Acţiune în constatarea muncii în grupa a II-a. Lipsa menţiunii din contractul de muncă pentru întreaga perioad lucrată în grupa a II-a de muncă

Sentinţă civilă 52 din 26.01.2018


Prin acţiunea înregistrată la nr. XXXXX din XXXXX reclamantul XXXXX a solicitat instanţei obligarea paratei S.C. " XXXXX" SRL, deţinător al arhivei S.C. XXXXX S.A., să-i elibereze adeverinţa constatatoare a încadrării in grupa a ll-a de munca pentru perioada 14.02.1981- 1.04.2001, lucrata ca lăcătuș mecanic la SC " XXXXX " SA, jud. XXXXX.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că, a lucrat ca lăcătuș mecanic la întreprinderea XXXXX, ulterior SC " XXXXX " SA, in perioadele 1.04.1976-28.09.1979 si 14.02.1981- 1.04.2008.

In perioada 1.04.1976- 28.09.1979, a lucrat in grupa a ll-a de munca in meseria de lăcătuș mecanic, in procent de 100% , conform pct.103 din anexa nr. II la Ordinul nr. 125/1990 emis de MMPS si a deciziei nr. XXXXX, emisa de XXXXX, așa cum rezulta din înscrierea de la poziţia nr. 18 din carnetul de munca.

La data de 28.09.1979, a fost incorporat in armata, pana la data de 31.01.1981, așa cum rezulta din înscrierile din carnetul de munca de la poziţiile 8 si 9.

A reluat activitatea, pe baza aceluiaşi contract colectiv de munca, la data de 14.02.1981, fiind încadrat in aceeaşi meserie, menţiune ce se afla la poziţia 10 si 19 din carnetul de munca, " reluat activitatea pe baza aceluiaşi contract de munca" si " încadrat in grupa a ll-a de munca", in baza deciziei nr. XXXXX, conform pct. 103 anexa II din Ordinul 125/1990 al MMPS.

A lucrat in aceeaşi meserie in aceeaşi unitate, pana la data de 1.04.2008.

Prin urmare,  la poziţia 19 din carnetul de munca, se menţionează ca la data de 14.02.1981, a fost încadrat in grupa a ll-a de munca ca " lăcătuș - 100%, pct. 103, anexa II, ordinul 125/1990 al MMPS". De asemenea, se menţionează la rubrica 8 si numărul actului pe baza căruia s-a efectuat înscrierea, respectiv decizia XXXXX.

Aşadar, din înscrierile in carnetul de munca rezulta ca a fost încadrat in grupa a ll-a de munca in perioada 14.22.1981- 1.04.2001, dar Casa judeţeană de Pensii XXXXX nu recunoaşte aceasta perioada ca fiind lucrata in grupa a ll-a de munca, motivând ca este necesara eliberarea unei adeverinţe in acest sens, deși legislaţia in vigoare prevede ca numai daca nu exista menţiuni in carnetul de munca pot fi eliberate adeverinţe din care sa rezulte anumite menţiuni.

A învederat reclamantul că, s-a adresat cu o cerere către parata, aceasta fiind deţinătoarea arhivei fostei SC " XXXXX " SA si, așa cum rezulta din adresa nr. XXXXX, nu i s-a eliberat adeverinţa solicitata pe motiv ca nu deţine documente in acest sens.

Parata a eliberat doar certificatul nr. XXXXX cu salariile si sporurile de care a beneficiat la fostul angajator.

Potrivit pct. 103 din anexa nr. II la Ordinul 125/1991, meseria sa se încadrează in grupa a ll-a de munca iar actul prin care a fost nominalizat, emis de fostul angajator cu nr. XXXXX, este menţionat in carnetul de munca.

Anexa nr. 2 din Ordinul nr. 125/1990 priveşte lista locurilor de munca, activităţilor si categoriilor profesionale stabilite conform art. 2 din Legea nr. 68/1990, ce se încadrează in grupa a ll-a de munca.

De asemenea, si din fisa de evidenta a câştigurilor, state de plata, coroborate cu dosarul personal, se poate elibera adeverinţa, având in vedere ca pentru grupele de munca, se plăteau contribuţiile de asigurări sociale in procent mai mare decât pentru condiţii normale. Ca aceste acte sunt in posesia paratei rezulta si din certificatele nr. XXXXX, eliberate de către parata, unde face aceste precizări.

Din acest certificat rezulta ca după anul 1990, a beneficiat de spor de munca grea, spor care se acorda doar celor care au lucrat in grupe superioare de munca, condiţiile de lucru fiind mult mai grele decât ale celor care prestau activitate in condiţii normale de lucru. Cei care lucrau in condiţii normale, nu au beneficiat de sporul pentru munca grea, conform legislaţiei in vigoare.

Reclamantul a invocat Decizia nr. 2/15.02.2016, prin care Înalta Curte de Casaţie si Justiţie a statuat că, in cazul existentei documentelor primare, persoana interesata care nu poseda dovezi privind vechimea in munca sau activitatea desfăşurata in anumite grupe de munca, are deschisa calea unei acţiuni in realizare - obligaţia de a face - având ca obiect obligarea deţinătorului de arhiva de a elibera adeverinţa constatatoare a vechimii in munca/ încadrării in grupele superioare de munca.

In drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 35 Cod procedura civila, Ordinul nr. 125/1990, emis de MMPS, anexa 2, pct. 103, decizia nr. XXXXX, Decizia ICG nr. 2/ 15.02.2016.

Conform art. 411 pct. 2 Cod procedura civila, reclamantul a solicitat judecarea si în lipsa.

În dovedirea acţiunii reclamantul a depus înscrisuri-filele 8-45.

La data de 17.01.2018, pârâta SC XXXXX SRL  a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiata, arătând că, nu a putut elibera documente de grupa întrucât nu deţine.

A susţinut pârâta că, în momentul in care reprezentanţii societăţii XXXXX SA i-au predat documentele, a solicitat in mod expres să-i comunice daca deţine decizii nominale privind nominalizarea persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă si a primit răspuns negativ.

A precizat pârâta că, in calitate de operator economic autorizat pentru prestarea de servicii de arhivare poate sa elibereze doar adeverinţe care sa ateste situaţiile rezultate din documentele deţinute in depozitul de arhiva.

A solicitat judecarea cauzei si in lipsă.

Reclamantul a formulat răspuns la întâmpinare, prin care  a arătat că, parata putea sa elibereze adeverinţa solicitata, pe baza înscrierilor din carnetul de munca, fără a se prevala de faptul ca nu are documente predate de fostul angajator.

La data de 17.01.2018, reclamantul a formulat cerere de completare a acţiunii, prin care a solicitat sa se constate si sa i se recunoască dreptul de încadrare a activităţii prestata in perioada 14.02.1981- 1.04.2001 ca lăcătuș mecanic la SC " XXXXX ", in procent de 100% si obligarea paratei SC "XXXXX " SRL sa-i elibereze adeverinţa constatatoare a încadrării in grupa a Il-a de munca pentru perioada arătată.

În motivarea cererii reclamantul a arătat că, parata avea document din care rezulta ca a fost încadrat in grupa a Il-a de munca, la poziţia 19 din carnetul de munca se menţionează ca la data de 14.02.1981 a fost încadrat in grupa a Il-a de munca ca lăcătuș, in procent de 100%, este menţionat si temeiul juridic, pct. 103 anexa II din Ordinul 125/1990.

La rubrica 8, se menţionează si actul administrativ in baza căruia a fost încadrat in grupa a Il-a de munca, respectiv decizia nr. XXXXX.

Faptul ca unitatea angajatoare nu a efectuat înscrierea in carnetul de munca ca de la 1.04.2001 nu mai beneficiază de încadrarea in grupa a Il-a de munca, conform legislaţiei, nu- i este imputabil, contractul de muncă încetând după aceasta data. Așa cum rezulta din carnetul de munca, nu a intervenit nicio modificare in meseria pe care a prestat-o.

A solicitat reclamantul sa beneficieze de un tratament nediscriminatoriu, având in vedere ca se află in aceeaşi situaţie juridica cu colegii cu care a lucrat, in ceea ce priveşte drepturile si obligaţiile prevăzute de lege, având in vedere ca o parte dintre aceştia au obţinut adeverinţe de încadrare in grupa a Il-a de munca, iar o parte au obţinut hotărâri judecătoreşti in acest sens.

Analizând cererea reclamantului prin prisma probelor administrate şi a prevederilor legale incidente în cauză, instanţa constată că, aceasta este întemeiată, în considerarea celor ce succed:

Reclamantul XXXXX a desfăşurat activitate ca lăcătuş în cadrul Întreprinderii XXXXX, ulterior S.C. XXXXX S.A., judeţul XXXXX, în perioada 01.04.1976 - 28.09.1979 şi 14.02.1981 - 01.04.2008.

Potrivit menţiunii din carnetul de muncă - poziţia 18, în perioada 01.04.1976 - 28.09.1979 activitatea acestuia a fost încadrată în grupa a II – a de muncă în procent de 100%, conform pct. 3 din anexa nr. II la Ordinul MMPS nr. 125/1990 şi deciziei nr. XXXXX.

De asemenea, la poziţia 19 din carnetul de muncă este menţionat că, la data de 14.02.1981, a fost încadrat în grupa a II a de muncă ca lăcătuş -100% pct. 3 din anexa nr. II la Ordinul nr. 125/1990 al MMPS, iar la rubrica nr.8 privind „denumirea unităţii, nr. şi data actului pe baza căruia s-a efectuat înscrierea” este menţionată decizia nr. XXXXX.

În perioada 14.02.1981 - 01.04.2008 reclamantul a continuat activitatea în cadrul aceleaşi unităţi, exercitând aceeaşi meserie.

Se reţine, totodată că, persoane care au lucrat la acelaşi angajator - XXXXX, în aceeaşi perioadă şi având aceeaşi meserie ca şi reclamantul au beneficiat de  grupa a II – a de muncă, în procent de 100 %, conform nominalizării efectuate prin decizia nr. XXXXX, temeiul juridic al încadrării reprezentându-l pct. 103 din anexa nr. 2 la Ordinul MMPS nr. 125/1990, aşa cum rezultă din adeverinţa nr. XXXXX -fila 43, dar şi din adeverinţa nr. XXXXX -fila 45.

În contextul celor menţionate, este evident că, activitatea desfăşurată de reclamant în perioada 14.02.1981 - 01.04.2001 constituie activitate în grupa a II – a de muncă în procent de 100%, conform pct. 103 din anexa nr. 2 la Ordinul MMPS nr. 125/1990, urmând a admite acţiunea reclamantului astfel cum a fost completată.

În temeiul dispoziţiilor art.8 din HG nr.500/2011 pârâta va fi obligată să elibereze reclamantului o adeverinţă în acest sens.

Domenii speta