractuale, în speţă nefiind îndeplinite condiţiile existenţei vreunui prejudiciu.

2. Referitor constatarea de către Camera de Conturi O cu privire la efectuarea de cheltuieli pentru activităţi care nu au legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative de înfiinţare a Centrului Cultural Municipal C (conform lit. B) pct. 2 din raport) precum şi a măsurii dispuse în sarcina ordonatorului de credite de a stabili întinderea prejudiciului reprezentând plăţi nelegale efectuate în anul 2015 fară documente justificative care să ateste exactitatea şi realitatea sumelor datorate pentru evenimente culturale, recuperarea acestora precum şi a foloaselor nerealizate, consideră de asemenea că nu au un temei legal.

Astfel, ca şi în situaţia descrisă mai sus, echipa de audit în urma controlului efectuat la nivelul U.A.T. Municipiul C, constată încheierea unui contract de prestări servicii între Primăria municipiului C în parteneriat cu Consiliul Judeţean O în calitate de autorităţi contractante-beneficiari şi Asociaţia "MdR MT" în calitate de prestator, înregistrat sub nr. X/08.04.2015, ca urmare a adoptării H.C.L. C nr. X/27.02.2015 şi H.C.L. C nr. X/30.04.2015.

Şi în această situaţie, organele de control apreciază, din punctul său de vedere în mod greşit, faptul că, prevederile O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale sunt opozabile încheierii contractului de prestări servicii, ori aşa cum am arătat instituţia nu are calitatea de finanţator al evenimentului artistic ci în parteneriat cu Consiliul Judeţean O are calitatea de organizator al evenimentului iar sumele avansate în urma îndeplinirii contractului nu sunt sume nerambursabile ci sume avansate ca preţ al îndeplinirii obiectului unui contract de prestări servicii.

Prin Procesul verbal de recepţie nr. X/20.05.2015 încheiat la finalizarea evenimentului s-a confirmat îndeplinirea întocmai a obiectului contractului de prestări servicii nr.X/08.04.2015, conform propunerii tehnice şi propunerii financiare depuse şi acceptate de beneficiari respectiv Consiliul Judeţean O şi Primăria municipiului C.

In urma adresei nr. X/26.10.2016 întocmită de echipa de audit, au fost prezentate documente justificative întocmite de prestatorul serviciului Asociaţia MdR MT prin care a fost justificată în toatalitate suma avansată de instituţia noastră si Consiliul Judeţean O, respectiv suma de 400.609,92 lei. In mod nejustificat, auditorii apreciază faptul că. suma de 10.325,49 lei justificată de prestator prin documente contabile nu sunt cheltuieli legate de activitatea instituţiilor publice şi nu sunt în concordanţă cu scopul şi obiectivele pentru care a înfiinţat şi funcţionează Centrul Cultural Municipal C.

Este imperios necesar a fi avut în vedere faptul că, suma de 10.325,49 lei justificată cu documente contabile a fost avansată de prestator şi nu de către instituţie, nefiind astfel încălcat obiectul de activitate al instituţiei, scopul şi obiectivele pentru care a fost înfiinţat şi funcţionează Centrul Cultural Municipal C.

Suma totală de 400.000 lei avansată şi menţinută de instituţie cât şi de către Consiliul Judeţean O parteneri-beneficiari ai obiectului contractului de prestări servicii nr. X/08.04.2015 a reprezentat preţul îndeplinirii obiectului contractului de către prestatorul Asociaţia Mişcarea de Rezistantă MT conform Procesului verbal de recepţie nr. X/20.05.2015.

3. In ceea ce priveşte constatarea echipei de audit referitoare la efectuarea de plăţi nelegale pentru servicii de pază urmare a acceptării, în cadrul propunerii financiare, a unui tarif mai mare decât cel real justificat, determinat de o eroare de calcul matematic precum şi a măsurii dispuse în sarcina ordonatorului de credite de a lua măsuri privind stabilirea întinderii prejudiciului reprezentând plăţi nelegale pentru servicii de pază decontate la un tarif mai mare decât cel justificat, recuperarea acestuia, inclusiv a foloaselor nerealizate calculate conform prevederilor legale până la data recuperării prejudiciului, apreciem că si acestea sunt neîntemeiate având în vedere faptul că, serviciile de pază scoase la licitaţie au cuprins posturi de pază permanente 24 ore din 24 iar în conformitate cu prevederile art. 126 lit. a) din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, angajatorul este obligat la acordarea sporului de noapte de până la 25% din salariul de bază, spor ce nu se regăseşte evidenţiat în detalierea ofertei de preţ depusă de SC SS însă la care prestatorul este ţinut al acorda salariaţilor şi pe care trebuie să-1 includă în mod obligatoriu în oferta de preţ.

Trebuie avut în vedere şi faptul că, la licitaţia organizată de instituţie pentru achiziţia publică de servicii "pază, monitorizare si intervenţie'" o singură societate a prezentat o ofertă de 279.510 lei fara TVA, cu aprox. 23% mai mică decât suma avansată în procesul de licitaţie de 360.720 lei fără TVA.

După primirea ofertei au fost solicitate clarificări privind modul în care este constituită această sumă.

Ofertantul a depus clarificările în termenul legal, din care rezultă că tariful total de 8,47 lei/oră /agent conduce la totalul de 279.510 lei fără T.V.A .

Având în vedere faptul că oferta depusă a fost cu mult sub valoarea scoasă la licitaţie iar tariful ofertat/oră/agent a fost sub valorile înscrise în catalogul S.E.A.P., comisia a procedat la declararea ca fiind câştigătoare oferta depusă de SC SS, fără a observa eroarea aritmetică în detalierea ofertei.

Din analiza detalierii ofertei, auditorii au constatat o diferenţă rezultată de 0,4 lei/oră/agent. Considerăm că, nu poate constitui prejudiciu reţinut în sarcina instituţiei noastre întrucât oferta depusă aparţine în exclusivitate ofertantului, iar reţinerile privind faptul că în detalierea ofertei depusă nu se regăseşte în calculul tarifului sporul de până la 25% acordat obligatoriu conform prevederilor legale ale art. 126 lit.a din Legea 53/2003 salariaţilor care prestează munca în intervalul orar 22-6, nu este culpa autorităţii contractante.

Mai mult, dispoziţiile art.80 din HG nr.925/2006 (act normativ în vigoare la acea dată) prevede expres situaţiile în care comisia de evaluare poate face corecţii aritmetice şi numai cu acceptul ofertantului, astfel: „alin.2 Erorile aritmetice se corectează dupa cum urmează:

a)daca exista o discrepanta intre preţul unitar si preţul total, trebuie luat in considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat corespunzător;

b)daca exista o discrepanta intre litere si cifre, trebuie luata in considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata corespunzător,,.

În acest context, dispoziţiile menţionate nu-şi găsesc aplicabilitatea în speţa de faţă. astfel că, fără temei legal auditorii au reţinut culpa comisiei de evaluare.

Sumele înscrise în oferta financiară aparţin în exclusivitate ofertantului, de altfel comisia de evaluare a solicitat clarificări, la care s-a răspuns în termen legal.

În ceea ce priveşte reţinerea comisiei în sensul că „daca nu s-a prevăzut sporul de 25% el nici nu a fost acordat,, nu are temei legal, reprezintă doar presupuneri ale comisiei fără a fi arătate dovezi în acest sens. Atâta timp cât nu există documente din care să rezulte că acest spor nu a fost acordat, ci doar presupuneri ale comisiei de soluţionare a contestaţiei, nu poate fi reţinută ipoteza neacordării acestora şi implicit nici culpa instituţiei.

Pentru aceste considerente, solicităm admiterea cererii de chemare în judecată aşa cum a fost formulată, anularea încheierii nr.X/18.07.2017 emisă de Curtea de Conturi a României iar pe cale de consecinţă anularea parţială a Deciziei nr.X/06.03.2017 respectiv măsurile dispuse la pct.B3 şi 136 emisă de Camera de Conturi O, ca fiind neîntemeiate.

In drept, îşi întemeiază răspunsul la intampinare pe dispoziţiile art.201 NCPC, Hotărârea Plenului Curţii de Conturi nr.X/2014, Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, OUG nr.34/2006 şi HG nr.925/2006 (acte normative în vigoare la acea dată).

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Reclamantul Municipiul C, în contradictoriu cu pârâta Curtea de Conturi a României - Departamentul de coordonare a verificării bugetelor unităţilor administrativ- teritoriale a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună anularea parţială a Deciziei nr. X/2017 emisă de Camera de Conturi O respectiv măsurile dispuse la pct.B3 şi B6.

În motivare arată că, în fapt, ca urmare a acţiunii de verificare a Curţii de Conturi a României cu tema "Auditul financiar al conturilor de execuţie întocmite pentru anul 2015" la nivelul U.A.T. Municipiul C, jud. Olt, a fost încheiat Raportul de audit nr. X.X/25.11.2016 în care a fost reţinut, alături de alte constatări, şi faptul că:

1.Au fost efectuate plăţi fără existenţa documentelor justificative, întocmite conform legii, care să ateste exactitatea şi realitatea sumelor datorate aferente evenimentului cultural " Sărbători de iarnă ca-n poveşti-Moş Crăciun la tine acasă" (conform lit. B) pct. 1 din raport).

2.Efectuarea de cheltuieli pentru activităţi care nu au legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative de înfiinţare a Centrului Cultural Municipal C (conform lit. B) pct. 2 din raport).

3.Efectuarea de plăţi nelegale pentru servicii de pază urmare a acceptării, în cadrul Impunerii financiare, a unui tarif mai mare decât cel real justificat, determinat de o eroare de calcul matematic.

Instanţa nu va reţine susţinerile reclamantei, potrivit căreia "organele de control apreciază în mod greşit, faptul că, prevederile O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale sunt opozabile încheierii contractului de prestări servicii, intrucât aceasta nu are calitatea de finanţator al evenimentului artistic, ci, în parteneriat cu Consiliul Judeţean O, are calitatea de organizator al evenimentului, iar sumele avansate în urma îndeplinirii contractului nu sunt sume nerambursabile, ci sume avansate ca preţ al îndeplinirii obiectului unui contract de prestări servicii.

Astfel , potrivit art. 1 alin, 2 lit a din OG nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, reprezintă autoritate finanţatoare - autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, instituţii publice care au ca obiect de activitate şi finanţarea de programe, proiecte şi acţiuni culturale.

Instanţa reţine că în anul 2015, reclamanta a efectuat plăţi în suma de 399.280 lei către SC CA MM S SRL pentru organizarea evenimentului cultural „Moş Crăciun la tine acasă-Sărbători de iarna ca-n povesti” desfăşurat în perioada 23-31.12.2014 în baza facturii nr. X/06.01.2015 şi contractului nr. X/16.12.2014.

Prin Nota de fundamentare a necesitaţii organizării evenimentelor culturale înscrise în calendar, întocmită de directorul Centrului Cultural, anexă la HCL nr. X/30.01.2014, se menţionează că pentru realizarea evenimentului mai sus menţionat se va încheia un contract de colaborare în sumă estimată de 400.000 lei, fară o fundamentare privind determinarea justă a costurilor pe categorii de cheltuieli, fiind menţionată doar suma globală necesară finanţării acestui eveniment.

Mai mult decât atât, în cadrul procedurii de achiziţie de servicii artistice, valoarea estimată a contractului de 400.000 lei a fost stabilită prin Referatul de necesitate nr. X/08.12.2014 ca sumă globală, nici în acest caz nefiind prezentate elemente de calculaţie a costului şi de fundamentare a acestuia pe categorii de cheltuieli.

Din verificarea efectuată pe baza documentelor puse la dispoziţie, echipa de audit a constatat că entitatea a efectuat plata facturii nr. X/06.01.2015 doar pe baza Procesului verbal de recepţie încheiere eveniment nr. X/01.01.2015, în care se precizează că „evenimentul Moş Crăciun la tine acasă-Sărbători de iarnă ca-n poveşti” a avut loc conform ofertă-anexă la contractul de servicii, a corespuns din punctul de vedere al realizării şi s-a desfăşurat conform legilor în vigoare".

Prin deducerea din suma totală decontată de 399.280 lei a sumei de 124.413 lei pentru care au fost prezentate documente justificative, însuşite de reclamantă, rezultă că s-a decontat fără justificare legală suma de 274.867 lei.

Afirmaţiile reclamantei precum că procesul verbal de recepţie este însoţit de afişe, flayere, fotografii, cd-uri etc. ce confirmă îndeplinirea obiectului contractului întocmai cu oferta depusă de prestator nu pot fi luate în considerare, întrucât că nu există certitudinea că au fost făcute cu ocazia evenimentului în cauză.

Referitor la abaterea reţinută în actul de control privind efectuarea de către reclamantă , în anul 2015, de plăţi nelegale în suma de 10.325,49 lei reprezentând contravaloarea unor cheltuieli care nu sunt strict legate de activitatea instituţiilor publice si nu sunt in concordanta cu scopul si obiectivele pentru care a înfiinţat Centrul Cultural Municipal C, pentru organizarea evenimentului cultural „Festivalul de Teatru C 2015", desfăşurat în perioada 12-17 mai 2015, instnaţa reţine că în mod corect au fost constatate neregulile de către pârâtă.

Astfel, se reţine că festivalul a fost inclus în calendarul principalelor manifestări cultural artistice în anul 2015, calendar aprobat prin HCL a municipiului C nr.X/27.02.2015, iar prin hotărârea menţionată s-au aprobat şi fondurile necesare desfăşurării festivalului, bugetul prevăzut în calendar fiind de 200.000 lei.

Pentru acoperirea costului total al evenimentului, estimat la suma de 400.000 lei, prin HCL nr.X/30.04.2015(anexa nr.20/1) s-a aprobat încheierea unui parteneriat intre UATM C si UATJ O, prin care s-a stabilit ca suma de 400.000 lei sa fie suportata in mod egal de cei doi parteneri, respectiv 200.000 lei UATM C si 200.000 lei UATJ O.

Între primăria municipiului C în parteneriat cu Consiliul Judeţean O, pe de o parte şi Asociaţia „MdR MT", s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. X/08.04.2015.

La articolul 5 din contract a fost stabilit preţul contractului, respectiv de 400.000 lei fară TVA, precizându-se că Municipiul C va plăti suma de 200.000 lei, iar Consiliul Judeţean O suma de 200.000 lei. De asemenea, la acelaşi articol, s-a stabilit că plata serviciilor se va efectua în avans şi că prestatorul va emite facturi distincte pentru Municipiul C, respectiv pentru Consiliul Judeţean, fiecare cu o valoare de 200.000 lei, contrar prevederilor legale in vigoare privind acordarea avansurilor.

Plata sumei de 200.000 lei a fost efectuata cu ordinul de plată nr. X/30.04.2015 având la baza factura nr.X/21.04.2015 reprezentând contravaloare avans contract nr. X/08.04.2015.

În ceea ce priveşte valoarea estimată a serviciilor artistice, costul a fost estimat la suma de 400.000 lei, prin nota de fundamentare, fără număr, întocmită de şeful Centrului cultural Municipal C, anexă la calendarul principalelor manifestări cultural artistice în anul 2015, aprobat prin HCL a municipiului C nr. X/27.02.2015, fără a avea la bază o calculaţie a costurilor sau alte date sau informaţii, care să justifice volumul creditelor alocate pentru desfăşurarea acestui eveniment cultural artistic, suma fiind prezentată global.

Pentru angajarea cheltuielilor s-a întocmit Referatul de necesitate nr. X/01.04.2015 pentru achiziţia de servicii artistice, prin care s-a precizat că „Serviciile artistice sunt necesare pentru organizarea Festivalului de Teatru ediţia a V-a, în perioada 12-17 mai 2015" , precizându-se „Costul estimativ al acestor servicii este de 400.000 lei, contribuţie proprie 200.000 lei şi contribuţie de la Consiliul Judeţean O 200.000 Iei.

Nu vor fi reţinute susţinerile reclamantei , referitoarea la împrejurarea că suma de 10325,49 lei nu a fost achitată de reclamantă având în vedere că, potrivit documentelor justificative, s-a constatat ca suma de 10.325,49 lei reprezintă contravaloare decontare consum băuturi alcoolice, cheltuieli care nu sunt legate de activitatea instituţiilor publice si nu sunt in concordanta cu scopul si obiectivele pentru care a înfiinţat si funcţionează Centrul Cultural Municipal C.

Reclamanta apreciază că fiind nelegale măsurile dispuse la pct. B.6 din Decizia nr. X/2017, întrucât serviciile de pază scoase la licitaţie au cuprins posturi de pază permanente 24 ore din 24 iar în conformitate cu prevederile art. 126 lit. a) din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, angajatorul este obligat la acordarea sporului de noapte de până la 25% din salariul de bază, spor ce nu se regăseşte evidenţiat în detalierea ofertei de preţ depusă de SC SS însă la care prestatorul este ţinut  a-l acorda salariaţilor şi pe care trebuie să-l includă în mod obligatoriu în oferta de preţ.

Pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii de „pază, monitorizare şi intervenţie''' s-a organizat procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică „selecţie de oferte", conform normelor procedurale interne nr. X/2012 pentru achiziţiile de servicii care fac parte din anexa 2B din O.U.G. nr. 34/2006, fiind depusă o singură ofertă a operatorului economic SC SS SRL.

Din analiza datelor înscrise în oferta financiară depusă de operatorul economic s-a constatat că baza de calcul a tarifului/oră de 6,40 lei a fost stabilită printr-o eroare de calcul matematic.

Din verificarea calculelor aritmetice prin care a fost stabilit tariful bază de calcul de 6,4 lei/oră s-a constatat că 1012,5 (media lunară a salariului minim brut pe ţară garantat în plată) : 168,667 (program complet de lucru de 168,667 ore în medie/lună) - 6,003 lei şi nu 6,40 lei.

Tariful final a rezultat prin aplicarea la tariful bază de calcul de 6,40 lei a cotelor de contribuţii la asigurările sociale, precum şi a cotelor de cheltuieli indirecte şi profit, acesta fiind de 8,47 lei.

Rezultă astfel că, tariful total de 8,47 lei/ora/agent, stabilit şi acceptat prin oferta financiară prin aplicarea la tariful de bază a cotelor de cheltuieli menţionate, are la bază erori aritmetice, tariful real rezultat în urma recalculării efectuat în timpul auditului fiind de 7,8954 lei/oră/agent.

Faţă de aceste considerente, instanţa nu poate reţine susţinerile reclamantei potrivit cărora nu a observat eroarea aritmetică, măsurile dispuse prin decizia atacată, fiind temeinice şi legale, motiv pentru care instanţa va respinge cererea ca neîntemeiată.

Data publicarii pe portal:04.10.2018