Proprietate publică

Sentinţă civilă 2405 din 25.10.2018


Deliberând asupra acţiunii deduse judecăţii, constată următoarele :

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 12.07.2017, sub nr. 5597/327/2017, petentul ---, cu domiciliul în ----, a formulat plângere împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei seria PRI, nr. 008, emis la data de 19.06.2017, de intimata Primăria Oraşului ---, solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună, în principat, anularea Procesului verbal seria PRI nr 008/19.06.2017 pentru neîndeplinirea condiţiilor de forma prevăzute de dispoziţiile art.16, alin.(1) din Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi, în subsidiar, înlocuirea sancţiunii amenzii in cuantum de 500 lei cu avertisment.

În motivarea plângerii sale, petentul a arătat că in fapt, la data de 28.06.2017, i-au fost comunicate trei procese verbale de contravenţie, respectiv cel ce face obiectul cauzei si cele înregistrate cu seria PRI nr 006/20.07.2017 si PRI nr 007/20.06.2017.

Toate cele trei procese verbale erau întocmite de către aceiaşi inspectori din cadrul Primăriei oraşului ---, respectiv ---, desi, potrivit celor înscrise au fost întocmite la date diferite, aveau in calitate de martor aceeaşi persoana, respectiv pe numitul ---.

Astfel, petentul a solicitat instanţei sa observe ca procesul verbal de contravenţie seria PRI nr 008 (ce face obiectul cauzei) a fost emis, la data de 19.06.2017, iar procesele verbale seria PRI emise la data de 20.07.2017 (emise dupa procesul verbal care face obiectul cauzei) sunt numerotate cu numere mai mici decât ar fi trebuit, respectiv in ordine crescatoare nu descrescătoare.

În acest sens, petentul a arătat că doreşte sa supună atentiei instantei ca procesul verbal cu nr. de înregistrare (008) are un număr mal mare decât a proceselor verbale incheiate ulterior.

Mai mult decât atat, petentul a solicitat instanţei sa observe ca nu are cum un proces verbal încheiat la data de 19.06.2017 înregistrat cu nr. 008 sa aiba un număr mai mare decât un proces verbal încheiat la data de 20.06.2017 şi a precizat că acest fapt îl face sa creadă ca toate procesele verbale au fost încheiate si înregistrate in aceeaşi zi.

În ceea ce priveşte situatia de fapt retinuta in procesul verbal seria PRI nr 008/19.06.2017, petentul a arătat ca, în sarcina sa s-a retinut faptul ca, la data de 19.06.2017, a abandonat sau a lasat nesupravegheată, pe domeniul public al oraşului --- o bovină care, se pare, se afla în proprietatea si îngrijirea sa, fara a asigura animalului hrana, adapost si tratament medical.

Potrivit celor înscrise in procesul verbal de contravenţie, presupusa sa fapta este prevăzută ca si contravenţie de dispoziţiile art 4, alin (2) si alin (9) din HCL 48/30.04.2017, iar sancţiunea contravenţionala aplicata a fost amenda contravenţionala, in cuantum de 500 lei.

Totodată, petentul a menţionat ca în procesul verbal s-a trecut eronat HCL 48/30.04.2017, deoarece aceasta hotarare a consiliului local nu exista. In procesul verbal trebuia mentionata HCL 48/30.04.2015. In acest context al inexistentei HCL 48/30.04.2017, petentul a apreciat că procesul verbal nu mai are temei şi că ar trebui sa se anuleze din oficiu.

Fata de cele de mai sus, petentul, în principal, a solicitat, anularea Procesului verbal de contravenţie seria PRI nr 008/19.06.2017, avand in vedere nerespectarea dispoziţiilor art.16 alin (1) şi a dispoziţiilor art. 28. Alin (1) din OG nr 2/2001.

În acest sens, în continuarea motivării plângerii sale, petentul a arătat că, potrivit dispoziţiilor mai sus aratate : ” Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia si locul de muncă ale contravenientului: descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împreiurărilor ce pot servi la aprecierea gravitătii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte si se sancţionează contravenţia”.

Petentul a învederat instanţei faptul ca procesul verbal ce face obiectul prezentei cauze nu cuprinde informaţii obligatorii si necesare aprecierii împrejurărilor in care s-a produs presupusa fapta precum si a aprecierii gradului de pericol social pe care l-a prezentat aceasta, astfel incat un poate fi apreciata nici sancţiunea ce putea fi aplicata.

De asemenea, petentul a arătat că:

-procesul verbal de contravenţie nr. 008/19.06.2017 nu cuprinde informaţii despre ocupaţia si locul său de munca si nu cuprinde nici descrierea faptei contravenţionale.

Conform art. 1 alin(1) din ordinului nr. 320 din 19 iulie 2002 publicat în Monitorul Oficial nr. 774 in 24.10.2002, numărul de crotalie identificat la bovine scris in procesul verbal nu este complet si cuprinde doar ultimele 4 cifre, fapt care poate duce la identificarea greşita a animalului.

De asemenea, petentul a arătat că din procesul verbal de contravenţie nu rezulta ce anume facea animalul, in vederea aprecierii gravitatii presupusei sale fapte si nici nu rezulta de unde au constatat faptul ca animalul nu era îngrijit, fara adapost si fara tratament medical (în cazul in care au stabilit ca animalul era bolnav si avea intr-adevar nevoie de tratament medical);

-procesul verbal de contravenţie nr. 008/19.06.2017 nu cuprinde informaţii despre ora la care a avut loc constatarea faptei contravenţionale - element de asemenea important pentru a stabili gradul de pericol social al presupusei sale fapte, precum si existenţa eventualei sale răspunderi in ceea ce priveşte paza juridica a animalului;

-procesul verbal de contravenţie nr. 008/19.06.2017 nu cuprinde informaţii despre locul unde s-a constatat fapta contravenţionala. În acest sens, petentul a arătat că, în opinia sa, faptul ca agentul constatator indica ca si loc ”domeniul public” corespunde cu situatia in care acesta nu ar indica locul producerii presupusei fapte .

În acest sens, petentul a apreciat ca noţiunea de ”domeniu public” este foarte generala, incluzând atât domeniu public al statului cat si domeniu public judeţean si local, astfel incat simpla indicare ca si loc al constatarii contravenţiei al domeniului public este irelevanta.Aratarea locului in care a fost constatata contravenţia este cu atat mai importanta cu cat HCL nr. 48/30.04.2015 face referire doar la domeniul public local al oraşului ---, fara a cuprinde si celelate categorii de domenii.

În continuarea motivării plângerii sale, petentul a apreciat ca, in functie de locul exact de pe domeniul public unde a fost constatata contravenţia, depinde si modul în care poate fi apreciata gravitatea presupusei sale fapte, avand in vedere ca într-un mod se apreciaza existenta unui animal pe un loc neamenajat, neîngrijit, neîngrădit si nesemnalizat ca apartinand domeniului public si în alt mod se apreciaza existenta unui animal intr-un parc, in apropierea unei scoli sau a unei grădiniţe, etc;

-procesul verbal de contravenţie nr. 008/19.06.2017 nu cuprinde informaţii asupra temeiului legal al aprecierii sancţiunii contravenţionale.

In acest sens, petentul a arătat că fapta indicata în procesul verbal de contravenţie este intr-adevar prevăzută de dispoziţiile art. 4, alin. (2) si alin (9) din HCL 48/30.04.2015, dar aceasta nu prevede si sancţiunile aplicabile in cazul încălcării dispozitiilor mai sus aratate.

-procesul verbal de contravenţie nr. 008/19.06.2017 nu cuprinde informaţiile prevăzute de dispoziţiile art 28. alin. (1) din OG nr 2/2001 referitoare la posibilitatea achitarii a jumatate din cuantumul amenzii. În acest sens, petentul a arătat faptul ca, desi amenda stabilita a fost in cuantum de 500 lei, la rubrica in care se mentioneaza faptul ca ar trebui sa achite jumatate din aceasta amendă, este mentionată tot suma de 500 lei.

Avand in vedere aspectele de fapt şi de drept învederate, petentul a solicitat instanţei sa constate modul nelegal in care a fost întocmit Procesul verbal de contravenţie seria PRI nr. 008/19.06.2017, cu consecinţa anularii acestuia.

In subsidiar, în condiţiile în care, din probele administrate, ar rezulta faptul ca ar avea o răspundere în evenimentul ce face obiectul procesului verbal de contravenţie mai sus aratat, în considerarea gradului redus de pericol social pe care îl prezintă fapta, a vârstei sale şi a veniturilor sale reduse, petentul a solicitat înlocuirea sancţiunii contravenţionale cu amenda contravenţionala cu sancţiunea avertismentului.

În drept, plângerea a fost întemeiată pe dispoziţiile OG. nr 2/2001.

In dovedirea prezentei acţiuni, petentul a solicitat admiterea probei cu inscrisuri şi emiterea unei adrese către Primaria --- in vederea comunicării caietului de procese-verbale.

La data de 24.11.2017, intimata a înregistrat la dosarul cauzei întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii formulate împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiilor seria PRI, nr. 008/19.06.2017 şi seria PRI/20.07.2017.

În motivarea întâmpinării sale, intimata a arătat că, în fapt, la data de 19 şi 20.06.2017, prin cele trei procese verbale de contravenţie 006, 007 si 008/20.06.2017, s-a constatat că petentul --- în calitate de proprietar al bovinelor identificate conform crotaliilor mentionate în cuprinsul actelor de constatare, le-a lăsat nesupravegheate şi abandonate să păşuneze în afara islazului oraşului. Mai mult, acesta deşi atenţionat în nenumărate rânduri continuă şi în prezent să lase aceste bovine fară supraveghere, animalele deplasându-se pe domeniul public, pe toate străzile din oraş, fară să aibă o persoană care să le supravegheze.

Prin plângerea formulată, petentul contestă procesele-verbale de contestaţie atât sub aspectul legalităţii cât şi sub aspectul temeiniciei acestora.

Acesta invocă motive de nulitate a proceselor verbale de contravenţie întemeiate pe faptul că acestea au fost încheiate cu nerespectarea art. 16 alin.l şi art. 28 alin. 1 din OG 2/2001, referitor la informaţiile privind ocupaţia şi locul de muncă al contravenientului şi ora şi locul unde s-a constatat fapta contraventională dar şi cele referitoare la descrierea faptei.

Intimata a apreciat motivele invocate ca fiind neîntemeiate, sens în care a solicitat instanţei să aibă în vedere înscrisurile ataşate întâmpinării,  din care, se poate observa că bovinele sunt fotografiate în zilele de 19 si 20 iunie 2017 lăsate nesupravegheate, fotografii realizate atât ziua cât şi noaptea, în diferite zone ale oraşului Sulina, toate aparţinând domeniului public.

Cât priveşte descrierea faptei contravenţionale, intimata a arătat că instanţa urmează să constate că în cuprinsul proceselor verbale de contravenţie au fost în mod clar descrise contravenţiile, identificarea bovinelor şi care sunt normele încălcate, respectiv Hotărârea Consiliului Local 48/30.04.2015 care prevăd şi sancţionează faptele contravenţionale.

Contravenientul avea obligaţia de a cunoaşte şi respecta aceste norme dar şi pericolul social pe care l-a creat pentru oraşul ---, locuitorii şi turiştii acestuia.

Disconfortul fizic si psihic creat locuitorilor şi turiştilor prin numărul, agresivitatea şi zgomotul produs de animale, prin mizeria şi minorul neplăcut provenit de la animale, toate conturează pericolul social al faptelor săvârşite de contravenient.

În continuarea motivării întâmpinării sale, intimata a mai arătat că urmează, de asemenea, ca instanţa să aibă în vedere că invocarea nulităţii în temeiul art. 17 alin. 1 din OG nr. 2/2001 presupune dovedirea vătămării cauzate petentului prin lipsa menţiunii respective, vătămare care nu poate fi înlăturată altfel decât prin anularea procesului-verbal de contravenţie.

Această concluzie se desprinde din considerentele Deciziei în interesul legii nr. XXII/19.03.2007, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, conform cărora, în afară de sancţiunea de la art. 17 din OG2/2001, care este necondiţionată de vătămare şi care urmează regimul nulităţii absolute, nerespectarea menţiunilor obligatorii ale procesului -verbal instituite de alte articole ale actului normativ menţionat, va atrage sancţiunea nulităţii relative, fiind necesară existenţa unei vătămări produse prin lipsirea de efecte juridice, or petentul nu a probat existenţa vreunei vătămări suferite prin lipsa menţiunilor în cauză din cuprinsul proceselor verbale de contravenţie.

Referitor la dispoziţiile prev. de art. 28 alin.I din OG 2/2001, intimata a menţionat că, în norma ce sancţionează contravenţiile nu este prevăzută posibilitatea achitării a jumătate din cuantumul amenzii, motiv pentru care nu a fost menţionată această posibilitate.

Pe cale de consecinţă, intimata a solicitat instanţei să constate că procesele verbale de contravenţie au fost în mod legal încheiate, cuprinzând toate menţiunile expres prevăzute de OG nr. 2/2001, sub sancţiunea nulităţii.

Referitor la susţinerile petentului sub aspectul temeiniciei proceselor verbale de contravenţie, din cuprinsul plângerii, se poate observa că acesta nu face nicio referire despre faptele săvârşite, nu le recunoaşte expres dar nici nu contestă că le-ar fi săvârşit, însă solicită ca în condiţiile în care din probele administrate va rezulta că are o răspundere în evenimentul ce face obiectul proceselor verbale de constatare a contravenţiilor să-i fie reţinute în circumstanţiere vârsta, veniturile reduse şi aprecierea sa cu privire la gradul de pericol social redus al faptelor.

Referitor la individualizarea sancţiunii aplicate, intimata a solicitat instanţei să aibă în vedere prevederile art. 21 alin.3 din OG 2/2001, potrivit cărora sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului.

Din documentaţia depusă la dosar rezultă fără putinţă de tăgadă faptul că petentul nu a respectat prevederile legale privind normele de gospodărire, întreţinere şi curăţenie în domeniul protecţiei animalelor aşa cum Oraşul --- a înţeles să-l stabilească şi să-l sancţioneze, sancţiunea aplicată fiind prevăzută de HCL 48/2015.

Prin urmare, intimata a apreciat că sancţiunea aplicată este corect individualizată.

Pentru considerentele expuse, intimata a solicitat instanţei să respingă plângerea formulată şi să menţină procesele verbale de contravenţie nr. 007 şi 008, ca temeinice şi legale.

In probatoriu, intimata a solicitat încuvinţarea probei cu înscrisuri şi proba testimonială cu martorul menţionat în procesele verbal, ---, având ca teză probatorie dovedirea situaţiei de fapt reţinută în cuprinsul procesului verbal de contravenţie contestat.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 205, OG2/2001, HCL 48/2015.

La data de 19.12.2017, petentul a înregistrat la dosarul cauzei răspuns la întâmpinare, prin care a solicitat admiterea plângerii, astfel cum a fost formulată, reiterând motivele cuprinse în plângerea introductivă de instanţă.

La termenul de judecată din data de 29.03.2018, conformitate cu prevederile art. 254, art. 255 şi art. 258 Cod procedură civilă, instanţa a admis pentru petent proba cu înscrisuri, cu excepţia probei cu caietul de procese verbale, şi, pentru intimată, proba cu înscrisuri şi proba testimonială, apreciind că acestea sunt utile, pertinente şi concludente soluţionării cauzei.

La termenul de judecată din data de 21.06.2018, instanţa, având în vedere că pârâta nu a indicat adresa martorului, astfel cum i s-a pus în vedere la termenul de judecată din data de 29.03.2018 şi nici nu a asigurat prezenţa acestuia în vederea audierii (obligaţiile fiindu-i aduse la cunoştinţă la data de 17.04.2018, conform dovezii de la fila 60 din dosar), a decăzut pârâta din dreptul de a mai administra proba testimonială.

Analizând materialul probator administrat în cauză, prin prisma motivelor formulate de petent, dar și din oficiu, potrivit dispozițiilor art. 34 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, instanța reține următoarele:

Prin procesul-verbal seria PRI nr. 008 întocmit de intimat la data de 19.06.2017, petentul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 500 lei pentru că la data de 19.06.2017, s-a constatat că petentul --- în calitate de proprietar al bovinelor identificate conform crotaliilor mentionate în cuprinsul actelor de constatare, le-a lăsat nesupravegheate şi abandonate să păşuneze în afara islazului oraşului. Mai mult, acesta deşi atenţionat în nenumărate rânduri continuă şi în prezent să lase aceste bovine fară supraveghere, animalele deplasându-se pe domeniul public, pe toate străzile din oraş, fară să aibă o persoană care să le supravegheze.

Potrivit art. 34 alin. (1) din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, instanţa verifică legalitatea şi temeinicia procesului-verbal de contravenţie pronunţându-se, de asemenea, şi cu privire la sancţiunea aplicată de către agentul constatator prin acesta.

În ceea ce priveşte controlul de legalitate, instanţa constată că în cauză nu este incident niciunul dintre motivele de nulitate absolută prevăzute de art. 17 din O.G. 2/2001, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei conţinând menţiunile privitoare la numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, descrierea faptei săvârşite, data comiterii acesteia şi semnătura agentului constatator.

Potrivit dispoziţiilor art. 16 din O.G. nr. 2/2001, procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde in mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

Potrivit art. 174-175 C.proc.civ., pentru a interveni sancţiunea nulităţii relative a actului trebuiesc întrunite in mod cumulativ următoarele condiţii: a) întocmirea actului să se fi făcut cu neobservarea formelor legale impuse de lege; b) întocmirea actului cu neobservarea şi încălcarea normelor legale să fi produs persoanei petentului o vătămare reală şi obiectivă; c) vătămarea să nu poată fi înlăturată decât prin anularea actului.

Din cuprinsul procesului-verbal se poate observa ca agentul constatator a descris locul săvârşirii faptei contravenţionale ca fiind domeniul public al oraşului ---, iar în privinţa menţiunii referitoare la data comiterii faptei, a menţionat doar data, nu şi ora producerii acesteia.

Neputând cunoaşte care teren aparţine domeniului public şi neştiind ora la care a săvârşit fapta contravenţională, petentul nu se poate apăra corespunzător faţă de acuzaţia care i se aduce de către petentă, astfel că prin neindicarea acestor elemente i se încalcă dreptul la apărare, vătămare reală şi obiectivă care nu poate fi înlăturată decât prin anularea actului.

Instanţa are în vedere că în acest sens s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţia şi Justiţie-completul competent să judece recursul în interesul legii, atunci când-prin decizia nr. 13 din 14/05/2018 din dosarul nr. 408/1/2018-a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi a stabilit că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 16 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, descrierea insuficientă a faptei echivalează cu neîndeplinirea cerinţei privind descrierea faptei contravenţionale şi atrage nulitatea relativă a procesului-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit dispoziţiilor art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.

Pentru aceste considerente de fapt şi de drept, instanţa va admite ca fondată plângerea contravenţională şi, drept consecinţă, va anula procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria PRI nr. 008 întocmit de intimat la data de 19.06.2017.