Legea nr. 10/32001

Sentinţă civilă 552 din 09.03.2012


Dosar nr. 34300/3/2009

ROMÂNIA

TRIBUNALUL B. – SECŢIA A V-A CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. 552

Şedinţa publică din data de 09.03.2012

Tribunalul constituit din :

PREŞEDINTE: Bărgan Claudia Mihaela

GREFIER: Micu Maria Manuela

Pe rol soluţionarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul F. A., în contradictoriu cu pârâtul M. B. prin P. G., având ca obiect Legea nr. 10/2001.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reclamantul personal şi asistat de avocat, lipsă fiind pârâtul.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că au fost depuse la dosar relaţiile solicitate de la OCPI şi Ministerul Mediului, precum şi faptul că reclamantul a depus la dosar note de şedinţă, iar P. Sectorului 4 B.  a depus la dosar un răspuns la adresa emisă la termenul anterior.

Tribunalul solicită reclamantului să precizeze dacă prezenta acţiune este formulată în nume propriu sau în calitate de reprezentant al lui G. M..

Reclamantul personal arată că prezenta acţiune este formulată în nume propriu iar la dosar este depus antecontractul prin care G. M. se obliga să vândă suprafaţa de teren ce se află în litigiu.

Tribunalul din oficiu invocă excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului în ce priveşte formularea prezentei cereri de chemare în judecată.

Reclamantul prin apărător  solicită respingerea excepţiei ca nefondată.

Tribunalul rămâne în pronunţare asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantului în ce priveşte formularea prezentei cereri de chemare în judecată.

TRIBUNALUL,

Prin cererea adresată Tribunalului B. la data de 25.08.2009 şi înregistrată pe rolul Secţiei a V a Civilă sub nr. 34300/3/2009 reclamantul F. A. a chemat în judecată Consiliul G. al M.ui B., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună emiterea de către pârât a titlului de proprietate pentru suprafaţa de 141 m.p. situat în …

În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamantul arată că la data de 07.08.2001 a formulat o notificare în baza Legii 10/2001 prin care a solicitat diferenţa de 141 m.p. , din totalul de 930 m.p. trecut în proprietatea statului, terenul notificat fiind situat în continuarea proprietăţii sale situate pe …

În drept, cererea de chemare în judecată este întemeiată pe dispoziţiile art. 616 – 617 C.civ. şi art. 630 C.civ.

În susţinerea cererii de chemare în judecată au fost depuse la dosar următoarele înscrisuri: notificarea formulată în baza legii 10/2001, cererea adresată executorului judecătoresc pentru formularea notificării, adresa emisă de către P. Sectorului 4, contractul de vânzare cumpărare  autentificat sub nr…./28.06.1999 de către B.N.P. I. C..

La data de 23.10.2009 reclamantul a depus la dosar o cerere precizatoare, prin care arată că înţelege să se judece în contradictoriu cu P. M. B., reprezentată prin P. G. al M. B..

A solicitat reclamantul ca aceasta să procedeze la emiterea dispoziţiei de punere în posesie cu privire la suprafaţa de 141 m.p. ce a format obiectul notificării formulată în anul 2001.

Ulterior, în şedinţa publică din data de 19.02.2010 reclamantul a precizat verbal că înţelege să se judece în contradictoriu cu M. B., reprezentat prin P. G., instanţa luând act de cadrul procesual pasiv prin încheierea de şedinţă de la acelaşi termen.

La termenul din data de 03.12.2010 reclamantul, prin apărător, a precizat cererea de chemare în judecată sub aspectul obiectului acesteia, învederând că solicită soluţionarea notificării formulate, temeiul de drept invocat fiind Legea 10/2001.

La  dosarul cauzei a fost depus din partea P. M. B., la solicitarea instanţei, dosarul administrativ cu nr. 11194.

În cauză a fost efectuat un raport de expertiză  tehnică judiciară, specialitatea topografie, fiind depus la dosar raportul de expertiză efectuat de expert A. D. ( filele 133 – 146 ).

În cauză au fost depuse relaţii de la P. M.. B.  – D. P., cu privire la situaţia juridică a imobilului în litigiu, de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară B., Ministerul Mediului şi Pădurilor.

Potrivit art. 137 al. 2 C.p. civ. instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură care fac de prisos cercetarea în fond a cauzei.

Având în vedere aceste dispoziţii legale, Tribunalul urmează a se pronunţa asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, invocată din oficiu la ultimul termen de judecată.

Analizând materialul probator administrat în cauză, prin prisma excepţiei lipsei calităţii procesuale active, Tribunalul reţine următoarele :

Calitatea procesuală activă presupune existenţa unei identităţi între cel reclamant şi care se pretinde titularul dreptului dedus judecăţii, cel care sesizează instanţa având obligaţia de a dovedi calitatea sa procesuală, precum şi pe cea a pârâtului.

În cauza de faţă, examinând actele dosarului, Tribunalul reţine că notificarea adresată Primăriei M. B.  la data de 07.08.2001 este formulată de către G. M., acesta solicitând despăgubiri pentru suprafaţa de 141 m.p. din totalul de 930 m.p. deţinuţi anterior ( şi cu privire la care susţine că a obţinut act de proprietate pentru o suprafaţă de 789 m.p. ) şi pentru construcţie. În notificare menţionându-se că dl. F. A., reclamantul, este mandatarul său.

Prezenta cerere de chemare în judecată, prin care se solicită soluţionarea pe fond a notificării este formulată de către reclamant în nume propriu, acesta solicitând instanţei obligarea M. B. la predarea către propria-i persoană a suprafeţei de teren de 141 m.p. situată în …

Legea 10/2001 este o lege cu caracter reparator care are drept scop înlăturarea prejudiciului cauzat persoanelor îndreptăţite, prin preluarea abuzivă, a imobilelor deţinute de către aceste persoane sau de către autorii lor, de esenţa legii fiind restabilirea, prin restituire, tocmai a situaţiei juridice şi de protecţie a drepturilor reale patrimoniale existente înainte de data preluării abuzive.

Potrivit art. 3 al. 1 lit. a şi art. 4 al. 2 din Legea 10/2001 sunt persoane îndreptăţite la măsuri reparatorii constând în restituirea în natură sau prin echivalent persoanele fizice, proprietari ai imobilelor la data preluării abuzive a acestora, precum şi moştenitorii legali sau testamentari ai acestora.

Stabilirea persoanelor îndreptăţite la restituire este făcută limitativ şi restrictiv de către legiuitor în considerarea caracterului intuitu personae al măsurilor reparatorii stabilite de către lege, singura excepţie fiind cea prevăzută de art. 4 al. 2 care recunoaşte un drept la restituire şi în favoarea moştenitorilor fostului proprietar.

Potrivit art. 26 al. 3 şi 4 din Legea 10/2001 în corelaţie cu art. 3 şi 4 din acelaşi act normativ numai persoana îndreptăţită la restituire ori la măsuri reparatorii prin echivalent are facultatea de a declanşa procedura jurisdicţională, prin sesizarea instanţei de judecată cu o acţiune împotriva actului prin care s-a soluţionat cererea de restituire sau după caz îndreptată împotriva refuzului nejustificat de a soluţiona notificarea.

În cauza de faţă, reclamantul a avut calitatea de mandatar al fostului proprietar G. M., fiind împuternicit de acesta să efectueze toate formalităţile necesare în faţa Primăriei Sectorului 4, Primăriei M. B., a Prefecturii M. B. şi a oricărei alte autorităţi centrale sau locale în vederea revendicării dreptului de proprietate cu privire la terenul situat în……( fila 70 din dosar ) şi prin urmare nu poate acţiona decât în această calitate, neputând formula în nume propriu o acţiune împotriva refuzului nejustificat de soluţionare a notificării prin care tinde la obţinerea în patrimoniul propriu a dreptului de proprietate cu privire la terenul notificat.

Susţinerile reclamantului în sensul că a încheiat cu fostul proprietar un antecontract de vânzare cumpărare ( nedepus însă la dosar ) nu justifică în prezenta cauză calitatea sa procesuală activă, el fiind titularul unui drept de creanţă având ca obiect obligaţia de a face, respectiv obligaţia promitentului vânzător de a se prezenta în faţa notarului public în vederea încheierii contractului de vânzare cumpărare în forma cerută de lege. Nici faptul că a încheiat cu fostul proprietar un contract de vânzare cumpărare cu privire la restul suprafeţei de 789 m.p. ( fila 5 din dosar ) nu îndreptăţeşte pe reclamantul din prezenta cauză să solicite în nume propriu soluţionarea notificării şi reconstituirea dreptului de proprietate al fostului proprietar direct în patrimoniul său.

Chiar dacă reclamantul se consideră a fi creditorul lui G. M. cu privire la obligaţia acestuia de a transmite dreptul de proprietate ce poartă asupra imobilului pretins în procedura legii speciale, nu poate fi considerată persoană îndreptăţită în condiţiile şi în sensul Legii 10/2001 pentru a putea recurge la procedura acestei legi în scopul restituirii în natură sau prin echivalent a bunurilor solicitate prin notificare.

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept expuse, Tribunalul reţine că reclamantul nu are calitate procesual activă în cauză, acesta neputând fi considerată persoană îndreptăţită la restituirea în natură sau prin echivalent potrivit dispoziţiilor Legii 10/2001, motiv pentru care va respinge cererea de chemare în judecată ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului F. A..

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantul F. A., cu domiciliul în …  în contradictoriu cu M. B., prin P. G., cu sediul în …. ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă.

Cu  drept la apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 09.03.2012.

Judecător: Grefier:

CLAUDIA MIHAELA BĂRGAN MANUELA MARIA MICU

Red. şi tehnored. jud. C.M.B. / 12.04.2012