Constatarea intervenirii prescripţiei

Sentinţă penală 1566 din 04.10.2018


SENTINŢA PENALĂ NR. 1566

Şedinţa publică de la 04.10.2018

Completul compus din:

PREŞEDINTE: 

Grefier 

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria … reprezentat prin

procuror: 

S-a luat în examinare cauza penală având ca obiect constatarea intervenirii prescripţiei, privind pe condamnatul ………, domiciliat în sat …., com. …. , jud. ….

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de ….. susţinerile părţilor prezente fiind consemnate în Încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a stabilit termen de pronunţare pentru data de astăzi, când a hotărât următoarele

INSTANŢA,

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei …. sub nr. …. /…. /….,  compartimentul executări penale din cadrul judecătoriei Tulcea a sesizat instanţa de judecată în vederea constatării intervenirii prescripţiei executării pedepsei în ceea ce priveşte pedeapsa aplicată condamnatului …., fiul lui …. şi …., născut la data de …., CNP …., domiciliat în comuna …., satul …., jud. …., prin sentinţa penală nr. …. /…., pronunţată de Judecătoria Tulcea în dosarul nr. …. /…. /…., menţinută şi definitivă prin decizia penală nr. …. /P/…. a Curţii de Apel …..

În motivarea  sesizării se arată că:

- prin sentinţa penală nr. …. /…. pronunţată de Judecătoria Tulcea, emisă în Dosarul nr. …. /…. /…., condamnatului …. i-a fost aplicată pedeapsa amenzii de 5.000 lei şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă de 1 an  pentru săvârşirea infracţiunii prev. De art. 48 n.c.p. rap. La art. 64 lit h şi k din OUG nr. 23/2008 cu aplic. Art. 5 şi art. 35-36 NCP şi cu aplic. Art. 396 alin. 10 NCPP.;

- prin adrese succesive, Judecatoria …. i-a pus în vedere persoanei condamnate să facă dovada achitării amenzii penale, demersuri rămase fără rezultat, condamnatul neachitând nicio sumă din debit;

- potrivit art.162 Cod penal,,, Termenele de prescripţie a executării pedepsei pentru persoana fizică sunt:

a)20 de ani, când pedeapsa care urmează a fi executată este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea mai mare de 15 ani;

b)5 ani, plus durata pedepsei ce urmează a fi executată, dar nu mai mult de 15 ani, în cazul celorlalte pedepse cu închisoarea;

c)3 ani, în cazul când pedeapsa este amenda”, termene ce curg de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

Termenul de prescripţie s-a împlinit la …. şi nu a fost întrerupt.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 598 alin. (1) lit. d.C. proc. Pen., art. 162 c.p. ;i 554 alin. 2 c.p.p.

La dosarul cauzei s-au depus fişa de cazier judiciar a condamnatului şi  s-a ataşat dosarul nr. …. //…. /….

Analizând actele dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr. …. /…. pronunţată de Judecătoria Tulcea, emisă în Dosarul nr. …. /…. /…., condamnatului …. i-a fost aplicată pedeapsa amenzii de 5.000 lei şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă de 1 an  pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 48 n.c.p. rap. la art. 64 lit h şi k din OUG nr. 23/2008 cu aplic. art. 5 şi art. 35-36 NCP şi cu aplic. art. 396 alin. 10 NCPP.;

Prin adrese succesive, Judecatoria …. i-a pus în vedere persoanei condamnate să facă dovada achitării amenzii penale, demersuri rămase fără rezultat, condamnatul neachitând nicio sumă din debit;

Potrivit art. 598 alin. (1) C. proc. pen. contestaţia împotriva executării hotărârii penale se poate face în următoarele cazuri:

a) când s-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă;

b) când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare;

c) când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare;

d) când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei.

În speţă  este incident cazul prevăzut la art. 598 alin. (1) lit.d C. proc. pen.,  respectiv  a intervenit o cauză care înlătură executarea pedepsei şi anume prescripţia executării pedepsei.

Potrivit art.162 Cod penal, termenele de prescripţie a executării pedepsei pentru persoana fizică sunt:

a)20 de ani, când pedeapsa care urmează a fi executată este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea mai mare de 15 ani;

b)5 ani, plus durata pedepsei ce urmează a fi executată, dar nu mai mult de 15 ani, în cazul celorlalte pedepse cu închisoarea;

c)3 ani, în cazul când pedeapsa este amenda”, termene ce curg de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

 Instanta constată ca termenul de prescripţie s-a împlinit la …. şi nu a fost întrerupt, termenul începând să curgă de la data ramânerii definitive a hotărârii de condamnare respectiv de la data de  …..

În raport de cele de mai sus,

În baza art. 599  şi  598 alin. 1 lit d)  c.p.p., rap. la art.  161 alin. 1 şi 162 alin. 1 lit. b) c.p., va  admite cererea Compartimentului executări penale din cadrul judecătoriei Tulcea.

 Va constată intervenită prescripţia executării pedepsei, în ceea ce priveşte pedeapsa aplicată  condamnatului …., fiul lui …. şi …., născut la data de …., CNP …., domiciliată în comuna …., satul …., jud. ….,  prin sentinţa penală nr. …. /…., pronunţată de Judecătoria Tulcea în dosarul nr. …. /…. /…., menţinută şi definitivă prin decizia penală nr. …. /P/…. a Curţii de Apel …..

Cheltuielile judiciare vor  rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 599  şi  598 alin. 1 lit d)  c.p.p., rap. la art.  161 alin. 1 şi 162 alin. 1 lit. b) c.p., admite cererea Compartimentului executări penale din cadrul judecătoriei Tulcea.

Constată intervenită prescripţia executării pedepsei, în ceea ce priveşte pedeapsa aplicată  condamnatului …., fiul lui …. şi …., născut la data de …., CNP …., domiciliat în comuna …., satul …., jud. …., prin sentinţa penală nr. …. /…., pronunţată de Judecătoria …. în dosarul nr. …. /…. /…., menţinută şi definitivă prin decizia penală nr. …. /P/ …. a Curţii de Apel …..

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 04.10.2018

PREŞEDINTE, GREFIER,