Despăgubiri

Hotărâre **** din 15.05.2018


ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI - SECŢIA A III - A CIVILĂ

Dosar nr. ...............

DECIZIA CIVILĂ NR. ................

Şedinţa publică din data de ................

Tribunalul constituit din :

Preşedinte:

Judecător:

Judecător:

Grefier:

Pe rol fiind soluţionarea recursului civil formulat de recurenta-contestatoare .............. împotriva încheierii din data de ................. pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti în dosarul nr. .............., în contradictoriu cu intimata ..............., având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, răspund părţile, prin avocaţi.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care :

Nefiind cereri formulate, Tribunalul constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra cereri de  recurs .

Apărătorul recurentei solicită admiterea recursului, casarea încheierii şi trimiterea cauzei spre rejudecare, iar, în subsidiar, modificarea acesteia în sensul admiterii,  în tot, a contestaţiei la executare. Apreciază că în instanţa a aplicat în mod greşit legea, fiind incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 alin 1 pct. 9 v. Cod procedură civilă. Cu privire la excepţia tardivităţii, susţine că instanţa în mod greşit a admis-o. Mai arată că a depus la dosar practică judiciară şi solicită cheltuieli de judecată reprezentând taxa de timbru şi onorariu de avocat.

Apărătorul intimatei solicită respingerea recursului şi menţinerea încheierii recurate, susţinând că, în mod corect, prima instanţă a admis excepţia tardivităţii, faţă de faptul că, la data de ..............., reprezentantul recurentei a luat cunoştinţă de întreg dosarul de executare, iar actele de executare au fost comunicate la data de ................... Cu privire la cheltuielile de judecată, solicită a se avea în vedere complexitatea cauzei. Cu cheltuieli de judecată pe cale separată.

Tribunalul reţine cauza în pronunţare.

T R I B U N A L U L

Deliberând asupra cererii de recurs, se reţin următoarele :

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ................, sub nr. ................, contestatoarea ................. a formulat, în contradictoriu cu intimata ..........., contestaţie la executare, prin care a solicitat anularea executării silite şi a tuturor actelor de executare întocmite în dosarul de executare nr. ................ al ..............., întoarcerea executării silite şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

 

În motivarea cererii, contestatoarea a arătat că la .............., creditoarea ................ a depus o cerere de executare silită la Corpul Executorilor Bancari, prin care a solicitat executarea silită împotriva acesteia, in calitate de debitor avalist. Titlul executoriu este reprezentat de biletul la ordin seria .............. nr. ..............., emis de ................. şi avalizat de contestatoare, cu scadenţă la ................. A precizat contestatoarea că suma totală solicitată de creditoare este de .................... lei.

Contestatoarea a arătat că, prin procesul verbal din ................., BEJ ............... a stabilit cheltuieli de executare de ................. lei. La ..............., ................ a transmis adrese de înfiinţare a popririi către ...................., ....................., care au confirmat înfiinţarea popririlor.

Ulterior, prin procesul verbal din ........................., s-au suplimentat cheltuielile de executare cu suma de ..................lei, iar la aceeaşi dată s-a emis adresă de înfiinţare a popririi către ......................, .................... şi .................., cea din urmă confirmând înfiinţarea popririi la ................. .

A precizat contestatoarea că, la ......................, ................. a notificat-o cu privire la înfiinţarea popririlor la ........................ şi .......................

La data de .................., BEJ ..................... a întocmit proces verbal de constatare, luând act de cesiunea creanţei în favoarea intimatei. La .................., BEJ ........................ a notificat ............................. – prestator de servicii de contabilitate către .............................., la cererea acesteia, cu privire la debitul restant – ........................ lei, menţionând că  s-a recuperat doar suma de ..................... lei.

Contestatoarea a precizat că până în prezent s-a recuperat suma de ........................... lei cu titlu de cheltuieli de executare, sumă eliberată de BEJ ................. .

A mai precizat contestatoarea că a intervenit perimarea executării silite, potrivit art. 389 alin. 1 VCPC, întrucât există o perioadă de 3 ani între ..................... în care nu au fost emise acte şi nu au fost efectuate alte demersuri în vederea executării. A arătat că ultimul act aferent anului 2012 este adresa nr. .................. , prin care ...................... a confirmat înfiinţarea popririi, iar până la .................... nu a mai fost efectuat niciun alt act de executare silită. De asemenea, creditorul nu a întreprins niciun demers pentru a afla stadiul dosarului de executare silită.

Apreciază contestatoarea că în mod nelegal i-a fost reţinută suma de ................... lei, de vreme ce intervenise perimarea, iar cu privire la această sumă solicită întoarcerea executării silite.

Contestatoarea a mai arătat că a intervenit prescripţia dreptului de a cere executarea silită, conform art. 405 VCPC, termenul de prescripţie începând a curge de la scadenţa biletului la ordin – ................., fiind însă întrerupt la ................... . După formularea cererii de executare silită, a început să curgă un nou termen de prescripţie, împlinit la ................. .

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 399 şi art. 405 VCPC.

Cerere a fost legal timbrată cu suma de ............... lei, taxă de timbru, conform art. 10 din OUG nr. 80/2013 (f. 196). În dovedirea cererii, contestatoarea a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

La data de ................. , intimata a depus întâmpinare (f. .............), prin care a invocat excepţia netimbrării, excepţia tardivităţii, excepţia inadmisibilitaţii şi, pe fond, respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

Cu privire la excepţia inadmisibilitaţii, intimata a precizat că, potrivit art. 399 alin 3 VCPC, susţinerile referitoare la prescripţia executarii silite nu pot fi formulate în cadrul contestaţiei la executare, ci în condiţiile art. 62 şi art. 106 din Legea nr. 58/1934.

În susţinerea excepţiei tardivităţii, intimata a arătat că, în baza art. 401 alin. 1 VCPC, se impune admiterea acesteia, fiind depăşit termenul de 15 zile prevăzut pentru introducerea contestaţiei.

Pe fond, a învederat intimata că apărările privind lipsa de diligenţă a acesteia nu sunt reale, iar perimarea nu este incidentă în cauză, prin raportare la art. 387 şi 389 VCPC, căci încuviinţarea executării silite s-a realizat prin poprire, care se înfiinţează fără somaţie.

A mai învederat intimata că nu s-a împlinit termenul de prescripţie a executării silite.

La solicitarea instanţei au fost depuse copii de pe dosarul de executare silită nr. ................ al BEJ ................ (f. ...............).

La termenul din data de .................., s-a la luat act de renunţarea intimatei la excepţia netimbrării şi s-a calificat excepţia inadmisibilităţii drept apărare de fond.

Analizȃnd excepţia tardivităţii contestaţiei la executare, invocată de intimată, instanţa apreciază că aceasta este ȋntemeiată şi o va admite, pentru considerentele ce vor fi expuse ȋn continuare:

În primul rȃnd, analizȃnd conţinutul acţiunii introductive, se reţine că instanţa este învestită cu o contestaţie la executarea silită în care se invocă două motive distincte : a) prescripţia executării silite; b) perimarea executării silite.

Sub aspectul ambelor motive invocate, instanţa apreciază că prezenta contestaţie este tardivă, prin raportare la prevederile art. 401 alin. 1 VCPC – aplicabil, în raport de art. 3 alin. 1 din Legea de punere în aplicare a Codului de procedură civilă actual, şi data începerii executării silite – ................., din considerentele următoare.

Potrivit art. 401 alin. 1 VCPC, Contestaţia se poate face în termen de 15 zile de la data când: a) contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă sau de refuzul de a îndeplini un act de executare; b) cel interesat a primit, după caz, comunicarea ori înştiinţarea privind înfiinţarea popririi. Dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit; c) debitorul care contestă executarea însăşi a primit somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit somaţia sau executarea se face fără somaţie.

Prezenta contestaţie a fost introdusă la .................. (data poştei – f. ............), iar contestatoarei i s-au comunicat adresa de înfiinţare a popririi din .................., procesele verbale de eliberare sume din .............. şi ................ la data de ............. (f..............), fapt recunoscut de însăşi contestatoare în cuprinsul contestaţiei. Mai mult, în mod întemeiat susţine intimata că cel mai târziu la data de ................ contestatoarea a luat cunoştinţă de stadiul dosarului execuţional, faţă de faptul că la

fila ............. dosar execuţional există o cerere formulată de contestatoare la acel moment, prin apărător, de studiere a dosarului de executare, cererea fiind înregistrată la BEJ.

Or, având în vedere data înregistrării pe rolul Judecătoriei Sectorului 2, ..............., termenul legal de 15 zile este în mod evident cu mult depăşit. Astfel, prescripţia executării silite este o chestiune ce priveşte nelegalitatea executării silite, ce trebuie invocată în termenul de 15 zile prevăzut de art. 401 alin. 1 C.pr.civ.. Prin urmare, contestaţia la executare este tardivă sub aspectul motivului referitor la prescripţia executării silite.

Cât priveşte perimarea executării silite, instanţa arată că şi acest motiv vizează nelegalitatea executării silite şi trebuie invocat în termenul de 15 zile prevăzut de art. 401 alin. 1 V.C.pr.civ. Se admite, însă, că, în cazul perimării, acest termen curge diferit, faţă de specificul acestui motiv – respectiv, începe a curge, prin raportare la art. 389 alin. 1 V.C.pr.civ., la expirarea termenului de 6 luni pe care „creditorul l-a lăsat să treacă de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de urmărire”, în situaţia în care au fost emise alte acte de executare ulterior celor 6 luni. O altă concluzie este exclusă, în opinia instanţei, având în vedere că, în cazul în care, după o perioadă de pretinsă inactivitate de 2-3 ani, cu titlu de exemplu, urmată de emiterea ulterioară a unor acte de executare, s-ar admite reevaluarea legalităţii actelor de executare precedente, cu consecinţa punerii sub semnul întrebării a însăşi stabilităţii şi previzibilităţii executării silite şi s-ar da curs unui posibil abuz al debitorului. Sintagma utilizată de legiuitor, în sensul că perimarea operează „de drept” nu poate susţine o alta concluzie, cum în mod neîntemeiat susţine contestatoarea, cât timp constatarea perimării se realizează de instanţă, în cadrul unei contestaţii la executare, supusă termenului de 15 zile.

În prezenta cauză, contestatoarea invocă faptul că, în perioada 2012-2015, a existat o inactivitate din partea executorului judecătoresc, ultimul demers pretins efectuat de acesta datând de la ................ . Consultând dosarul execuţional, se observă că, la ............., BEJ .................. a emis o nouă adresă de înfiinţare a popririi (f. ............), iar la ...................... s-a emis procesul verbal de eliberare sume provenite din executarea silită.

Or, cum contestaţia la executare a fost introdusă la ......................, contestaţia la executare este tardivă şi cât priveşte motivul constând în perimarea executării silite pretins intervenită în perioada 2012-2015.

Pentru aceste considerente, instanţa a admis excepţia tardivităţii, a respins contestaţia la executare ca tardiv introdusă şi, văzând că nu există un motiv de întoarcere a executării silite în prezenta cauză, a respins cererea de întoarcere a executării silite ca neîntemeiată.

...........................,  în calitate de recurentă-contestatoare, a formulat recurs împotriva încheierii din data de .................. pronunţate în dosarul nr. ................ de către Judecătoria Sector 2 Bucureşti, solicitând instanţei: i) în principal, admiterea recursului şi  casarea hotărârii recurate cu trimitere spre rejudecare la prima instanţă, în temeiul art. 312 alin. (3) din Vechiul C. proc. civ.;(ii) în subsidiar, modificarea în tot a Hotărârii recurate în sensul admiterii în tot a contestaţiei la executare; (iii) obligarea intimatelor la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul litigiu, având în vedere următoarele motive:

Critică soluţia primei instanţe în raport de dispoziţiile legale din Codul de procedură civilă: art. 389 alin. (1) prevede că „Dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de Ia data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de urmărire, executarea se perima de drept şi orice parte interesată poate cere desfiinţarea ei."

A solicitat instanţei de control judiciar să observe faptul că motivul principal invocat de subsemnata în prezenta contestaţie la executare îl reprezintă perimarea executării silite, cu consecinţa anulării acesteia. Astfel, cum rezultă din înscrisurile aflate la dosarul de executare, există o perioadă de aproximativ 3 ani (2012-2015) în care nu au fost emise acte de executare, nu au fost transmise adrese şi nici nu au fost efectuate alte demersuri în vederea executării debitoarei.

Ultimul act aferent anului 2012 existent la dosarul de executare silită este reprezentat de adresa nr. ................ prin care .................... a confirmat înfiinţarea popririi, iar până la data de .................... nu a mai fost efectuat niciun alt act în dosarul de executare silită.

Vechiul Cod de Procedură Civilă nu prevede un termen pentru cererea de desfiinţare a executării silite şi nici măcar o procedură de urmat, ca urmare a intervenirii perimării. în această situaţie, aplicarea în mod strict a dispoziţiilor art. 401 din Vechiul Cod de Procedură Civilă (cu referire la termenul de 15 zile în care poate fi făcută cererea) de către instanţa de judecată este nelegală şi se circumscrie dispoziţiilor art. 304 alin. (1) pct. 9 din vechiul C. proc. civ.

Astfel, orice persoană interesată poate să solicite desfiinţarea executării silite ca urmare a intervenţiei perimării, fără a fi condiţionată de existenţa unui termen în acest sens. Mai mult, prin analiza sintagmei „de drept" instanţa de fond pronunţă o hotărâre nelegală întrucât o sancţiune procedurală intervenită de drept nu poate fi anulată printr-un termen de decădere (cu atât mai mult cu cât acest termen de decădere de 15 zile este impus de instanţă, nefiind prevăzut în mod expres şi nici indirect de lege).

Ca atare, a solicitat instanţei de control judiciar să admită recursul şi să respingă excepţia tardivităţii şi să ţină cont de practica judiciară în materie, ataşată prezentei.

Trebuie reţinut faptul că, deşi intervenise perimarea în dosarul de executare, creditoarei i-a fost oprită suma de ................... lei. Or, acest fapt este netemeinic şi nelegal, întrucât intervenise perimarea, iar executorul judecătoresc nu ar fi trebuit să mai emită niciun act de executare şi, cu atât mai puţin, să dispună instituirea popririi asupra conturilor debitoarei.

Critică soluţia primei instanţe care, admiţând excepţia tardivităţii contestaţiei la executare, nu s-a mai pronunţat asupra prescripţiei executării silite, care intervenise urmare a perimării executării.

Astfel, prin art. 405 din Vechiul Cod este statuat că: „(1) Dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. în cazul titlurilor emise în materia acţiunilor reale imobiliare, termenul de prescripţie este de 10 ani.

Termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a cere executarea silită. Prin împlinirea termenului de prescripţie orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie."

Astfel, în situaţia de faţă, termenul de prescripţie a început să curgă de la data de scadenţei Biletului la ordin, ....................., fiind însă întrerupt la data de .................. (data formulării şi depunerii cererii de executare silită]. Or, cererea de executare silită fiind perimată, termenul de prescripţie nu s-a mai întrerupt. Astfel, după formularea şi înregistrarea cererii de executare silită termenul s-a întrerupt, şi a început să curgă un nou termen de prescripţie care s-a împlinit la data de ................., creditorul nemaiavând posibilitatea de a formula o nouă cerere de executare silită.

Întrucât instanţa de fond a soluţionat cauza fără a intra în cercetarea fondului, devin incidente dispoziţiile art. 312 alin. (3] din Vechiul C. proc. civ. în sensul că instanţa De recurs, în cazul admiterii recursului, va casa hotărârea atacată cu trimiterea sa spre rejudecare la prima instanţă.

Pentru cele anterior menţionate, a solicitat instanţei, ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să dispună: (i) în principal, admiterea recursului şi casarea hotărârii recurate cu trimitere spre rejudecare la prima instanţă, în temeiul art. 312 alin. (3) din Vechiul C. proc. civ.; (ii) în subsidiar, modificarea în tot a Hotărârii recurate în sensul admiterii în tot a contestaţiei la executare, precum şi (iii) obligarea intimatelor la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul litigiu.

În probaţiune a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 299 şi urm,, art. 304 alin. (1) pct. 9, art. 3041 şi art. 312 alin. (3) din Vechiul Cod de Procedură Civilă.În temeiul art. 242 Vechiul Cod de Procedură Civilă, a solicitat judecarea cauzei şi în lipsa.

..........................  a formulat întâmpinare, prin care a solicitat să se respingă recursul formulat, şi, pe cale de consecinţa, să se respingă contestaţia la executare şi sa menţină actele si formele de executare efectuate de BEJ ................... in dosarul nr. ..................... ca temeinice si legale, având in vedere considerentele care succed: In mod judicios instanţa de fond a respins contestaţia la executare ca tardiv introdusa.

Prin contestaţia la executare, .................... a solicitat instanţei anularea actelor de executare emise in dosarul nr. ..................... aflat pe rolul BEJ ..................... ca efect al perimării executării silite, motivat de lipsa in perioada iunie 2012-august 2015 a oricăror demersuri de executare.

In susţinerea acestor alegaţii, recurenta contestatoare arata ca ultimul act de executare a fost emis de executor la data de ................., fiind reprezentat de adresele de infiintare a popririi la .................... si ..................., in timp ce următorul act de executare a fost emis după 3 ani de zile, mai exact la data de ................., fiind reprezentat de adresa de infiintare a popririi către ..................., respectiv de adresele de înființare a popririi la ................... si .........................

Potrivit înscrisurilor aflate in dosarul execuțional, la data de .................. recurentei contestatoare i-au fost comunicate (i) adresa de înființare a popririi din data de ................... (ii) procesul verbal de eliberare sume din data de ................. si (iii) procesul verbal de eliberare sume din .................... (Anexa nr. 1).

Totodată, la data de ...................., reprezentantul convenţional al recurentei a luat la cunoştinţa de stadiul dosarului executional pentru ca după 5 luni de zile, mai exact la data de ......................, sa formuleze si înregistreze litişiul pendinte.

Prin urmare, este fara putinţa de tăgada ca recurenta contestatoare a cunoscut intervenirea pretinsei perimării la data de .................... sau cel mai târziu la data de ................., cu ocazia xeroxarii dosarului executional  insa a inteles sa o invoce după 5 luni de zile.

Or, asa cum a statuat si instanţa de fond, instituţia perimării invocata pe calea contestaţiei la executare se supune aceloraşi termene ca si contestarea actelor din dosarul de executare, si anume aceasta trebuie invocata in termen de 15 zile de la momentul la care contestatorul a luat act de perimarea executării, moment care in cauza de fata a început sa curgă la data de ................... sau cel mai târziu de la data de ..........................

In doctrina, s-a apreciat ca « întrucât perimarea operează de drept, la împlinirea termenului de 6 luni de la data săvârşirii unui act de executare, organul de executare nu mai poate continua executarea. Dacă totuşi o face, actele de executare săvârşite după intervenirea perimării, pot fi anulate pe calea contestaţiei la executare ».

Curtea de Apel Targu Mureş, analizând implicit si aceasta problema de drept, a stipulat intr-o minuta că „Cererea prin care se solicită anularea unor acte de executare ca efect al perimării executării este o contestaţie la executare şi este supusă taxei judiciare de timbru, conform art. 10 din OUG nr. 80/2013. în argumentare s-a precizat că cererea prin care se solicită anularea unor acte de executare ca efect al perimării executării este o veritabilă contestaţie la executare şi se timbrează ca atare, conform art. 10 alin. (2) din OUG nr. 80/2013. Art. 9 alin. (2) Ut. d) din OUG nr. 80/2013 este aplicabil doar în cazul perimării judecăţii, nu şi al perimării executării, în condiţiile în care cererile în materia executării silite sunt prevăzute distinct de art. 10 din OUG nr. 80/2013". (Anexa nr. 2).

Aceasta este si in opinia noastră, soluţia corecta si cea mai argumentata din punct de vedere al textelor legale în vigoare. Daca ar da o altă interpretare, ar putea sa fie pusa in sarcina creditorului, obiectivul urmăririi la infinit a legalităţii actelor de executare anterioare si debitorul sa stea in pasivitate pana in momentul in care considera el oportun, pe baza unor motive subiective sau nu, sa formuleze cererea de chemare in judecata, având şansa practic sa atace retroactiv actele pe care nu le-a contestat in termenul legal, prin intermediul contestaţiei la executare.

 In aceste condiţii, având in vedere faptul ca contestaţia la executare a fost formulata la data de ...................., deci cu depăşirea termenului imperative de 15 zile, contestatorul nu mai este in termenul de invocare a perimării, fiind tardiv formulata contestaţia la executare ca si orice alte apărări pe care acesta le-ar putea face împotriva actelor de executare silita din dosarul nr. .........................

Totodată, având in vedere nerespectarea termenului imperativ de 15 zile edictat de art. 401 din VCPC, nici invocarea prescripţiei dreptului de a solicita executarea silita nu poate fi solicitata cu succes.

Având in vedere cele expuse, a solicitat să se respingă recursul declarat de ................... si sa menținerii încheierea din data de ...................... ca temeinica si legala. In probatoriu, inscrisuri. In drept, s-au invocat dispoziţiile art. 115, art. 304 indice 1, art. 387, art. 389, art. 390, art. 399 si urm. din VCPC, OUG 80/2013, Legea nr. 85/1934, precum si pe orice alte dispoziţii incidente cauzei.

Deliberând asupra cererii de recurs  prin prisma motivelor formulate raportat  la  actele  şi  lucrările  dosarului  de fond, instanţa de judecată reţine următoarele :

Astfel, în ceea ce priveşte motivele de recurs în ansamblul lor, Tribunalul le va cenzura, ca nefondate,  întrucât  soluţia  şi  considerentele  primei instanţă respectă exigenţele de legalitate şi temeinicie.

Or, în condiţiile  în care recurenta - contestatoare  a înţeles să uzeze de calea procedurală  a contestaţiei  la executare  şi  prin care a contestat efectiv executarea silită însăşi  şi, implicit, toate actele de executare silită, indiferent de motivul invocat prin intermediul acestei căi procedurale ( perimare, prescripţie sau orice alt motiv de nelegalitate a executarii silite încadrabil  în  disp. art. 399 alin.2 C.pro.civ.),  această acţiune /cerere de chemare in judecată şi, implicit, verificarea legalei sesizări este supusă condiţiilor procedurale din  materia executării  silite, respectiv  condiţiilor  ( sub aspectul  termenului si  premiselor - condiţii ) prevăzute de disp. art. 399 -404 C.proc.civ. ( temeiuri de drept de care chiar contestatoarea –recurentă, prin apărător,  s-a prevalat în cuprinsul acţiunii introductive –fila nr. 11 dosar ), şi, implicit, termenului special prevăzut de disp. art. 401 alin.1 lit. c) C.prc.civ., potrivit cărora ,, Contestatia se poate face în termen de 15 zile de la data când  debitorul care contesă  executarea siltă însăşi  a primit somatia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit somatia sau executarea se face fără somaţie ,, .

Este adevărat că, potrivit disp. art. 389  C.propc,.civ. , perimarea operează de drept,  dar, raportat la cele mai sus analizate şi reţinute,  acesta nu înseamnă că această instituţie a perimării ( şi, pe cale de consecinţă, a unei eventuale prescripţii),  nu poate fi invocată,  supusă controlului  judecătoresc şi, eventual, valorificată /constată  prin alte pârghii /căi  procesuale şi procedurale,  altele decât contestaţia la executare ce este supusă termenelor şi condiţiilor mai sus menţionate .

Or, şi în condiţiile în care prin motivele de recurs formulate nu s-a contestat /criticat  şi nici  dovedit o situaţie de fapt şi de drept  contrară celei reţinută de prima instanţă  privind  data  efectivă  de comunicare adresei de înfiinţare a popririi /..............,  a proceselor de eliberare  sume/............... şi ................ , respectiv data de ................ – fila nr. 142 dosar Js2, dar şi în condiţiile în care, prin aceleaşi  motive de recurs,  nu s-a justificat, dovedit şi motivat neformularea unei contestaţii la executare, inclusiv prin invocarea motivelor mai sus menţionate  (  perimare  şi, pe cale de consecinţă, a unei eventuale prescripţii), în termenul legal de 15 zile ce a început să curgă  începând cu data de ...................., mai cu seamă că se invocă, in continuare, iar, astfel, se confirmă faptul  că, încă de la acel moment, se cunoştea şi /sau trebuia sau se putea invoca aceleaşi apărări  în sensul că,  în perioada 2012 -2015  nu ar fi fost comunicate /îndeplinite acte de executare silită, Tribunalul va respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta - contestatoare ....................... .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta - contestatoare .................,  cu domiciliul ales  în  ....................., împotriva încheierii din data de ...................  pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti în dosarul nr. ................, în contradictoriu cu intimata ................., cu sediul în ...................... .

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, ...................... .

Preşedinte

Judecător

Judecător

 Grefier

 ***

RED.N.M.B./................

DACT.M.G./2EX.

JUDECĂTORIA SECTORULUI 2 BUCUREŞTI

JUDECĂTOR FOND – ************