Contestaţie la executare

Hotărâre **** din 08.01.2018


Cod ECLI ............................

DOSAR NR. .............

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A IV-A CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR. ……….

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE ………..

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PREŞEDINTE: ********

JUDECĂTOR: ****************

GREFIER: **************

Pe rol se află soluţionarea apelului civil declarat de apelantul-intimat .............împotriva încheierii de şedinţă din data de 28.02.2017 pronunţată de .............în dosarul nr. ............., în contradictoriu cu intimata-contestatoare ............., cauza având ca obiect „contestaţie la executare”.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, a răspuns intimata-contestatoare prin avocat .............care depune împuternicire avocaţială la dosar, lipsind apelantul-intimat.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează obiectul cererii, stadiul procesual şi modalitatea îndeplinirii procedurii de citare, după care;

Tribunalul constată faptul că prin cererea de apel s-a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, proba testimonială cu martori si proba cu interogatoriu.

Apărătorul intimatei-contestatoare se opune la probele solicitate de către partea adversă litigantă şi solicită decăderea acesteia din proba testimonială cu martor si proba cu interogatoriu, având in vedere faptul că acestea nu au fost solicitate la fondul cauzei si nici nu au fost indicate teza probatorie si numele martorului prin cererea de apel.

Tribunalul, după deliberare, constată că apelantul-intimat este decăzut din proba cu înscrisuri şi din proba testimonială cu martor, aceste probe nefiind propuse in cond. art. 470 lit.d. C. proc. civ raportat la art. 194 C. proc. civ iar in ceea ce priveşte proba cu interogatoriu respinge această probă ca neutilă soluţionării cauzei.

Tribunalul constată faptul că Biroul Executorului Judecătoresc .............nu are calitate procesuală in prezentul apel, având in vedere că soluţia pronunţată in raport de acesta nu a fost criticată in prezenta cale de atac.

Nemaifiind cereri de formulat, probe de administrat şi excepţii de ridicat, tribunalul constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul parţilor asupra apelului.

Apărătorul intimatei-contestatoare solicită respingerea apelului ca nefondat, menţinerea sentinţei civile apelate ca temeinică şi legală, susţinând faptul că motivul principal invocat in cererea de apel îl reprezintă tardivitatea introducerii contestaţiei la executare de către intimata-contestatoare, însă data la care contestatoarea a luat la cunoștință de începerea executorii silite este 15.01.2016 iar in termen legal pe data de 30.01.2016 prin poştă s-a transmis contestaţia la executare.

Acesta arată că nu s-a demonstrat de către apelantul-intimat că acel contract de asistență juridică încheiat pe data de 27.09.2014, ce face obiectul executorii silite, ar fi avut o altă dată de început a începerii executării acelui contract, astfel că motivările din apel in sensul că a executat un mandat anterior încheierii din 27.09.2014, sunt nefondate iar instanța de fond în mod corect a considerat că data încheierii este 27.09.2014 şi nu putea executa un mandat anterior acestei date.

Cu cheltuieli de judecată pe cale separată.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra apelului de faţă, constată următoarele:

Prin încheierea din data de ……. pronunţată de Judecătoria Sectorului …….. Bucureşti în dosarul nr. ............. a  fost respinsă ca neîntemeiată excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare, iar prin încheierea din data de ……. pronunţată de Judecătoria Sectorului ……… Bucureşti a fost admisă în parte contestaţia la executare. A fost anulată executarea silită ce a făcut obiectul dosarului de executare nr. .............al ............., a fost anulată încheierea din data de …….. pronunţată de Judecătoria Sectorului ….. Bucureşti în dosarul nr. ............., a fost respins capătul de cerere având ca obiect desfiinţarea titlului executoriu contract de asistenţă juridică nr. .............ca neîntemeiat, a fost respinsă cererea contestatoarei având ca obiect obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată. De asemenea, prima instanţă a constatat că cheltuielile de judecată în cuantum de 1687,35 lei reprezentând taxă judiciară de timbru aferentă capătului de cerere având ca obiect desfiinţarea titlului executoriu, pentru care contestatoarea a beneficiat de scutire ca urmare a admiterii cererii de ajutor public judiciar,  rămân în sarcina statului şi a obligat-o pe intimată să achite către stat suma de 1000 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru aferentă capătului de cerere având ca obiect contestaţie la executare, pentru care contestatoarea a beneficiat de scutire, ca urmare a admiterii cererii de ajutor public judiciar.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că potrivit art. 394 alin. (3) C. proc. civ., după închiderea dezbaterilor, părţile nu mai pot depune niciun înscris la dosarul cauzei, sub sancţiunea de a nu fi luat în seamă. Cererea de lăsare a cauzei la sfârşitul şedinţei de judecată formulată de contestatoare a fost primită la instanţă prin fax în data de ….., ora 7:52, iar înscrisurile depuse de contestatoare în data de ….. au fost primite prin Serviciul Registratură la ora 11:45, fiind înaintate la dosar după ce instanţa a declarat închise dezbaterile asupra fondului şi a reţinut cauza  spre soluţionare, astfel încât nu au putut fi avute în vedere.

În fapt, prin încheierea din data de …… pronunţată de .............în dosarul nr. ............. s-a admis cererea intimatei şi s-a dispus învestirea cu formulă executorie a titlului executoriu contract de asistenţă juridică ..............

La data de …….. s-a înregistrat la BEJ .............cererea de executare silită formulată de intimată prin care s-a solicitat executarea silită a contestatoarei pentru suma de 1500 euro, în temeiul titlului executoriu contract de asistenţă juridică ..............

Prin încheierea din data de ………, BEJ .............a admis cererea intimatei creditoare şi a dispus deschiderea dosarului de executare nr. 8/2015.

Prin încheierea din data de ………., BEJ .............a încuviinţat executarea silită împotriva contestatoarei debitoare în baza titlului executoriu contract de asistenţă juridică ............. învestit cu formulă executorie, pentru obligaţia de plată a onorariului în cuantum de 1500 euro şi a cheltuielilor de executare silită.

Prin încheierea din data de ……., BEJ .............a stabilit cuantumul cheltuielilor de executare aferente dosarului de executare nr. .............ca fiind de 1605,8 lei TVA inclus, din care 620 lei cheltuieli efective iar 670 lei reprezentând onorariu executor.

La fila 136 din dosar se regăseşte singura dovadă de comunicare realizată de executor către debitoare, din care rezultă că în cutia poştală aferentă adresei destinatarului a fost lăsat un plic cu conţinut declarat, fără a se preciza însă ce conţinea plicul respectiv.

În drept, art. 632 alin. (1) C. proc. civ. stabileşte că executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu.

Conform art. 31 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 teza întâi, contractul de asistenţă juridică, legal încheiat, este titlu executoriu. 

Potrivit art. 666 C. proc. civ.,(1) Dacă cererea de executare a fost încuviinţată, executorul judecătoresc va comunica debitorului o copie de pe încheierea dată în condiţiile art. 665, împreună cu o copie, certificată de executor pentru conformitate cu originalul, a titlului executoriu şi, dacă legea nu prevede altfel, o somaţie.(2) Comunicarea titlului executoriu şi a somaţiei, cu excepţia cazurilor în care legea prevede că executarea se face fără somaţie ori fără comunicarea titlului executoriu către debitor, este prevăzută sub sancţiunea nulităţii executării.

Întrucât prin probatoriul administrat nu s-a dovedit faptul că ulterior încuviinţării cererii de executare executorul judecătoresc a comunicat debitoarei încheierea de încuviinţare a executării silite, o copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe titlul executoriu şi o somaţie (de altfel, în dosarul de executare analizat nu s-a emis o somaţie, comunicată sau necomunicată), instanţa stabileşte că în mod temeinic contestatoarea a invocat nerespectarea dispoziţiilor prevăzute de art. 666 C. proc. civ. în forma în vigoare la data de 9.02.2015, actele de executare emise ulterior încheierii de încuviinţare a executării silite, respectiv adresele de înfiinţare a popririi din 10.02.2015, 9.09.2015, 6.01.2016, fiind lovite de nulitate în condiţiile art. 666 alin. (2) C. proc. civ., vătămarea prezumată a fi fost suferită de debitoare neputând fi înlăturată decât prin anularea actelor efectuate cu nesocotirea dispoziţiilor legale incidente.

Contractul de asistenţă juridică, legal încheiat, constituie titlu executoriu cu privire la onorariul avocaţial, însă, pentru că nu astfel de titlu nu emană de la o instanţă judecătorească, în cadrul contestaţiei la executare sunt admisibile apărări privind fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, nefiind instituită o cale procesuală specifică pentru desfiinţarea  contractului de asistenţă juridică, în motivele la care face referire art. 713 alin. (2) C. proc. civ. fiind inclusă şi excepţia de neexecutare a contractului.

Pentru a fi valabil încheiat contractul de asistenţă juridică trebuie să respecte condiţiile de fond, esenţiale, de validitate şi generale stipulate  în art. 1179 C. civ. Suplimentar, prin art. 122 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat emis de UNBR s-a prevăzut:

Contractul de asistenţă juridică trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele elemente:

a) datele de identificare ale formei de exercitare a profesiei, denu¬mirea, sediul profesional şi reprezentantul acesteia;

b) datele de identificare ale clientului: se indică persoana repre¬zentantului legal, precum şi mandatarul clientului, dacă este cazul;

c) obiectul contractului, care poate fi limitat la una sau mai multe dintre activităţile prevăzute de art. 3 din Lege ori poate avea caracter general, dând dreptul avocatului la acte de administrare şi conservare a patrimoniului clientului;

d) onorariul;

e) atestarea identităţii clientului sau a reprezentantului acestuia;

f) modul de soluţionare a litigiilor între avocat şi client;

g) semnăturile părţilor.

Potrivit art. 29 din Legea nr. 51/1995 şi art. 121 din Statutul profesiei de avocat, contractul de asistenţă juridică se încheie în formă scrisă, condiţie instituită ad probationem şi nu ad validitatem.

Se observă că indicarea în contract a  numărului de dosar în legătură cu care sunt prestate serviciile de asistenţă juridică nu este o menţiune obligatorie şi nu poate atrage sancţiunea nulităţii a convenţiei.

Contestatoarea a solicitat desfiinţarea titlului executoriu, însă fără a indica sau dovedi un motiv de nulitate care să afecteze contractul prezumat a fi fost legal încheiat, împrejurare faţă de care, în temeiul art. 249 şi art. 713 alin. (3) C. proc. civ., instanţa stabileşte că acest capăt de cerere este nefondat.

Din cuprinsul cererii de chemare în judecată rezultă în mod evident că se invocă de către contestatoare excepţia de neexecutare a contractului, reglementată de art. 1556 C. civ. Astfel, contestatoarea recunoaşte că nu a plătit onorariul de avocat stipulat în contractul de asistenţă de constituie titlu executoriu, însă apreciază că nu datorează intimatei suma de 1500 euro deoarece aceasta nu şi-a îndeplinit obligaţia de a presta serviciile de asistenţă juridică prevăzute în contract.

Excepţia de neexcutare a contractului, în măsura în care este fondată, nu produce efecte cu privire la validitatea contractului, însă suspendă forţa obligatorie a contractului şi lipseşte de fundament executarea silită demarată în temeiul său.

Probatoriul administrat în cauză sub acest aspect a confirmat susţinerile contestatoarei în sensul că intimata nu a prestat pentru contestatoare servicii de asistenţă juridică în temeiul contractului de asistenţă juridică ............., astfel încât instanţa reţine că în mod justificat şi legal contestatoare nu a achitat intimatei onorariu de avocat iar obligaţia de plată a onorariului nu poate face obiectul executării silite.

Un aspect necontestat de părţi este faptul că contractul ce constituie titlu executoriu a fost încheiat în data de 27.09.2014, astfel cum reiese şi din cuprinsul acestuia.

În întâmpinare intimata a arătat că în perioada ianuarie – februarie 2013 a însoţit-o la contestatoare la DNA pentru a da o declaraţie, după care s-au mai prezentat la această instituţie de două sau 3 ori, contractul de asistenţă juridică fiind semnat în anul 2014.

Având în vedere şi dispoziţiile anterior enunţate, instanţa a precizat că existenţa unui contract de asistenţă juridică în temeiul căruia intimata să fi prestat asistenţă juridică pentru contestatoare anterior datei de 27.09.2014 nu a fost dovedită în condiţiile impuse de lege respectiv prin contract încheiat în formă scrisă.

Instanţa a apreciat că contractul de asistenţă juridică ............. nu poate produce efecte decât începând cu data care a fost încheiat. În concret, contractul de asistenţă juridică ............. este titlu executoriu în ceea ce priveşte obligaţia de plată a onorariului prevăzut în contract aferentă serviciilor de asistenţă juridică prestate în temeiul contractului, astfel încât prezintă relevanţă pentru soluţionarea cauzei analiza conduitei părţilor sub aspectul îndeplinirii obligaţiilor contractuale începând cu data de 27.09.2014. În cazul în care anterior acestui moment intimata a prestat pentru contestatoare asistenţă juridică în lipsa unui contract, aceasta nu deţine un titlu executoriu în ceea ce priveşte obligaţia de plată a onorariului.

După cum se poate observa din cuprinsul întâmpinării, descrierea propriei activităţi de către intimată este una vagă, care nu permite identificarea activităţilor specifice profesiei de avocat desfăşurate în temeiul contractului pentru client. Fără a preciza calitatea în care contestatoarea a fost citată la DNA pentru a fi audiată, intimata, de profesie avocat, arată că “situaţia dânsei nu era una fericită” şi că “situaţia dânsei s-a schimbat” în urma sfaturilor sale şi a analizării speţei în întregul său.

Cu ocazia administrării probei cu interogatoriul intimatei, la termenul din …….., aceasta a arătat că contestatoarea a fost audiată la DNA într-un dosar din anul ……, în calitate de denunţător, serviciile de avocatură prestate în intervalul 2013-2014 constând în 3 prezenţe împreună cu contestatoarea pentru audiere, servicii de consultanţă şi corespondenţă cu comisarul DNA.

Deoarece nici vechiul şi nici actualul cod de procedură penală nu prevede posibilitatea audierii denunţătorului în cursul procesului penal ca procedeu probatoriu, instanţa a observat că intimata nu putea să o asiste şi/sau consulte din punct de vedere juridic pe contestatoare cu ocazia audierilor  în calitate de denunţător într-un proces penal pentru simplul motiv că aceasta din urmă nu putea fi audiată în calitate de denunţător într-un proces penal. Cel mult, contestatoarea avea posibilitatea de a face un denunţ.

Potrivit înscrisurilor comunicate de Baroul Bucureşti, filele 189-192, prin Decizia Consiliului Baroului Bucureşti nr. ............., .............a fost suspendată din profesia de avocat iar prin Decizia Consiliului Baroului Bucureşti nr. .............s-a luat act de hotărârea nr. ……….............a Tribunalului Bucureşti şi s-a dispus înscrierea provizorie în tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei.

Se remarcă aşadar că intimata a putut presta pentru contestatoare servicii de asistenţă juridică  în temeiul contractului ce constituie titlu executoriu doar în intervalul 27.09.2014-21.10.2014, deoarece anterior nu a existat un contractul încheiat între părţi iar ulterior intimatei i-a fost suspendat dreptul de exercitare a profesiei.

Deşi i s-a pus în vedere şi să indice în scris numărul dosarului DNA în legătură cu care a prestat servicii de asistenţă juridică în baza contractului ce constituie titlu executoriu, având la dispoziţie în acest scop un termen mai mare de o lună, intimata nu a făcut precizările solicitate şi nici măcar nu a făcut dovada efectuării unor demersuri efective la instituţia menţionată în scopul identificării numărului dosarului.

Prin adresa ataşată la fila 185, Direcţia Naţională Anticorupţie a comunicat faptul că ............. nu a fost audiată în dosarul nr. .............şi nici în dosarul nr. ..............

În condiţiile în care intimata nu a dovedit că a asistat-o sau reprezentat-o pe contestatoare din punct de vedere juridic la Direcţia Naţională Anticorupţie, potrivit contractului, aceasta nu este îndreptăţită să obţină suma pretinsă cu titlu de onorariu de avocat pe calea executării silite.

În consecinţă, în temeiul art. 720 alin. (1) C. proc. civ., instanţa a admis capătul de cerere având ca obiect contestaţie la executare şi a anulat executarea silită ce a făcut obiectul dosarului de executare nr. .............al BEJ .............şi încheierea din data de ……… pronunţată de .............în dosarul nr. ............., în considerarea faptului că obligaţia de plată a onorariului de avocat ce incumbă debitoarei este suspendată ca urmare a neexecutării obligaţiei corelative de către creditoare, aceasta din urmă nefiind îndreptăţită să obţină executarea silită a obligaţiei.

În considerarea argumentelor de fapt şi de drept anterior expuse, instanţa a admis în parte cererea de chemare în judecată formulată de contestatoarea ............. în contradictoriu cu intimata Cabinet de avocat ..............

În temeiul art. 452 - 453 C. proc. civ., instanţa a respins cererea contestatoarei având ca obiect obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată, întrucât contestatoarea nu a făcut dovada efectuării unor astfel de cheltuieli.

În temeiul art. 44 alin. (4) din OUG nr. 80/2013 coroborat cu art. 18 din OUG nr. 51/2008, cheltuielile de judecată în cuantum de 1687,35 lei reprezentând taxă judiciară de timbru aferentă capătului de cerere având ca obiect desfiinţarea titlului executoriu, pentru care contestatoarea a beneficiat de scutire ca urmare a admiterii cererii de ajutor public judiciar,  rămân în sarcina statului.

În temeiul art. 44 alin. (4) din OUG nr. 80/2013 coroborat cu art. 18 din OUG nr. 51/2008, instanţa va obliga intimata să achite către stat suma de 1000 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru aferentă capătului de cerere având ca obiect contestaţie la executare, pentru care contestatoarea a beneficiat de scutire, ca urmare a admiterii cererii de ajutor public judiciar.

Împotriva acestei încheieri a declarat apel intimatul CABINET AVOCAT ............., calea de atac fiind înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti – .............la data de .............sub nr. ..............

În motivare, apelantul a arătat în esenţă că prima instanţă a respins în mod eronat excepţia tardivităţii contestaţiei în raport de data luării la cunoştinţă de către contestatoare despre executarea silită, anume 21.09.2015, când .............a comunicat executorului că intimata contestatoare nu mai este angajata sa. Aceasta a recunoscut prin chiar contestaţia la executare că data la care a luat cunoştinţă de actele de executare este data de 14.09.2015 când a primit actele de executare de la executor la domiciliul său, aşadar termenul nu începe să curgă din februarie 2016.

De asemenea, în ceea ce priveşte obligarea sa la plata cheltuielilor de judecată şi darea sa în debit la administraţia financiară, apelantul a menţionat că în mod greşit prima instanţă a admis cererea de acordare a ajutorului public judiciar, cât timp contestatoarea are bunuri şi posibilităţi să achite taxa de timbru.

Referitor la fondul cauzei, apelantul a menţionat că a acordat intimatei asistenţă juridică în faţa DNA, la care s-a prezentat de 2-3 ori şi în urma consultaţiei pe care a acordat-o intimatei, situaţia acesteia juridică s-a schimbat. S-a prezentat la DNA fără ca intimata să-i semneze contractul de asistenţă juridică având în vedere precipitarea lucrurilor la momentul respectiv, ci ulterior, şi a reprezentat-o pe intimată inclusiv în mai multe procese civile, câştigându-i procesul cu societatea angajatoare şi i-a recuperat o sumă de bani. Astfel, susţinerile contestatoarei în sensul că aceasta nu a fost niciodată la DNA sunt tendenţioase, intimata refuzând să-i achite onorariul cuvenit.

Apelul nu a fost întemeiat în drept.

Intimata nu a formulat întâmpinare.

În apel nu au fost administrate probe noi.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Tribunalul reţine următoarele:

În esenţă, în calea de atac de faţă, apelantul-intimat critică sentinţa primei instanţe prin prisma modului de soluţionare a excepţiei tardivităţii formulării contestaţiei la executare, prin prisma modului de soluţionare a cererii de acordare a ajutorului public judiciar părţii potrivnice şi implicit suportarea cheltuielilor de judecată de către apelant. Totodată, apelantul a formulat critici ce ţin de fondul raportului juridic execuţional, menţionând executarea corespunzătoare a contractului de asistenţă juridică .............ce reprezintă titlul executoriu.

Sub un prim aspect, Tribunalul constată că se impune examinarea cu prioritate a excepţiei tardivităţii– invocate de motive de apel, faţă de efectul peremptoriu spre care se tinde.

Astfel, Tribunalul subliniază că din interpretarea dispoziţiilor art. 712 c.pr.civ  se disting trei feluri de contestaţie la executare: contestaţia la executare propriu zisă, în care se pot valorifica argumente care ţin de executarea silită înseşi şi care se promovează în termen de 15 zile de când debitorul a primit somaţia sau de când a aflat despre executare, respectiv de când a primit înştiinţarea privind înfiinţarea popririi, contestaţie la executare împotriva unui act de executare, care se formulează în termen de 15 zile de când debitorul a luat la cunoştinţă despre actul contestat (invocându-se nulităţi proprii actului contestat) şi contestaţie împotriva refuzului executorului judecătoresc.

Din lecturarea cererii de chemare în judecată Tribunalul constată că motivele de nelegalitate ale executării silite din prezenta cauză configurează o contestaţie la executare propriu-zisă, intimata-contestatoare susţinând în esenţă că titlul executoriu reprezentat de contractul de asistenţă juridică .............nu conţine o creanţă certă deoarece în baza acestuia nu i-ar fi fost prestate servicii specifice de asistenţă juridică  (invocându-se excepţia neexecutării contractului). De altfel, această calificare a cererii formulate a fost dată în mod corect şi de prima instanţă, urmând a se examina însă dacă prin raportare la dispoziţiile art. 715 c.pr.civ. această contestaţie la executare propriu zisă a fost formulată în termen legal.

În consecinţă, cererea fiind îndreptată împotriva procedurii în ansamblu, Tribunalul apreciază că inexistenţa unei creanţe certe – nelegalitate afirmată a executării silite demarate în dosarul de executare nr. .............putea fi valorificată judiciar în conformitate cu art. 715 c.pr.civ. de la data când  intimata –contestatoare a primit înştiinţarea privind înfiinţarea popririi – ca prim act de executare de care aceasta a avut cunoştinţă (ţinând seama atât de teza pct. 2 din arrt. 715, cât şi de cea a pct. 3).

Contrar celor reţinute de prima instanţă la termenul din data de 05.10.2016 şi consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, cu prilejul soluţionării excepţiei în discuţie, dovada de la fila 96 din dosarul primei instanţe atestă faptul comunicării la data de 14.09.2015 către intimata-contestatoare a înştiinţării privind înfiinţarea popririi, la adresa de domiciliu a acesteia, menţionată inclusiv în cererea de chemare în judecată. Se observă că actul de executare comunicat este menţionat expres în cuprinsul dovezii de comunicare. Comunicarea s-a realizat în conformitate cu art. 163 alin. 3 şi alin. 12 c.pr.civ. prin lăsarea plicului la cutia poştală, menţiunea agentului procedural făcând credinţă potrivit art. 164 alin. 4 şi art. 165 pct. 1 c.pr.civ până la înscrierea în fals.

Prin urmare, susţinerile intimatei-contestatoare în sensul că până la data introducerii acţiunii nu i s-ar fi comunicat de executorul judecătoresc niciun act de executare sunt infirmate de probatoriul administrat. În consecinţă, făcând aplicarea art. 181 şi a art. 182 c.pr.civ. incidente în materia calculului termenelor procedurale, rezultă că termenul de 15 zile s-a împlinit în data de 30.09.2015, dată în raport de care introducerea acţiunii la 30.01.2016 este tardivă.

Subsidiar, instanţa de apel constată că potrivit art. 715 c.pr.civ., independent de faptul că executorul judecătoresc ar omite să comunice debitorului actele de executare efectuate împotriva sa, oricum termenul de contestaţie începe să curgă de când partea a luat cunoştinţă (se înţelege altfel decât prin comunicare) de primul act de executare. Or, prin chiar cererea de chemare în judecată intimata-contestatoare a precizat că a aflat despre executarea silită în data de 13.01.2016. Chiar luând în calcul această dată, termenul de 15 zile prevăzut de lege calculat pe zile libere, s-a împlinit în data de 29.01.2016 (ultima zi vinerea), astfel că depunerea contestaţiei la data de 30.01.2016 (data poştei) se situează temporal după împlinirea termenului legal.

Constatând întemeiat motivul de apel referitor la tardivitatea introducerii contestaţiei la executare propriu-zise, în temeiul art. 480 alin. 2 c.pr.civ. Tribunalul va admite apelul, va schimba in parte încheierea din ………. (în ce priveşte soluţia pronunţată pe această excepţie) şi in tot încheierea din data de ……… prin care a fost soluţionată cauza, în sensul că va admite excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare, pe care o va respinge ca tardiv formulată. Faţă de efectul peremptoriu al excepţiei căreia i se va da eficienţă prin prezenta, nu se impune examinarea motivelor de apel care ţin de executarea contractului – titlu executoriu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite apelul declarat de apelantul-intimat .............cu sediul în ………….. împotriva încheierii de şedinţă din data de ………… pronunţată de .............în dosarul nr. ............., în contradictoriu cu intimata-contestatoare ............. cu domiciliul în …………..

Schimbă in parte încheierea din ……….. şi in tot sentinţa apelată, în sensul că:

Admite excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare.

Respinge contestaţia ca tardiv formulată.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, ……….

 PREŞEDINTE   JUDECĂTOR GREFIER