Reexaminare ajutor public judiciar cetăţean străin. - art. 44 alin. 3 din o.u.g. nr. 80/2013, art. 41 alin. 2 raportat la art. 40 alin. 2 din o.u.g. nr. 80/2013

Rezoluţie încheiere din 19.07.2016


Încheierea de încuviinţare a cererii de ajutor public judiciar sub forma eşalonării taxei de timbru este executorie potrivit art. 44 alin. 3 din O.U.G. nr. 80/2013 și se execută conform art. 41 alin. 2 raportat la art. 40 alin. 2 din O.U.G. nr. 80/2013 de către organul de executare a creanţelor fiscale al unităţii administrative teritoriale de la sediul Tribunalului Braşov, instanţa la care s-a introdus acţiunea, conform art. 40 alin. 2 din O.U.G. nr. 80/2013, având în vedere că debitorul taxei de timbru eşalonate este cetăţean israelian și american, care nu are nici domiciliul și nici reşedinţa în România potrivit declaraţiei acestuia din cadrul cererii de apel, de reexaminare, cât şi din cadrul cererii de ajutor public judiciar.

Prin cererea de reexaminare formulate de petentul A., înregistrată la data de 07.07.2016 în dosarul asociat cu nr. xxx7/62/2014/a1 se solicită admiterea cererii de reexaminare și retractarea încheierii din 29.06.2016 pronunţată de Curtea de Apel Braşov în dosarul civil nr. xxx7/62/2014, în sensul admiterii cererii de ajutor public judiciar formulată de petentul A., în varianta scutirii de la plata taxei judiciare de timbru în sumă de 27.977,50 lei stabilită în sarcina acestuia de către instanţa de apel învestită cu soluţionarea apelului declarat de A. împotriva sentinţei civile nr. 45/03.02.2016 pronunţată de Tribunalul Braşov.

În motivarea cererii de reexaminare se arată că instanţa învestită cu soluţionarea cererii de ajutor public judiciar nu a analizat corect înscrisurile depuse de acesta în susţinerea cererii, respectiv clauzele contractului de cesiune de creanţă nr. x/26.05.2016 şi ale actului adiţional la acesta din care ar fi rezultat o altă stare de fapt relativ la posibilităţile sale financiare. Astfel, instanţa de apel în soluţionarea cererii de ajutor public judiciar greşit a reţinut că petentul ar fi încasat vreo sumă de bani din contractul de cesiune de creanţă, în realitate în temeiul contractului de cesiune stabilindu-se că doar din 01.09.2016 va începe plata tranşelor în sumă de 5000 euro pe lună în favoarea petentului. Prin urmare, la acest moment petentul susţine că nu realizează niciun venit, fiindu-i aplicabile dispoziţiile art. 8 din O.U.G. nr. 51/2008 care impune scutirea de la plata taxei de timbru, având venituri sub pragul de 300 lei pe lună.

În probaţiune depune actul adiţional nr. x/04.07.2016 la contractul de cesiune de creanţă nr. x/26.05.2016 prin care părţile au modificat termenul de la care începe plata celor 60 de rate reprezentând preţul cesiunii, înlocuind data de 01.09.2016 cu data de 01.09.2017. S-a inserat și o clauză nouă în sensul că: în situaţia în care cedentul nu va reuşi să se subroge în drepturile ce provin creditorului în dosarul nr. xxx1/62/2015 aflat pe rolul Tribunalului Braşov, contractul de cesiune de creanţă urmează să înceteze automat, dacă părţile nu vor hotărî altfel.

Analizând cererea de reexaminare formulată de petentul A. împotriva încheierii din 29.06.2016, instanţa constată că nu se justifică cererea de scutire de la plata taxei de timbru, cele reţinute de instanţa de apel în motivarea încheierii indicate fiind confirmate de probele aflate la dosar relativ la pretenţiile din cererea de ajutor public judiciar. Deci, în mod temeinic instanţa de apel, când a analizat cererea de ajutor public judiciar, a constatat că sunt operabile clauzele din contractul de cesiune de creanţă nr. x/26.05.2016, în virtutea căruia petentul urma să încaseze lunar câte 5000 euro începând cu 01.09.2016 ca preţ al cesiunii de creanţă. Aceste sume din contractul de cesiune, chiar dacă au o scadenţă la 01.09.2016, nu pot fi neglijate de la stabilirea criteriilor privitoare la nivelul venitului net lunar pe membru de familie, deoarece, potrivit art. 9 din O.U.G. nr. 51/2008 la care face trimitere și art. 42 din O.U.G. nr. 80/2013, aceste sume sunt datorate periodic şi pot fi luate în calcul la stabilirea venitului net pe membru de familie.

Prin urmare în mod corect s-a stabilit de către instanţa anterioară că nu se impune această formă de ajutor public judiciar, respectiv scutirea de la plata taxei de timbru.

Scutirea de la plata taxei de timbru reiterată în cadrul cererii de reexaminare pe considerentul că a intervenit actul adiţional la contractul de cesiune de creanţe nr. x/04.07.2016 nu poate fi admisă, deoarece prin acest act adiţional, petentul prin proprie voinţă şi-a agravat situaţia financiară, acceptând amânarea punerii în plată a ratelor de câte 5000 euro lunar pe care le-ar fi încasat din contractul de cesiune începând cu 01.09.2016. Actul adiţional nr. x/04.07.2016 la contractul de cesiune de creanţă nr. x/26.05.2016 prin care părţile au modificat termenul de la care începe plata celor 60 de rate reprezentând preţul cesiunii, înlocuind data de 01.09.2016 cu data de 01.09.2017, a fost încheiat ulterior pronunţării încheierii din 29.06.2016, intervenind “pro cauza”, ceea ce nu poate influenţa soluţia instanţei în sensul acceptării argumentelor petentului conform cărora acesta ar fi o persoană fizică lipsită de venituri.

Cu toate acestea, fără a încălca principiul disponibilităţii părţilor în procesul civil, neagravându-i situaţia petentului în propria cale de atac, având în vedere că potrivit legii procedura de soluţionare a cererii de ajutor public judiciar, cât şi procedura de soluţionare a cererii de reexaminare întemeiată pe dispoziţiile art. 43 alin. 1, 3, 4 și 5 din O.U.G. nr. 80/2013 nu este una contencioasă (în acest sens este și decizia Curţii Constituţionale nr. 63/11.02.2014), se impune a fi analizată cererea de reexaminare și implicit cererea de ajutor public judiciar și prin prisma dispoziţiilor art. 8 alin. 3 din O.U.G. nr. 51/2008 invocat de petent pe considerentul că ajutorul public judiciar se poate acorda și în alte situaţii decât cele prevăzute de art. 8 alin. 1 și 2 din O.U.G. nr. 51/2008, proporţional cu nevoile solicitantului, pentru a se asigura certitudinea că petentului nu i se limitează accesul efectiv la justiţie.

Doar pentru acest temei de drept instanţa va primi cererea de reexaminare și va dispune în sensul acordării ajutorului public judiciar sub forma eşalonării la plată a taxei de timbru considerată împovărătoare pentru apelant dacă ar fi fost nevoit să o plătească dintr-odată, sens în care se va dispune în temeiul art. 8 alin. 3 din O.U.G. nr. 51/2008 raportat la art. 44 alin. 2 și 3 din O.U.G. nr. 80/2013 conform celor din dispozitivul prezentei.

Această încheiere este executorie potrivit art. 44 alin. 3 din O.U.G. nr. 80/2013 și se execută conform art. 41 alin. 2 raportat la art. 40 alin. 2 din O.U.G. nr. 80/2013 de către organul de executare a creanţelor fiscale al unităţii administrative teritoriale de la sediul Tribunalului Braşov, instanţa la care s-a introdus acţiunea, conform art. 40 alin. 2 din O.U.G. nr. 80/2013, având în vedere că debitorul taxei de timbru eşalonate este cetăţean israelian și american, care nu are nici domiciliul și nici reşedinţa în România potrivit declaraţiei acestuia din cadrul cererii de apel, de reexaminare, cât şi din cadrul cererii de ajutor public judiciar.