Revizuire. Existenţa unor hotărâri potrivnice.

Decizie 405 din 25.04.2018


Cod de procedură civilă: art.509 punct 8.

Pentru a fi aplicabile dispoziţiile mai sus arătate este necesar ca hotărârile să conţină elemente caracteristice pentru existenţa lucrului judecat, să fie vorba de aceeaşi pricină, aceleaşi părţi, în aceeaşi calitate.

Secţia I civilă - Decizia civilă nr.405/25 aprilie  2018

Prin cererea înregistrată la această instanţă la data de 23.03.2018 sub dosar  nr. …/57/2018 revizuentul  L.N.D. a solicitat în contradictoriu cu intimaţii C.J.P. şi C.C.C. din cadrul C.N.P.P.P.  Bucureşti revizuirea deciziei civile nr.1555/2017 pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia în dosar nr…/97/2017, schimbarea hotărârii atacate în sensul menţinerii ca temeinice şi legală a sentinţei civile nr.1086/2017 pronunţate de Tribunalul Hunedoara - Secţia I Civilă, în baza dispoziţiilor  art.509  alin.1  punct  8 Cod de procedură civilă cu referire la existenţa unor hotărâri potrivnice.

În expunerea de motive revizuentul susţine că prin sentinţa civilă nr.1086/2017 pronunţată de Tribunalul Hunedoara i-a fost admisă acţiunea  formulată împotriva celor două pârâte şi în consecinţă s-a anulat Hotărârea C.C.C. nr…/2017 şi decizia nr…/2014  emisă  de  CJP  H., a fost obligată pârâta CJP  H. la emiterea unei noi decizii de pensie pe numele reclamantului cu luarea în calcul a stagiului complet de cotizare de 20 de ani şi a vârstei de pensionare reduse conform art.56 alin.1-3 din Legea nr.263/2010 începând cu data de 09.09.2014, dar, că, ulterior, prin decizia civilă nr.1555/2017 Curtea de Apel a admis apelul declarat de pârâta CJP Hunedoara împotriva acestei sentinţe (1086/2017 a Tribunalului Hunedoara), a schimbat sentinţa atacată în sensul respingerii contestaţiei sale.

Solicită a se avea în vedere şi deciziile pronunţate în speţe similare prin care foşti colegi cu reclamantul au avut câştig de cauză, pe care le ataşează la dosar (ex. dec. civ.1196/2015, 1108/2015, 628/2016 ale Curţii de Apel Alba Iulia)

Consideră, astfel, că ne aflăm în situaţia unor hotărâri contradictorii care încălca autoritate de lucru judecat.

În drept, invocă: art.509 alin.1 punct 8, 148-151, 192, 194-195 Cod de procedură civilă.

Intimata C.J.P. a depus întâmpinare prin care solicită respingerea cererii de revizuire formulată în cauză, motivând că nu sunt îndeplinite cerinţele art. 509 alin.1 punct 8 Cod de procedură civilă, deoarece nu există nici o altă hotărâre care priveşte aceleaşi părţi în temeiul aceleaşi cauze şi având acelaşi obiect ca şi cel din dosar nr…/97/2017 pentru a se încălca autoritatea de lucru judecat.

 CURTEA, examinând cererea de revizuire în raport cu hotărârile atacate, materialul probator şi dispoziţiile legale incidente în cauză, constată că este nefondată cererea de revizuire, pentru considerentele ce vor fi arătate în continuare:

Art. 509 - Obiectul şi motivele revizuirii

(1)*) Revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă: (…) 8.*) există hotărâri definitive potrivnice, date de instanţe de acelaşi grad sau de grade diferite, care încalcă autoritatea de lucru judecat a primei hotărâri;

Raţiunea reglementării revizuirii prevăzute de dispoziţia arătată se găseşte în necesitatea de a se înlătura încălcarea principiului puterii lucrului judecat, atunci când instanţele au dat soluţii contrare în dosare diferite, dar având acelaşi obiect, aceeaşi cauză şi aceleaşi părţi.

Deci, pentru a fi aplicabile dispoziţiile mai sus arătate este necesar ca hotărârile să conţină elemente caracteristice pentru existenţa lucrului judecat, să fie vorba de aceeaşi pricină, aceleaşi părţi, în aceeaşi calitate.

În cauza de faţă, din analiza hotărârilor invocate ca fiind potrivnice, în raport de care se analizează motivul de revizuire invocat, se constată că acestea nu conţin elementele caracteristice pentru existenţa lucrului judecat, întrucât sentinţa şi decizia, ce fac obiectul analizei, sunt hotărâri pronunţate în cadrul aceluiaşi proces, dar în etape procesuale diferite, respectiv fond şi apel, astfel litigiul soluţionat în dosarul nr…/97/2017 are o singură hotărâre definitivă, cea a Curţii de Apel Alba Iulia, care a pronunţat Decizia nr.1555/2017.

Şi sub cele de al doilea aspect invocat de revizuent cu referire la decizii ale Curţii de Apel pronunţate în cauze similare nu ne aflăm în cazul de revizuire reglementat prin norma legală citată mai sus, nefiind întrunite condiţiile cumulative prevăzute de acest text de lege.

Astfel, aşa cum s-a arătat mai sus, este necesar să existe hotărâri definitive ale căror dispozitive sau considerente sunt contradictorii, condiţie ce rezultă din dispoziţiile art.430 alin.(2) Cod procedură civilă; hotărârile să fi fost pronunţate în acelaşi litigiu (ceea ce presupune să fi existat tripla identitate de părţi, obiect şi cauză); hotărârile contradictorii să fi fost pronunţate nu în acelaşi proces (dosar), ci în procese diferite şi, în cea de-a doua cauză, să nu se fi invocat excepţia autorităţii de lucru judecat sau, dacă a fost invocată, să nu fi fost analizată de instanţă.

 Scopul reglementării cazului de revizuire prevăzut de dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 8 Cod procedură civilă este cel al respectării principiului autorităţii de lucru judecat, prin restabilirea situaţiei determinate de nesocotirea acestuia, premisă ce nu se verifică în speţă. O asemenea cale de atac nu ar putea fi deturnată într-un apel deghizat, de natură a permite rejudecarea cauzei pentru simplul fapt că există două puncte de vedere diferite asupra aceleiaşi chestiuni.

În acest context, trebuie reamintit că instanţa de contencios european a drepturilor omului a statuat, în mod constant, în jurisprudenţa sa, că revizuirea, cale extraordinară de atac de retractare, nu se poate transforma într-un apel/recurs deghizat, prin care să se tindă la obţinerea unei rejudecări a cauzei, pentru că, în sens contrar, s-ar aduce atingere prezumţiei de validitate de care trebuie să se bucure hotărârile judecătoreşti irevocabile şi principiului securităţii raporturilor juridice (Cauza Mitrea contra României, Hotărârea din 29 iulie 2008).

Or, câtă vreme în motivele de revizuire susţinute de revizuent, se afirmă o pretinsă contrarietate între hotărâri definitive ale aceleiaşi instanţe (Curtea de Apel Alba Iulia), pronunţate în cauze similare (iar nu identice), în privinţa altor părţi care sunt în aceeaşi situaţie ca şi revizuentul, acesta din urmă nu poate obţine anularea deciziei instanţei de apel, întrucât, eventuala practica neunitară a instanţelor nu poate fi remediată pe calea unei cereri de revizuire întemeiate pe dispoziţiile art.509 alin.(1) pct.8 Cod procedură civilă. 

 Pentru situaţia descrisă, nu este întrunită cerinţa ca hotărârile să fi fost pronunţate în cazul unui litigiu cu privire la care să se verifice tripla identitate de părţi, obiect şi cauză.

Pentru considerentele arătate, în raport cu dispoziţiile art. 509 cu referire la art. 513 alin. (1) Cod procedură civilă, Curtea a respins, ca nefondată, cererea de revizuire.