Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 2355 din 18.11.2018


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 27.06.2017, sub nr. 5039/327/2017, petentul ---, cu domiciliul în ---, a formulat plângere contravenţională împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei, seria PTLX, nr. 046099, emis la data de 18.06.2017, de intimatul IPJ Tulcea-Serviciul Rutier, solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună anularea procesului verbal anterior menţionat, pentru motivele invocate în cuprinsul plângerii.

În drept, au fost invocate dispoziţiile legale indicate în cuprinsul cererii.

În probaţiune, petentul a solicitat administrarea probei cu înscrisurile anexate prezentei plângeri şi a probei testimoniale.

La termenul de judecată din data de 01.02.2018, instanţa, din oficiu, în conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 80/2013 şi ale art. 247 Cod procedură civilă, a invocat excepţia nulităţii plângerii contravenţionale ce face obiectul prezentului dosar, având în vedere că, prin încheierea şedinţei publice din data de 21.06.2018, în sarcina petentului a fost stabilită obligaţia de a depune la dosarul cauzei dovada achitării taxei judiciare de timbru, în original, obligaţie care fost adusă la cunoştinţa contestatorului şi apărătorului acestuia, conform dovezilor de la filele 39-41 din dosar, însă această obligaţie nu a fost îndeplinită.

În conformitate cu prevederile art. 248 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa procedează la analizarea excepţiei ce a fost invocată în cauză.

Aşa fiind, în soluţionarea excepţia nulităţii contestaţiei la executare, instanţa reţine că, potrivit art. 33 din O.U.G. nr. 80/2013, taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, cu excepţiile prevăzute de lege.

Dacă cererea de chemare în judecată este netimbrată sau insuficient timbrată, reclamantului i se pune în vedere, în condiţiile art. 200 alin. 2 teza I din Codul de procedură civilă, obligaţia de a timbra cererea în cuantumul stabilit de instanţă şi de a transmite instanţei dovada achitării taxei judiciare de timbru, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării instanţei.

Petentul a depus la dosarul cauzei dovada achitării taxei judiciare de timbru de 20 lei, aferentă plângerii pe care a promovat-o, însă în copie simplă (fila 13)

Aşa cum se stipulează prin art. 19 din O.U.G. nr. 80/2013, în materie contraventionala, plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, precum si calea de atac impotriva hotararii pronuntate se taxeaza cu 20 lei.

Potrivit prevederilor art.197 Cod procedură civilă, „În cazul în care cererea este supusă timbrării, dovada achitării taxelor datorate se ataşează cererii. Netimbrarea sau timbrarea insuficientă atrage anularea cererii de chemare în judecată, în condiţiile legii.”

În speţă, contestatorului i s-a pus în vedere, la termenul de judecată din data de 21.06.2018, să depună la dosarul cauzei, în original, dovada achitării taxei judiciare de timbru în sumă de 20 lei, a cărei copie simplă a fost depusă la fila 13 din dosar, instanţa apreciind că, pentru a se considera legal timbrată plângerea, este necesară depunerea dovezii de achitare în original.

Având în vedere că la dosarul cauzei nu a fost depusă această dovadă, cu atât mai mult cu cât înscrisul aflat la fila 13 din dosar este o copie simplă, instanţa a apreciat că în cauză nu s-a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru, de 20 lei, aferentă plângerii deduse judecăţii.

Având în vedere faptul că dispoziţiile mai sus menţionate sunt imperative, instanţa urmează a se pronunţa, cu prioritate, în temeiul art. 248 alin. 1 Cod procedură civilă asupra excepţiei de netimbrare, pe care a invocat-o din oficiu şi, întrucât petentul nu s-a conformat prevederilor legale şi nu a achitat taxa judiciară de timbru aferentă plângerii pe care a promovat-o, în temeiul art. 197 teza a II-Cod procedură civilă, va admite această excepţie şi va dispune anularea plângerii contravenţionale formulată de acesta împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei, seria PTLX, nr. 046099, emis la data de 18.06.2017, de intimatul IPJ Tulcea-Serviciul Rutier, ca netimbrată.