Contestaţie la executare

Decizie 57 din 17.01.2018


Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2018:051.000057

Cod operator 2442/2443

Dosar nr.............Civil - contestaţie la executare

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA I CIVILĂ

Decizia civilă nr..57

Şedinţa publică din 17 ianuarie 2018

Completul compus din:

Preşedinte ............

Judecător ............

Grefier ............

Pe rol se află judecarea apelului civil declarat de apelanții contestatori ............ și ............ și a apelului civil declarat de apelanta intimată Bancopost SA împotriva încheierii nr.5963/03.10.2017 pronunțată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr. ............ şi în contradictoriu cu intimatul Biroul Executorului Judecătoresc .............

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns procurator ............, pentru apelanta intimată ............, în temeiul procurii speciale judiciare autentificate sub nr.116/10.01.2018 de Biroul Individual Notarial ............, lipsind apelanții contestatori ............ și ............ și reprezentantul apelantei intimate Bancopost SA și reprezentantul intimatului Biroul Executorului Judecătoresc .............

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că la data de 27.12.2017 apelanta intimată Bancopost SA a depus la dosar ordinele de plată nr.1935, 1936, 1937, 1938 şi 1939 din 26.10.2017 emise fiecare pentru suma de câte 100 lei reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru aferentă apelului declarat. De asemenea, se învederează că la data de 27.12.2017 apelanții contestatori ............ și ............ au depus la dosar întâmpinare.

Constatând că nu mai sunt cereri de formulat sau probe de administrat, tribunalul a acordat cuvântul asupra apelurilor declarate în cauză.

Procurator ............, pentru apelanta intimată ............, solicită admiterea apelului declarat de apelanții contestatori ............ și ............, schimbarea în parte a încheirii pronunţată de instanţa de fond, în sensul de a constata că debitul înregistrat de contestatori la data formulării cererii de executare silită este de 19,900 lei, iar această sumă a fost achitată integral la data pronunțării încheierii. Referitor la cuantumul debitului, arată că acesta rezultă din răspunsul la obiecțiunile formulate la raportului de expertiză din cursul primei judecăți, nefiind formulate obiecțiuni la acest răspuns, iar instanţa nu a arătat în motivare de ce nu reține această sumă.  Apreciază că, în condițiile în care în dosarul de fond există dovezi privind achitarea debitului, la momentul pronunțării încheierii contestatorii nu mai datorau nicio sumă de bani.

În ceea ce priveşte apelul declarat de apelanta intimată Bancopost SA, invocă excepţia tardivității şi precizează că din dovezile de comunicare a încheierii apelate rezultă că a fost comunicată la 13.11.2017 şi termenul pentru exercitarea apelului s-a împlinit la data de 23.11.2017, iar apelul a fost declarat de data de 24.11.2017. Apreciază că nu a fost încălcat principiul contradictorialității şi nici  dreptului la apărare al niciuneia din părţi.  Susţine că părţile au avut termenul în cunoştinţă, iar apelanta creditoare a formulat obiecţiuni, ce au fost comunicate expertului fiind încuviințate parțial de instanţă. Menționează că la ultimul termen de judecată apelanta creditoare nu a formulate alte obiecțiuni şi nu a solicitat încuviințarea altor probe. Susține că pârțile aveau obligația să observe răspunsul expertului, având şi timp suficient în acest sens, având în vedere că după depunerea răspunsului la obiecțiuni a intervenit vacanța judecătorească.

TRIBUNALUL

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu-Jiu sub nr............. contestatorii ............ şi ............, în contradictoriu cu intimații SC Bancpost SA-Sucursala Gorj şi Biroul Executorului Judecătoresc ............, au formulat contestaţie împotriva actelor de executare silită întocmite în dosarul execuţional nr......... al Biroului Executorului Judecătoresc ............ precum şi a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr.BL 23775/21.03.2008 modificat prin actul adiţional nr.1/2008, actul adiţional nr.2/2009 şi a contractului de ipotecă autentificat sub nr.5760/04.09.2008 de Biroul Notarului Public ............, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa să anuleze actele de executare emise, urmând a constata încetată şi valabilitatea titlului executoriu ca urmare a achitării integrale a datoriei, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea contestaţiei s-a arătat că în data de 21.03.2008 între SC SPM SRL Tg Jiu prin administrator social ............, în calitate de împrumutată şi SC Bancpost SA reprezentată de SC Bancpost SA Sucursala Gorj, în calitate de creditoare s-a încheiat contractul de credit tip revolving, având ca obiect acordarea unui împrumut pentru suma de 80000 lei în vederea finanţării necesităţilor de capital ale societăţii. Durata medie a contractului a fost stabilită la 12 luni, scadența liniei de credit fiind fixată la data de 20.03.2009, contestatorii având calitatea de garanți ipotecari ai creditului în acest sens, încheindu-se contractul de ipotecă autentificată sub nr. 5760/04.08.2008 la Biroul Notarului Public .............

În continuare s-a mai arătat că ulterior încheierii contractului de credit între părţi s-au încheiat două acte adiţionale, ultimul în data de 23.09.2009, având ca obiect modificarea contractului de credit din linie de credit revolving nr. 237775/21.03.2008 în contract de credit la termen, condiţii speciale, potrivit art.3 al acestui act adiţional, creditul curent a fost stabilit la suma de 133.990 RON, suma urmând a fi rambursată pe o perioadă de 240 luni, începând cu data semnării actului adiţional, până la data de 22.09.2029.

S-a mai arătat că datorită dificultăţilor economice întâmpinate de societatea comercială generate de criza economică din mediul de afaceri începând cu anul 2008, debitoarea SPM SRL a întâmpinat dificultăţi în achitatoarea creditului la termenele şi condiţiile stipulate în actul adiţional, astfel că în anul 2012 Administraţia Finanţelor Publice Tg Jiu a solicitat Tribunalului Gorj deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, ce a făcut obiectul dosarului .........

Intimata Bancpost SA a formulat cerere de înscrierea la masa credală, însă ca urmare a lipsei de bunuri ce ar fi putut fi valorificate, creditoarea nu şi-a putut recupera creanţa.

Prin sentința nr.611/2014 a Tribunalului Gorj, irevocabilă prin decizia nr.530/2014 a Curţii de Apel Craiova, a fost respinsă cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului ............, iar prin sentinţa nr.197/2015 a Tribunalului Gorj, secţia a II a civilă, în cadrul aceluiaşi dosar de faliment, definitivă şi irevocabilă prin nerecurare, a fost închisă procedura de faliment a debitoarei şi s-a dispus radierea debitoarei din registrul comerţului.

Pe parcursul procedurii insolvenţei, contestatorii în calitate de garanți au încheiat cu creditoarea un angajament de plată în baza căruia au achitat separat de sumele achitate de către societatea debitoare, suma de 24000 lei în tranşe egale de 4000 lei.

Astfel, apreciază că în prezent  datoria faţă de bancă este stinsă integral, din contră au  plătit în plus sume considerabile a căror restituire o vor solicitat ulterior.

Din analiza scadenţarului de plăţi generate de creditoare la data de 07.01.2015 rezultă că la data de 01.11.2009 datoria societăţii debitoare, ai căror garanţi ipotecari sunt, se ridică la suma de 133.619,47 lei, iar mai bine de un an de zile, mai exact în perioada 01.11.2009.01.11.2010 s-au făcut plăţi considerabile reprezentând doar dobânzi şi comisioane, creditul rămânând acelaşi.

Ulterior acestei perioade s-au făcut în continuare plăţi în contul creditului, astfel la data de 21.10.2015 potrivit adresei nr.527A/21.10.2015 emisă de Direcţia de credite neperformante a Bancost SA, creditul curent se ridica la suma de 75981.24 lei creditul restant fiind 0 lei; s-au calculat dobânzi restante şi penalizatoare în suma de 16.328,94 lei şi comisioane în suma de 1469.59 în total 93779,77 lei Ron

De remarcat este faptul că deşi somaţia imobiliară a Biroului Executorului ............ din data de 18.08.2016 este emisă pentru suma de 117.557,87 lei reprezentând credit restant, dobânzi şi comisioane calculate până la data de 02.12.2015 şi cheltuieli de executare ceea ce înseamnă că în mod corect cererea de executare silită s-a făcut pentru suma de 109.717,26 lei fără a se explica de către creditoare ce reprezintă această sumă (cât anume este credit restant, dobânzi, comisioane, etc) la aceasta adăugându-se suma de 7840,61 lei cheltuieli de executare silită, încuviinţarea executării silite dată de Judecătoria Tg Jiu din data de 10.08.2016 (adică anterior somaţiei când s-a emis şi procesul de stabilire a cheltuielilor de executare silită) este dată doar pentru creanţa în suma de 93779,77 lei, adică mai puţin decât ceea ce doreşte creditoarea să recupereze.

Or, cuantumul sumei ce doreşte să o recupereze creditoare este unul stabilit discreţionar, abuziv, neavând nicio legătură cu realitatea plăţilor efectuate şi a clauzelor contractuale ceea ce pune la îndoială caracterul cert, lichid al creanţei.

Astfel, în lipsa îndeplinirii acestor condiţii opinează că nu se poate declanşa o executare silită legală.

A mai arătat că sumele menţionate în conţinutul adresei nr.52.7A/24622/02.10.2015 cu titlul de dobânzi restante şi penalizatoare şi comisioane apare ca nelegal calculate, implicit solicitate a fi executate.

Mai concret s-a arătat că şi dacă ar exista o datorie de recuperat, aceasta nu poate depăşi suma de 75981,24 lei.

De asemenea, a mai arătat că nu poate susţine creditoarea că se impune calcularea şi recuperarea de dobânzi la credit sau dobânzi penalizatoare, de vreme ce potrivit scadenţarului emis de aceasta la data de 07.01.2015, în perioada 01.11.2009-01.11.2014 (implicit perioada cuprinsă în procedura insolvenţei) s-au plătit dobânzi la credit şi comisioane precum şi dobânzi penalizatoare pentru perioada 01.10.2010-01.02.2013.

Începând cu data de 01.03.2013 intimata a înţeles să nu mai pretindă plata de dobânzi penalizatoare, dovada fiind faptul că prin scadenţar nu s-au regăsit sume reprezentând dobânzi la credit, dobânzi penalizatoare, iar începând cu data de 01.11.2014 intimata a acceptat să i se plătească rata lunară, fără alte accesorii.

Arată că s-au făcut plăţi constante până în noiembrie 2014, reprezentând rate, dobânzi şi comisioane, deşi societatea era în insolvenţă, în total suma plătită în perioada 2009-2014, se ridică la un total de 169.501,88 RON, adică mai mult decât suma de 129.000 lei cât era garantată prin actul adiţional nr.2/2009, fără a se avea în vedere dispozițiile art.41 din Legea 85/2006.

În concluzie, arată că până la data formulării cererii de executare silită, 25.07.2016, consideră că era achitat integral creditul acordat, inclusiv accesoriile (mai mult decât era datorat), deşi, potrivit art.41 alin.1 din Legea nr.85/2006, nu erau datorate, astfel că nu mai exista nici o datorie la data anterior menţionată.

În drept au fost invocate dispozițiile art.711 şi următoarele Cod procedură civilă.

În dovedire, contestatorii au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi proba cu expertiza contabilă bancară.

Cu nota depusă prin serviciul registratură al instanţei din data de 16.01.2016, contestatorul ............, a complinit lipsurile cererii de chemare în judecată, în sensul că a depus la dosar dovada achitării taxei de timbru corespunzătoare şi numărul de exemplare ale cererii de chemare în judecată şi înscrisurile doveditoare, în copii, necesare pentru a fi comunicate, iar un exemplar  al înscrisurilor, pentru a fi depuse la dosar (filele 16-70).

Cu nota depusă prin serviciul registratură al instanţei din data de 28.09.2016, Biroul Executorului Judecătoresc ............ a invocat excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive şi a ataşat extras practică (filele 75-77).

La data de  26.10.2016,  pârâta S.C. Bancpost S.A. a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia de nulitate pentru netimbrarea contestaţiei la executare cât și a cererii de suspendare a executării.

Conform dispoziţiilor cuprinse la art.33 din OUG nr.80/2013, taxele judiciare de timbru se datorează și se plătesc anticipat.

Conform dispoziţiilor art.10 alin.2 din OUG nr.80/2013 în vigoare la data formulării prezentei acţiuni „În cazul contestaţiei la executarea silită taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăși suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestata."

În măsura în care contestatorii nu au achitat taxa de timbru judiciar sau nu au achitat-o în cuantumul prevăzut de lege, solicită admiterea  excepţiei nulităţii acţiunii pentru netimbrare și să fie anulată contestaţia  la executare, ca netimbrată ori ca insuficient timbrată.

Pe fondul cauzei a arătat că între bancă şi societatea SPM SRL, in calitate de împrumutat s-a încheiat contractul de credit nr.BL 23772/21.03.2008 astfel cum a fost modificat prin actul adiţional nr.1/04.09.2008 și actul adiţional nr.2/23.09.2009. Creanţele rezultate din acest contract au fost garantate de prezenţii contestatori, ............ (asociat și administrator al împrumutatei) și ............ în calitate de garanţi ipotecari.

Ca urmare a neîndeplinirii de către aceștia a obligaţiilor de plată rezultate din contractul de credit încheiat cu Bancpost S.A., a iniţiat măsuri de executare silită împotriva debitorilor săi, în baza titlurilor executorii reprezentate de contractul de credit cu actele adiţionale aferente și a contractelor de garanție, formându-se astfel dosarul execuțional nr......... al Biroului Executorului Judecătoresc .............

S-au emis acte de executare care îndeplinesc prevederile imperative în materie - transmise debitorilor conform dovezilor de comunicare ataşate dosarului execuțional, sens în care solicită să fie respinse susţinerile contestatorilor cu privire la nerespectarea de către bancă a condiţiilor imperative cerute de lege pentru emiterea actelor de executare, pentru argumentele pe care le va dezvolta în cele ce urmează.

Astfel, arată că executarea silită este legală în raport de dispoziţiile art.662 Noul Cod de procedură civilă privind caracterul cert, lichid si exigibil al creanţei.

Conform prevederilor art. 662 alin.1-4 Noul Cd de procedură civilă „(1) Executarea silită nu se poate face decât dacăa creanţa este certă, lichidă şi exigibilă. (2)Creanţa este certă când existența ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu.(3)Creanţa este lichida atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elementele care permit stabilirea lui.(4) Creanţa este exigibilă dacă obligaţia debitorului este ajunsa la scadenta sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plata."

A arătat că banca deţine împotriva contestatorilor o creanţă certă, având în vedere existența titlurilor executorii reprezentate de contractul de credit și de contractul de ipotecă imobiliară, astfel cum au fost modificate prin actele adiţionale aferente - care definesc si constată cadrul juridic în care a fost acordat și garantat împrumutul bancar.

Este evident ca existența creanţei izvorăşte din aceste contracte semnate și însuşite de către contestatori, în deplină concordanțăta cu prevederile art.662 alin.2 Noul Cod de procedură civilă. Mai mult, contestatorii nu ar putea susţine ca nu recunosc înscrisul doveditor al creanţei (Contractele de mai sus), din moment ce aceştia au consimţit și au semnat contractul de credit și contractul de ipotecă imobiliară, însușindu-si prevederile și clauzele acestora, inclusiv cele cu privire la creanţa Băncii, modul de calcul al dobânzii, comisioanelor, penalităţilor și al celorlalte speze.

Totodată, a precizat că valoarea creanţei Băncii, defalcată pe componentele acesteia, este detaliată în cererea de executare silită ataşată dosarului execuțional - valoare ce urmează a fi actualizată conform prevederilor contractuale la care părţile au consimţit.

În consecinţă, cuantumul creanţei iniţiale este determinat, fiind în deplină concordanță cu dispoziţiile art.662 alin.3 Noul Cod procedură civilă, iar orice alte cheltuieli aferente declarării scadentei anticipate a creditului și executării silite iniţiate de către bancă sunt determinate/determinabile. De altfel, inclusiv cheltuielile de executare au fost clar stabilite prin încheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare.

Creanţa băncii a devenit exigibilă prin declararea scadenţei anticipate a tuturor sumelor datorate în baza facilităţii de credit, a dobânzilor acumulate, a comisioanelor şi a tuturor celorlalte sume, întrucât debitorii nu şi-au respectat obligaţiile contractuale de plată a debitului, către intimată.

Mai mult, arătă că, caracterul cert, lichid si exigibil al creanţei Băncii a fost constatat inclusiv prin încheierea de încuviinţare a executării silite, întrucât in caz contrar, instanţa ar fi respins cererea de încuviinţare a executării silite conform prevederilor art.665 alin.5 pct.4 din Noul Cod de procedură civilă în vigoare la momentul formulării cererii de executare.

Având in vedere cele de mai sus, solicită respingerea susţinerilor contestatorilor, deoarece creanţa băncii împotriva acestora este certă, lichidă si exigibilă.

În privinţa cheltuielilor de judecată, nefiind parte în culpa nu poate fi obligată la plata acestor cheltuieli.

În drept a invocat dispozițiile art.205 Cod procedură civilă, iar în baza art.223 şi art.411 alin.2 Cod procedură civilă a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

În apărare a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Prin serviciul registratură al instanţei din data de 07.12.2016 a fost depus de către Birul Execuorului Judecătoresc ............, în copii conforme dosarul execuţional nr.559E/2016 (filele 95-179).

La termenul de judecată din data de 19.01.2017, instanţa a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Biroului Executorului Judecătoresc ............ (fila 183).

La solicitarea instanţei, la data de 31.01.2017, contestatoarea ............ a depus la dosar sent.nr.197/2015 din data de 18.03.2015 a Tribunalului Gorj pronunţată în dosarul nr.5191/95/2012.

Sub aspect probator s-a încuviinţat contestatorilor proba cu înscrisuri şi proba cu expertiza în specialitatea contabilitate, încuviinţând contestatorilor şi participarea la expertiza contabilă a expertului parte ............. Din oficiu a încuviinţat proba cu înscrisurile reprezentate de actele dosarului execuţional nr.559E/2016.

A fost numit prin tragere la sorţi expert tehnic ............, care la termenul de judecată din data de 09.03.2017 a fost înlocuită cu expert tehnic ............, iar raportul de expertiză a fost depus la dosar la data de 25.05.2017 (filele 49-54, vol II).

Împotriva concluziilor acestui raport de expertiză a formulat obiecţiuni intimata Bancpost SA, ce au fost admise, în parte, la termenul de judecată din data de 08.06.2017, iar răspunsul la obiecţiuni a fost depus la dosar la data de 07.07.2017 (filele 85-111, vol II).

Prin serviciul registratură al instanţei din data de 05.07.2017, contestatorii au formulat cerere de suspendare provizorie a executării silite în dosarul execuţional nr.559E/2016 şi cerere de suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare, cereri care la termenul de judecată din data de 06.07.2017,  au fost dezataşate şi înaintate Serviciului Registratură al instanţei în vederea formării unui dosar cu număr unic de înregistrare, stabilindu-se termen de judecată, în acest dosar nou format la data de 10.07.2017.

Prin încheierea nr.5963/03.10.2017 pronunțată de Judecătoria Tg-Jiu a fost admisă în parte contestaţia la executare formulată de contestatorii ............ şi ............, în contradictoriu cu intimaţii  SC Bancpost SA, prin SC Bancpost SA - Sucursala Gorj şi Biroul Executorului Judecătoresc .............

S-a dispus anularea parţial: a încheierii nr......... din data de 18.08.2017 de stabilirea cheltuielilor de executare a somaţiei imobiliare nr......... din data de 18.08.2016, a adresei de notarea urmăririi silite imobiliare nr......... din data de 18.08.2016, a adresei nr......... din data de 17.11.2016, a publicaţiei de vânzare imobiliară nr......... din data de 19.06.2017, toate emise de Biroul Executorului Judecătoresc ............ şi s-a constatat că debitul datorat de contestatori la data formulării cererii de executare silită imobiliară (25.07.2016), în baza titlurilor executorii ce formează obiectul executării silite în dosarul execuţional nr......... al Biroului Executorului Judecătoresc ............ era de 20.404,81 lei, astfel că se impune şi reducerea cheltuielilor de executare, respectiv onorariul executorului judecătoresc de la 7.676,61 lei la 2040,481 lei.

A fost obligată intimata SC Bancpost SA la plata către contestatoarea ............ a cheltuielilor de judecată în cuantum de 2200 lei, din care 1000 lei reprezentând taxă de timbru şi 1200 lei reprezentând onorariu expert.

Pentru a pronunţa această încheiere, prima instanţă a reţinut că potrivit dispoziţiilor art.711 alin.1  Cod procedură civilă împotriva executării silite, a încheierilor date de către executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.

În cauză, contractul de credit linie de credit revolving nr.BL23775/21.03.2008 a fost încheiat între Bancpost S.A, prin Sucursala Gorj, pe de o parte şi S.C SPM S.R.L., în calitate de împrumutat, contestatorii ............, ............, în calitate de garanţi ipotecari, pe de altă parte. Ulterior, părţile au convenit restructurarea facilităţii acordate prin acest contract, şi transformarea acestuia într-un contract de credit la termen, suplimentând şi cuantumul sumei împrumutate, precum şi reeşalonarea rambursării, convenind data de 22.09.2029, acestea, prin actele adiţionale nr.1/04.09.2008, respectiv actul adiţional nr.2/23.09.2009.

La data de 04.09.2008, având în vedere actul adiţional nr.1/04.09.2008, între Bancpost S.A, pe de o parte şi contestatorii ............ şi ............, pe de altă parte, s-a încheiat contractul de ipotecă autentificat sub nr.5760/04.09.2008 de Notariatul Public .............

 La data de 25.07.2016 intimata SC Bancpost SA, s-a adresat cu  cerere de executare silită imobiliară către Biroul Executorului Judecătoresc ............, respectiv asupra bunului imobil descris în contractul de ipotecă autentificat sub nr.5760/04.09.2008 de Notarul Public ............, cu privire la garanţii ipotecari- contestatorii ............ şi ............, pentru recuperarea sumei de 97,172.76 lei datorat în baza contractului de credit BL23775/21.03.2008, modificat, completat prin actul adiţionalnr.1/04.09.2008, actul adiţional nr.2/23.09.2009.

Prin încheierea din data de 25.07.2017 a fost admisă de către executorul judecătoresc cererea de executare silită şi s-a format dosarul de executare nr.559E/2016, iar prin  încheierea din data de 18.08.2016 au fost stabilite cheltuielile de executare.

Prin încheierea nr.4611/10.08.2016 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr.12472/318/2016 a fost admisă cererea creditoarei Bancpost SA, a fost încuviinţată executarea silită a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit BL23775/21.03.2008, modificat prin actul adiţional nr.1/04.09.2008, actul adiţional nr.2/23.09.2009 şi a contractului de ipotecă autentificat sub nr.5760/04.09.2008 de Notarul Public ............, pentru recuperarea creanţei în cuantum de 93.779,77 lei şi a cheltuielilor de executare.

 Prin somaţia imobiliară nr.........  executorul judecătoresc ............  a comunicat debitorilor ............ şi ............ la data de 19.08.2016 (filele 164,168, vol I) ca în termen de 15 zile de la primirea somaţiei să achite creditoarei S.C. Bancpost S.A suma de 117.557,87 lei reprezentând credit restant, dobânzi şi comisioane calculate până la data de 02.12.2015 şi cheltuieli de executare silită. Executorul judecătoresc a solicitat notificarea urmăririi silite imobiliare la Oficiul de cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj, la data de 18.08.2016.

Continuând executarea, Biroul Executorului Judecătoresc ............ a emis publicaţia de vânzare imobiliară la data de 19.06.2017 (fila 81, vol II).

Cu ordinul de încasare din data de 05.07.2017, contestatoarea ............ a depus în contul creditoarei SC Bancpost S.A suma de 14200 lei, contestatorii arătând ca fiind debit din dosarul execuţional nr.559E/2016.

Ca şi motive ale contestaţiei la executare, contestatorii ............ şi ............ au invocat motive legate de cuantumul şi caracterul debitului ce face obiectul executării silite în dosarul execuţional nr.559E/2016, în sensul că până la data formulării cererii de executare silită, 25.07.2016, consideră că era achitat integral creditul acordat, inclusiv accesoriile, chiar mai mult decât era datorat. Potrivit art.41 alin.1 din Legea nr.85/2006 sumele nu erau datorate, că suma ce s-a dorit a fi recuperată de creditoare este una stabilită discreţionar, abuziv, neavând nicio legătură cu realitatea plăţilor efectuate şi a clauzelor contractuale, ceea ce pune la îndoială caracterul cert, lichid al creanţei, respectiv că nu poate susţine creditoarea că se impune calcularea şi recuperarea de dobânzi la credit sau dobânzi penalizatoare, de vreme ce potrivit scadenţarului emis de aceasta la data de 07.01.2015, în perioada 01.11.2009-01.11.2014, implicit perioada cuprinsă în procedura insolvenţei, s-au plătit dobânzi la credit şi comisioane precum şi dobânzi penalizatoare pentru perioada 01.10.2010-01.02.2013.

Pentru verificarea acestor motive, având în vedere şi înscrisurile reprezentate de dosarul execuţional nr.559E/2016, instanţa de fond a încuviinţat şi administrat proba cu expertiza în specialitatea contabilitate, iar în raportul de expertiză întocmit expertul Pîrgariu Elena a concluzionat că la momentul formulării cererii de executare silită debitul pe care îl datorau contestatorii ............ şi ............ creditoarei Bancpost SA în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit BL23775/21.03.2008 modificat, completat prin actul adiţional nr.1/04.09.2008, actul adiţional nr.2/23.09.2009, era în cuantum de 20.404,81 lei, expertul tehnic detaliind situaţia plăţilor în raport de perioada de rambursare, dar şi având în vedere preved.art.41 din Legea 85/2006, cu privire la situaţia sumelor ce ar constitui doar obligaţii principale nu şi alte costuri şi accesorii născute ulterior deschiderii procedurii insolvenţei.

Aceste concluzii că din creditul acordat iniţial de 133.617,47 lei s-au plătit obligaţii principale în perioada 23.09.2009-13.06.2012 în cuantum de 11.721 lei, iar ulterior deschiderii procedurii insolvenţei 101.535,55 lei, astfel că datorau la data formulării cererii de executare silită, un debit de 20.404,81 lei, instanţa de fond le-a încuviinţat. S-a apreciat că au fost argumentate de expert, prin raportare la momentul declanşării procedurii executării silite, ale cărei acte de executare au fost contestate prin prezenta, şi în condiţiile speciale  în care a fost solicitată deschiderea procedurii insolvenţei la data de 04.02.2015 a titularului de contract CC SPM SRL şi după ce la data de 01.08.2012 intimata  Bancpost SA formulase cerere de admitere a creanţei în procedura insolvenţei.

În consecinţă, instanţa de fond constatând că la momentul formulării cererii de executare silită, 25.07.2016, în baza contractul de credit BL23775/21.03.2008, modificat  prin actul adiţional nr.1/04.09.2008, actul adiţional nr.2/23.09.2009 şi a contractului de ipotecă autentificat sub nr.5760/04.09.2008 de Notariatul Public ............, garanţii ipotecari datorau suma de 20.404,81 lei, a dispus anularea parţială a încheierii nr......... din data de 18.08.2017 de stabilirea cheltuielilor de executare, a somaţiei imobiliare nr......... din data de 18.08.2016, a adresei de notarea urmăririi silite imobiliare nr......... din data de 18.08.2016, a adresei nr......... din data de 17.11.2016, a publicaţiei de vânzare imobiliară nr......... din data de 19.06.2017, toate emise de Biroul executorului Judecătoresc ............ din care conform ordinul de încasare din data de 05.07.2017, contestatoarea ............ a depus în contul creditoarei SC Bancpost SA suma de 14200 lei, contestaţia la executare fiind întemeiată în parte.

Reţinând că debitul solicitat a fi recuperat, la data  formulării cererii de executare silită era de 20.404,81 lei, instanţa de fond, faţă de obiectul executării silite în dosarul execuţional nr.559E/2016 şi prevederile Ordinului MJ nr.2550/2006 R, a stabilit că onorariul executorului judecătoresc este de 2040,481 lei şi nu 7.676,61 lei cât a fost stabilit prin încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare din data de 18.08.2017 (fila 163, vol I).

În baza art.453 alin.1 şi 2 C.pr.civ, prima instanţă a dispus obligarea intimatei SC Bancpost SA la plata către contestatoarea ............ a cheltuielilor de judecată în cuantum de 2200 lei, din care 1000 lei reprezentând taxă de timbru şi 1200 lei reprezentând onorariu expert.

Împotriva aceste încheieri au declarat apel contestatorii ............ și ............ și intimată Bancopost SA.

Prin apelul declarat, contestatorii ............ și ............ au solicitat admiterea apelului, schimbarea în parte a sentinţei apelate, în sensul de a se constata că debitul restant înregistrat de aceștia la data formulării cererii de executare silită este de 19,900 lei, iar această sumă a fost achitată integral la data pronunţării încheierii.

În motivare, apelanții contestatori au susținut că la baza încheierii atacate a stat raportul de expertiză efectuat în cauză, împreună cu raportul suplimentar efectuat de expertul judiciar, iar prin răspunsul la obiecţiunile formulate de intimata creditoare a concluzionat expertul că în realitate suma datorată de contestatori este de 19.900 lei.

 Au menţionat că la acest raport suplimentar intimata creditoare nu a formulat ale obiecţiuni şi nu a solicitat alte probatorii.

Apelanţii contestatori au arătat că pe parcursul judecăţii au achitat la data de 05.07.2017 următoarele sume de bani; suma de 5700 lei prin ordin de plată către Garanti Bank, această sumă fiind achitată cu titlu de cauţiune, la aceasta adăugându-se suma de 14200 lei achitată prin ordin de plată direct la SC Banc Post SA.

În aceste condiții au apreciat că datoria a fost stinsă integral şi au arătat că mențiunea în dispozitivul sentinței privind stingerea integrală a creditului este necesara, în caz contrar existând posibilitatea continuării executării silite cu rea credință de către creditor pentru suma de 20.404,18 lei atât cât a apreciat instanţa de fond că datorează creditoarei.

În drept au fost invocate dispozițiile art.470 Cod de procedură civilă şi s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Prin apelul declarat de intimata Bancpost SA împotriva încheierii finale civile nr.5963/2017 din data de 03.10.2017 şi a încheierilor premergătoare pronunțate de Judecătoria Târgu-Jiu în dosarul nr............., s-a solicitat admiterea apelului şi modificarea  sentinţei apelate în sensul respingerii în tot a contestaţiei la executare ca neîntemeiată.

În motivare, a criticat faptul că la pronunţarea soluţiei Judecătoriei Targu Jiu s-a întemeiat exclusiv pe proba cu expertiza contabilă efectuată în cauză în cadrul căreia, potrivit celor reţinute de instanţă, expertul a detaliat situaţia plăţilor în raport de perioada de rambursare, dar având în vedere prevederile art.41 din Legea nr.85/2006.

A apreciat că este nemotivată hotărârea pronunţată de instanţa de fond, care şi-a însuşit concluziile raportului de expertiză tehnică contabilă, fără a ţine cont de temeiurile de drept si de fapt invocate de Bancpost, care susţin modul în care a fost calculată creanţa.

A criticat faptul că instanţa nu a făcut o analiza proprie a modului cum a fost calculată creanţa de către bancă, apreciind că expertul a calculat în  mod greşti creanţa ţinând cont de dispozitile art.41 din Legea nr.85/2006.

A arătat că, în mod nelegal prima instanţa a decis indirect (sustinand concluziile expertului) că în cauză erau aplicabile dispozitile art.41 din Legea insolventei potrivit căruia „nicio dobânda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială numita generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii”.

Apelanta intimată Bancpost a precizat că argumentul invocat de expert nu poate fi primit, deoarece procedura insolventei dispune suspendarea acţiunilor împotriva debitorului si nu protejează terţii garanţi, această procedură privind exclusiv patrimoniul societăţii supuse unei astfel de proceduri, garanţiile reale sau imobiliare constituite de terţe persoane în garantarea obligaţiilor societăţii falite nefăcând obiectul procedurii de insolvenţă.

A arătat că deschiderea procedurii insolventei are în vedere executarea debitorului principal, fără să poată în vreun fel paraliza demersurile creditorului urmăritor de a-si valorifica celelalte garanţii, creditorul având posibilitatea legală de a uza de toate căile legale pentru recuperarea creanţei, îndreptându-se atât împotriva debitorului principal cât şi a garanţilor, existenta mai multor posibilităţi de recuperare fiind un privilegiu al creditorului şi nu un mod de eschivare de la plata a debitorilor solidari (în speță garanţii).

De asemenea, arată că faptul că debitorul principal se afla în procedura insolventei nu face să fie înlăturată puterea de titlu executoriu a contractului de credit împotriva garanţilor fidejusori.

A apreciat că prima instanţa a ignorat cu desăvârşire dispoziţiile art.102 alin.2 din Legea nr.85/2006 (art.140 alin.4 din Legea nr.85/2014) care sunt neechivoce în acest sens, „creditorii conserva acţiunile lor pentru întreaga valoare a creanţelor împotriva codebitorilor şi a fidejusorilor debitorului”.

Apelanta a invocat dispoziţiile art.137 alin. 3 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei în conformitate cu care „descărcarea de obligaţii a debitorului nu atrage descărcarea de obligaţii a fidejusorului sau a codebitorului principal” şi  a arătat că, în raport de aceste dispoziţii legale şi având în vedere faptul ca debitorul principal societatea SPM SRL nu a achitat creanţa prevăzută în titlul executoriu, nici garanţii ipotecari nu pot susţine că urmărirea silită în vederea recuperării creanţei ar reprezenta o formă a nulităţii executării silite.

De asemenea, a arătat că dispoziţiile art.41 alin.(l) din Legea insolventei, care prevăd imposibilitatea adăugării de accesorii creanţelor născute anterior deschiderii procedurii insolvenţei privesc în mod exclusiv pe debitorul contra căruia s-a deschis procedura insolventei, adică doar raporturile dintre debitorul falit și creditorii care participă la procedura colectivă a insolvenţei.

Totodată, a precizat că scopul legiuitorului în suspendarea curgerii accesoriilor faţă de societăţile în insolvenţă este vădit centrat în jurul unei atare proceduri pentru orice persoană juridică, neputând fi extins (fiind vorba de o excepţie de strictă interpretare), prin analogie si la alte categorii de debitori, în speţa fidejusorii. Așadar, creditorul are posibilitatea să execute fie pe debitori fie pe fidejusori, pentru toate sumele restante.

Apelanta a criticat faptul că nu i s-a comunicat răspunsul la obiectiunile formulate la raportul de expertiză tehnică contabilă, fiindu-i astfel încălcat dreptul la apărare, cât şi principiul contradictorialităţii, răspunsul la obiecţiuni nefiind pus în discuţia părţilor.

A arătat că după primirea raportului de expertiză contabilă întocmit de expert contabil Pirgariu Elena Evelina, Bancpost a formulat obiecţiuni, criticând modul în care au fost calculate sumele datorate de cei doi debitori. Deşi instanţa nu este ținută de concluziile raportului de expertiză întocmit în cauză, în motivarea hotărârii se reţin doar concluziile expertului, care apreciază apelanta că prezintă erori de calcul majore.

Astfel, a arătat că în cadrul raportului de expertiza s-au calculat eronat accesoriile la credit (comision, dobânda şi dobânda penalizatoare) şi, totodată, s-a omis a se lua în considerare, creanţa rezultată din contractul de credit nr.BL23772/21.03.2008 (creanţa fiind calculată doar pentru un contract, nu pentru cele două credite contractate în temeiul cărora s-a formulat cererea de executare silită).

A mai susţinut că s-au calculat eronat plăţile efectuate între data acordării creditului şi data deschiderii procedurii de insolvenţă, întrucât expertul s-a raportat la data de 29.06.2012, în loc de 13.06.2012 şi, mai mult decât atât, expertul a confundat accesoriile plătite cu cele calculate. Astfel, în perioada 13.06.2012-31.10.2016 s-au calculat accesorii (dobanzi şi comisioane) la creditul în valoare de 95,787,26 RON, din care s-a plătit suma de 57.891,50 RON, iar expertul nu ţine cont că şi pentru contractul nr.BL23772/21.03.2008 s-au calculat dobânzi şi comisioane după data de 13.06.2012 şi până la lichidarea creditului (31.10.2012), în suma de 552,72 RON.

Astfel, se impune refacerea probei cu expertiza tehnică contabilă, urmând să se aibă în vedere atât dispozițiile legale aplicabile, cât şi cel contractuale.

Cuantumul creanţei constituit din valoarea creditului, modul de calcul, scadența, dobânda, comisioanele si penalităţile aplicate sunt detaliat în clauzele contractului de credit semnate intre părți.

Totodată, a precizat că valoarea creanţei băncii, defalcată pe componentele acesteia, este detaliată în cererea de executare silită ataşată dosarului executional, iar conform raportului de credit la data formulării cererii de executare clientul înregistra o creanţă restantă în valoare de 109.717,26 RON, compusa din credit restant75.981,24 lei, dobânzi restante şi penalizatoare în cuantum de 32.137,26 lei, comisioane în cuantum de 1508,76 lei.

Referitor la măsura obligării sale la plata cheltuielilor de judecată, reprezentând taxa de timbru în cuantum de 1000 lei, apelanta intimata Bancpost a apreciat-o ca fiind nelegală şi a invocat dispoziţiile art.45 din OUG nr.80/2013, precizând că după rămânerea definitivă a hotărârii, contestatorul era în drept să solicite taxa de timbru.

În drept a invocat dispoziţiile art.466 - 480, art.648 (649), art. 689-695 Noul Cod de procedură civilă.

A solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri (dosar execuţional, titluri executorii, raport de credit, actele depuse la fond).

A solicitat judecarea cauzei în lipsă, în temeiul dispoziţiilor art.223 şi 411 alin.2 Noul Cod de procedură civilă.

 La data de 18.12.2017 Biroul Executorului Judecătoresc ............ a depus la dosar decizia nr.162/22.04.2003 a Curţii Constiuţionale, în susținerea opiniei că executorul judecătoresc nu are calitate procesuală pasivă.

 La data de 27.12.2017 contestatorii ............ şi ............ au formulat întâmpinare, prin care au solicitat, în principal, respingerea apelului declarat de intimata SC Bancpost SA ca tardiv formulat, în raport de dispozițiile art.651 alin.4 Cod procedură civilă  care reglementează calea de atac a apelului ce se exercită în 10 zile de la  comunicare.

Astfel, apreciază că termenul de apel s-a împlinit la data de 23.11.2017, având în vedere că încheierea atacată a fost comunicată apelantei intimate la data de 13.11.2017.

 În raport de data declarării apelului, respectiv 24.11.2017 a solicitat admiterea excepţiei  tardivităţii formulării apelului şi respingerea acestuia ca tardiv.

Au precizat că dacă se va trece peste această excepţie, solicită respingerea apelului ca  nefondat, niciuna din criticile dezvoltate nefiind fondată.

Au susținut că opinia apelantei creditoare faţă de raportul de expertiză a fost expusă şi în cadrul obiecţiunilor formulate de aceasta faţă de raport  iar expertul a răspuns a obiecţiunile parţial încuviinţate de instanţă. Expertul a răspuns la respectivele obiecţiuni, răspunsul fiind înaintat prin serviciul registratură al instanţei la data de 07.07.2017, adică a doua zi după ultimul termen de judecată din data de 06.07.2017, înainte de vacanţa judecătorească.

Astfel, în condiţiile în care toate părţile au avut termenul în cunoştinţă pe tot parcursul procesului, nimic nu a împiedicat-o pe apelanta creditoare ca de la data depunerii răspunsului la obiecţiuni (inclusiv pe perioada vacanţei judecătoreşti când serviciul de arhivă al instanţei a funcţionat timp de câte două zile pe săptămână) până la termenul de judecată din data de 21.09.2017, să intre în posesia răspunsului la obiecţiuni.

Au invocat faptul că la termenul din data de 21.09.2017 intimata nu a formulat nicio  cerere legată de o eventuală altă expertiză şi a apreciat că instanţa de fond nu avea obligaţia de a comunica răspunsul la obiecţiuni către părţi, doar acestora revenindu-le obligaţia de a face demersuri în vederea observării conținutului.

Astfel, au opinat că nu s-a încălcat în vreun fel principiul contradictorialității şi apelanta SC Bancpost SA nu a fost prejudiciată în dreptul său la apărare.

Cât priveşte aspectele invocate cu privire la fondul cauzei, contestatorii au susţinut că sunt nefondate, din probatoriul administrat la fondul cauzei rezultând fără niciun dubiu că datoria societăţii debitoare SC SPM SRL a fost plătită de garanți.

În conformitate cu dispozițiile art.240 Cod procedură civilă tribunalul se va pronunța cu prioritate asupra excepției tardivității apelului declarat de SC Bancpost SA, excepție invocată de apelanții contestatori ............ și ............ în întâmpinarea depusă la data de 27.12.2017.

După cum rezultă din dovada de înmânare existentă în original la fila 123 din dosarul de fond, hotărârea judecătorească apelată a fost comunicată apelantei Bancpost SA la data de 13.11.2017, iar apelul a fost remis instanței de judecată prin poșta electronică la data de 24.11.2017, aspect confirmat de rezoluția aplicată de Judecătoria Târgu-Jiu și existentă la fila 6 din dosarul de apel, formularea apelului încadrându-se în termenul de 10 zile prevăzut de art.651 alin.4 C.pr.civilă pentru calea de atac promovată în cadrul unei acțiuni având ca obiect contestația la executare silită. Este adevărat că același apel a fost remis instanței de fond prin poștă la data de 27.11.2017 (după cum rezultă din plicul de corespondență existent la fila 11 din dosarul de apel) și a fost înregistrat la Judecătoria Târgu-Jiu la data de 27.11.2017, însă apelul comunicat prin poșta electronică a fost declarat în termenul de 10 zile, astfel încât urmează să fie respinsă excepția tardivității apelului declarat de apelanta-intimată Bancpost SA.

În ceea ce privește apelurile declarate de ambele părți, motivele din cuprinsul acestora vor fi analizate împreună, deoarece vizează în fapt soluția dată asupra contestației la executare în ceea ce privește cuantumul debitului datorat de către contestatori, modalitatea de calculare a acestui debit în raport de situația particulară decurgând din insolvabilitatea debitorului principal, realizarea lucrării de specialitate și modul în care s-au soluționat obiecțiunile formulate la raportul de expertiză.

În apelul declarat în cauză apelanta-intimată menționează că în mod greșit, după efectuarea în cauză a expertizei tehnice specialitatea contabilitate, această lucrare de specialitate nu i-a fost comunicată, încălcându-i-se astfel dreptul la apărare, căci numai după primirea acestei lucrări ar fi putut formula obiecțiuni. Această critică este neîntemeiată deoarece, pe de o parte, după cum rezultă din dispozițiile art.336 Cod procedură civilă, lucrarea de specialitate dispusă în cauză se depune la dosarul cauzei cu cel puțin 10 zile înainte de termenul fixat de către instanță, fără a se menționa obligativitatea comunicării acesteia către părți. De altfel, termenul de 10 zile este prevăzut în mod expres de către legiuitor tocmai pentru a permite părților să consulte cuprinsul acestuia și să formuleze eventuale obiecțiuni, astfel încât nu se poate vorbi despre încălcarea dreptului de apărare al părții prin necomunicarea raportului de expertiză.

De asemeni, după cum rezultă din cuprinsul dosarului de fond, lucrarea de specialitate a fost depusă inițial la termenul de judecată din data de 25.05.2017 și ca urmare a nerespectării de către experți a dispozițiilor art.336 alin.1 Cod procedură civilă instanța a acordat un termen de judecată tocmai pentru a permite părților să formuleze aceste obiecțiuni. Apelanta-intimata Bancpost SA a depus, pe cale de consecință, pentru termenul de judecată din data de 08.06.2017 obiecțiuni la raportul de expertiză, obiecțiuni care au fost încuviințate de către instanța de fond și la care expertul a răspuns la data de 07.07.2017 (filele 85-111 din dosarul de fond).

Aceleași obiecțiuni reprezintă în cauza de față critici cu privire la hotărârea pronunțată de instanța de fond, și anume calcularea în mod eronat a accesoriilor la credit, fără a se lua în calcul și contractul de credit nr.BL 23772/21.03.2008, calcularea plăților până la data de 13.06.2012 și necalcularea sumelor datorate până la data reală a deschiderii procedurii falimentului.

Tribunalul apreciază că nu se poate vorbi despre o nemotivare a hotărârii instanței de fond așa cum susține apelanta-intimată, pentru considerentul că judecătoria și-ar fi însușit concluziile raportului de expertiză întocmit în cauză, deoarece lucrarea de specialitate a fost dispusă tocmai pentru a se calcula valoarea plăților efectuate de debitori și valoarea creditului restant, încuviințând obiecțiunile formulate de părți și analizându-se toate susținerile și apărările acestora.

În ceea ce privește aplicabilitatea în cauză a dispozițiilor art.41 din Legea nr.85/2006 pentru calcularea debitului restant, tribunalul reține că acestea instituie interdicția ca nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel să fie adăugată creanțelor născute anterior datei deschiderii procedurii falimentului, iar criticile din apel referitoare la luarea în considerare de către expertul numit de instanța de fond a acestor dispoziții reprezintă în fapt obiecțiuni la raportul de expertiză depus la dosar la datat de 25.05.2017.

Potrivit dispozițiilor art.337 C.pr.civilă, dacă este nevoie de lămurirea sau completarea raportului de expertiză instanța, din oficiu sau la cererea părților, poate solicita experților, la primul termen după depunerea raportului de expertiză, să îl lămurească sau să îl completeze. De asemeni, art.185 alin.1 C.pr.civilă prevede că atunci când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen nerespectarea termenului atrage decăderea părții din drept.

Aplicând aceste dispoziții legale la speța de față și observând cuprinsul obiecțiunilor formulate de către intimată la primul termen de judecată după depunerea lucrării de specialitate care a calculat debitul cu aplicarea dispozițiilor art.41 din legea nr.85/2006, tribunalul reține că intimata este decăzută de a mai formula o asemenea obiecțiune la raport, deoarece aceasta nu a fost inserată în cuprinsul obiecțiunilor depuse la data de 06.06.2017. Obiecțiunile existente la filele 59-60 din dosarul de fond au vizat alte aspecte, iar în condițiile în care a operat decăderea apelantei intimate de a invoca aspecte cu privire la neregularitatea raportului de expertiză constând în aplicarea dispozițiilor art.41 din legea nr.85/2006, cu atât mai mult aceste neregularități nu pot fi analizate ca motive de apel fără a fi eludate dispozițiile art.337 C.pr.civilă și art.185 alin.1 C.pr.civilă.

Nu vor fi astfel analizate, pentru considerentele arătate, motivele de apel  referitoare la faptul că dispozițiile art.41 din legea nr.85/2006 ală îl vizează exclusiv pe debitorul împotriva căruia s-a deschis procedura insolvenței, dar nu îi vizează pe garanții acestuia din urmă și că sunt incidente dispozițiile art.102 alin.2 din Legea 85/2006 potrivit cărora creditorii conservă acțiunile lor pentru întreaga valoare a creanțelor împotriva codebitorilor și a fideiusorilor debitorului.

O altă critică a hotărârii de fond vizează suma totală stabilită în cuprinsul raportului de expertiză (și însușită de către instanță), ambii apelanți apreciind că aceasta nu a fost corect calculată. Apelanta intimată susține că în mod greșit nu s-a avut în vedere și debitul rezultat din contractul de credit nr.BL23772/21.03.2008 (aspect invocat și în obiecțiunile formulate în fața instanței de fond), însă tribunalul reține că, după cum rezultă din cererea de executare silită care a făcut obiectul dosarului de executare silită cu privire la care s-a promovat prezenta contestație la executare silită, obiectul executării silite nu îl reprezenta acest contract de credit.

Astfel, la fila 97 din dosarul de fond se regăsește cererea de executare silită formulată de creditorul Bancpost SA, iar în cuprinsul acesteia se solicită recuperarea sumelor rezultând din contractul de credit nr.BL23775/21.03.2008 și actele adiționale la acesta (nr.1/04.09.2008 și nr.2/23.09.2009), la cererea de executare fiind anexate atât contractul de credit, cât și cele două acte adiționale. În aceste condiții, în care obiectul executării silite este limitat (în ceea ce privește acest dosar de executare) doar la contractul de credit nr.BL23775/21.03.2008, nu se pune problema analizării și a debitului rezultat din contractul de credit nr.BL23772/21.03.2008 așa cum solicită apelanta intimată, și acest motiv de apel fiind neîntemeiat. Instanța de fond era ținută să verifice (așa cum, de altfel, a și făcut) doar dacă sumele executate în temeiul contractul de credit nr.BL23775/21.03.2008 și a actelor adiționale la acesta nr.1/04.09.2008 și nr.2/23.09.2009 reprezintă debitul real rezultat din acest contract modificat prin actele adiționale, fiind lipsite de relevanță sumele datorate sau achitate de aceiași debitori în temeiul altor contracte de credit decât cele care fac obiectul dosarului nr......... al Biroului Executorului Judecătoresc .............

Totodată, tribunalul reține că nu sunt întemeiate nici criticile referitoare la greșita calculare a sumelor decurgând din contractul de credit și data de la care nu au fost aplicate penalități în temeiul art.41 din legea nr.85/2006 deoarece, după cum rezultă din sentința nr.197/18.03.2015 pronunțată de Tribunalul Gorj în dosarul nr.5191/95/2012 (existentă în copie la filele 185/186 din dosarul de fond), prin sentința nr.975/13.06.2012 pronunțată în același dosar s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului cu privire la SPM SRL. Cum această din urmă sentință a fost pronunțată anterior datei de 15.03.2013 și calea de atac prevăzută de lege (legea nr.85/2006) era recursul, potrivit dispozițiilor art.377 Vechiul Cod procedură civilă, hotărârea din data de 13.06.2012 era definitivă și astfel în mod corect accesoriile și penalitățile la debit nu au fost calculate începând cu data pronunțării sentinței nr.975/13.06.2012 în dosarul nr.5191/95/2012 al Tribunalului Gorj.

De asemeni, este lipsită de relevanță și susținerea referitoare la data până la care s-au calculat plățile efectuate de către contestatori (29.06.2012 în loc de 13.06.2012), deoarece contestația la executare viza debitul supus executării silite și existent la data promovării contestației la executare, iar această dată (31.08.2016) este ulterioară datei de 29.06.2012 în discuție.

În ceea ce privește cuantumul debitului datorat la data formulării contestației la executare silită, tribunalul constată că prin raportul de expertiză depus la dosar la termenul de judecată din data de 25.05.2017 debitul datorat de contestatori s-a calculat ca fiind în cuantum de 20404,81 lei, iar cei doi contestatori nu au formulat obiecțiuni la acest raport în termenul acordat tocmai pentru observarea acestuia. Cum motivele de apel formulate de contestatori vizând cuantumul debitului datorat reprezintă în fapt obiecțiuni la raportul de expertiză peste termenul prevăzut de art.337 C.pr.civilă, nu pot fi analizate de instanța de apel decât cu eludarea dispozițiilor art.185 alin.1 C.pr.civilă. Faptul că suma solicitată de către contestatori (19.900 lei) ar fi rezultat din răspunsul expertului la obiecțiunile formulate de intimata Bancpost SA la raportul de expertiză nu este de natură a modifica suma stabilită cu titlu de debit, cu atât mai mult cu cât, cu ocazia calculării acestei sume de 19.900 lei, s-a avut în vedere și contractul de credit nr.BL23772/21.03.2008 care, așa cum s-a arătat anterior, nu face obiectul dosarului de față.

În ceea ce privește menționarea în cuprinsul hotărârii de fond a aspectului referitor la constatarea sumei achitate de către contestatori în cadrul dosarului de executare și a stingerii integrale a debitului, tribunalul reține că atâta timp cât s-a apreciat că în mod corect s-a reținut de către judecătorie că debitul datorat de contestatori la data demarării executării silite era de 20.404,81 lei, nu se putea admite capătul de cerere referitor la constatarea achitării integrale a debitului. De altfel, din cuprinsul celor două ordine de plată în cuantum de 5000 lei și, respectiv, 14200 lei (existente în copie la filele 79 și 82 din dosarul de fond) invocate de către apelanți, nu rezultă pentru ce dosar de executare silită au fost achitate și pentru ce debit (din contractul de credit nr.BL23775/21.03.2008 sau din contractul de credit nr.BL23772/21.03.2008), astfel încât nu s-a probat susținerea apelanților contestatori că s-ar fi achitat parte din debitul din dosarul de executare nr......... al Biroului Executorului Judecătoresc .............

În ceea ce privește motivul de apel invocat de apelanta intimată Bancpost SA referitor la obligarea sa la plata cu titlu de cheltuieli de judecată a sumei de 1000 lei achitată de contestatori cu titlu de taxă de timbru, tribunalul apreciază că acest motiv de apel este întemeiat. Astfel, potrivit dispozițiilor art.45 alin.1 lit.f din OUG nr.80/2013 sumele achitat cu titlu de taxe de timbru se restituie integral în situația în care a fost admisă contestația la executare silită. În condițiile în care legea instituie, derogatoriu de la dreptul comun, posibilitatea restituirii sumei achitate cu titlu de taxă de timbru, la cererea celui care a achitat-o, obligarea părții adverse față de aceeași parte care poate cere restituirea, la aceeași sumă cu titlu de cheltuieli de judecată este lipsită de suport, practic partea care câștigă procesul pătând recupera de două ori aceeași sumă de bani (de la partea care a pierdut procesul și de la Statul Român) și nu se poate aprecia că aceasta a fost intenția legiuitorului.

Pentru considerentele arătate, apar ca neîntemeiate motivele de apel invocate de ambele părți cu privire la soluția instanței de fond dată asupra contestației la executare silită, dar ca întemeiat motivul de apel formulat de apelanta intimată Bancpost SA referitor la obligarea sa la plata cheltuielilor de judecată constând în taxele de timbru achitate de contestatori în fața instanței de fond.

Urmează ca, pe cale de consecință, în baza art.480 C.pr.civilă, să fie respins ca nefondat apelul declarat de apelanții contestatori ............ și ............ și să fie admis apelul declarat de apelanta intimată Bancpost SA, în sensul schimbării în parte a hotărârii pronunțate de instanța de fond și înlăturării obligației intimatei Bancpost SA de a plăti suma de 1000 lei reprezentând taxă de timbru achitată de contestatori în fața instanței de fond, suma datorată de intimată cu titlu de cheltuieli de judecată fiind doar aceea de 1200 lei reprezentând onorariu expert.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge excepția tardivității apelului declarat de apelanta intimată SC Bancpost SA, excepție invocată de apelanții contestatori ............, având CNP ............... cu domiciliul în Tg-Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, nr.323, județul Gorj şi ............, având CNP ................., cu domiciliul în Tg-Jiu, ................., județul Gorj.

 Respinge ca nefondat apelul declarat de apelanții contestatori ............ și ............ împotriva încheierii nr.5963/03.10.2017 pronunțată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr............. și în contradictoriu cu intimata Bancopost SA.

Admite apelul declarat de apelanta intimată Bancopost SA împotriva încheierii nr.5963/03.10.2017 pronunțată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr............. și în contradictoriu cu apelanții contestatori ............ și .............

Schimbă în parte încheierea nr.5963/03.10.2017 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr............., în sensul că înlătură obligarea intimatei Bancopost SA la plata către contestatorii ............ și ............ a sumei de 1000 lei cu titlul de cheltuieli de judecată constând în taxă de timbru achitată de contestatori la prima instanţă.

Menține restul dispozițiilor încheierii nr.5963/03.10.2017 pronunțată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr..............

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică din 17.01.2018, la Tribunalul Gorj.

Preşedinte,

............Judecător,

............

Grefier,

............

Red.N.B./tehnored.M.F.

6ex./ 01.02.2018