Cerere de reabilitare. Condiții necesare a fi îndeplinite. Reabilitarea judecătorească în cazul în care condamnatul se sustrage de la executarea pedepsei.

Decizie 134 din 27.04.2018


Prin  sentinţa pronunțată de Judecătoria Galaţi în dosarul ............, în temeiul art. 529 Cod de procedură penală în referire la art. 166 al. 1 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, s-a respins ca nefondată, cererea de reabilitare, formulată de condamnatul S.A. Pentru a dispune astfel instanţa de fond a reţinut că potrivit dispozițiilor art. 168 al. 1 lit. b din Noul Cod penal, cererea de reabilitare judecătorească se admite dacă cel condamnat a achitat integral cheltuielile de judecată și și-a îndeplinit obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când acesta dovedește  că nu a avut posibilitatea să le îndeplinească sau când partea civilă a renunțat la despăgubiri. Prin chitanțele seria ......., nr. ..... din data de ...., emisă de .....Galați și seria ...., nr. ...../....., emisă de Trezoreria Galați, rezultă că petentul a achitat cheltuielile judiciare către stat stabilite prin cele două hotărâri de condamnare. De asemenea, din copia facturii seria ....., nr. ............, emisă de Poșta Română SA, reiese că petentul a transmis către partea civilă FG, suma de 100 de lei, cu titlu de despăgubiri civile potrivit sentinţei penale nr. ..../.....2000 a Tribunalului Galaţi, definitivă la data de .........2000, prin neapelare. Față de această situație și ținând cont că obligația de achitare a despăgubirilor civile este una solidară, petentul fiind ținut până la achitarea integrală a prejudiciului, că nu s-a făcut dovada că partea civilă a renunțat la restul despăgubirilor, iar petentul dispune de venituri din care ar putea achita diferența de despăgubiri civile, instanța constată că în cauză nu sunt îndeplinite condițiile art. 168 al. 1 lit. b Cod penal, pentru a se putea admite cererea de reabilitare.

Împotriva acestei hotărâri a declarat contestaţie petentul condamnat, solicitând admiterea contestaţiei şi reformarea sentinţei atacate în sensul admiterii cererii de reabilitare judecătorească.

Examinând legalitatea şi temeinicia soluţiei contestate, Tribunalul Galaţi a reţinut că noul Cod de procedură penală prevede, în art. 532 alin. (3), că, în cazul prescripţiei executării pedepsei, persoana prevăzută la art. 530 alin. (1) - condamnatul, soţul sau ruda apropiată - nu poate depune cerere de reabilitare, dacă lipsa executării este imputabilă persoanei condamnate. Astfel, dispoziţiile de lege criticate instituie o condiţie de fond specială pentru admiterea cererii de reabilitare judecătorească, şi anume aceea ca, în cazul prescripţiei executării pedepsei, lipsa executării să nu fie imputabilă condamnatului. Aceasta constituie o normă de drept penal substanţial, chiar dacă este situată în corpul unei norme de procedură şi producerea efectelor este ţinută de îndeplinirea anumitor condiţii procedurale.

Or, instanţa de fond, constatând în mod corect că pedeapsa aplicată condamnatului nu a fost executată efectiv, ci a intervenit prescripţia executării pedepsei - caz în care termenul de reabilitare se calculează de la împlinirea termenului de prescripţie – trebuia  să cerceteze dacă neexecutarea pedepsei este sau nu imputabilă condamnatului, pe baza datelor solicitate de la biroul de executări penale al instanţei de executare sau prin orice alte mijloace de probă.

Tribunalul a constatat că din considerentele sentinţei penale nr. ........2000 a Tribunalului galaţi în dosarul ...../1999, s-a reţinut cu autoritate de lucru judecată, că inculpatul S.A. a avut o atitudine sinceră pe parcursul urmăririi penale recunoscând faptele comise, dar ulterior, nu s-a prezentat în instanţă sustrăgându-se de la cercetarea judecătorească. Acesta este motivul pentru care petentul S.A. nu a fost arestat preventiv pe parcursul soluţionării cauzei, în mod similar coinculpaţilor din dosarul ...../1999. Această situaţie a fost înteţinută de către petentul condamnat S.A., mandatul de executare a pedepsei nr. ......./2000 emis la data de .......2000 nu a fost pus în executare, deşi condamnatul a fost dat în urmărire naţională şi internaţională. În aceste împrejurări, constatând că neexecutarea pedepsei aplicate este imputabilă persoanei condamnate, care s-a sustras de la executare, prin aplicarea dispoziţiilor noului cod penal, cererea trebuia respinsă ca nefondată, pe motivul lipsei capacităţii procesuale active a solicitantului, fără să existe posibilitatea reiterării ei.