Cerere de valoare redusă

Sentinţă civilă 1830 din 09.11.2018


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa reţine următoarele :

Prin cererea formulată la data de 17.02.2017, şi înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 1156/327/2017, reclamanta ---, cu sediul în ---, în contradictoriu cu pârâta ---, cu domiciliul în mun. ---, a solicitat instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 2087,45 lei, compusă din 1828,61 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate în perioada decembrie 2013-februarie 2017 şi din 258,84 lei, penalităţi de întârziere.

De asemenea, reclamanta a solicitat şi plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, formulată potrivit procedurii privind cererile de valoare redusă, reclamanta a arătat că a încheiat, la data de 17.02.2006, cu pârâta Asociaţia de Proprietari, nr. ---, contractul de furnizare a serviciului public de apă şi canalizare nr. 1599 din acea dată, la care, prin anexa 1, la poziţia 92, a aderat debitorul ---.

Ca urmare a sus numitului contract pârâtul-debitor datoreaza reclamantei suma de 2087,45 lei constând in debit 1828,61 lei precum si majorari de intarziere legale in valoare de 258,84 lei aferente acestui debit, pentru perioada Decembrie 2013 - Februarie 2017, sume ce reprezintă creanţe certe, lichide si exigibile, fapt ce rezulta si din facturile anexate si situaţia financiară depusă si care trebuiau achitate de pârâtul-debitor.

Penalităţile de întârziere de 258,84 lei au fost calculate prin raportare la nivelul dobânzii datorate pentru neplata în termen a creanţelor bugetare.

Pentru dovedirea susţinerilor, reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, anexând cererii înscrisurile ce se regăsesc la filele 7-58.

Acţiunea a fost legal timbrată cu 50 lei taxă judiciară de timbru.

Pârâta, deşi a fost legal citată, nu a completat formularul de răspuns şi nici nu s-a prezentat în instanţă.

La termenul de judecată din data de 15.06.2017, instanţa, în temeiul art. 254, art. 255 şi art. 258 Cod procedură civilă, a încuviinţat pentru reclamantă proba cu înscrisuri, apreciind că acestea sunt utile, pertinente şi concludente soluţionării cauzei.

Având în vedere că pârâta, deşi a fost citată pentru termenul de judecată din data de 15.06.2017, cu menţiunea de a se prezenta personal la interogatoriu, aceasta nu s-a conformat dispoziţiilor instanţei, instanţa face aplicarea în cauză a prevederilor art. 358 Cod procedură civilă.

Analizând cererea dedusă judecăţii, în raport de actele şi lucrările dosarului şi de dispoziţiile legale incidente în speţă, instanţa reţine următoarele:

Reclamanta a susţinut că în perioada decembrie 2013-februarie 2017 a prestat un serviciu în beneficiul pârâtei şi că aceasta din urmă nu şi-a îndeplinit obligaţia corelativă de a achita preţul şi că aceste obligaţii au fost asumate printr-un contract încheiat de reclamantă cu o terţă persoană, numita Asociaţia de Proprietari nr.---, la care ulterior a aderat pârâtul.

Verificând conţinutul înscrisurilor(f.9-58) la care reclamanta a făcut trimitere în susţinerea existenţei raporturilor contractuale dintre părţi, instanţa reţine pârâta nu este parte a contractului privind furnizarea apei potabile şi preluarea apelor uzate şi meteorice nr. 1599/17.02.2006 şi nici a acordului de colaborare.

Anexa în care apare menţionat numele pârâtei şi o semnătură despre care reclamanta susţine că ar aparţine acesteia, nu poate fi dovada exprimării consimţământului pârâtei pentru facturarea individuală, câtă vreme anexa nu este altceva decât o listă de 490 nume de persoane, fără date de identificare, cu nişte semnături despre care reclamanta susţine că le-ar aparţine acestora, fără a se cunoaşte cine a luat acordul pârâtei, la ce dată, în ce scop, dacă pârâta este proprietarul imobilului, dacă semnătura îi aparţine pârâtei sau a semnat o altă persoană în numele său şi, în acest ultim caz, în ce calitate,  etc.

În plus, instanţa constată că-acordul de colaborare şi anexa nr.1 a contractului-nu sunt nici măcar datate.

 Manifestarea consimţământului la încheierea unui contract în forma scrisă şi proba existenţei consimţământului sunt reprezentate de semnătura părţii, lipsa semnăturii echivalând cu lipsa totală a consimţământului.

În plus, reclamanta nu a făcut dovada că pârâta şi-a exteriorizat manifestarea de voinţă în sensul încheierii unei convenţii, nici ulterior lunii decembrie 2013, din vreme ce facturile fiscale-de asemenea-nu sunt semnate de către pârât şi nici nu există o dovadă a recunoaşterii debitului prin plăţi pe care pârâtul să le fi făcut în contul contractului invocat de reclamantă în susţinerea pretenţiilor sale.

Neprezentarea pârâtei în instanţă pentru administrarea interogatoriului, fără motive temeinice, va fi socotită de către instanţa ca un început de dovadă în folosul reclamantei, însă aceasta are obligaţia de a completa probatoriul, ceea ce reclamanta nu a reuşit să facă.

Condiţiile de valabilitate ale consimţământului sunt reglementate astfel de art.1204 C.civ.:”Consimţământul părţilor trebuie să fie serios, liber şi exprimat în cunoştinţă de cauză.”

Încălcarea unei dispoziţii legale instituite pentru ocrotirea unui interes general cum este ce reglementată de  art.1204 C.civ  este sancţionată cu nulitatea absolută aşa cum prevăd dispoziţiile art.1246 alin.1 C.civ. completat cu art.1247 alin.1 C.civ.

Aplicând aceste reguli de drept situaţiei de fapt din cauză, instanţa constată lipsa totală a consimţământului pârâtei şi, pe cale de consecinţă, va respinge ca nefondată cererea de valoare redusă.