Plângere formulată împotriva actelor procurorului, cu depăşirea termenelor legale. Tardivitatea plângerii

Sentinţă penală 73 din 13.06.2017


Prin cererea formulată la 17.05.2017 petenta ANAF, în numele statului român a solicitat admiterea cererii de repunere în termenul de formulare a plângerii împotriva ordonanţei din 18.08.2011 a procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, în dosarul nr. 63/P/2011 şi admiterea plângerii împotriva ordonanţei din data de 18.08.2011 a procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, în dosarul nr. 63/P/2011.

În motivarea cererii s-a arătat că Prin cererea nr. 1412/08.03.2011 Activitatea de inspecţie Fiscală din cadrul AJFP Teleorman (fostă Direcţia Generală a Finanţelor Publice Teleorman) a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman în legătură cu încălcarea prevederilor art. 4 şi 9 alin. 1 lit. a), b), c) şi f) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

În cuprinsul sesizării s-a arătat că Activitatea de Inspecţie Fiscală a efectuat un control la S.C. V.F. S. E. SRL în perioada 10.02.2011 - 28.02.2011 constatându-se fapte care ar putea întruni elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală. De asemenea, urmare a controlului efectuat a rezultat că SC. V.F. S. E. SRL datorează bugetului general consolidat al statului suma de 1.655 lei, ca efect al neînregistrării în evidenţa contabilă a societăţii a unor operaţiuni economice efectuate.

Rezultatul cercetării cu care a fost învestit Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman nu a fost comunicat niciodată către AJFP Teleorman (fostă Direcţia Generală a Finanţelor Publice Teleorman), aşa cum prevede legea penală la art. 316 din Noul Cod de procedură penală (respectiv art. 246 din Codul de procedură penală din 1968).

Potrivit 316 alin. 1 din Noul Cod de procedură penală „1) Ordonanţa de clasare se comunică în copie persoanei care a făcut sesizarea, suspectului, inculpatului sau, după caz, altor persoane interesate. Dacă ordonanţa nu cuprinde motivele de fapt şi de drept, se comunică şi o copie a referatului organului de cercetare penală."

Ori, la nivelul anului 2011, Garda Financiară - Secţia Teleorman funcţiona ca structură separată de Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadru! fostei Direcţii Generale a Finanţelor Publice Teleorman, iar soluţia pronunţată în cercetare, urmare a conexării dosarelor, trebuia comunicată în egală măsură şi fostei Direcţii Generale a Finanţelor Publice Teleorman.

Urmare a solicitării exprese, prin adresa din 08.05.2017 Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman a comunicat copia Ordonanţei nr. 63/P/2011 din 18.08.2011 privind pe inculpatul B. D. l., cu menţiunea că soluţia a fost comunicată şi ea data de 18.08.2011, însă această comunicare s-a făcut către Garda Financiară - Secţia Teleorman.

Din preambulul Ordonanţei reiese că la data de 26.01.2011 Garda Financiară - Secţia Teleorman a formulat, în mod separat, sesizare penală cu privire la numitul B.D. l., în calitate de asociat unic şi administrator al S.C. V.F. S. E.SRL Alexandria, pentru motivul că nu a înregistrat în actele contabile veniturile realizate, motiv pentru care a fost prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 13.676,41 lei şi a refuzat să pună la dispoziţia organului de control documentele financiar contabile pe anul 2010.

De asemenea, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, prin Ordonanţa din 30.05.2011 a dispus conexarea celor două dosare, cauza fiind înregistrată sub nr. 63/P/2011, iar prin Ordonanţa nr. 63/P/2011 din 18.08.2011 Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului B. F., aplicarea unei amenzi administrative acestuia în sumă de 1.000 lei şi neînceperea urmăririi penale faţă de numitul B. D. l.

Soluţia pronunţată prin Ordonanţa nr. 63/P/2011 din 18.08.2011 de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman este supusă căii de atac a plângerii, în condiţiile art. 399 din Noul Cod de procedură penală (vechiul art. 278 din Codul de procedură penală din 1968 ), existând motive reale şi temeinice de supus prim - procurorului, motiv pentru care solicită admiterea prezentei cereri şi repunerea în termenul de formulare a plângerii împotriva Ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ din 18.08.2011.

Prin Ordonanţa din 18.08.2011 Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului B. F., aplicarea unei amenzi administrative acestuia în sumă de 1.000 lei şi neînceperea urmăririi penale faţă de numitul B. D. l. Pentru ase pronunţa astfel Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman a avut în vedere doar depoziţia învinuitului B. F. care, în cadrul audierilor, a declarat că a fost împuternicit de nepotul său B. D. l. să administreze societatea S.C. V.F. S. E SRL Alexandria şi că a înregistrat în evidenţa contabilă relaţiile comerciale cu S.C. R. SA Salcia şi S.C. B. COM SRL Bucureşti.

Consideră că reţinerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman în legătură cu infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 4 şi 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005 este total greşită pentru următoarele motive:

a) Cu privire la infracţiunea prevăzută de art. 4 din Legea nr. 241/2005 sesizată de Activitatea de Inspecţie Fiscală

Aşa cum se poate observa din sesizarea formulată de Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul AJFP Teleorman (fostă Direcţia Generală a Finanţelor Publice Teleorman), soluţia de neîncepere a urmăririi penale nu este motivată, nefiind efectuată cercetare în cauză cu privire la refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale în scopul verificării financiare / fiscale, în condiţiile în care acesta a fost somat, respectiv invitat la discuţii.

Potrivit art. 4 din Legea nr. 241/2005 "Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie.", text modificat de pct. 2 al art. unic din Legea nr. 50 din 14 martie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr, 146 din 19 martie 2013 (art. 4 din acelaşi act.normativ din reglementarea anterioară anului 2013 "Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de ce! mult 15 zile de la somaţie.")

Soluţia dispusă prin Ordonanţa nr. 63/P/2011 din 18.08.2011 Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman de scoatere de sub urmărire penală a învinuitului B. F., aplicarea unei amenzi administrative acestuia în sumă de 1.000 lei şi neînceperea urmăririi penale faţă de numitul B. D. l. este netemeinică şi nelegală în condiţiile în care, aşa cum rezultă din sesizarea formulată de Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul AJFP Teleorman (fostă Direcţia Generală a Finanţelor Publice Teleorman), B. D. l. este acţionar majoritar al societăţii S.C. V.F. S. E. SRL Alexandria şi răspunde de conducerea activităţii acesteia.

Mai mult decât atât, faptul că a împuternicit pe învinuiţii B. F. să administreze activitatea societăţii, ambii învinuiţi răspund în aceeaşi măsură de conducerea societăţii S.C. V.F. S. E. SRL Alexandria.

Consideră că răspunderea administratorului faţă de societatea debitoare este o răspundere de natură contractuală, ce izvorăşte din contractul de mandat guvernat de dispoziţiile art. 72 şi 73 alin. 1 lit. c din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul de faţă, indiferent de faptul că administratorii societăţii au încălcat din culpă (neglijenţă) sau cu intenţie normele de drept care îi impuneau sa prezinte organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, într-un termen expres prevăzut de lege, sub sancţiunea răspunderii cu amendă penală/ închisoare, aceştia se fac vinovaţi de încălcarea legii, situaţie care corelată cu proasta administrare a debitoarei a determinat imposibilitatea efectuării unui control obiectiv şi confruntarea situaţiei scriptice cu realitatea faptică.

Mai mult, având în vedere faptul că potrivit art. 72 din Legea nr. 31/1990 republicată, "obligaţiile şi răspunderea administratorului sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat", prim - procurorul trebuie să aibă în vedere şi dispoziţiile referitoare la mandate, în sensul că " mandatarul este răspunzător nu numai pentru doi, dar încă şi de culpa comisă în executarea mandatului". Potrivit art. 374 din Codul Comercial, mandatul comercial este prezumat a fi cu caracter oneros, în speţă de faţă administratorul nefăcând dovada contrarie. în cauză, răspunderea trebuie apreciată "in abstractio", cu mai multă rigurozitate, având în vedere că administratorii au acţionat în temeiul unui mandat comercial. în această ordine de idei se poate observa că administratorii statutari nu au pus la dispoziţia organelor de control documentele'necesare unei analize clare şi concrete asupra situaţiei economice a debitoarei, motiv pentru care apreciem că sunt incidente prevederile art. 4 din Legea nr. 241/2005

b) Cu privire la infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. 1 lit a), b). c) si f) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale sesizată de Activitatea de Inspecţie Fiscală.

Soluţia dispusă prin Ordonanţa nr. 63/P/2011 din 18.08.2011 Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman de scoatere de sub urmărire penală a învinuitului B. F., aplicarea unei amenzi administrative acestuia în sumă de. 1.000 lei şi neînceperea urmăririi penale faţă de numitul B. D. l. este netemeinică şi nelegală, în condiţiile în care, aşa cum rezultă din sesizarea formulată de Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul AJFP Teleorman ( fostă Direcţia Generală a Finanţelor Publice Teleorman), au fost sesizate faptele prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. a), b), c) şi f) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, iar procurorul s-a pronunţat doar cu privire la art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

Potrivit art. 4 din Legea nr. 241/2005 "(1) Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:

a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;

b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;

c) evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive;

d) sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;".

În concret, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman nu s-a pronunţat asupra tuturor aspectelor sesizate, cercetarea efectuându-se printr-o simplă audiere. Astfel, procurorul nu s-a pronunţat cu privire la faptul că agentul economic nu a declarat şi nu a plătit la organul fiscal impozitul de profit şi TVA-ul ," nu a dispus, în cadrul cercetării, predarea către organele în drept, competente, a documentelor legale şi a bunurilor din patrimoniu, în scopul verificărilor financiare, fiscale sau vamale, deşi a efectuat operaţiuni economice.

Fiind constatate sume de către Garda Financiară - Secţia Teleorman, urmare a neînregistrării în evidenţa contabilă a operaţiunilor economice efectuate, respectiv obligaţii fiscale stabilite suplimentar în cuantum de 1.655 lei, nu au fost analizate constatările cuprinse în procesul - verbal de control nr. 193/18.01.2011 şi nici aspectele menţionate în sesizarea Gărzii Financiare referitoare la operaţiunile economice fictive cu firme care au confirmat faptul că nu au avut relaţii comerciale cu societatea controlată - S.C. V.F. S. E. SRL Alexandria.

A fost ataşat dosarul de urmărire penală nr. 63/P/2011.

Examinând cererea petentei, se reţin următoarele:

Prin ordonanţa nr. 63/P/2011 din 18.08.2011 a Tribunalului Teleorman s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului B. F., învinuit de săvârşirea infracţiunii prev. de art. 4 şi art 9 lit. b din Legea nr. 241/2005. În baza art. 181 alin. 3 CP s-a aplicat învinuitului sancţiunea amenzii administrative în sumă de 1000 lei, sancţiune care va fi executată conform art. 441 CPP. De asemenea, s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de numitul B. D. I.

Această ordonanţă a fost menţinută prin ordonanţa nr. 315/II/2/2011 din 06.10.2011 a Prim procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman prin care s-a respins ca tardivă plângerea petentei împotriva ordonanţei nr. 63/P/2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman.

Aşa cum rezultă din adresa nr. 63/P/2011 DIN 18.08.2011, ordonanţa atacată a fost comunicată petentei care însă, după aproape 6 ani a înţeles să formuleze prezenta plângere.

Întrucât petenta nu a arătat temeiuri pentru repunerea în termenul de formulare a plângerii, judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Teleorman va respinge ca nefondată cererea de repunere în termenul de declarare a plângerii şi drept consecinţă va respinge ca tardiv formulată plângerea petentei, în temeiul art. 341 alin. 6 lit. a CPP.

Văzând şi disp. art. 275 alin. 2 CPP