Acţiune în constatare

Decizie 323R din 23.04.2012


Dosar nr. XXXX/193/2011  acţiune în constatare 

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BOTOŞANI

SECŢIA - I - CIVILĂ

DECIZIA NR. 323 R

Şedinţa publică din 23 aprilie 2012

La ordine judecarea cererii de recurs formulată de pârâţii Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţeană Botoşani şi Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice Bucureşti, în contradictoriu cu reclamanta intimată Compania Naţională „Loteria Română” SA Bucureşti şi pârâtul intimat Consiliul local al Municipiului Botoşani, împotriva sentinţei civile nr. 5560 din 16 septembrie 2011, pronunţată în dosarul nr. XXXX/193/2011 al Judecătoriei Botoşani.

 La apelul nominal făcut în şedinţă publică, lipsesc toate părţile legal citate.

 S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că procedura de citare cu părţile este legal îndeplinită.

 Se constată că la dosar a fost depusă întâmpinare formulată de intimatul Consiliul Local al municipiului Botoşani prin care se solicită respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Consiliului Local al Municipiului Botoşani.

 Nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat şi văzând că recurenta a solicitat judecata şi în lipsă potrivit dispoziţiilor art. 242 alin. 2 Cod procedură civilă, instanţa constată recursul în stare de judecată şi trece la soluţionarea acestuia.

T R I B U N A L U L.

 Asupra recursului civil, de faţă;

Prin sentinţa civilă nr. 5560 din 16 septembrie 2011, Judecătoria Botoşani a respins  excepţia privind lipsa calităţii procesuale pasive a Statului Român  Prin Ministerul Finanţelor Publice Bucureşti, a admis  acţiunea în constatare în contradictoriu cu Statul Român  Prin Ministerul Finanţelor Publice, Bucureşti şi a constat  că reclamanta Compania Naţională „LOTERIA ROMÂNĂ” S.A. Bucureşti,  a dobândit prin efectul legii dreptul de proprietate asupra imobilului compus din teren şi construcţie situat în mun. Botoşani, str. X nr. Y, bl. Z, sc. T,  U, ap. nr. V, jud. Botoşani cu nr. CN XXX/X:X:X.

A respins acţiunea faţă de Consiliul Local Botoşani, pentru lipsa  calităţii procesuale pasive.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de  07.03.2011 sub nr. XXXX/193/2011,  reclamanta Compania Naţională „LOTERIA ROMÂNĂ” S.A. Bucureşti a solicitat ca  în contradictoriu  cu pârâţii Consiliul Local al mun. Botoşani şi  Statul Român  prin Ministerul Finanţelor Publice, Bucureşti ca în baza probelor ce se vor administra să se constate dobândirea, prin efectul legii a dreptului de proprietate asupra imobilului compus din teren şi construcţie situat în mun. Botoşani, str. X nr. Y, bl. Z, sc. T,  U, ap. nr. V, având numărul cadastral XXX/X:X:X şi fiind intabulat în Cartea Funciară nr. XXXXX-XX-XX (provenită din conversia de pe hârtie a Cărţii Funciare nr. XXXX) a Municipiului Botoşani.

În  motivare, reclamanta arată că  terenul şi construcţia situate în mun. Botoşani, str. X nr. Y, bl. Z, sc. T,  U, ap. nr. V, au  fost transmise în administrarea Regiei Autonome Loteria Naţională în temeiul Hotărârii de Guvern nr. 371 din 5 iunie 1995, privind transmiterea unor imobile în administrarea Regiei Autonome Loteria Naţională, publicată în Monitorul Oficial nr. 118 din 13 iunie 1995.

Mai arată reclamanta că, ulterior, conf. art. 1 din O.U.G. nr. 159 din  21.10.1999, privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Loteria Română” – S.A. (O.U.G. nr. 159/1999), publicată în Monitorul Oficial nr. 515 din 25.10.1999, în vigoare la  acest moment şi care a abrogat toate reglementările anterioare „ se înfiinţează Compania Naţională „ Loteria Română” S.A. (…) prin reorganizarea Regiei Autonome „Loteria Naţională”, care se înfiinţează la data  înmatriculării la Oficiul  Registrului Comerţului a Companiei Naţionale „Loteria Română” S.A., iar în conformitate cu prevederile art. 4 al. 2, respectiv alin. 3 din O.U.G. nr. 159/1999 „Loteria Română” este proprietara bunurilor aflate în patrimoniul Regiei Autonome „Loteria Naţională”, cu excepţia bunurilor deţinute cu alt titlu” iar celelalte bunuri aflate în administrarea Regiei Autonome „Loteria Naţională” trec în proprietatea „Loteriei Române” la data înmatriculării acesteia la Oficiul Registrului Comerţului şi în consecinţă, imobilul compus din  construcţie şi teren aferent aflat în administrarea fostei Regii Autonome „Loteria Naţională” a trecut în proprietatea Companiei Naţionale „Loteria Română” S.A. prin  efectul art. 4 din O.U.G. nr. 159/1999 de la data înmatriculării acesteia la Oficiul Registrului Comerţului, respectiv de la data de 02.11.1999, astfel cum rezultă din Certificatul de înregistrare seria B nr. 13229977 emis de Oficiul Registrului Comerţului de le lângă Tribunalul Botoşani.

Mai arată reclamanta că, potrivit extrasului de Carte Funciară nr. 20250 din  27.08.2009, referitor la Cartea Funciară nr. XXXXX-XX-XX a Municipiului Botoşani (Anexa nr. 4), proprietar tabular asupra construcţiei în suprafaţă construită de 30,68 m.p. şi suprafaţă utilă de 23,41 m.p. şi asupra terenului – cotă indiviză în suprafaţă de 4,33 m.p. este COMPANIA NAŢIONALĂ „LOTERIA ROMÂNĂ” S.A., în temeiul H.G. nr. 371/1995.

De asemenea, arată reclamanta că în conformitate cu disp. art. 25 alin (1) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată cu modificările şi completările ulterioare, înscrierile în cartea funciară au efect de opozabilitate faţă de terţi de la data înregistrării cererilor şi produc efecte atâta timp cât nu se dovedeşte contrariul ( art. 30 alin. 1  din Lg. nr. 7/1996).

În drept, reclamanta îşi întemeiază  acţiunea pe disp. art. 111  din Codul de  procedură civilă, art. 1 din H.G. nr. 371/1995, art. 1 şi art. 4 alin.2 şi alin.3 din O.U.G. nr. 159/1999 şi art. 12 alin.5 din  Lg. nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi depune la dosar înscrisuri.

Se arată că, prin întâmpinarea depusă la dosar  pârâta – Agenţia Naţională de Administrare  Fiscală- Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Botoşani,  a solicitat respingerea acţiunii faţă de  STATUL ROMÂN  reprezentat prin  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, pentru  lipsa calităţii procesuale pasive calitatea de parte în proces trebuind să corespundă cu calitatea de titular al dreptului şi respectiv al obligaţiei ce formează conţinutul raportului juridic de drept dedus judecăţii.

Pârâta solicită a se avea în vedere că prin H.G. nr. 371/1995, spaţiul comercial din cauză a trecut în administrarea  Regiei Autonome „Loteria Română”, care, conform art. 1 prevede în mod  expres că „ se aprobă transmiterea imobilelor, proprietate publică a statului, compuse din construcţii şi terenurile aferente acestora, din  administrarea regiilor autonome aflate sub autoritatea consiliilor locale… în administrarea Regiei Autonome „Loteria Naţională”, în vederea folosirii în continuare a acestora ca sedii pentru unităţile  proprii.

Arată pârâta că, ulterior, prin efectul dispoziţiilor art. 4 alin.3 din  O.U.G.  nr. 159/1999, spaţiul comercial aflat până la acea dată în  administrarea Loteriei Române a trecut în proprietatea acesteia la data înmatriculării la Registrul Comerţului a Companiei Naţionale Loteria Română S.A. şi la data de  27.08.2009,  reclamanta şi-a înscris dreptul de proprietate asupra acestui spaţiu în Cartea Funciară nr. XXXXX-XX-XX a Municipiului Botoşani, astfel, trecerea în proprietatea Loteriei Române, s-a făcut la o dată ulterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 159/1999, respectiv la data înmatriculării companiei la Oficiul Registrului Comerţului, a bunurilor pe care Regia Autonomă „Loteria Română” le deţinea în administrare, deci cu titlu de detentor precar.

Mai arată pârâta că, exista posibilitatea ca la data adoptării ordonanţei dreptul de proprietate asupra bunurilor aflate în administrarea Regiei Autonome „Loteria Naţională”, să se afle în patrimoniul altor persoane fizice sau juridice, sau în proprietatea comunelor, oraşelor municipiilor şi judeţelor, invocându-se în acest sens, cele dispuse prin Decizia nr. 691/11.09.2007, a Curţii Constituţionale.

Învederează pârâta că, în speţă, reclamanta nu justifică îndreptăţirea de a chema în judecată  Ministerul Finanţelor Publice, care nu are calitate procesuală pasivă, întrucât competentele acestuia sunt expres prevăzute, fiind reglementate de dispoziţii legale de strictă interpretare şi aplicare.

Se arată că, legal citat, pârâtul  CONSILIUL LOCAL AL MUN. BOTOŞANI, nu a trimis reprezentant în instanţă şi nu a  formulat întâmpinare la dosar.

În ce priveşte excepţia invocată, instanţa reţine că, Statul Român a fost  titularul dreptului de proprietate asupra bunului pentru care reclamanta încearcă să obţină recunoaşterea dreptului de proprietate şi care ar putea să conteste această calitate, motiv pentru care respinge excepţia invocată şi constată că pârâtul STATUL ROMÂN  reprezentat prin  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, are calitate procesuală pasivă în cauză.

Instanţa mai reţine că autoritatea publică Consiliul Local al municipiului Botoşani, nu are calitatea expres prevăzută de legiuitor, sens în care constată că este lipsită de calitate procesuală pasivă şi respinge acţiunea în contradictoriu cu acest pârât.

Pe fond prima instanţă reţine că obiectul cererii de chemare în judecată îl constituie  constatarea dobândirii, prin efectul legii a dreptului de proprietate  asupra imobilului aparţinând Companiei Naţionale „Loteria Română „ S.A.  compus din teren şi construcţie situat în mun. Botoşani, str. X nr. Y, bl. Z, sc. T,  U, ap. nr. V, în temeiul H.G. nr. 371/1995, imobile ce au  fost transmise în administrarea Regiei Autonome Loteria Naţională în temeiul Hotărârii de Guvern nr. 371 din 5 iunie 1995, sens în care constată că imobilul situat în mun. Botoşani, str. X nr. Y, bl. Z, sc. T,  U, ap. nr. V,  compus din compus din teren şi construcţie a fost transmis din proprietatea publică a statului în administrarea Regiei Autonome „Loteria Naţională” în baza H.G. nr. 371/1995 privind transmiterea unor imobile în administrarea Regiei Autonome „Loteria Naţională”, publicată în M.O.  nr. 118 din 13.06.1995,  regăsindu-se la poziţia 6 din anexa nr. 1, această transmitere a avut drept scop folosirea în continuare a acestor imobile ca sedii pentru unităţile proprii.

Se arată că, la data de  21.02.1996,  în baza procesului-verbal de predare-preluare încheiat între  Regia autonomă municipală Botoşani şi Regia Autonomă „Loteria Naţională, imobilul menţionat a intrat în administrarea Regiei  Autonome „Loteria Naţională”, iar în conformitate cu prevederile art. 4 al. 2 şi 3 din OUG nr. 159/1999 Loteria Română este proprietara bunurilor aflate în patrimoniul Regiei Autonome  Loteria Naţională cu excepţia bunurilor deţinute cu alt titlu  iar celelalte bunuri aflate în administrarea  Regiei Naţionale Loteria Naţională, trec în proprietatea Loteriei Române, la data înmatriculării acesteia la Oficiul Registrului Comerţului.

Reţine instanţa că certificatul de înregistrare nr. 13229977  emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, (fila 2 ds.) face dovada  că la data de  02.11.1999, a fost înmatriculată  Compania Naţională „Loteria Română”.

Cât priveşte excepţia de neconstituţionalitate ale dispoziţiilor art. 4 al. 3 din OUG nr. 159/1999, instanţa reţine că, într-adevăr, prin Decizia nr. 691 din 11.09.2007 Curtea Constituţională a admis această excepţie dar constată că  prevederile textului de lege sunt neconstituţionale în măsura în care se aplică bunurilor aflate în administrarea Regiei Autonome „Loteria Naţională” care sunt  proprietatea persoanelor fizice sau juridice  sau proprietatea comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor, ori, în speţă, bunul în litigiu a fost în proprietatea publică a statului, situaţie în care nu sunt  aplicabile prevederile de neconstituţionalitate ale textului menţionat.

Cum în speţă instanţa constată că reclamanta, titulară a dreptului de proprietate s-a înscris în Cartea Funciară nr. XXXXX-XX-XXa Municipiului Botoşani Anexa 4, ca proprietar tabular asupra construcţiei în suprafaţă  construită de 30,68 m.p.  şi suprafaţă utilă de 23,41 m.p. cât şi asupra terenului cotă indiviză în suprafaţă de 4,33 m.p.şi cum în condiţiile arătate reclamanta are posesia bunului imobil, apreciază că acţiunea în constatare întemeiată pe disp. art. 111 Cod procedură civilă este admisibilă întrucât reclamanta nu are deschisă calea unei acţiuni în realizarea dreptului şi admite acţiunea.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs pârâta Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice Bucureşti - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţeană Botoşani.

Astfel, pârâta învederează, pe cale de excepţie, că faţă de obiectul acţiunii, respectiv acţiune în constatare, consideră că taxa de timbru nu a fost corect calculată, reclamanta nu a indicat valoarea imobilului în litigiu, valoarea provizorie a imobilului fiind necesară pentru stabilirea taxei judiciare de timbru şi timbrului judiciar, sens în care arată că pe rolul instanţelor de judecată se află mai multe dosare ale reclamantei cu acelaşi obiect, care au fost suspendate din acest motiv (dosar nr. XXXX/193/2011, dosar nr. XXXX/1932011 al Judecătoriei Botoşani, dosar nr. XXXX/193/2011 al Judecătoriei Bacău).

Pârâta solicită ca instanţa de recurs să aibă în vedere şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Statului Român prin Ministerul Finanţelor Publice Bucureşti care este pe deplin justificată, învederând faptul că instanţa de judecată nu ţine cont de prevederile art.3, al. 1, pct. 81 din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, aceasta putând fi subiect de drepturi şi obligaţii în faţa instanţa de judecată precum şi în orice alte situaţii în care acesta participa nemijlocit, în nume propriu, în raporturi juridice, dacă legea nu stabileşte în acest scop un alt organ.

Arată pârâta faptul că, trecerea în proprietatea Loteriei Române, s-a făcut la o dată ulterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999, respectiv data înmatriculării companiei la oficiul registrului comerţului a bunurilor pe care Regia Autonomă „Loteria Naţională”, le deţinea în administrare, deci cu titlu de detentor precar şi, mai mult ca atât, în ce priveşte dreptul de proprietate asupra bunurilor aflate în administrarea Regiei Autonome „Loteria Naţională” există posibilitatea ca la data adoptării ordonanţei, acestea să se afle în patrimoniul altor persoane fizice sau juridice sau în proprietatea comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor.

În acest sens, arată că prin Decizia nr. 691 din 11.09.2007, Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Loteria română” SA şi ale art. 28 al. 2 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare.

De asemenea, pârâta arată că, în situaţia în care voinţa legiuitorului ar fi aceea de a trece automat bunurile aflate în administrarea regiei autonome în proprietatea Companiei Naţionale „Loteria Română”, cu nesocotirea dreptului de proprietate al titularului, arată că dispoziţiile în cauză ar aduce atingere dreptului de proprietate, garantat şi ocrotit de Constituţie, depăşindu-se limitele rezonabile în care acesta poate fi îngrădit. Că, în speţă, reclamantul nu justifică îndreptăţirea sa de a chema în judecată Ministerul Finanţelor Publice în calitate de pârât.

Astfel, pârâta invocă faptul că în litigiul dedus judecăţii, Ministerul Finanţelor Publice, nu are calitate procesuală pasivă, întrucât competenţele acestuia sunt expres prevăzute, fiind reglementate de dispoziţii legale de strictă interpretare şi aplicare.

În cauză formulează întâmpinare doar pârâtul Consiliul local al Municipiului Botoşani, solicitând menţinerea soluţiei de respingere a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a acestei autorităţi şi pe fond respingerea recursului, ca neîntemeiat, invocându-se în acest sens anexa la HG nr. 371/2005 în care sunt înscrise imobilele care au fost transmise în administrarea Regiei Autonome „Loteria Naţională”, la poziţia 2 fiind înscris şi imobilul din Botoşani, str. X nr. Y, bl. Z, T.

Examinând recursul, Tribunalul apreciază că acesta nu este întemeiat.

Astfel, în ce priveşte primul motiv de recurs invocat, Tribunalul reţine că în cauză sunt incidente, în privinţa timbrajului dispoziţiile art. 111 Cod procedură civilă, raportat la art.3 lit. a din Legea nr. 146/1997, sens în care taxa de timbru este una fixă, fără raportare la valoarea obiectului acţiunii.

În legătură cu cealaltă excepţie invocată, Tribunalul reţine că prima instanţă a făcut o justă apreciere asupra acestei excepţii, în condiţiile în care Statul Român a fost titularul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul prezentei cauze, iar recunoaşterea dreptului de proprietate se impune a fi făcută în mod logic cu fostul titular al dreptului, chiar dacă dreptul de proprietate s-a născut , în speţă, prin efectul legii.

Pe fondul cauzei, Tribunalul reţine că reclamanta a devenit proprietară asupra imobilului în litigiu, prin efectul legii, aspect, de altfel, în detaliu analizat de prima instanţă, în considerentele sentinţei de fond.

Pârâta reiterează în motivele sale de recurs aspectele evocate şi la fond prin întâmpinarea depusă, însă situaţia evocată privind posibilitatea ca bunul ce a făcut obiectul ordonanţei nr. 159/1999 să se afle în patrimoniul altor persoane fizice sau juridice la data adoptării acesteia a fost amplu analizată de prima instanţă, iar Tribunalul constată că în cauză nu este dată ipoteza evocată de pârâtă, nefăcându-se dovada faptului că bunul s-ar afla în patrimoniul altor persoane fizice sau juridice la data adoptării ordonanţei, pentru a se putea analiza, eventual, incidenţa dispoziţiilor deciziei nr. 691/2007 a Curţii Constituţionale, bunul aflându-se în proprietate publică a statului la acel moment.

Pentru aceste motive, recursul declarat va fi respins ca nefondat, Tribunalul menţinând hotărârea primei instanţe ca temeinică şi legală.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

D E C I D E :

 Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice Bucureşti sector 5 Bucureşti, str. Apolodor nr. 17 - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţeană Botoşani  - str. Piaţa Revoluţiei nr. 5, judeţul Botoşani, împotriva sentinţei civile nr. 5560 din 16 septembrie 2011, pronunţată în dosarul nr. XXXX/193/2011 al Judecătoriei Botoşani, pe care o menţine, în contradictoriu cu reclamanta intimată Compania Naţională „Loteria Română” SA Bucureşti cu sediul în Bucureşti, sector 4, str. Poenaru Bordea nr. 20 şi din Bucureşti, sector 1 SCA RAŢIU&RAŢIU, Roma nr. 20 şi pârâtul intimat Consiliul local al Municipiului Botoşani, cu sediul în Botoşani, str. Piaţa Revoluţiei nr. 1, judeţul Botoşani.

 Irevocabilă.

 Pronunţată în şedinţă publică din 23 aprilie 2012.

PREŞEDINTE, JUDECĂTORI,  GREFIER,

6