Conflict negativ de competenţă. - art.135 alin. 1 raportat la art.136 alin.2 Cod procedură civilă

Hotărâre 31/F/CC din 25.04.2016


Art. 713 alin 1 Cod procedură civilă „contestaţia la executarea se introduce la instanţa de executare” art. 650 alin. 1 Cod procedură civilă care defineau instanţa de executare declarate neconstituţionale prin decizia nr. 348/17.06.2014 a Curţii Constituţionale publicată în Monitorul Oficial nr. 529 din 16 iulie 2014.

Asupra conflictului negativ de competenţă;

Constată că, prin sentinţa civilă nr. 1226/16.02.2016, Judecătoria Braşov a admis excepţia necompetenţei teritoriale a instanţei și a declinat competenţa în favoarea Judecătoriei Sfântu Gheorghe, reţinând că, potrivit art. 651 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa de executare este judecătoria de la domiciliul debitorului, domiciliu care, în speţă, se află în raza Judecătoriei Sfântu Gheorghe.

Judecătoria Sfântu Gheorghe, prin sentinţa civilă nr. 664/13.04.2016 a declinat cauza înapoi Judecătoriei Braşov, reţinând, în esenţă, că, în speţă, sunt aplicabile prevederile art. 650 alin.1 Cod procedură civilă în forma în care acestea erau în vigoare la data începerii executării silite ce face obiectul contestaţiei dedusă judecăţii și, potrivit cărora, instanţa de executare era cea din circumscripţia căreia se află biroul executorului judecătoresc ce face executarea, birou care, în cauză, are sediul în oraşul Braşov. În consecinţă, a sesizat Curtea de Apel Braşov cu prezentul conflictul negativ de competenţă.

Curtea de apel constată că este competentă să soluţioneze conflictul conform art.135 alin. 1 raportat la art.136 alin. 2 Cod procedură civilă.

Obiectul acţiunii dedusă judecăţii îl constituie contestaţia formulată de contestatoarea A. împotriva executării silite încuviinţate prin încheierea Judecătoriei Braşov din data de 25.06.2014, pronunţată în dosar nr. xxxxx/197/2014, ce vizează recuperarea unei creanţe de 1659 lei rezultând dintr-un contract de credit din 26.09.2007 încheiat cu creditoarea B..

Potrivit art. 713 alin 1 Cod procedură civilă „contestaţia la executarea se introduce la instanţa de executare”.

La data încuviinţării executării silite ce face obiectul prezentei contestaţii, 25.06.2014, erau în vigoare dispoziţiile art. 650 alin. 1 Cod procedură civilă care defineau instanţa de executare ca fiind cea din circumscripţia căreia se află biroul executorului judecătoresc ce face executarea, astfel cum a reţinut şi Judecătoria Sfântu Gheorghe.

Cu toate acestea, la aceeaşi dată, 26.06.2014, aceste prevederi fuseseră declarate neconstituţionale prin decizia nr. 348/17.06.2014 a Curţii Constituţionale publicată în Monitorul Oficial nr. 529 din 16 iulie 2014.

Potrivit art. 147 alin. (4) din Constituție „de la data publicării, deciziile Curţii Constituţionale sunt general obligatorii”, astfel încât pentru soluţionarea prezentului conflict de competenţă trebuie avut în vedere faptul că în speţă este vorba de o executare silită începută după publicarea în Monitorul Oficial a deciziei nr. 348/17.06.2014.

Ulterior, în urma deciziei instanţei constituţionale, prevederile art. 650 alin. 1 Cod procedură civilă au fost modificate prin Legea nr. 138/2014 prin care s-a înlăturat caracterul neconstituţional al acestor dispoziţii și s-a stabilit, astfel cum se sugera în finalul deciziei și conform soluţiilor clasice consacrate în legislaţia anterioară, că instanţa de executare este judecătoria de la domiciliul sau sediul debitorului.

În cazul unei cereri de încuviințare a executării silite înregistrată după publicarea în Monitorul Oficial a deciziei nr. 348/17.06.2014 aplicarea, în continuare, a textului de lege declarat neconstituţional nu are fundament legal, fiind, ca atare, exclusă.

De la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial nr.529/16.07.2014, dispoziţiile art. 650 alin. (1), declarate neconstituţionale, au fost suspendate de drept, urmând ca efectele lor juridice să înceteze la expirarea termenului de 45 de zile de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial. Din punct de vedere practic, prevederile art. 650 alin. (1) nu mai produc efecte juridice de la data de 16 iulie 2014.

În acest context, singura soluţie care răspunde tuturor exigenţelor principiilor ce guvernează aplicarea în timp a legii civile este stabilirea competenţei instanţei de executare prin raportare la domiciliul sau sediul debitorului la data sesizării a instanței de executare (competenţa instanţei de executare fiind fixată la acest moment pentru întreaga durată a executării silite, iar eventuale modificări ulterioare ale domiciliului sau sediului sunt lipsite de relevanţă), fiind astfel transpusă în plan execuţional competenţa teritorială de drept comun, reglementată de art. 107 din Codul de procedură civilă.

În consecinţă, fără a ignora prevederile art. 24 și 25 din Codul de procedură civilă potrivit cărora executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi, curtea reţine că, în speţă, faţă de data încuviinţării executării silite ce face obiectul prezentei contestaţii, au incidenţă dispoziţiile obligatorii ale deciziei Curţii Constituţionale menţionate mai sus, astfel încât Judecătoria Sf. Gheorghe, ca instanţă în circumscripţia căreia se află domiciliul contestatoarei A., este competentă teritorial să soluţioneze cauza în primă instanţă, drept pentru care, în baza art. 135 din noul Cod de procedură civilă, va trimite cauza acestei instanţe spre competentă soluţionare.